wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 14. - 15. 9. 2018 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 14. – 15. 9. 20181. Vypořádání připomínek k zápisu z PŘ 6/2018

 • Představenstvo přijalo připomínku k obsahu zápisu z jednání představenstva ve dnech 22. – 23. 6. 2018 a schválilo zápis z tohoto jednání ve znění této připomínky. (PRO – 11; PROTI – 0)

2. PDD 2018 a PDD 2019

 • PDD 2018 jsou pro letošní rok vyprodané. Pokud bude zájem o účast na PDD přetrvávat i v dalších letech, Obecní dům nebude kapacitně vyhovovat.
 • Zástupci společnosti ABF, a.s. a Incheba Expo Praha, spol. s r.o. představili možnosti spolupráce v roce 2019 – spojení PDD 2019 s veletrhem Pragodent, obě akce by se konaly na výstavišti PVA v Letňanech.
 • Představenstvo schválilo záměr organizace PDD 2019 společně s veletrhem Pragodent 2019 v prostorách PVA Letňany a pověřilo prezidenta ČSK jednáním o smlouvě a předložením jejího návrhu na říjnovém jednání představenstva. (PRO – 13; PROTI – 0)

3. Prezentace možných řešení nového IT systému ČSK (dodavatelé z výběrového řízení)

 • Zástupce společnosti ACMARK, s.r.o. představil možnosti řešení nového IT systému ČSK pomocí MS Office 365 a produktu Share Point.
 • Zástupce společnosti Expinit, s.r.o. představil možnosti řešení nového IT systému ČSK pomocí privátního cloudu, MS Exchange (maily, kalendář) a produktu Share Point.
 • Zástupci společnosti Whitesoft, s.r.o. představili možnosti řešení nového IT systému ČSK nabídkou více variant – Share Point a MS Office 365 nebo možnost modernizace stávající platformy Lotus Notes a přesunu do cloudu (veřejného nebo privátního).
 • Představenstvo se usneslo, že výběrové řízení na dodavatele nového IT systému ČSK bude dvoukolové a do druhého kola postoupí dvě nabídky. (PRO – 9; PROTI – 2)
 • Představenstvo rozhodlo, že do 2. kola výběrového řízení dodavatele nového IT systému ČSK postupují nabídky dodavatelů ACMARK, s.r.o. a Whitesoft, s.r.o. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo objednávku hlubší analýzy stávajícího IT systému ČSK u obou dodavatelů, jejichž nabídky postoupily do 2. kola výběrového řízení, za účelem upřesnění smlouvy, konkrétního návrhu struktury nového systému a závazné konečné finanční nabídky. ČSK uhradí oběma dodavatelům náklady na analýzu do výše 25.000 Kč. (PRO – 11; PROTI – 0)

4. Informace čestné rady ČSK

 • ČR ČSK považuje používání pojmu „klinika“ v názvu poskytovatele zdravotních služeb za zavádějící.
 • ČR ČSK připraví stanovisko, které předloží VR ČSK a sněmu ČSK.
 • Je třeba ještě stanovit doporučenou náhradu pojmenování „klinika“ a termín, do kdy budou muset oslovení provést změnu názvu.
 • Diskuse – pojem „klinika“ lze nahradit např. „centrum“, „institut“, „praxe“.

5. Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 25. 6. 2018 se konalo další zasedání akreditační komise pro aprobační zkoušky za účasti zástupců ČSK.
 • Dne 25. 6. 2018 se zástupce ČSK zúčastnil jednání Vzdělávací rady stomatologie. Je připravován po technické stránce vznik specializace „orální medicína“.
 • Dne 2. 7. a 14. 8. 2018 proběhla jednání zástupců Koalice soukromých lékařů s ministrem zdravotnictví.
 • Dne 20. 7. 2018 se konalo vypořádání připomínek k novele zákona o léčivech, které se týkaly zavedení tzv. lékového záznamu pacienta a související kompatibility systémů.
 • Dne 4. 9. 2018 se zástupce ČSK zúčastnil 4. jednání Rady poskytovatelů MZ ČR. Hlavním bodem jednání byla elektronizace ve zdravotnictví (lékový záznam, novela o léčivech, pacientský souhrn a e-Health).
 • Dne 4. 9. 2018 ČSK připomínkovala návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb. – seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Připomínka se týkala kódů výplní 04201 a 04202.
 • Dne 9. 8. 2018 se na MPSV zástupce Komory zúčastnil vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (1. etapa e-neschopenky).
 • Dne 30. 7. 2018 jednali zástupci Komory se zástupci SÚJB. Informace z jednání budou zveřejněny v LKS. Projednávány byly radiologické standardy, případné zhotovování rtg sestrami, školení rentgenologie pro sestry. Do Rady pro rentgenologii byl navržen zástupce.
 • Dne 4. 7. 2018 se zástupci Komory zúčastnili jednání na VZP o stomatologických výkonech, podařilo se velké navýšení úhrad protetiky. Změny kódů, které budou platné od 1. 1. 2019: 00903 (1x 1 nesouvisející případ), 00904 (změna názvu a možnost vykázání s kódem 00900), 00920 (500 Kč), 00921 (změna dózovaný amalgám výplň v základním provedení – 495 Kč), 00949 (dočasný molár s nerezorbovanými kořeny podložený RTG snímkem lze vykázat – kódem 00950), 00948 (lze vykázat s 00950 i po extrakci dočasného nerezorbovaného moláru), 00955 (nelze při gingivektomii), 00956 (doplněna sialoendoskopie). Dále informace o drobném navýšení cen některých kódů (snížení frekvence dorovnáno zvýšením ceny), u kódu 00970 lze nově vykázat i mezičlen při zkrácení můstku. Nový kategorizační strom se již pro rok 2019 prosadit nepodaří, proto se ČSK zaměří na plně hrazené výrobky „I“ (navýšení cen celkových náhrad a celoplášťových korunek).
 • Dne 27. 8. 2018 jednali zástupci Komory s VZP ČR, SZP ČR a KZT o stomatologických výrobcích – konkrétně o příloze č. 4 zákona č. 48/1997 Sb. pro rok 2019; návrhu nové přílohy č. 4 a potřebě aktualizace přílohy č. 1 (omezení věkové hranice pro úhradu ortodontických výkonů a výrobků; problematika ošetřování pacientů s autismem, rizikových a infekčních pacientů, diskuze k vykazování kódů 00906 a 00907).
 • Dne 22. 8. 2018 proběhlo jednání dohodovacího řízení k obsahu rámcových smluv pro ambulantní stomatologii.
 • Dne 29. 8. 2018 byl proveden zápis do OR o vstupu Střediska služeb ČSK s.r.o. do likvidace.
 • Záštitu starosty MČ Praha 1 dostal 1. ročník projektu „Den České stomatologie“, který bude ČSK pořádat dne 21. 9. 2018 na náměstí Republiky v Praze 1.
 • Proběhla tři jednání se zástupci Incheba Expo Praha spol. s r.o. a následně dvě jednání s vedením Výstaviště PVA Letňany k možnostem spolupráce na PDD 2018 a PDD 2019.
 • Dne 12. 9. 2018 zástupci Komory jednali s RZP, a.s., o další spolupráci při kurzech KPR v zubní praxi.
 • Dne 29. 6. 2018 v Brně jednání se zástupcem Österreichische ZahnärzteKammer o podpoře ČSK při kandidatuře na pořádání kongresu FDI.
 • Ve dnech 22. – 24. 8. 2018 se člen Komory zúčastnil ADEE Annual Meeting v Oslu, Norsko, s tématem „Dental education in a changing society“ (schválen příspěvek z účtu klinik na výjezd).
 • Ve dnech 1. – 10. 9. 2018 se zástupci Komory zúčastnili zasedání FDI v Buenos Aires, Argentina. FDI 2019 se bude konat v Kalifornii, USA a FDI 2020 v Sydney, Austrálie. Představenstvo seznámeno se systémem voleb FDI (postupné vyřazování kandidátů).
 • Dne 18. 10. 2018 se zástupce Komory zúčastní 59. Bayerischer Zahnärztetag v Mnichově.
 • Ve dnech 12. – 13. 11. 2018 se uskuteční jednání CECDO ve Vídni, ČSK bude reprezentována dvěma zástupci.

6. Zprávy o projektech členů představenstva a kontrola úkolů

Web ČSK

 • Shrnuty nedostatky shromážděné v rámci připomínkového řízení nových webových stránek ČSK.
 • Oceněna grafická podoba stránek, je ale třeba zapracovat na uživatelské přívětivosti.
 • Je třeba počítat i s mobilním přístupem k novému webu.
 • Navržena základní strukturu webu.

Struktura části webu Provozování zubní praxe

 • Projednána návrh struktury části webu Provozování zubní praxe.

Stanovení nákladovosti zubních praxí (minutové náklady)

 • Prezentace o stanovování nákladovosti zubních praxí. Dle zkušeností se zlepšilo povědomí zubních lékařů o této problematice, řada členů však stále nerozumí tomu, proč by tuto kalkulaci vůbec měli mít.
 • Zubní lékaři se musí řídit zákonem č. 526/1990 Sb. – věcně usměrněné ceny – § 6 odst. 1 písm. c), kalkulace musí být obhajitelná před kontrolou a reálná kvůli ekonomickému dopadu (minimální rozsah položek je stanoven Přílohou č. 1 k vyhlášce 450/2009 Sb.).

Problematika „pendlerů“ a „foxconů“ (tj. agenturní zaměstnanci – cizí státní příslušníci)

 • Dle dostupných informací řada zdravotních pojišťoven stále požaduje vykazování pendlerů ve zvláštní dávce. Některé pojišťovny navíc požadují zasílání dávek s pendlery nikoliv elektronicky, ale konvenční cestou.
 • Řešení problematiky je ve vyjednávání se zdravotními pojišťovnami.

