wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 14. - 15. 10. 2016 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 14. – 15. 10. 20161. Protestní akce „Klapačka“ – MUDr. Chrz, Mgr. Kovařík

 • Cílem akce je vzbudit zájem politiků i veřejnosti o problematiku zubního lékařství bez zásadního ohrožení pacientů.
 • Tisková konference zájem médií vzbudila, nyní je třeba, aby si každý zubní lékař vybral další formy a rozsah neposlušnosti, který mu bude blízký.
 • Je zvažována i komunikační kampaň vůči pacientům (profil Klapačka na Facebooku, video spoty s pacienty apod.).
 • Je třeba zjistit, které plánované akce získají největší podporu u členské základny (např. formou SMS dotazníků).
 • Představenstvo souhlasilo, aby dopis předložený na jednání spolu s plastovou „klapačkou“ byl zaslán politické reprezentaci ČR. (PRO – 12; PROTI – 1)

2. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz, MUDr. Houba

 • Dne 27. 9. 2016 se zúčastnil zástupce Komory jednání pracovní skupiny pro lékařské ozáření. V návrhu novely vyhlášky o ionizujícím zařízení byly zařazeny intraorální RTG a OPG mezi jednoduché zdroje ionizujícího záření. Novela přináší i řadu zjednodušení – nebude nutná zkouška z radiologie, ale pouze proškolení 1x za 5 let, kontrola stability záření technikem bude postačovat 1x za 3 roky.
 • ČSK v současné době nepodporuje zavedení povinné 12měsíční praxe pro zubní lékaře po promoci a nepodporuje ani snahy o urychlení aprobačního procesu pro zdravotnické pracovníky (vydávání pracovních povolení přímo na velvyslanectví v Kyjevě). Současná podoba novely zákona č. 96/2004 Sb. je zcela v souladu s požadavky ČSK.
 • Dne 26. 9. 2016 proběhla pracovní schůzka týkající se zařazování zdravotnických prostředků používaných v zubní praxi do tříd.
 • Dne 24. 9. 2016 se zástupci Komory zúčastnili slavnostního shromáždění k 25. výročí založení České lékárnické komory v Karolinu
 • MUDr. Petr rezignoval na funkci člena Vědecké rady ČSK. MUDr. Petr doporučil ke jmenování MUDr. E. Šrámkovou, předsedkyni České ortodontické společnosti.
 • Představenstvo jmenovalo MUDr. Evu Šrámkovou členkou Vědecké rady ČSK. (PRO – 14; PROTI – 0).
 • Dne 3. 10. 2016 byla podepsána se společností RZP, a.s., smlouva o spolupráci při pořádání kurzů KPR v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018.
 • Ve dnech 6. – 8. 10. 2016 se konal 24. ročník veletrhu Pragodent 2016
 • Dne 12. 10. 2016 jednali zástupci ČSK s předsedou představenstva Obecního domu o možnostech další spolupráce při kongresu PDD. Kongres PDD 2017 se v termínu 21. – 22. 9. 2017 může v Obecním domě uskutečnit, Obecní dům nabídl ČSK zachování ceny pronájmu jako v letošním roce. Představenstvo souhlasilo s konáním PDD 2017 v prostorách Obecního domu v Praze. (PRO – 13; PROTI – 1)
 • Ve dnech 6. – 8. 10. 2016 konaly Slovenské dentálné dny 2016 v Šamoríně, Čilistově. Akce se zúčastnili i zástupci ČSK.

3. Zahraniční činnost – doc. Zemen

 • bylo zpracováno 12 zpráv a dotazníků z FDI, CED a CECDO.
 • CED potvrdila termín konání Plenárního zasedání ve dnech 26. – 27. 5. 2017 na Maltě.
 • FDI zaslala souhrnnou zprávu ze Světového kongresu FDI v Poznani a potvrdila uspořádání kongresu příští rok v Madridu v termínu 29. 8. – 1. 9. 2017.
 • CED informovala o problematice rtuti a dentálního amalgámu. Komora je v kontaktu s MŽP ČR, zákaz používání nedózovaného amalgámu by mohl platit již od roku 2018.

4. Žádosti o příspěvek z účtu klinik – I. Haiserová

 • Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice 1. LF UK v Praze příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 3 odborné publikace, a to až do výše 3.300 Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice UK LF a FN v Hradci Králové příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 3 odborné publikace, a to až do výše 13.400 Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)

5. Vzdělávání – MUDr. Chrz

 • Smlouva o přednáškové činnosti
  Představenstvo souhlasilo s předloženým návrhem Smlouvy o přednáškové činnosti a pověřilo Vzdělávací středisko ČSK, aby smlouvu začalo od 1. 1. 2017 používat. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Koncepce fungování Vzdělávacího střediska ČSK – Bc. Ďuríková
 • je třeba zefektivnit a zintenzivnit komunikaci a spolupráci mezi skupinou pro vzdělávání a VS ČSK, v ideálním případě by mělo fungovat tak, že skupina pro vzdělávání PŘ ČSK předá nástroje a sdělí vizi a VS zpracuje a provede. Navrženo setrvání Ing. Štěpánkové ve funkci.

