wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 14. - 15. 10. 2011 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 14. – 15. 10. 2011Informace z jednání představenstva ČSK,
Praha 14. – 15. 10. 2011

1. Oprava zápisu z minulého jednání– Představenstvo rozhodlo o opravě zápisu ze svého jednání, které se konalo dne 10. a 11. června 2011, v bodě 8 tak, že text návrhu hlasování USN2011/06/007 zní:

Představenstvo schvaluje seznam osob, jimž bude v rámci slavnostního večera u příležitosti oslav 20. výročí vzniku ČSK, takto: MUDr. Jiří Pekárek, MUDr. Miroslav Paichl, MUDr. Zdeněk Poledna, MUDr. Jaroslav Opravil, MUDr. Miroslav Zuch, MUDr. Jan Podlipný, MUDr. Vladimír Horský,
MUDr. Václav Bednář, MUDr. Jan Pavlíček, MUDr. Zbyněk Mazur, MUDr. Jan Maťha, MUDr. Dagmar Chaloupecká; MUDr. Ivan Hejduk,
MUDr. Pavel Chrz, MUDr. Zdeněk Odvody, MUDr. Libor Liberda, MUDr. Dan Navrátil; MUDr. Vladimír Kadlec, MUDr. Ladislav Kejzar,
MUDr. Pavel Formánek, MUDr. Jaroslav Bílek; MUDr. Petr Lom, MUDr. Martin Syka, prof. MUDr. Jindřich Šebor, CSc. (PRO: 12.; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 1)

– Představenstvo rozhodlo o opravě zápisu ze svého jednání, které se konalo dne 9.9.2011, v bodě 14 Různé tak, že text zní:

Žaloba Österreichische Zahnärztekammer ohledně klamavé reklamy – MUDr. Vystrčilová
Na oba lékaře byla podána žaloba pro klamavou reklamu ve dvou bodech:
1) užití termínu Zahnklinik;
2) užití formulace Abrechnung.
Soudní spor neprohráli, protože se dohodli na mimosoudním vyrovnání, ale stejný spor prohrál kolega z Vyššího Brodu před rokem. Problém je v možnosti dalších stejných žalob na české kolegy v budoucnu. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

2. Informace za uplynulé období– Valná hromada, setkání s předsedy OSK – MUDr. Chrz

Valná hromada proběhla úspěšně za účasti Ing. Petra Noska (MZ ČR), MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA a MUDr. Ludmily Macháčkové (VZP),
Ing. Tomáše Junga, MBA (ZP MV ČR), MUDr. Renáty Knorové, MBA (ČPZP), MUDr. Ladislava Gregora (VoZP ČR), MUDr. Davida Kostky, MBA (Svaz ZP ČR), MUDr. Ludmily Říhové (ČLK). Omluvil se poslanec MUDr. Boris Šťastný (PSP ČR).

Setkání s předsedy OSK se zúčastnila většina předsedů a dalších zástupců jednotlivých OSK. Byly podrobněji projednány body Valné hromady, spolupráce OSK a Kanceláře ČSK a podněty z OSK.

– Závěrečné jednání dohodovacího řízení na rok 2012 – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Dne 21.9.2011 proběhlo závěrečné jednání dohodovacího řízení na rok 2012, které skončilo nedohodou o výši úhrad ve všech segmentech. V segmentu ambulantní stomatologické péče i přes celkovou nedohodu byla v závěrečném protokolu konstatována shoda účastníků na způsobu financování formou „Ceníku stomatologické péče“. Výše úhrad v roce 2012 bude stanovena vyhláškou MZ ČR.
K výši úhrad na rok 2012 se uskutečnilo jednání s MZ ČR. Vzhledem k situaci ve zdravotnictví a jeho financování jsou zubní lékaři ochotni akceptovat ceny roku 2011 (pro rok 2012 je třeba brát v úvahu navýšení platů lékařů v nemocnicích o cca 10 %, navýšení DPH, jednotné inkasní místo pro výběr zdravotního pojištění apod.).
MZ ČR obdrželo od VZP podklad pro vydání vyhlášky, který byl zpracován na základě návrhu pracovní skupiny MZ ČR k úhradě stomatologické péče, a bylo ujištěno, že návrh je akceptován jak zástupci zubních lékařů, tak zdravotními pojišťovnami. Zvažuje se i možnost výrazného navýšení (až na dvojnásobek současné úhrady) ceny za výplň při frekvenci vykazování 1x za dva roky. Pro tuto variantu je třeba provést výpočet finančních dopadů pro zdravotní pojišťovny i poskytovatele.

