wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 15. - 16. 1. 2016 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 15. – 16. 1. 2016Informace z jednání představenstva ČSKPraha, 15. 1. – 16. 1. 2016

1. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz
– Dne 14. 1. 2016 proběhlo jednání Legislativní rady vlády k návrhu zákona č. 95/2004 Sb. Nebyly zatím akceptovány připomínky požadující omezit počet opakování aprobační zkoušky a vykonávat povinnou praxi výhradně na akreditovaných pracovištích.
– Dne 11. 12. 2015 proběhlo jednání se zástupci VZP a.s. Tato dceřiná společnost zdravotní pojišťovny VZP nabízí nově i profesní pojištění a má zájem s ČSK spolupracovat. Pojištění je pro členy však méně výhodné, a tak podmínky spolupráce nejsou zatím pro ČSK akceptovatelné.
– Na webových stránkách ČSK jsou zveřejněny Úhradové dodatky na rok 2016 od VZP, ČP ZP (+ Prohlášení ČP ZP k úhradovému dodatku – správně lze v souvislosti se specializovanou péčí vykázat kód 00913 2/1 kalendářní rok), OZP, ZP MV ČR a Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (+ Veřejné prohlášení ZP Škoda k rozesílaným rámcovým smlouvám). VZP přepracovává dodatek kvůli pozdě zjištěné chybě, během příštího týdne bude podepsána opravená verze. RB zaslala návrh k připomínkám.
– Dne 12. 1. 2016 se uskutečnilo jednání KSL. Hlavním bodem jednání bylo osamostatnění segmentu farmacie v dohodovacím řízení, které na jednání obhajoval prezident ČLnK. Cílem je narovnání ekonomických obtíží, které způsobuje zákonem stanovená maximální marže malým lékárnám v ekonomicky slabších oblastech republiky. Lékárny chtějí do seznamu výkonů s bodovými hodnotami zařadit nový kód „výdej léčivého přípravku“, hrazený z veřejného pojištění. Dále chtějí nabízet doplňkové zdravotní služby (měření tlaku apod.). Koalice tento návrh odmítla.

Koalice dále řešila zákon o neziskových zdravotnických zařízeních. Nesouhlasí s tím, že ambulance, které jsou součástí nemocnic, budou zvýhodněny proti ostatním soukromým ambulancím.

– Dne 11. 1. 2016 proběhlo jednání Odborného výboru PDD – byly osloveny odborné společnosti s žádostí o přednášky na PDD, na přednášku i workshop se podařilo zajistit MUDr. Hesse.
– Dne 7. 12. 2015 se uskutečnilo setkání k Česko-saskému dotačnímu programu. Program financovaný z fondů EU zahrnuje vzdělávání v oblasti ortodoncie a čelistní chirurgie v rámci česko-saského regionu, zúčastnit se mohou zubní lékaři i z České republiky, ČSK bude spolupráci zastřešovat.
– Dne 9. 12. 2015 zástupci ČSK uskutečnili přednášku pro studenty 5. ročníku zubního lékařství v Plzni.
– Dne 10. 12. 2015 proběhlo tradiční společenské Setkání profesních komor.
– Dne 14. 12. 2015 se konal parlamentní seminář Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému – problémy a vize po prvním roce práce „nového ÚZIS“.
– Dne 14. 12. 2015 pořádal SÚKL seminář Ohlašovací povinnost dle nového zákona o zdravotnických prostředcích. Informace a podmínky pro členy ČSK, kteří provozují zubní laboratoř, je v přípravě, všichni budou včas informováni a požádáni o součinnost, aby za ně ČSK mohla tuto agendu vyřídit.
– Dne 14. 12. 2015 odvysílal Český rozhlas rozhovor s prezidentem ČSK.
– Dne 14. 12. 2015 proběhlo jednání se zástupci ČSOB o produktu profesního pojištění pro zubní lékaře.
– Dne 16. 12. 2015 zástupci ČSK uskutečnili přednášku pro studenty 5. ročníku zubního lékařství v Brně.
– Dne 13. 1. 2016 se uskutečnila schůzka k pořádání Světového dne ústního zdraví 2016 (připadá na 20. 3. 2016) se zástupci společností Wrigley, Quent, Listerine, Philips, lékárny Dr. Max a Henry Schein.2. Zahraniční činnost – doc. Zemen
– Celkem bylo zpracováno 13 zpráv ze zahraničí.
– V Litvě vznikla nová národní specializace – radiologie pro maxilofaciální chirurgy.
– Dotazník na téma celková anestezie poskytované v zubních ordinacích.3. Žádosti o zápis do seznamu znalců ČSK – MUDr. Chrz
– Představenstvo rozhodlo o zápisu Doc. MUDr. Hany Hubálkové, PhD. do seznamu znalců ČSK pro obor protetika. (hlasování USN2016/01/02: PRO – 14; PROTI – 0)
– Představenstvo rozhodlo o zápisu doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc. do seznamu znalců ČSK pro obor protetika (PRO – 12; PROTI – 1) a pro obor orální chirurgie (PRO – 11; PROTI – 1).4. Novela ŘCVZL – MUDr. Houba, MUDr. Al Haboubi, MUDr. Šváb, MUDr. Benko, MUDr. Škrdlant, Mgr. