wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 14. - 15. 12. 2012 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 14. – 15. 12. 2012Informace ze společného jednání představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK, 14. 12. 2012
a z jednání představenstva ČSK, Praha 15. 12. 2012


1. Informace za uplynulé období
– Úhrady stomatologické péče v roce 2013 – MUDr. Černý, MUDr. Chrz

  V segmentu stomatologie není ve výši úhrad plánována proti roku 2012 žádná změna. V návrhu na rok 2013 je úprava textů u některých kódů. ČSK připomínkovala v Příloze č. 13 „Úhradové vyhlášky“ kódy 00900, 00902, 00907, 00908, 00947, 00982 a 00994. MUDr. Chrz a MUDr. Černý jednali o úhradách 19. 11. 2012 s VZP a o vyhlášce s MZ ČR. Návrh vyhlášky je v připomínkovém řízení, potom jej projedná legislativní rada vlády. Vyhláška by měla být vydána do 31. 12. 2012.

– Typová smlouva s VZP ČR – MUDr. Černý

  S VZP ČR bylo projednáváno znění Typové smlouvy.

– Koalice soukromých lékařů – MUDr. Černý. MUDr. Chrz

  KSL se sešla dne 20. 11. a 11. 12. 2012. Zástupci KSL pokračovali s MZČR v diskusi o současné situaci ve zdravotnictví, zejména o finančních otázkách souvisejících s „Úhradovou vyhláškou“ na rok 2013. Náměstek ministra zdravotnictví znovu potvrdil, že není možné očekávat nárůst finančních prostředků do systému. Dále bylo projednáváno zpožďování plateb od VZP (cca 10 dní). Ing. Nosek přislíbil kontrolu této skutečnosti.

– Věkové omezení při uzavírání smluv se ZP

  • Zástupci KSL diskutovali o svých zkušenostech s lékaři, kteří pokračují v práci

 

  i v důchodovém věku. Společně konstatovali, že věkové omezení pro uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou by bylo diskriminující, řešením je hodnocení kvality práce.

– Zákon o rozpočtové odpovědnosti, změna ústavního zákona č. 1/1993 Sb. a jednotné inkasní místo

  Sdružení praktických lékařů ČR vydalo nesouhlasné stanovisko k zákonu o rozpočtové odpovědnosti a změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb.. V něm mimo jiné uvádí, že přijetí navrhovaného ústavního zákona by zásadním způsobem negativně ovlivnilo celý systém veřejného zdravotního pojištění a návazně zhoršilo podmínky poskytování zdravotní péče. KSL se ke stanovisku připojila.

– Elektronické recepty

  Poslanci předložili formou přílepku k zákonu povinnost zavést elektronické recepty od roku 2015. KSL vydala společné nesouhlasné prohlášení.

– Uznávání kvalifikací non-EU – MUDr. Černý

  MUDr. Chrz, MUDr. Černý a Mgr. Slavík jednali dne 28. 11. 2012 na MZ ČR s ředitelem odboru vzdělávání a vědy. Problém je s kontrolou způsobilosti žadatele k absolvování odborné praxe pro složení aprobační zkoušky. MZ ČR není např. oprávněno kontrolovat, zda uchazeč má platné vízum nebo pracovní povolení. Je připravována novela zákona č. 95/2004 Sb.

– EPA 2015, spolupráce ČSK a ČSPS – MUDr. Černý, MUDr. Chrz

  Dne 28. 11. 2012 proběhlo jednání o možnosti budoucí spolupráce ČSPS a ČSK při pořádání 39. výroční konference Evropské protetické asociace v roce 2015 v Praze. Kongres EPA byl ve spolupráci s ČSK organizován již v roce 2001.

– Setkání profesních komor – MUDr. Černý, MUDr. Chrz

  Dne 6. 12. 2012 proběhlo tradiční setkání zástupců profesních komor v prostorách Komory auditorů ČR.

– Ústní vody Listerine a článek v časopise Týden – MUDr. Chrz

  Dne 7. 12. 2012 se setkal MUDr. Chrz se zástupcem společnosti Johnson & Johnson. Tématem setkání byl uveřejněný článek Ing. Lukáše Kaloše kriticky pojednávající o ústních vodách v časopise Týden. Ing. Kaloš je studentem pátého ročníku zubního lékařství a spoluzakladatelem České stomatologické společnosti s.r.o., jejíž název může být snadno zaměnitelný s ČSK nebo Stomatologickou společností JEP. ČSK nemá s iniciativami Ing. Kaloše nic společného.

– Počty studentů oboru zubní lékař a kvalita péče z pohledu univerzit – MUDr. Chrz

  Dne 7. 12. 2012 se zástupcem 1. LF UK a VFN Praha a zástupcem LF UK Hradec Králové. Zástupci klinik informovali, že v roce 2012 ukončilo studium 414 absolventů. Došlo k dohodě, že bude posouzeno, zda analýza vývoje počtu zubních lékařů v ČR zpracovaná na základě zadání ČSK v r. 2007, odpovídá skutečnosti. Zástupci klinik dále upozornili na to, že dle nich dochází ke snižování úrovně poskytované zubní péče. ČSK může v této souvislosti zubním lékařům nabídnout pouze vzdělávání. Zástupci klinik přislíbili, že se pokusí zajistit zpracovávání kazuistik, které budou zveřejňovány v časopisu LKS.

– Cena ministra zdravotnictví za vědu a výzkum – MUDr. Chrz

  Dne 10. 12. 2012 se MUDr. Chrz účastnil slavnostního předání Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj ve Velkém sále Martinického paláce na Hradčanském náměstí v Praze (3 ceny, žádný zubní lékař).

– Odborný výbor PDD – MUDr. Černý, MUDr. Chrz

  Dne 10. 12. 2012 zasedal Odborný výbor PDD. Hlavním tématem byl program a termín kongresu PDD 2013. Byl stanoven termín 9. – 11. 10. 2013. Odborný program bude polytematický a zaměřený pro praktické zubní lékaře.

– Setkání s ředitelem VZP ČR – MUDr. Černý, MUDr. Chrz

  Dne 10. 12. 2012 se MUDr. Chrz a MUDr. Černý setkali s novým ředitelem VZP ČR. Byla projednána budoucí vzájemná spolupráce, aktuální situace ve splatnosti faktur a pokračování finanční spolupráce při vydávání dětských zubních průkazů.

– Slavnostní sněm ČSK v roce 2013 – MUDr. Chrz

  1. LF UK byla požádána o spolupráci při zajištění prostor Karolina pro konání Slavnostního sněmu ČSK, který se bude konat 13. 9. 2013. Děkan při ústním jednání požádal MUDr. Chrze o spolupráci při zajištění pracovišť pro odbornou praxi studentů

– Rozhodnutí Ústavního soudu k některým ustanovením zákona č. 372/2011 Sb. –MUDr. Chrz, MUDr. Černý

  Ústavní soud vyhověl části podaných připomínek k některým ustanovením zákona č. 372/2011 Sb. Mezi ně patří zrušení „Přeregistrací“ a zrušení „Národního registru poskytovatelů a Národního registru zdravotnických pracovníků“. Mgr. Slavík zpracoval stanovisko, které je zveřejněno na webu Komory. Obecně platí, že vydané registrace jsou platné, na jejich základě lze poskytovat zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb. a není třeba podávat žádost o tzv. přeregistraci. Je otázka, jak bude naloženo s již podanými žádostmi, je třeba vyčkat řešení, které připraví krajské úřady. V LKS č. 12/2012 je upozornění i kompletní stanovisko Mgr. Slavíka.

