wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 14. - 15. 12. 2018 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 14. – 15. 12. 20181. Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 19. 11. 2018 jednali zástupci ČSK s náměstkem, vedoucí oddělení a zástupkyní ředitele právního odboru MZ ČR, o zákonu o zdravotních službách a zákonu o komorách.
 • Dne 10. 12. 2018 se prezident Komory zúčastnil jednání Vědecké rady MZ ČR. Byla projednávána např. protonová terapie, off label léky (indikace neuvedeny v SPC), možnosti léčby iktu, informační server pro pacienty.
 • Dne 11. 12. 2018 se zástupce ČSK účastnil v komisi výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky FN v Ostravě.
 • Dne 13. 12. 2018 se prezident ČSK zúčastnil jednání s ministrem zdravotnictví, jeho náměstkyní pro prevenci a náměstkem ředitele VZP. Jednalo se o možnostech grantu MZ ČR na výzkum incidence zubního kazu, byl učiněn příslib VZP na uvolnění prostředků z Fondu prevence pro prevenci zubního kazu, byla řešena problematika dentálních hygienistek.
 • Dne 21. 11. 2018 proběhlo jednání k Příloze č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění se zástupci VZP. Jednání pokračovalo 12. 12. 2018, je třeba dořešit část týkající se ortodoncie.
 • Dne 5. 12. 2018 jednali zástupci ČSK se zástupci VZP a dalších zdravotních pojišťoven o příloze č. 1 a č. 4 k zákonu o veřejném zdravotním pojištění.
 • Již se třemi zdravotními pojišťovnami se podařilo dojednat zpětné bonifikování poskytovatelů, kteří pojištěncům poskytují celkové náhrady.
 • Dne 14. 11. 2018 byla podepsána smlouva se společností ACMARK s.r.o., dodavatelem nového IT systému Komory.
 • Dne 20. 11. 2018 proběhlo jednání s Českou lékařskou komorou a Českou lékárenskou komorou o přípravě návrhu nového zákona o profesních komorách.
 • Dne 27. 11. 2018 se zástupci ČSK zúčastnili odborné konference „Efektivní nemocnice 2018 – strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“.
 • Dne 27. 11. 2018 proběhlo jednání Koalice soukromých lékařů.
 • Dne 30. 11. 2018 se konalo první Brněnské stomatologické fórum.
 • Dne 3. 12. 2018 se konala úvodní schůzka partnerů Světového dne ústního zdraví 2019. Zubní průkaz dítěte byl navržen na cenu FDI za prevenci.
 • Dne 4. 12. 2018 se uskutečnilo pravidelné vánoční setkání profesních komor v Brně.
 • Dne 5. 12. 2018 se sešla pracovní skupina pro legislativu ČSK.
 • Dne 10. 12. 2018 proběhlo setkání se společností Audico, která vede účetnictví ČSK.
 • Dne 12. 12. 2018 prezident ČSK přednášel studentům zubního lékařství Masarykovy Univerzity v Brně.
 • Dne 14. 12. 2018 jednala Vědecká rada ČSK a konalo se jednání skupiny pro web ČSK.
 • Ve dnech 11. – 13. 11. 2018 se zástupci ČSK zúčastnili jednání CECDO ve Vídni.
 • Dne 16. 11. 2018 se zástupci ČSK zúčastnili jednání CED v Bruselu. Schválena změněná rámcová náplň vysokoškolského vzdělávání zubních lékařů pro celou EU; schválen společný dokument o korporátní stomatologii.
 • Dne 7. 12. 2018 se prezident ČSK setkal s nově zvoleným vedením Saské stomatologické komory. Předjednána exkurze v sídle Saské stomatologické komory v Drážďanech v rámci výjezdního jednání představenstva a obnovení tradice Česko – německého stomatologického dne.

2. Informace revizní komise ČSK

 • RK ČSK pokračuje v kontaktování odborných zástupců zdravotnických zařízení zaměstnávajících zahraniční zubní lékaře a vyžaduje od nich předložení dokumentů, které je opravňují k výkonu povolání v ČR.

3. Informace čestné rady ČSK

 • Používání názvu klinika – Zákon o zdravotních službách přímo nezakazuje použití názvu „klinika“, ale občanský zákoník zakazuje klamavou reklamu. Jedná se tak o soukromoprávní spory z nekalé soutěže, které musí soutěžitelé řešit primárně mezi sebou.

4. Projekt profesionalizace OSK sekretariátů

 • Projekt předpokládá zachování dobře fungujících velkých sekretariátů doplněných dvěma variantami rozdělení na sekretariáty s menším počtem členů, okolo 900 členů na jednu sekretářku, nebo velké sekretariáty s cca 1500 členy.
 • Představenstvo vzalo na vědomí představený projekt profesionalizace OSK sekretariátů a pověřilo vedení Komory k rozpracování projektu a představení předsedům OSK a sněmu ČSK. (PRO – 13; PROTI – 0)

5. Varianty vydávání časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství

 • Představenstvo schválilo zástupce ČSK v redakční radě časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství ve složení: prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Robert Houba, Ph.D., MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., prof. Steven P. Engebretson, DMD, doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D., a MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA. (PRO – 14; PROTI – 0)

6. PDD a Pragodent 2019

 • Byly odeslány připomínky ČSK ke smlouvě o spolupráci, čekáme na připomínky ze strany ABF a.s.
 • Je naplánována první schůzka organizačního výboru, náměty na odborné přednášky jsou vítány.

