wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha 14. 5. 2021 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha 14. 5. 20211.       Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Představenstvo vyslechlo informaci o včerejším jednání Koalice soukromých lékařů s ministrem zdravotnictví a jeho týmem k očkování, školní výuce, rozvolňování a o ambulantním sektoru.
 • Dne 28. 4. 2021 se prezident ČSK účastnil 87. schůze Výboru pro zdravotnictví, zaměřené na zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2021, kontrolu plnění usnesení vzešlých ze schůzí Výboru pro zdravotnictví k 28. 4. 2021 a aktuální epidemiologickou situaci a informace MZ ČR o šíření nákazy SARS CoV2.
 • Dne 13. 5. 2021 se prezident ČSK účastnil 88. schůze Výboru pro zdravotnictví k vládnímu návrhu novely zákona veřejném zdravotním pojištění.
 • Dne 27. 4. 2021 proběhlo on-line jednání Rady poskytovatelů MZ ČR s ministrem zdravotnictví, kde bylo projednáno jmenování nového člena Rady poskytovatelů, aktuální data Covid 19, očkování, současnost a perspektiva Dohodovacího řízení o úhradách péče, dopady opatření v souvislosti s Covid-19 na systém veřejného zdravotního pojištění, kompenzační vyhláška a odměny zdravotníkům, navýšení platby za státní pojištěnce, opomenuté odměny v domácí péči, nerovný přístup pacientů k lázeňskému léčení v důsledku protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví, komentář k mimořádnému sběru dat analytické komise v segmentu mimo lůžkových laboratoří a vykazování výkonů navázaných na (hlavní nebo vedlejší) diagnózu U071, U6975.
 • Dne 13. 5. 2021 byl zaslán dopis na MZ ČR ke kompenzační vyhlášce s požadavkem na spravedlivou kompenzaci pro všechny zdravotnické pracovníky.
 • Dohodovací řízení pro rok 2022: dne 14. 4. 2021 byl ministru zdravotnictví zaslán společný dopis ZP a skupin poskytovatelů zdravotní péče se žádostí o schůzku ve vazbě na potřebu společného jednání k vyjasnění bilance systému veřejného zdravotního pojištění, dne 19. 5. 2021 proběhne II. kolo přípravné fáze DŘ 2022 pro segment stomatologie.
 • Koalice soukromých lékařů zaslala 19. 4. 2021 dopis ministru zdravotnictví s žádostí o schůzku, která proběhla 13. 5. 2021 na MZ ČR. Bylo vydáno tiskové prohlášení z jednání. Koalice soukromých lékařů jednala i 27. 4.
 • Dne 19. 4. 2021 byl zaslán dopis prezidenta ČSK prezidentce SSS ČR ke stížnostem zubních lékařů na obtěžování akcí Energie pro zubaře. Dne 1. 5. 2021 byla doručena společná odpověď SSS ČR a komunitního dodavatele energií Kolibřík Energie a.s.
 • Dne 22. 4. 2021 proběhla tisková konference na téma Stomatologie v době covidu.
 • Dne 23. 4. 2021 se uskutečnilo on-line PSF.
 • Dne 30. 4. 2021 jednala VR ČSK.
 • Dne 30. 4. 2021 jednal prezident ČSK s předsedkyní České společnosti protetické stomatologie o digitální stomatologii.
 • Dne 6. 5. 2021 se prezident ČSK zúčastnil vysílání rádia Blaník.
 • Dne 7. 5. 2021 jednala skupina Světového dne ústního zdraví (SDÚZ). Stánek při akci SDÚZ bude u nám. Jiřího z Poděbrad.
 • Dne 10. 5. 2021 jednali zástupci ČSK s výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí o stomatologické péči v ČR.
 • Dne 17. 4. 2021 se prezident ČSK zúčastnil on-line jednání „ERO Plenary Session Spring 2021”. ERO projevilo zájem o pořádání kongresu k digitální stomatologii a umělé inteligenci v rámci PDD, prezident ČSK je členem pracovní skupiny ERO věnující se této problematice.

2.       Rozhodnutí prezidenta ČSK č. 6/2021 ze dne 5. 5. 2021

 • Představenstvo vzalo na vědomí Rozhodnutí prezidenta Komory při výkonu působnosti představenstva Komory č. 6/2021 ze dne 5. 5. 2021. (PRO – 14; PROTI – 0)

 3.       Stav IT a webu ČSK

 • Zástupce dodavatele IT systému informoval o současném stavu zpracování IT systému. Představil funkčnost a propojení aplikace (back-office) v jednotlivých agendách i webové stránky. Probíhá testování zpracovaných agend vč. funkčnosti a doplňování dalších funkcí, které vyplynuly pro zlepšení práce se systémem. Ing. Hanel dále představil postup dalších prací. Poděkoval za součinnost s Kanceláří ČSK.

4.       Žádost o zápis do seznamu Odborníků ČSK

 • Představenstvo zapsalo MUDr. Petra Bartáka do seznamu Odborníků ČSK pro obor protetika. (PRO – 14; PROTI – 0)

 5.       Informace o postupu DŘ 2022, úhradová vyhláška a diskuse nad tématem reformy stomatologie

 • Zubohrad prezentoval projednávané úpravy úhrad stomatologické péče.

6.       Žádosti o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti členky ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2021 ve výši 6.700 Kč.   (PRO – 14; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář.  Dočasná pracovní neschopnost ani nástup na mateřskou dovolenou nejsou mimořádné události, které by mohly odůvodnit prominutí ročního členského příspěvku, naopak jde o skutečnosti, na které organizační řád pamatuje, protože výslovně uvádí, že po dobu trvání pracovního poměru se člen Komory pro účely stanovení výše členského příspěvku považuje za člena, který vykonává povolání, i když sám zdravotní péči neposkytuje. Snížený členský příspěvek může člen Komory uplatnit v roce, ve kterém po celou dobu pečuje o dítě do 4 let věku. Rozhodující je tedy narození dítěte, přičemž snížený členský příspěvek lze uplatnit až nejdříve v roce bezprostředně následujícím po narození dítěte. Z toho vyplývá, že v roce narození dítěte na zvýhodnění pro členy pečující o dítě nedosáhnou. Lze tak shrnout, že žadatelka se nachází ve zcela standardní situaci předvídané řády Komory. Je správně zařazena do kategorie P (pracující) s tím, že v roce 2021 nemůže uplatnit zvýhodnění pro členy Komory pečující o dítě do 4 let, neboť alespoň po část roku (tedy do narození svého dítěte) o dítě nepečovala. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Proto představenstvu nezbylo nic jiného než žádosti žadatelky nevyhovět.
 • Představenstvo vyhovělo žádosti jiné členky o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2021 ve výši 5.900 Kč. (PRO – 14; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatelka sice v roce 2021 byla poskytovatelkou zdravotních služeb, avšak povolání zubního lékaře fakticky nevykonávala a opozdila se s ukončením oprávnění k poskytování zdravotních služeb o 1 měsíc. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo žádosti vyhovělo.
 • Představenstvo vyhovělo žádosti jiné členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 5.200 Kč.  (PRO – 12; PROTI – 3) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatelka sice v roce 2020 byla poskytovatelkou zdravotních služeb, avšak povolání zubního lékaře fakticky nevykonávala a opozdila se s ukončením oprávnění k poskytování zdravotních služeb o 1 měsíc. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo žádosti vyhovělo.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 5.500 Kč.   (PRO – 10; PROTI – 4) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatelka byla v roce 2021 poskytovatelkou zdravotních služeb, ačkoliv povolání zubního lékaře fakticky nevykonávala a opozdila se s ukončením oprávnění k poskytování zdravotních služeb o 3 měsíce, tj. ¼ roku. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Proto představenstvu nezbylo nic jiného než žádosti žadatelky nevyhovět.
 • Představenstvo vyhovělo žádosti jiného člena ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2021 ve výši 6.500 Kč. (PRO – 15; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář.  Rozdělení členů Komory do kategorií pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku má jediný účel: poskytnout úlevu těm členům Komory, kteří nevykonávají povolání zubního lékaře. Tento přístup má do jisté míry sociální rozměr, především však vychází ze skutečnosti, že členství v Komoře je povinné pro každého, kdo vykonává povolání zubního lékaře, a tedy že Komora vykonává převážnou část své působnosti primárně pro zubní lékaře, kteří vykonávají své povolání, a v jejich zájmu. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit.   Žadatel nepochybně v roce 2021 vykonával povolání zubního lékaře, protože je dosud společníkem, jednatelem i odborným zástupcem poskytovatele zdravotních služeb v oboru zubní lékařství. Podle řádů Komory platí, že pro účely zařazení člena do kategorie se společník, jednatel i odborný zástupce u poskytovatele zdravotních služeb vždy považuje za člena vykonávajícího povolání, a to i tehdy, pokud by sám zdravotní služby neposkytoval. Je nicméně třeba přihlédnout k tomu, že dotčený poskytovatel je právnickou osobou, která poskytuje zdravotní služby toliko prostřednictvím žadatele a která po dobu přesahující 6 měsíců ze zdravotních důvodů na straně žadatele zdravotní služby fakticky neposkytuje. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo žádosti vyhovělo.

7.       Žádosti podané Vzdělávacímu středisku ČSK

 • Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. et MUDr. Petr Jandl akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 15. 6. 2020 do 14. 6. 2025. (PRO – 13; PROTI – 0)
 •  Představenstvo registrovalo e-learningový kurz pořadatele MeDitorial, s. r. o., Zelená fluoridům – stop cukrům, lektorky: prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.; doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc., a přidělilo 2 kredity. (PRO – 6; PROTI – 8 )
 •  Představenstvo registrovalo e-learningový kurz pořadatele MeDitorial, s. r. o.,
  Hybridní zubní náhrady – Přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?, lektor: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., a přidělilo 2 kredity. (PRO – 12; PROTI – 3)

8.       Příprava 76. jednání sněmu ČSK – doc. Šmucler

 • Představenstvo schválilo návrh programu jednodenního jednání sněmu ČSK v Kongresovém centru v Praze dne 15. 5. 2021. (PRO – 15; PROTI – 0)

 9.       Různé

 • EFOSA – ČSK obdržela dopis od European Federation of Orthodontic Specialists Associations (EFOSA) s informacemi o oprávnění vykonávat zubní lékařství – jaká kvalifikace je nutná k zajištění dobrého ortodontického ošetření, jaké vybavení je potřeba, pravidelné profesionální kontroly plánované léčby i k prevenci a bezpečnosti pacienta. Představenstvo souhlasilo s podporou stanoviska EFOSA. (PRO – 13; PROTI – 1)