– Mefanet 2012 – MUDr. Vostrejž, MUDr. Odvody

  Ve dnech 27. – 28. 11. 2012 se konal kongres Mefanet 2012. Prezentované přednášky jsou hrazeny z grantů. Vznikla i skupina pro nelékařská povolání.

– Podzimní stomatologické fórum v Brně – R. Parolková

  Dne 30. 11. 2012 se v Brně konalo Podzimní stomatologické fórum, o které je stále větší zájem. Letošního ročníku se zúčastnilo 208 zubních lékařů a zdravotních sester. Akce byla velmi úspěšná.

– Webinář – MUDr. Odvody

  Dne 6. 12. 2012 proběhl webinář s MUDr. Lucií Kocourovou na téma „Nástrahy a záludnosti hybridních náhrad“, který sledovalo 52 účastníků.


2. Zahraniční činnost – doc. MUDr. Zemen
– Dotazník k bělení zubů

  • Dotazník obsahoval dotazy na zodpovědnost při bělení zubů u dětí při používání peroxidu vodíku s koncentrací do 6% a nad 6%. V ČR jsou zodpovědní rodiče a ošetřující lékař. V ČR je první registrovaný bělící prostředek s koncentrací peroxidu vodíku nad 6%.

 

  • Na stránkách CED je nyní zveřejněn formulář pro hlášení vedlejších účinků bělicích prostředků zubů. Pokud se zubní lékaři setkají s takovými účinky, měli by je ohlásit (

http://eudental.eu

  ). Důležité jsou také zkušenosti a vedlejší účinky bělicích prostředků s chlordioxidem nebo s perborátem sodným.

– Informace k poplatkům za používání rádia v zubní ordinaci – doc. Zemen

  Dle rozhodnutí Soudního dvora EU se nejedná o produkci, která má charakter veřejného provozování děl a slouží ke zvyšování zisku. Z toho vyplývá, že poskytovatel zdravotní péče nemusí autorské poplatky hradit.

– General Meeting CED v Bruselu – MUDr. Chrz, MUDr. Černý, doc. Zemen

  • Dne 23. 11. 2012 proběhl v Bruselu podzimní mítink delegátů členských dentálních asociací CED.

 

  • Byla schválena zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření a byl projednán a schválen rozpočet na příští rok.

 

  • Jedním ze sdělení byla informace o perspektivách amalgámu. Sílí tlaky na omezení nebo zákaz užívání dentálního amalgámu, aby nedocházelo k poškozování životního prostředí rtutí. Ochránci životního prostředí prosazují úplný zákaz používání dentálního amalgámu. Na mítinku expertní skupiny členských států EU v říjnu prosazovala britská delegace, aby byl amalgám používán alespoň podle tzv. dánského modelu – tj. v situacích, kdy se jedná o velmi velké kavity, při nemožnosti řádného vysušení, při špatném přístupu do kavity a při náročné rekonstrukci bodu kontaktu. V Ženevě v lednu 2013 bude zasedání UNEP a připravuje se celosvětově závazná smlouva o omezení užívání rtuti. Problémem zůstává volba výplňového materiálu, který by dokázal amalgám nahradit.

 

  • Prezidentem CED byl opětovně zvolen Dr. W. Doneus (Rakousko), členem představenstva Dr. Sharkov (Bulharsko), Dr. Landi (Itálie) a Dr. Tolmeijer (Nizozemsko).

 

  Zástupci ČSK podali informace o mezinárodním workshopu při PDD na téma “Jaký rozsah zubní péče by měl být hrazen ze zdravotního pojištění?“

– Global workshop k projektu LLL – dětské průkazy – MUDr. Černý

  • Do konce roku 2012 musí být zpracována podrobná zpráva z tohoto projektu. Další podpora FDI bude projednána na zasedání v Aténách v lednu 2013.