– Seminář k financování zdravotní péče a k reformám ve zdravotnictví – Senát ČR – MUDr. Chrz

MUDr. Chrz se účastnil semináře k financování zdravotní péče a k reformám ve zdravotnictví. Úvodní slovo přednesl předseda Senátu MUDr. Milan Štěch. Překvapující byla opačná interpretace stejných grafů k hodnocení finančních zdrojů a nákladů různými přednášejícími. Se svými názory vystoupili odborníci z oblasti zdravotnictví
a pojišťovnictví, např. MUDr. David Rath, Ing. Nosek, Ing. Jiří Němec a další.

– Koalice soukromých lékařů – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

KSL zasedala dne 21.9.2011. Hlavním výstupem bylo vydání tiskového prohlášení, které reaguje na výsledek Dohodovacího řízení na rok 2012 a na připravovanou legislativu (návrhy vyhlášek MZ ČR o zdravotnické dokumentaci, o kvalitě a bezpečí zdravotních služeb, návrh zákona o zdravotních službách). KSL v tiskovém prohlášení upozorňuje na současný stav ohrožení samotné existence soukromého sektoru v českém zdravotnictví a na obnovení činnosti tzv. Krizového štábu, a to na úrovni členů KSL. Součástí tiskového prohlášení je společné Memorandum KSL s MZ ČR ze dne 30.8.2011.
V současnosti byl zákon o zdravotních službách předložen k projednání v Senátu, kde nebyl schválen. Stále je diskutována přeregistrace stávajících zdravotnických zařízení.

– Smluvní politika VZP – MUDr. Chrz

Ředitel VZP ČR na Valné hromadě ČSK přislíbil řešení generační výměny stomatologů a navazování nových smluvních vztahů. VZP připravila návrh metodického pokynu k zajištění a podpoře generační výměny ve stomatologii. Tento pokyn je však pro ČSK neakceptovatelný, protože obsahuje např. závazek k registraci nových pacientů, index 1,2 úhrady roku 2011).

– Záruční lhůta stomatologických výrobků a dohoda s VZP – MUDr. Chrz

Dne 21.9.2011 podepsal Zubohrad s VZP dohodu ve věci záručních dob u stomatologických výrobků s účinností od 23.8.2011. Dohoda platí do doby vydání novely zákona č. 48/1997 Sb. včetně Přílohy č. 4, která bude specifikovat opravu a úpravu stomatologických výrobků. Tato dohoda je uveřejněna na webových stránkách ČSK a bude současně publikována i v časopise LKS.
Zubohrad jedná i s ostatními zdravotními pojišťovnami o respektování této dohody. Dle získaných informací je připravována novela Občanského zákoníku, která by měla řešit nerovný přístup k nestátním zdravotnickým zařízením a ke zdravotnickým zařízením státu.

– UNILEVER ČR – jednání o spolupráci – MUDr. Černý

Společnost Unilever v rámci FDI podporuje projekt L.L.L., jehož součástí je v České republice vydávání Zubních průkazů dětí. Na setkání se zástupkyní společnosti Unilever ČR pí. Hagarovou byla projednána možnost další spolupráce. Společnost Unilever ČR se hodlá ucházet o Pečeť ČSK.