Návrh systému oceňování zubních lékařů

 • Výbor pro vysoké školy s původním návrhem nesouhlasil a tím jednání končí bez dalšího návrhu.
 • Peníze z účtu klinik budou nadále využívány podle současného modelu.

Doplnění podmínek Pečeti a návrhy na doplnění skupiny pro udělování Pečeti ČSK

 • Představenstvo schválilo složení komise pro posuzování Pečeti ČSK ve složení: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, MUDr. Simona Ságlová, MUDr. Adéla Roubíčková, Ph.D., MUDr. Jan Prouza a Ing. Marcela Grecová. (PRO – 12; PROTI – 0)

Pedostomatologie – novela opatření

 • Předložen návrh novely opatření představenstva k Osvědčení z pedostomatologie.
 • Nyní je v přípravě k získání Osvědčení z pedostomatologie cca 15 zubních lékařů. Pro zatraktivnění Osvědčení navrženo, aby držitelé měli ze zdravotního pojištění hrazenou sedaci u dětí.
 • Pro stávající držitele Osvědčení z pedostomatologie je třeba přechodným ustanovením stanovit podmínku doplnění kurzu sedace dětí.
 • Představenstvo vzalo na vědomí předložený koncept změny sylabu Osvědčení z pedostomatologie předložený. (PRO – 13; PROTI – 0)

7. Možnosti podpory SSS ČR

 • Představenstvo schválilo uzavření smlouvy o spolupráci se SSS ČR na rok 2018 s finančním plněním ve výši 50.000 Kč. (PRO – 12; PROTI – 0)

8. Časopis Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství – informace o pokračování projektu

 • ČLS JEP zaslala podepsanou smlouvu o vydávání časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství.
 • Navrženo ponechat stávající složení redakční rady časopisu a rozšířit ji o další členy (včetně zahraničních členů). Návrhy na členy redakční rady budou projednány na nadcházejícím jednání VR ČSK.

9. Žádosti o příspěvek z účtu klinik

 • Představenstvo přiznalo člence Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek, ubytování a cestovné související s její účastí na Microsurgery precongress course – International comprehensive surgical training courses for Cranio-Maxillo-Facial oncology accompanying the 24th Congress of the European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery, Německo, Mnichov, 18. – 21. 9. 2018, až do výše 30.992,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 12; PROTI – 0)

10. Návrh personální podpory Kanceláře ČSK

Vzdělávací středisko

 • Vzdělávací středisko bude vystaveno náporu v souvislosti s profesními zkouškami a přihlašováním se na ně do konce roku 2018 a realizací v roce 2019.
 • Navržená podpora Vzdělávacího střediska je doplněním referentky na částečný úvazek na dobu určitou a podpora při zpracování administrativní agendy ve formě DPP max. na 3 měsíce.

Vnitřní oddělení

 • Vnitřní oddělení je dlouhodobě personálně poddimenzované a není dostatečně personálně obsazené pro zvládnutí rostoucí administrativní zátěže.
 • Návrh podpory tohoto oddělení je v posílení referentky na částečný úvazek na dobu určitou.
 • Představenstvo souhlasilo s navýšením personálního obsazení Vzdělávacího střediska a Vnitřního oddělení takto: do 31. 12. 2018 dle potřeby formou DPP a na dobu určitou od 1. 1. do 31. 12. 2019 formou zaměstnání na HPP ve výši 0,6 úvazku. (PRO – 12; PROTI – 0)

11. Profesní zkoušky

 • Představenstvo jmenovalo tyto nové členy do zkušebních komisí u profesních zkoušek: doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc., MUDr. Jindřich Charvát, CSc., MUDr. Jan Bjaček, MUDr. Ladislav Čechura, MUDr. Rudolf Jakl, MUDr. Pavel Vlnař a MUDr. Martina Karnoldová. (PRO – 11; PROTI – 0)

12. Různé

SÚKL – smlouva o spolupráci

 • Představenstvo vzalo na vědomí předložený návrh smlouvy o spolupráci se SÚKL při posuzování nových výrobků a prostředků z oboru stomatologie. (PRO – 11; PROTI – 0)

Revokace USN2018/06/08

 • Představenstvo revokovalo své usnesení USN2018/06/08 – poskytnutí bezplatných vstupenek na kongres PDD 2018 pro členy představenstva, revizní komise a čestné rady. (PRO – 12; PROTI – 0)

Tištění materiálů na jednání představenstva dodaných po uzávěrce

 • Představenstvo schválilo, že materiály na jednání umístěné na úložiště po termínu uzávěrky nebudou automaticky všem členům představenstva distribuovány v tištěné podobě. Tištěné materiály budou pouze na vyžádání. (PRO – 10; PROTI – 0)