Jednání představenstva ČSK, Praha, 14. 9. 2012Informace z jednání představenstva ČSK,
Praha 14. 9. 2012

1. Informace za uplynulé období
– Dohodovací řízení o úhradách zdravotní péče na rok 2013 – MUDr. Chrz

Zástupci Zubohradu se účastnili všech etap jednání Dohodovacího řízení pro rok 2013. Nedohoda byla již při prvním jednání. Navazovala diskuse a vytvoření pracovní skupiny zdravotních pojišťoven s cílem hledat kompromis (nárůst u výplní). Na návrh pracovní skupiny předložili zástupci zdravotních pojišťoven další návrh. Po jednání Zubohradu byl vysloven nesouhlas s návrhem zdravotních pojišťoven. Vznikla nedohoda, která byla potvrzena závěrečným jednáním.
Dohoda byla dosažena u praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost, záchranné služby a v segmentu gynekologie. U ambulantních specialistů došlo k zásadní nedohodě. MZ ČR si bude zvát jednotlivé segmenty k prodiskutování nedohody. Segment ambulantní zubní péče by měl zůstat na úrovni r. 2012.
Zubohrad je svolavatelem Dohodovacího řízení o cenách na rok 2014 (zajištění zázemí a administrativa), jehož zahájení se předpokládá v dubnu 2013.

– Legislativa – MUDr. Černý, MUDr. Chrz

Postupně jsou vydávány další podzákonné normy vztahující se k již vydaným reformním zákonům.
Ve Věstníku MZČR č. 5. byly zveřejněny: Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb (ze zák. o zdravotních službách). Metodický návod jedné části požadovaného interního systému hodnocení (hygiena rukou při poskytování zdravotní péče) je již zveřejněn na webových stránkách ČSK. Ostatní části budou zpracovány a zveřejněny na webových stránkách ČSK v části Nebojme se reformy.
V rámci legislativy se hovoří o vytvoření jednotného inkasního místa pro výběr pojistného a ústavním zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Obě tato témata byla diskutována na jednání Koalice soukromých lékařů, ze kterého vzešly připomínky a byly zaslány na MZ ČR. Koalice soukromých lékařů zaslala prohlášení, kterým se připojila ke Stanovisku Sdružení praktických lékařů ČR k návrhu ústavního zákona č. 1/1993 Sb o rozpočtové odpovědnosti.
Dne 18. 9. 2012 nabyla účinnosti vyhláška MZ ČR č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostí lékařského posudku. Seznam nemocí v příloze č. 1 obsahuje nemoci, stavy nebo vady související s psychickými poruchami. Tato vyhláška byla zveřejněna na webových stránkách ČSK.
Probíhá novelizace zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. ČSK byla oslovena se žádostí o zaslání případných návrhů na úpravu jednotlivých ustanovení tohoto zákona. Připomínky za ČSK byly zpracovány a 12. 9. 2012 zaslány na MZ ČR. Tyto připomínky byly také předány společně s připomínkami jednotlivých organizací Koalice soukromých lékařů ministrovi zdravotnictví.

– Nabídka IPVZ na možnost financování vzdělávacích akcí z fondů EU – MUDr. Chrz

Vypracován rozbor k projektům financovaných EU. Z něho zcela jednoznačně vyplynulo, že pro ČSK jsou podmínky, za kterých lze na projekty přispívat, nevhodné. Na posledním jednání s vedoucím těchto projektů na IPVZ vyplynulo, že MZ ČR (zřizovatel IPVZ) rozhodlo, že projekty, které nám byly nabídnuty, již nebudou nadále financovány a realizované budou pouze již započaté projekty. V úvahu proto připadá pořádání workshopů (projekty A7) s totožnými podmínkami původních projektů nikoli však s podmínkami jejich financování. Worskhopy musí být zorganizovány do 31. března 2013.

– Varianty postupu ČSK při nedohodě při dohodovacím řízení – MUDr. Chrz

Jednou z variant postupu je vypovězení dohody se zdravotními pojišťovnami o obligatorním seznamu výkonů praktického zubního lékaře. Vypovězení této dohody by umožnilo jednotlivým poskytovatelům nasmlouvání jen určitých výkonů. Představenstvo souhlasilo s předložením této varianty postupu na 58. jednání sněmu ČSK (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0).