– On-line rozhovor – MUDr. Černý

Při on-line rozhovoru dne 3.10.2011 byly podávány dotazy zaměřené převážně na provoz ZZ a způsob vykazování péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

– Projekt Zdravé zuby – jednání s MUDr. Lekešovou – MUDr. Černý

Na jednání s MUDr. Lekešovou byla dohodnuta distribuce dotazníků k používání Zubních průkazů dítěte, které ČSK připravila v rámci druhé fáze projektu FDI, ČSK a Unileveru – L.L.L.. K dnešnímu dni se již na ČSK vrátilo cca 200 ks vyplněných tištěných dotazníků.

– Připomínky k vyhlášce o zdravotnické dokumentaci – MUDr. Chrz, MUDr. Černý, Mgr. Slavík

Vypracované připomínky ČSK se týkaly změny skartační doby zdravotnické dokumentace (z původně navrhovaných 15 let byla nakonec navržena doba 5 let), evidence všech záznamů o souhlasu pacienta a elektronické dokumentace (digitální podpis, časová značka, identifikátor záznamu o obsahu 36 znaků zahrnující mnoho informací o lékaři, pacientovi atd.).
Zmíněná vyhláška se stává komplikovanou záležitostí v souvislosti s tím, že některé podmínky vedení dokumentace jsou již schváleny zákonem.

– PDD, Workshop, Expodent, Společenský večer k 20. výročí vzniku ČSK – MUDr. Chrz

Na PDD se v letošním roce zaregistrovalo přes 1 500 účastníků. Přednášky měly různou odbornou úroveň, vyhodnocením se bude zabývat odborný výbor PDD na svém příštím zasedání.
Dentální výstava Expodent měla letos nižší úroveň než v loňském roce, je nutné zodpovědně jednat o budoucnosti této výstavy.
Společenský večer k 20. výročí založení ČSK proběhl za účasti velkého počtu (cca 800 osob) členů ČSK i pozvaných hostů z ČR i zahraničí v důstojné a příjemné atmosféře a byl většinou účastníků vnímán jako vydařený.

– Nesprávné a zavádějící informace v časopisu DentalCare č. 5/2011 –
MUDr. Chrz

Článek v čísle 5/2011 časopisu DentalCare „Konečně přichází! Zdravotnická reforma“ autora Ing. Tomáše Košumberského se věnoval novele zákona o veřejném zdravotním pojištění a návrhu zákona o zdravotních službách. Některé informace a závěry, které autor do článku zařadil, jsou nesprávné a mohly by zubním lékařům, kteří by se jimi řídili, způsobit závažné právní problémy. ČSK ve spolupráci s Mgr. Slavíkem připravila rozbor, který uvádí vše na pravou míru. Text vypracovaného rozboru je od středy 12.10.2011 na webových stránkách a současně bude publikován i v LKS.

– Dental Summit – Mgr. Slavík

Mgr. Slavík se účastnil Dental Summitu, kde shlédl Live prezentaci CAD/CAM vedenou MUDr. Kunkelou. Dále si vyslechl přednášku MUDr. Daniela Černého o guidelines a standardech a o nutnosti jejich vypracování a uvedení do praxe. Téma je pojato jako projekt, k němuž má být přizvána širší odborná veřejnost. Financování projektu prozatím není stanoveno. Z přednášky se dá usuzovat, že bude oslovena ke spolupráci i ČSK a další instituce. V diskusi informoval Dr. Sedelmayer, že pokus o zavedení guidelines a standardů v SRN nebyl úspěšný. Na závěr byly rozdány formuláře k vyjádření podpory projektu „Guidelines …..“.