6. Příprava 66. jednání sněmu ČSK – MUDr. Chrz

 • Ve dnech 12. – 13. 11. 2016 se uskuteční 66. jednání sněmu ČSK v hotelu Primavera v Plzni, součástí jednání je i volba prezidenta pro funkční období 2017 – 2021.
 • Představenstvo bylo seznámeno s návrhem programu jednání sněmu

7. Návrh rozpočtu ČSK na rok 2017 – mat. 82/2016, MUDr. Řezáč, Bc. Ďuríková

 • Na základě doporučení představenstva byl vypracován nový návrh rozpočtu ČSK na rok 2017, a to jako vyrovnaný. Došlo k redukci nákladů na výkon funkce prezidenta – elekta. Rozpočtovaná částka na honoráře lektorů byla navýšena vzhledem k předpokládanému zvýšení počtu pořádaných vzdělávacích kurzů. Navýšení honorářů pro ostatní lektory a zkoušející u profesních zkoušek navýšeno zatím nebylo, lze navýšit z rezervy v průběhu roku. Došlo k navýšení položky na právní poradenství (právník je každou středu na Komoře přítomen celodenně). V rozpočtu je zohledněno konání slavnostního sněmu v Karolinu a navýšení členských příspěvků za členství ČSK v mezinárodních organizacích.
 • Z výše uvedených důvodů bylo nutno navýšit i příjmovou část rozpočtu. Jedná se o položku příjmů z inzerce, která však s největší pravděpodobností není reálně dosažitelná. Je třeba zvážit snížení ceny některých publikací vydaných ČSK (nabídka zlevněných publikací při prodeji na Pragodentu měla úspěch). Příjmy byly rovněž navýšeny o předpokládané zvýšení počtu pořádaných vzdělávacích akcí.
 • Předložený rozpočet bude ještě upraven o aktuální výsledky PDD 2016, zůstane však i poté vyrovnaným. Aktualizovaná verze bude předložena ke schválení na 66. jednání sněmu ČSK. Představenstvo souhlasilo s navýšením honoráře pro členy zkušební komise u profesních zkoušek ze 4.000 Kč na 5.000 Kč. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo souhlasilo s předložením vyrovnaného rozpočtu na rok 2017 (včetně úpravy o aktuální hospodářské výsledky PDD 2016) na 66. jednání sněmu ČSK. (PRO – 14; PROTI – 0) Představenstvo souhlasilo s předložením navržené přílohy č. 1 finančního řádu na 66. jednání sněmu ČSK. (PRO – 14; PROTI – 0)

8. Vzdělávací středisko

 • Návrh na rozšíření počtu zkoušejících u profesních zkoušek pro PZL – MUDr. Chrz
 • ČSK obdržela návrh od České parodontologické společnosti na rozšíření počtu zkoušejících u profesních zkoušek. Představenstvo schválilo doplnění seznamu zubních lékařů, z něhož jsou jmenováni členové zkušební komise pro profesní zkoušku, o MUDr. Jaroslava Myšáka, MUDr. Evu Valentovou, MUDr. Editu Dúbravskou, MUDr. Jaroslava Černušáka a MUDr. Jiřího Ševčíka. (PRO – 14; PROTI – 0)

9. Žádost o prominutí členských příspěvků – MUDr. Řezáč

 • Představenstvo prominulo člence Komory zčásti roční členský příspěvek pro rok 2016 v celkové výši 6.800 Kč, k úhradě zbývá 600 Kč, ze zdravotních důvodů. (PRO – 14; PROTI – 0)

10. Harmonogram akcí ČSK na rok 2017

 • Představenstvo schválilo návrh harmonogramu akcí ČSK na rok 2017 v předložené podobě. (PRO – 12; PROTI – 2)

11. Různé

 • Dentforum – MUDr. Chrz
  Dentforum bude z důvodu minimální návštěvnosti k 31. 12. 2016 ukončeno, důležité informace budou zveřejněny na nových webových stránkách ČSK.
 • Redakční rada LKS – MUDr. Houba MUDr. Dudek, Ph.D. rezignoval na funkci člena Redakční rady LKS.
  Představenstvo schválilo MUDr. Jakuba Suchánka, Ph.D. jako člena Redakční rady LKS s účinností od 1. 11. 2016. (PRO – 14; PROTI – 0)