2. Zahraniční činnost
– FDI Hong Kong 2012 – MUDr. Černý

Průběh zasedání FDI a ERO ukázal, že není jednoduché najít společnou řeč a témata pro celý svět. Na zasedání prezident FDI přednesl projekt Vize 2020, který byl přijat pro následujících 8 let. Stále není vypořádána finanční ztráta, která vznikla při zasedání v Brazílii. Vyrovnání této ztráty se předpokládá do roku 2014.
Tématem zasedání ERO bylo postavení zubních lékařů a úloha zubních techniků, dentálních hygienistek a dentálního týmu. Byla přijata rezoluce o postavení zubních techniků.
Velmi kladně byl hodnocen společný projekt ČSK a FDI týkající se dětských zubních průkazů i výsledky dotazníkové akce, které byly prezentovány na posteru ČSK v rámci odborné výstavy.

– Dotazníky – doc. MUDr. Zemen

Za minulé období byly zaslány odpovědi na tři dotazníky: ERO – užívání botoxu a dermálních výplní, CED – desinfekce vody v zubních soupravách (zodpovězeno interaktivní formou) a ADEE – infekční kontroly (prezentováno na 38th ADEE Annual Meeting v Lyonu).

– 38th ADEE Annual Meeting – doc. MUDr. Zemen

V Lyonu proběhlo setkání děkanů a přednostů vysokých škol zabývajících se studiem zubního lékařství a setkání mladých učitelů zubního lékařství. Hlavním tématem bylo zejména pregraduální vzdělávání. Program byl rozdělen podle pracovních a zájmových skupin. Doc. Zemen se zúčastnil jednání skupiny, kterou vedl prof. Cowpe, Cardiff University. Cílem této skupiny je harmonizace a standardizace procesu celoživotního vzdělávání v Evropě. Doc. Zemen měl několik kritických připomínek a při tématu o postgraduálním vzdělávání zubních lékařů upozornil, že připravený materiál není úplný, neboť nejsou zohledněny národní legislativy, kterými se zubní lékaři řídí, dále kvalita a kapacita přednášejících lektorů. Mezi 84 vystavenými odbornými postery nebyl žádný poster z České republiky.

3. Informace o plnění rozpočtu ČSK 1-6/2012 – RNDr. Švábová

Příjmy i náklady jsou plněny dle plánu. Bližší informace byly podány k uskutečněným stavebním úpravám v Apolence, k mezinárodnímu kongresu ERO 2012 a k neplánovaným odvodům sociálního pojištění ve výši cca 437.000 Kč

4. Příprava rozpočtu na rok 2013 – MUDr. Řezáč

V rámci přípravy rozpočtu byla diskutována výše členského příspěvku pro příští rok, jejíž změna není navržena. MUDr. Řezáč přednesl návrh na změnu poplatku za registraci vzdělávacích akcí cizích subjektů pro rok 2013 (registrace akce + zveřejnění na webové stránce ve výši 2.000,- Kč a registrace akce + zveřejnění na webové stránce + zveřejnění informace v LKS ve výši 3.000,- Kč). Dále navrhl změnu odměňování lektorů, která obsahuje základní honorář a motivační složku (fixní a podle počtu posluchačů). Přednesený návrh honorářového sazebníku byl cílený na akce pořádané ČSK v Apolence.
Dr. Švábová informovala o dalším průběhu projednávání návrhu rozpočtu na rok 2013. Dne 21. 9. 2012 bude návrh zaslán rozpočtovému výboru. Jednání rozpočtového výboru se uskuteční 5. 10. 2012. Představenstvo návrh projedná na svém zasedání 12. 10. 2012, následně bude konečný návrh zaslán členům sněmu.

