wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 14. 3. 2014 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 14. 3. 2014Informace z jednání představenstva ČSK,
Praha 14. 3. 2014

1. Informace za uplynulé období
– Mediální činnost – Světový den orálního zdraví 20. 3. 2014 – MUDr. Chrz

O možné spolupráci při Světovém dni orálního zdraví jednáno dne 27. 2. 2014 lékárnami Dr. Max, společnostmi Johnson & Johnson s.r.o. a Colgate-Palmolive Česká republika spol. s r. o. Připravují se mediální vystoupení v rozhlasu a v televizi. Pro rok 2015 se při pořádání SDOZ předpokládá spolupráce s dalšími partnery (dm drogerie, Philips a SSS ČR).

– Webinář – MUDr. Benko

Webinář na téma „Zalomený kořenový nástroj“ přednesl dne 6. 3. 2014 MUDr. Jiří Škrdlant. Zájem zubních lékařů přesáhl kapacitu třídy (100 přístupů). Přednášející souhlasí s uveřejněním přednášky v archivu na webové stránce Komory.

– Kooperativa pojišťovna a. s. – RNDr. Švábová, L. Císařová

Zástupci Kooperativy projevili zájem o účast na akcích ČSK a OSK. K rámcové pojistné smlouvě platné od 1. 1. 2014 se za měsíce leden a únor přihlásilo cca 360 zubních lékařů, z toho 30 nových klientů.

– Allianz pojištovna a. s. – MUDr. Chrz

Dne 28. 2. 2014 se konalo na žádost Allianz pojišťovna a. s. jednání s jejich zástupci o pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb. Zástupci Allianz pojišťovna a.s. přislíbili zaslání návrhu smlouvy s podmínkami pojištění.

– Valná hromada SSS ČR v Plzni – MUDr. Houba

Dne 1. 3. 2014 se konala valná hromada SSS ČR, které se účastnil MUDr. Houba. Studenti měli hlavně zájem o informace k celoživotnímu vzdělávání.

– Záštita prezidenta ČSK nad odbornou vzdělávací akcí XIX. kutnohorské stomatologické dny – MUDr. Chrz

Prezident ČSK obdržel žádost o záštitu prezidenta ČSK nad odbornou vzdělávací akcí XIX. Kutnohorské stomatologické dny pořádané ve dnech 13. – 14. 9. 2013. Záštita prezidenta ČSK byla udělena.

– Zastoupení ČSK na zahraničních jednáních

Ve dnech 6. – 8. 3. 2014 se MUDr. Petr Mlejnek účastnil XXII. stomatologického veletrhu „Krakdent“ v Krakově. Na organizaci se podílí Krakovská lékařská komora. Výstavy se zúčastnilo 312 firem (i účast Japonska, USA, Jižní Koreje). V Krakově se dobudovává nové výstaviště, které by mělo být otevřeno již v tomto roce.

– Účast členů představenstva na Dental Summit Management: 25. – 26. 4. 2014 – MUDr. Chrz
– Hradecký dentální vzdělávací institut pořádá v Hradci Králové ve dnech 25. – 26. 4. 2014 vzdělávací akci Dental Summit Management a přizval ČSK k aktivní účasti. S organizátory Dental Summit Management bude projednána účast zástupců ČSK MUDr. Chrze, MUDr. Houby a MUDr. Vrbkové v pátek 25. 4. 2014.– Kontrola hygieny stomatologické práce – MUDr. Chrz

Stanovisko ke sterilizaci koncovek bylo zasláno Krajské hygienické stanici hlavního města Prahy. Dle jejích připomínek musí být sterilizace koncovek v souladu s návody od výrobců. V některých návodech je však uvedena sterilizace v autoklávu, hrozí povinnost sterilizace koncovek na každého pacienta. Stanovisko bude se zástupci KHS Praha ještě projednáváno.

– Účast členů představenstva na zahraničních jednáních – MUDr. Chrz

23. – 24. 5. 2014: „CED General Meeting“ Atény, Řecko – zúčastní se MUDr. Chrz, MUDr. Houba, doc. Zemen

– Preventivní program Veselé zoubky v Ostravě – MUDr. Mlejnek

Dm drogerie zorganizovala v nákupním centru akci, na které dentální hygienistka školila v dentální hygieně.

2. Vzdělávání – MUDr. Chrz

A) Řád o celoživotním vzdělávání zubních lékařůNavrhovaná novela zpracovává tři samostatná témata:
§ zvýšení motivace členů Komory účastnit se jednání sněmu Oblastní komory;
§ návrh České ortodontické společnosti na zrušení Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař ortodontista;
§ zařazení povinného kurzu kardiopulmonální resuscitace do systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů.
B) Návrhy OSK k věcnému záměru novely ŘCVZL – MUDr. ChrzNávrhy se týkají zvýšení motivace členů Komory zúčastnit se jednání sněmů a byly po jednání s předsedy OSK ve dnech 24. a 31. 1. 2014 uvedeny v zápisech z jednání představenstev OSK:
Vyškov
– podmínit udělení Osvědčení povinnou účastí na 4 sněmech OSK v tříletém vzdělávacím cyklu
Pardubice – Chrudim
– podmínit udělení Osvědčení povinnou účastí na 2/3 sněmů OSK v tříletém vzdělávacím cyklu
– zvýšit bonifikaci za účast na volebním sněmu na 2 – 3 body k motivaci účasti
– členům ČSK důchodcům, kteří neplatí příspěvky a neúčastní se pravidelně oblastních sněmů, odebrat možnost preskripce léků pro vlastní potřebu
Uherské Hradiště
– účast na sněmech by měla být spíše motivační, než trestající. Např. přidělením bodů v systému vzdělávání
C) Doplněk k novele ŘCVZL – MUDr. Jakl, MUDr. Šváb
pro PZL (podle § 3 odst. 1 písm. a) platí limit 50 kreditů/vzdělávací cyklus
návrh:
20 kreditů v oboru záchovná stomatologie (akce registrované jako Z)
10 kreditů v oboru protetika (P)
10 kreditů v oboru dentoalveolární chirurgie a parodontologie (CHP)
10 kreditů – ostatní (O)

3. Zahraniční činnost – mat. 36/2014, doc. MUDr. Zemen

Doc. Zemen podal informace o činnostech a zprávách z FDI a CED. Celkem byly zpracovány 4 dotazníky (podrobnosti viz materiál).

4. Žádosti podané vzdělávacímu středisku – mat. 37/2014, MUDr. Benko

Představenstvo neregistrovalo vzdělávací akci Kouzlo dokonalé kompozitní výplně, termín a místo konání: 20. 3. – 21. 3. 2014, školicí středisko Campus, Leuven, Belgie v systému celoživotního vzdělávání Komory. (PRO – 11; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 3)

5. Žádost o prominutí členského příspěvku – MUDr. Řezáč

Představenstvo nevyhovělo dvěma žádostem o částečné prominutí ročního členského příspěvku pro rok 2014 (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2) (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)