– Mezinárodní Workshop: Guidelines a standardy v zubním lékařství – MUDr. Chrz

Guidelines a standardy byly diskutovány na mezinárodním Workshopu v rámci PDD, kterého se účastnili zástupci z Německa, Rakouska, Polska, Itálie, Estonska, Slovenské republiky a České republiky. Zástupci Německa a Rakouska se na workshopu vyslovili pro uvážlivý postoj ke guidelines a standardům, pokusili se definovat různé chápání obou těchto pojmů a poukázali na trendy v dnešní společnosti. Z obou zemí zazněl nesouhlas s nepromyšleným zaváděním standardů péče a doporučených postupů a bylo zdůrazněno především zachování možnosti výkonu svobodného povolání zubního lékaře, které není pouze otrockým vykonáváním stanovených léčebných postupů, ale ve svém celku je komplexním, tvořivým, individuální potřeby jednotlivých pacientů respektujícím, zodpovědným lékařským uměním. Dá se říci, že k tomuto názoru se připojili i ostatní účastníci workshopu.
Dr. Doneus ocenil schopnost českých zubních lékařů nacházet s předstihem témata, která se následně stávají stěžejními i na evropské úrovni, a vyzval zástupce ČSK v CED, aby i téma guidelines a standardů otevřeli při jednání CED.

3. Jednací řád ČSK – MUDr. Chrz, MUDr. Černý, Mgr. Slavík

Pracovní skupina k jednacímu řádu ve složení MUDr. Chrz, MUDr. Černý, MUDr. Benko, MUDr. Houba, MUDr. Novický, MUDr. Vystrčilová se sešla 2x v průběhu léta. Ve spolupráci s Mgr. Slavíkem byl připraven věcný záměr a poté vytvořeno paragrafové znění.
Návrh nového Jednacího řádu ČSK je rozdělen na obecná ustanovení a ustanovení platná pro jednotlivé orgány. Zahrnuje také změnu řádu České stomatologické komory č. 1/2009, organizačního řádu v části Stanovy. Mgr. Slavík podal vysvětlení k jednotlivým změnám.
Představenstvo schválilo předložený návrh Jednacího řádu ČSK k postoupení do dalšího legislativního postupu.
(PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

4. Mediální strategie ČSK – vnitřní a vnější komunikace

Představenstvo souhlasilo s přípravou návrhu mediální strategie pro komunikaci do Komory a vně a ustavilo pracovní skupinu ve složení
MUDr. Čermák, MUDr. Novický a MUDr. Vostrejž, která toto téma zpracuje a připraví podmínky pro výběr mediálního partnera.
(PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

5. Zahraniční činnost– ADEE 37th Annual Meeting – doc. MUDr. Zemen

Výročnímu zasedání předcházel Workshop International Association for Disability and Oral Health (IADH) věnovaný problematice speciální zubní péče o hendikepované v rámci postgraduálního vzdělávání zubních lékařů.
Zajímavé bylo jednání skupiny pro celoživotní vzdělávání, která se zabývala výší nároků kladených na organizátory vzdělávacích akcí a jak je sledována kvalita těchto akcí v jednotlivých státech.
Speciální skupina pro celoživotní vzdělávání, jejímž členem je doc. Zemen, diskutovala z důvodu svobodného pohybu zubních lékařů v EU o zajištění srovnatelnosti kvality pregraduálního i celoživotního vzdělávání. Skupina v rámci ADEE chce monitorovat stav CPD v EU a vytvořit jednotnou strukturu odborné náplně CPD, která by byla doporučena všem evropským zemím.
Většina účastníků schválila, že by v rámci CPD měla být pro všechny evropské zubní lékaře povinná a doporučená témata (viz zpráva). ADEE také předpokládá, že znalosti z veškerých vzdělávacích akcí budou vhodným způsobem ověřovány.