5. Novelizace řádů ČSK – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Představenstvo schválilo návrhy novely volebního řádu, finančního řádu, disciplinárního řádu, jednacího řádu, stanov Komory a řádu o celoživotním vzdělávání a souhlasilo s jejich předložením sněmu Komory (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0), (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0), (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0), (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0), (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0), (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

6. Valná hromada – MUDr. Chrz

Valná hromada se koná 15. 9. 2012 v Národním domě na Vinohradech. Body programu jsou: současná situace ve zdravotnictví, dohodovací řízení o cenách na rok 2013, nebojme se reformy, různé. Z pozvaných hostů se účastní za MZ ČR Ing. Nosek, VZP – MUDr. Macháčková, ČP ZP – MUDr. Knorová, ČLK – MUDr. Říhová, ČLnK – PharmDr. Havlíček, VoZP ČR – MUDr. Svobodová, OZP – MUDr. Švamberg, Metal-Alianz – MUDr. Přívozníková.

7. PDD, Mezinárodní workshop a doprovodný program – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Na kongres PDD je v současné době přihlášeno cca 1.000 účastníků. Nově bude prováděna evidence účastníků kongresu pomocí čteček čárových kódů.
Mezinárodní workshop na téma „Jaký rozsah zubní péče by měl být hrazen ze zdravotního pojištění?“ se koná ve čtvrtek 4. 10. 2012 od 14.00 hod. Účast přislíbili Ing. Nosek – MZ ČR, Ing. Gajdáček – ZP MV ČR, prezident CED Dr. Doneus a zástupci profesních komor ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Slovinska, Estonska.
Doprovodný program (viz předložený materiál) – ČSK připravila workshopy, z nichž některé jsou již obsazené, tradiční poradny pro členy ve stánku ČSK, výstavu cca 26 firem, tiskovou konferenci na téma prevence a preventivní programy pro děti a Dny dětské prevence. MUDr. Chrz požádal členy představenstva o účast na stánku ČSK.
Slavnostní večer se koná ve čtvrtek 4. 10. 2012 od 20.00 hod. na Občanské plovárně

8. Žádosti o příspěvek z účtu klinik – I. Haiserová

K 14. 9. 2012 je z účtu klinik čerpáno 65.000 Kč, což je cca 14 % plánované částky. Představenstvo přiznalo příspěvek z účtu klinik třem žadatelům, a to na úhradu nákladů souvisejících s aktivní účastí (přednáška) na 36th Annual Conference of the European Prosthodontic Association v Rotterdamu, 5. 9. – 9. 9. 2012 do výše 15.400,- Kč (PRO – 11; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2), na úhradu nákladů souvisejících s aktivní účastí (poster) na 36th Annual Conference of the European Prosthodontic Association v Rotterdamu, 5. 9. – 9. 9. 2012 do výše 6.000,- Kč (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1) a na úhradu nákladů souvisejících s aktivní účastí (poster) na XXI. Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery v Dubrovníku, 11. 9. – 15. 9. 2012 do výše 46.000,- Kč (PRO – 11; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2).

9. Poskytování příspěvku z účtu klinik právnickým osobám

Byla zpracována metodika a vzorová smlouva o poskytnutí příspěvku z účtu klinik právnické osobě. Materiály budou zveřejněny na webových stránkách ČSK.

10. Žádost společnosti ProMikro o. s. o uznání „Programu dalšího vzdělávání zubních lékařů organizovaného odbornou společností“ – MUDr. Černý

Společnost ProMikro o. s. žádá ČSK o uznání „Programu dalšího vzdělávání zubních lékařů organizovaného odbornou společností“ k získání certifikátu „Odborník asociace mikroskopické stomatologie ProMikro“.
Představenstvo uznalo „Program dalšího vzdělávání zubních lékařů organizovaný odbornou společností ProMikro o.s.“ k získání certifikátu „Odborník asociace mikroskopické stomatologie ProMikro“ (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

11. Znalec Komory, který nevykonává povolání zubního lékaře – MUDr. Černý

§ 20a odst. 2 písm. c) Stanov ČSK zní: „Do seznamu znalců Komory lze zapsat člena Komory, který vykonává povolání zubního lékaře po dobu nejméně 10 let.“
Podle právního rozboru lze z tohoto ustanovení dovodit, že znalcem ČSK může být jen člen ČSK, který vykonává povolání zubního lékaře. Člena ČSK, který povolání zubního lékaře nevykonává, nelze do seznamu znalců ČSK zapsat. Znalce ČSK, který výkon povolání ukončil, může představenstvo podle § 20a odst. 6 Stanov ČSK ze seznamu znalců ČSK vyškrtnout. Z diskuse vyplynulo, že výklad tohoto ustanovení Stanov není zcela jasný. Je třeba tuto problematiku znovu projednat na příštím zasedání představenstva.