7. Výjezdní zasedání PŘ 2019

 • Představenstvo vzalo na vědomí místo konání výjezdního zasedání představenstva ČSK ve dnech 14. – 16. 6. 2019 – Resort U Fořta, Mezná, Hřensko. (PRO – 14; PROTI – 0)

8. Zprávy o projektech členů představenstva a kontrola úkolů

 • Problematika dentálních hygienistek – legislativa a prevence – Představenstvo se seznámilo s podmínkami získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání dentální hygienistky a s podmínkami výkonu povolání dentálních hygienistek. Možnost kontroly činnosti dentálních hygienistek ze strany ČSK je vzhledem k aktuální právní úpravě omezená. Je třeba stanovit přesnou definici „odborného dohledu“ a přesný obsah podrobné indikace zubního lékaře.
 • Honorářový sazebník ČSK – Představenstvo schválilo nový honorářový sazebník platný od 1. 1. 2019 v předloženém znění. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Strategie vyjednávání při dohodovacím řízení na rok 2020 – Představitelé Zubohradu ve své prezentaci seznámili se systémem úhrad v ČR a možnými cíli DŘ na 2020.

10. Žádosti podané Vzdělávacímu středisku

 • Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. Jiří Kahánek – stomatochirurgie, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 14. 12. 2018 do 13. 12. 2023. (PRO – 13; PROTI – 1)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli Dentino, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 14. 12. 2018 do 13. 12. 2023. (PRO – 13; PROTI – 0)

11. Žádosti o udělení/obnovení Pečeti ČSK

 • Představenstvo vyhovuje žádosti společnosti dm drogerie markt s.r.o. a prodlužuje licenci na užívání Pečeti ČSK na preventivní projekt „Veselé zoubky“, zaměřeného na prevenci zubního kazu u žáků prvních tříd. (PRO – 15; PROTI – 0)

12. Žádosti o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo zčásti prominulo členu ČSK roční členský příspěvek pro rok 2018 v celkové výši 6.600 Kč, zbývající část k úhradě činí 1.600 Kč (pracující důchodce). Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Představenstvo přihlédlo k tomu, že oprávnění k poskytování zdravotních služeb bylo odňato 1 den po rozhodném dni pro určení kategorie členských příspěvků, tj. 1. 2. 2018. Trvat za tohoto stavu u člena Komory, který poskytoval zdravotní služby vlastním jménem, na zaplacení ročního členského příspěvku v plné výši, se představenstvu jeví jako nepřiměřeně tvrdé. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo zčásti prominulo jinému členu ČSK roční členský příspěvek pro rok 2018 v celkové výši 6.600 Kč, zbývající část k úhradě činí 1.600 Kč (pracující důchodce). Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Představenstvo přihlédlo k tomu, že oprávnění k poskytování zdravotních služeb bylo odňato 1 den po rozhodném dni pro určení kategorie členských příspěvků, tj. 1. 2. 2018. Trvat za tohoto stavu u člena Komory, který poskytoval zdravotní služby vlastním jménem, na zaplacení ročního členského příspěvku v plné výši, se představenstvu jeví jako nepřiměřeně tvrdé. (PRO – 14; PROTI – 0)

13. Žádost o příspěvek z účtu klinik

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti klinického pracoviště o příspěvek na nákup odborných knih pro další vzdělávání zubních lékařů na klinice, protože bylo mezi ČSK a všemi klinikami dohodnuto, že tato forma podpory nebude v roce 2018 poskytována. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiného klinického pracoviště o příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů spojených na inzerci vzdělávací akce v LKS a registraci vzdělávací akce do systému celoživotního vzdělávání, pořádané v roce 2019 ve výši 12.000 Kč. Žádost byla podána předčasně – o podporu akcí konaných v roce 2019 lze žádat až v roce 2019. (PRO – 15; PROTI – 0)

14. Různé

 • Stanovení zástupce ČSK na SÚJB – Představenstvo pověřilo MUDr. Daniela Hrušáka, Ph.D. a MUDr. Roberta Houbu, Ph.D. zastupováním ČSK při spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost při přípravě Národních radiologických standardů pro stomatologii. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Elektronická verze zahraničních odborných časopisů – Představenstvo se seznámilo s podmínkami objednávky zahraničních časopisů pro rok 2019. Návštěvnost elektronických časopisů členy ČSK se zvyšuje. Nabídka předplatného od společnosti EBSCO byla rozšířena o další dva tituly a je i nadále nejvýhodnější ze všech oslovených dodavatelů této služby. Představenstvo schvaluje objednávku elektronického předplatného zahraničních časopisů (International journal of periodontics and restorative dentistry, International journal of oral and maxillofacial implants, Journal of endodontics, Journal of prosthetic dentistry, Clinical advances in periodontics a Journal of periodontology) u dodavatele EBSCO na rok 2019. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Odměna autorovi překladu materiálu Doporučené postupy EAPD pro sedaci v pedostomatologii – Představenstvo schválilo odměnu ve výši 10.000 Kč pro autora překladu materiálu Doporučené postupy EAPD pro sedaci v pedostomatologii. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Náhrady za ztrátu času členů představenstva za 2018 – Představenstvo schválilo výplatu náhrady za ztrátu času související s výkonem funkce člena představenstva v roce 2018 nad rozsah, který je uveden v jednotlivých zápisech ze zasedání představenstva, jednotlivým členům představenstva s výjimkou prezidenta ČSK a viceprezidenta ČSK ve výši 500 Kč za 1 hodinu v celkovém rozsahu 326 hodin. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Stanoviska Vědecké rady ČSK – Představenstvo schválilo odborné stanovisko představenstva ČSK k používání amalgámových výplní a jejich toxicitě. (PRO – 13; PROTI – 0)