– FDI a ERO-FDI Mexico – MUDr. Černý

ČSK zastupovali MUDr. Chrz a MUDr. Černý. Prezident FDI Dr. Vianna ve své zprávě připomenul jednotlivé projekty FDI a zdůraznil nutnost zaměření se na včasnou detekci orálních onemocnění jako hlavní způsob, jak FDI napomůže k optimálnímu orálnímu zdraví. Výkonný ředitel Jean-Luc Eiselé se ve své zprávě zabýval strukturou orgánů FDI. Probíhaly diskuse k auditu financování kongresu v Brazílii 2010 s vykázanou nevyjasněnou ztrátou cca 1 mil. EUR. Byla přijata rezoluce k vyjasnění finančních toků FDI. Otázka financování FDI byla také tématem otevřeného fóra.
Proběhly volby FDI. Nový prezident-elect je Dr. Wong z Hong Kongu. Byli zvoleni i noví členové councilu FDI, nový pokladník a speaker FDI.
Byly potvrzeny výše příspěvků pro jednotlivé členské asociace a schválen rozpočet na rok 2012.
MUDr. Černý referoval na zvláštním zasedání účastníků o zajištění druhé fáze vzdělávacího projektu FDI-Unilever-ČSK „Live, Learn, Laugh“ v ČR, o dotaznících a vydávání Zubních průkazů dítěte.
Zároveň se uskutečnilo i zasedání ERO-FDI, kde byly prezentovány referáty jednotlivých pracovních skupin. V průběhu zasedání ERO-FDI byly národní asociace vyzvány, aby využívaly web ERO-FDI pro prezentaci svých akcí. Další témata: vzdělávání a stav akreditací v Evropě, začleňování zemí bývalé východní Evropy. Příští plenární zasedání ERO-FDI 2012 hostí Praha a ERO-FDI 2013 Postupim.

– Polsko-německé dny – MUDr. Chrz

Jednání se konalo 6.-8.10.2011 v zámku Ksiaž, Polsko. Jednalo se převážně o společenskou záležitost, na které probíhala kuloární jednání.

– Činnost ČSK

Dotazník k Zubnímu průkazu dítěte – MUDr. Černý
Dotazník připravil MUDr. Černý ve spolupráci s doc. Ivančakovou a prof. Broukalem. Dotazník je zveřejněn na webu ČSK, 4.000 ks dotazníků bylo vytištěno. Sdružení Nechci kazy (Ing. Kaloš) a Zdravý zoubek (MUDr. Lekešová) nabídla ČSK spolupráci při jeho distribuci. Ze 300 rozdaných kusů se již 200 vrátilo. Dotazník bude možné vyhodnocovat dle různých kritérií. Dozvíme se od veřejnosti, jak pracuje s dětskými zubními průkazy a jak se v rodinách v České republice pečuje o zubní zdraví dětí.
Dotazníky CED – doc. Zemen
Doc. Zemen odpověděl na dotazníky zaslané CED, o zaslání odpovědí na další dotazníky byli požádání zástupci stomatologických klinik
a doc. Roubalíková.

6. Příprava 56. sněmu ČSK– Jednací řád ČSK

Návrh jednacího řádu ČSK byl schválen (bod 3)