12. Kusák stomatologie s.r.o. – MUDr. Chrz

Společnost Kusák stomatologie s.r.o. pořádá ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2013 v Brně kurz Dr. Pascala Magneho „Bonded restoration“. Žádá od ČSK zdarma inzerci v časopisu LKS a recipročně nabízí propagaci ČSK v sekci sponzorů a odborný článek od Dr. Magneho nebo článek o jeho práci.
Představenstvo žádosti nevyhovělo. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

13. Implantologie info – MUDr. Chrz

ČSK byla oslovena s nabídkou spolupráce na tvorbě nového informačního portálu www.implantologie-info.cz zaměřeného na vzdělávání v oblasti dentální implantologie a s ní souvisejících oblastí stomatochirurgie, estetiky, protetiky, parodontologie a zubní hygieny.
Představenstvo nabídku nepřijalo. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0).

14. Žádost Agentury NKL o finanční podporu akcí k uctění památky pana Nekoly st. – MUDr. Chrz

Agentura NKL žádá finanční podporu a nabízí partnerství pro vzpomínkový Koncert hvězd k uctění památky nedožitých 70. narozenin pana Nekoly st. nebo pro Vánoční koncert Dagmar Peckové.
Představenstvo žádosti nevyhovělo. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

15. Žádost o šíření obchodního sdělení

ČSK obdržela žádost o to, aby emailem informovala zubní lékaře o nabízené slevě monografie „Kompendium stomatologie I.“.

Představenstvo žádosti nevyhovělo. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)16. Sdělení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 – MUDr. Chrz

ČSK obdržela sdělení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 o zastavení trestního stíhání obviněné bývalé členky Komory, která vykonávala povolání zubního lékaře, ačkoliv neměla odpovídající odbornou způsobilost, pro trestné činy padělání a pozměňování veřejné listiny, poškozování cizích práv a trestný čin podvodu. Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 na žádost MUDr. Chrze sdělil, že proti usnesení o zastavení trestního stíhání nepodal stížnost, protože ji vyhodnotil jako bezpředmětnou. Trestnost jednání obviněné je promlčena. Pokud jde o poškození pacientů, popř. zdravotních pojišťoven, podle státního zástupce z vyšetřování vyplynulo, že pacienti se necítí být poškozeni tím, že je ošetřovala osoba bez odpovídající odborné způsobilosti, která navíc prováděla jen jednoduché výkony. Zdravotní pojišťovna pak obviněná poškodit prý nemohla, neboť pracovala jako zaměstnanec a poskytnutou péči vykazoval zdravotním pojišťovnám její zaměstnavatel. Státní zástupce poukázal na to, že má podezření, že dotčený zaměstnavatel o nedostatku odborné způsobilosti své zaměstnankyně věděl, nepodařilo se mu to ale prokázat.
Komora se s těmito závěry neztotožňuje a zváží další možné kroky ve věci.

17. Dentalcomm – MUDr. Chrz

Komora byla oslovena s žádostí o zařazení e-learningových prezentací prostřednictvím systému Dentalcomm do kreditního systému ČSK. Systém Dentalcomm je projekt společnosti Health Communication. Projekt má mít stejné technické a grafické parametry jako Educomm. Budou probíhat další jednání.

18. Povinnost podílet se na pohotovostní službě zubních lékařů – MUDr. Chrz

Bylo zpracováno aktuální právní stanovisko z důvodu problémů při organizaci zubních pohotovostí v některých krajích a bude předloženo i předsedům OSK na setkání dne 15. 9. 2012. Ze stanoviska vyplývá, že porušení povinnosti podílet se na výzvu kraje na zajištění pohotovostní služby zubních lékařů je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až 100.000,- Kč, a rovněž disciplinárním proviněním.