wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha 14. 2. 2020 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha 14. 2. 2020Informace z jednání představenstva ČSK

1.       Vypořádání připomínek členské veřejnosti k návrhu reformy řádů Komory

 • Představenstvo podrobně projednalo všechny připomínky členské veřejnosti. Vypořádání připomínek je připojeno k této informace jako jeho příloha.
 • Představenstvo schválilo vypořádání připomínek takto: připomínkám č. 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35 a 36 se vyhovuje, připomínkám č. 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 a 31 se nevyhovuje a připomínky č. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 17 budou vysvětleny.  (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo předběžně vyhovělo připomínce č. 11. (PRO – 8;   PROTI – 3)
 • Představenstvo vyhovělo připomínce č. 18. (PRO – 7; PROTI – 3)
 • Představenstvo nevyhovělo připomínce č. 19. (PRO – 8; PROTI – 2)
 • Představenstvo vyhovělo připomínce č. 23 v rozsahu, v jakém požaduje doplnění povinné přítomnosti odborného zástupce ve zdravotnickém zařízení; ve zbývající části bude připomínka vysvětlena. (PRO – 10; PROTI – 1)
 • Představenstvo vyhovělo připomínce č. 25 částečně. (PRO – 9; PROTI – 1)
 • Představenstvo nevyhovělo připomínce č. 29. (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Představenstvo vyhovělo připomínce č. 30. (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo předložené znění novely řádů ČSK ve znění schválených připomínek a předložilo ji do řádného připomínkového řízení. (PRO – 11; PROTI – 0)

 2.       Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Po několika přípravných schůzkách se dne 29. 1. 2020 konalo jednání o cenovém dodatku ZP MV ČR a OZP na rok 2020. Na webových stránkách ČSK jsou k dispozici dodatky: VZP ČR, OZP a ZP Škoda.
 • Dne 3. 2. 2020 se konalo jednání ke změně jednacího řádu a zahajovací jednání dohodovacího řízení pro rok 2021. Další jednání DŘ 2021 pro segment stomatologie jsou plánovány na 1. 4. a 20. 5. 2020.
 • Dne 6. 2. 2020 proběhlo jednání s náměstkem ředitele VZP pro zdravotní péči.
 • Dne 12. 2. 2020 proběhlo jednání s VZP o přechodném ustanovení k návrhu č. 4 zákona č. 38/1997 Sb. (stomatologické výrobky) a o tvorbě publikace Stomatologické výkony v roce 2020.
 • Dne 29. 1. 2020 se zástupci ČSK zúčastnili na SÚJB jednání o národních radiologických standardech.
 • Dne 24. 1. 2020 se konala schůzka v O2 Universum a dne 27. 1. 2020 se sešel Odborný výbor PDD.
 • Dne 20. 1. 2020 se konalo jednání o cenových regulacích.
 • Dne 24. 1. 2020 se konala Redakční rada časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství.
 • Dne 25. 1. 2020 se prezient ČSK zúčastnil 24. reprezentačního plesu lékařů českých.
 • Dne 5. 2. 2020 proběhlo jednání s Guarant Int. k Evropskému dentálnímu kongresu.
 • Dne 7. 2. 2020 se konalo jednání skupiny organizátorů SDÚZ 2020 za účasti zástupce MZ ČR.
 • Dne 12. 2. 2020 se prezident ČSK zúčastnil 10. Škachova dne.
 • Dne 12. 2. 2020 se zástupci ČSK sešli se zástupci Komory veterinárních lékařů ČR a jednali o problematice řetězců v oblasti veterinárního lékařství.
 • Dne 14. 2. 2020 proběhlo jednání se zástupci pojišťovny Kooperativa.