– Rozpočet ČSK a členské příspěvky na rok 2012 – MUDr. Řezáč, RNDr. Švábová

V kapitole I. jsou na rok 2012 sníženy výdaje, protože byl v předstihu již v roce 2011 splacen úvěr na Apolenku.
To se také projevuje v kapitole II. ve stanovení výše členských příspěvků na rok 2012. V nákladech této kapitoly je dále navrhována změna v položce Správa sítě, správa webových stran, kde je o 300.000 Kč navýšena částka z důvodu rekonstrukce webu ČSK a zřízení webu pro pacienty. V příjmech této kapitoly je v ostatních příjmech zohledněna podpora FDI na L.L.L.ve výši 10.000 EUR.
V kapitole IV. je v nákladech na výrobu a distribuci LKS zohledněna elektronická distribuce časopisu LKS a zrušení vydávání přílohy Dentální tým. Částka je stejná jako v r. 2011. V oddělení ekonomiky a služeb proti loňskému roku není uvedena částka na oslavy 20. výročí vzniku ČSK v nákladech i příjmech. V Kongresovém oddělení je zohledněna organizace zasedání ERO 2012.
Ve vzdělávacím středisku je rozpočtována výrazně nižší částka v příjmech za vydávání Osvědčení (tříletá platnost). V kapitole e-learning je třeba proti zaslanému návrhu navýšit částku o 70.000 Kč na nákup elektronických verzí zahraničních odborných časopisů a tomu přizpůsobit výdaje této kapitoly a výdaje celkové.
Byla vytvořena nová kapitola VII. „Fond oprav“ na výměnu stávajícího výtahu (realizace v roce 2014). V roce 2012 se navrhuje do fondu oprav vložit částku 350.000 Kč.
Plánované příjmy a výdaje v ostatních kapitolách jsou plánovány dle skutečnosti a výrazně se od roku 2011 neliší.
Rozpočet je připraven jako ziskový. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 47.100.000 Kč a výdaje 46.365.000 Kč.
Představenstvo schválilo předložený návrh rozpočtu pro rok 2012 a souhlasilo s jeho předložením na 56. jednání sněmu ČSK ve variantě a), která předpokládá snížení části ročního členského příspěvku, kterou stanoví sněm Komory, o 300,- Kč v kategorii „provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob“ a o 150,- Kč v kategorii „pracovníci v závislé činnosti“, a ve variantě b), která předpokládá zachování stejné výše části ročního členského příspěvku, kterou stanoví sněm Komory, jako v roce 2011 a současně zvýšení rozpočtových výdajů v kapitole III. a IV. pro účely mediální podpory Komory a pro podporu vzdělávání organizovaného Komorou. (PRO – 14 PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

– program 56. jednání sněmu ČSK

Představenstvo schválilo program jednání 56. sněmu ČSK včetně koordinátorů a zpravodajů jednotlivých bloků.
(PRO – 14 PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

7. Webové stránky pro pacienty – MUDr. Odvody, MUDr. Trojan– Na spuštění webových stránek pro pacienty se pracuje. Pracovní titulní stránka byla na jednání představenstva prezentována již v minulosti. Web nebude pouze informativní. V prvotní fázi jej bude spravovat pouze skupina ve složení MUDr. Odvody, MUDr. Trojan, MUDr. Benko a MUDr. Vystrčilová.8. Neanonymní diskusní fórum – MUDr. Černý– Spuštění neanonymního diskusního fóra proběhne na 56. sněmu ČSK.9. Žádost o příspěvek z účtu klinik – L. Císařová– návrh na přiznání žádosti o příspěvek ve výši 31.825,- Kč nebyl přijat (PRO: 0.; PROTI: 9; ZDRŽEL SE: 5)10. Webinář – MUDr. Odvody– Poslední webinář dne 6. 10. 2011, lektor Ing. Šusta, téma „Na co se lékaři ptají nejčastěji“ byl velmi úspěšný. Přihlásilo se 79 účastníků. Ing. Šusta přislíbil pokračování. Přednáška je přístupná na webu ČSK v e-learningovém vzdělávání. Stávající systém je lepší a stabilnější než předchozí.11. Různé– Pulp Fiction – endodontický meeting, 8. – 11. 12. 2011, Krakov
Za představenstvo ČSK se nikdo nezúčastní
– Uplatnění medailí k 20. výročí vzniku ČSK – MUDr. Chrz

Po ukončení Společenského večera k 20. výročí vzniku ČSK zůstalo nevydáno cca 500 medailí. Představenstvo diskutovalo o možnostech jejich dalšího využití. Rozhodnutí o této otázce odložilo na příští jednání.

– Úvodníky do časopisu LKS v roce 2012 – MUDr. Černý

Představenstvo na návrh redakční rady schválilo zrušení úvodníků v LKS pro rok 2012. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)