3. Žádost o příspěvek z účtu klinik – I. Haiserová

  • Představenstvo rozhodlo o přiznání

 

  z účtu klinik na úhradu 5 odborných knih, a to až do výše 15.000,- Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

– Přehled o čerpání z účtu klinik – I. Haiserová

  • K dnešnímu dni je z účtu klinik čerpáno 292 348 Kč, což je 65% plánované částky. Celkem bylo podáno 15 žádostí (1 zamítnuta, 1 zrušena žadatelem, 1 schválena nižší částka).

4. Žádost o udělení licence na užívání pečeti ČSK – RNDr. Švábová
– Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Johnson & Johnson s.r.o. a udělilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na produkt Listerine – Total CareEnamel Guard (PRO – 12;
– Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti dm-drogerie markt s.r.o. a udělilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na preventivní program Veselé zoubky (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

5. Žádost o prominutí členského příspěvku na rok 2013 – MUDr. Řezáč

  Představenstvo zcela prominulo jednomu členu roční členský příspěvek na rok 2013 ze zdravotních důvodů. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)


6. Opatření představenstva ČSK č. 5/2009 a ŘCVZL – MUDr. Černý

  Představenstvo schválilo s účinností od 1. 1. 2013 změny Opatření představenstva ČSK č. 5/2009. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)


7. Pacientský web – MUDr. Černý, MUDr. Chrz

  • Na pacientském webu nebyly od dubna 2012 provedeny žádné změny. MUDr. Černý projednal s MUDr. Odvodym zveřejnění informace o dětském průkazu. Je třeba, aby členové redakční rady zajistili aktualizaci tohoto webu.

 

  Členové redakční rady připraví návrhy, které projednají před příštím jednáním představenstva


8. Diskuse o postojích členů ČSK k možným postupům v omezování péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění

  • Předsedům OSK a členům sněmu ČSK byly e-mailem zaslány 3 anketní otázky a formuláře pro zpracování výsledků. K 13. 12. 2012 Kancelář obdržela výsledky od 20 OSK. Na otázky odpovědělo cca 1.200 členů ČSK.

9. Výběr nových znalců ČSK, protože jejich počet se v současné době snižuje a zároveň se zvyšuje jejich věkový průměr

  Je projednáváno na sněmech OSK, bylo projednáno i na vědecké radě ČSK, kde byl podán návrh, aby se k žádostem vyjadřovaly i odborné společnosti.


10. Různé
– GMDN kódy – I. Haiserová

  • ČSK podala za 323 svých členů, kteří provozují zubní laboratoře, ohlášení oznamovací povinnosti osob vč. GMDN kódů na MZ ČR dle zákona 123/200 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů ve stanoveném termínu. K dnešnímu dni MZ ČR zpracovalo a přidělilo 320 evidenčních čísel. V souvislosti se změnami u některých laboratoří (6) jsou předávány informace a příslušný formulář na ohlášení změn na MZ ČR. Dne 13. 12. 2012 obdržela ČSK první sdělení o přijetí ohlášené změny prostřednictvím datové schránky (jednalo se o změnu příjmení). Na ČSK se obrátila lékařka, u jejíž zubní laboratoře se mění také IČO. Zde je povinnost podat nové ohlášení oznamovací povinnosti vč. GMDN kódů.

 

  Představenstvo schválilo pokračování služby vztahující se k GMDN kódům členům ČSK, kteří provozují zubní laboratoř (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

– Setkání se studenty 5. ročníku zubního lékařství v Brně – MUDr. Chrz

  Setkání se zúčastnilo 73 studentů, za ČSK diskutoval MUDr. Chrz a Mgr. Slavík. Studenti měli velký zájem o získání informací a diskuse byla velmi aktivní.

– Článek ve Zdravotnických novinách – MUDr. Novický
MUDr. Novický upozornil na článek „Experti ocenili rušení lůžek a odsoudili hrazení plomb“ a navrhl, že by se ČSK k tomuto článku měla vyjádřit. Doc. Zemen navrhl, aby ČSK zadala zpracování odborného článku k etiologii vzniku zubního kazu