3.       Zprávy o projektech členů představenstva a kontrola úkolů

 • Představenstvo schválilo místo konání plesu ČSK v roce 2021 v KCP Praha v termínu 26. 3. 2021. (PRO – 7; PROTI – 2)
 • Představenstvo schválilo pořádání kurzu ošetřování autistických pacientů a jeho sylabus. (PRO – 11; PROTI – 0)

 4.       Žádosti podané Vzdělávacímu středisku ČSK

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti předsedy OSK Litomyšl o uznání kurzu kardiopulmonální resuscitace, který OSK Litomyšl zorganizuje, jako předepsaného kurzu kardiopulmonální resuscitace v rámci navazujícího vzdělávacího programu ve stomatochirurgii, parodontologii ani pedostomatologii.  (PRO – 9; PROTI – 0)

5.       Žádosti o příspěvky z účtu klinik

 • Představenstvo přiznalo člence ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek související s její účastí na 3rd Congress on Tooth Transplantation, Praha, Česká republika, 28. – 30. 5. 2020, do výše 18.950 Kč
  a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik.  (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo jinému členu ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek související s jeho účastí na The Bernese Concept for the Treatment of Periodontally Compromised Patients and Plastic-Esthetic Periodontal and Peri-Implant Surgery. Treatment of peri-implant diseases. An interactive 4-day CE course with Live Surgeries and Hand-on Workshop, School of Dental Medicine, Bern, Švýcarsko, 22. – 25. 6. 2020, do výše 40.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik.  (PRO – 8; PROTI – 2)
 •  Představenstvo přiznalo jiné člence ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek související s její účastí na 15th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, Hamburk, SRN, 1. – 4. 7. 2020, do výše 16.500 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo jinému členu ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek související s jeho účastí na International Symposium of Ortognatic Surgery, Vídeň, Rakousko, 30. 4. – 2. 5. 2020, do výše 20.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 9; PROTI – 1)

6.       Žádosti o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti členky Komory o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020. (PRO – 8; PROTI – 1) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Dočasná pracovní neschopnost s následným nástupem na mateřskou dovolenou mimořádný postup podle § 8a finančního řádu neodůvodňuje.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 9.300 Kč. (PRO – 8; PROTI – 2) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Nárok na převod do kategorie Nepracující – pečující o dítě může vzniknout až datem narození potomka, tj. 26. 1. 2020, nástup na mateřskou dovolenou předcházející tomuto datu není rozhodující.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 5.200 Kč. (PRO – 9; PROTI –  2) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Nárok na převod do kategorie Nepracující – pečující o dítě může vzniknout nejdříve datem narození potomka, nikoliv datem nástupem na mateřskou dovolenou, dočasná pracovní neschopnost není rozhodující.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 6.600 Kč.  (PRO – 9; PROTI –  0)  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Nárok na přeřazení do kategorie Nepracující žadatelka nemá a žádné z dalších požadovaných slev či výhod v oblasti celoživotního vzdělávání ČSK svým členům neposkytuje.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členly ČSK o prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 300 Kč. (PRO – 8; PROTI –  0)  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Žadatelka podala žádost o vyškrtnutí ze seznamu OSK až dne 16. 1. 2020, změna byla k tomuto datu provedena. Poprvé se promítne do výše ročních členských příspěvků na rok 2021.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 7.200 Kč.  (PRO – 11; PROTI –  0)  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Žadatelka prokazatelně vykonává povolání zubního lékaře, druh pracovněprávního vztahu (DPP) není rozhodující.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné člena ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 6.200 Kč. (PRO –  10; PROTI –  0)  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. V současné době tyto okolnosti v případě žadatele neshledalo.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné člena ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 6.100 Kč. (PRO – 10; PROTI –  0)  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. V současné době tyto okolnosti v případě žadatele neshledalo.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 5.000 Kč.  (PRO – 10; PROTI –  0)  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Žadatelka prokazatelně vykonává povolání zubní lékařky a je v pracovněprávním vztahu.

7.       Různé

 • Představenstvo schválilo poskytnutí příspěvku společnosti ARAK na akce SDÚZ 2020 v Olomouci ve výši 38.000 Kč. (PRO – 12; PROTI – 0)
 •  Představenstvo schválilo zadání  pro vypracování výběrového řízení na novou IT společnost. Stávající dodavatel obdrží výzvu k dokončení díla  do 28. 2. 2020. (PRO – 11; PROTI – 0)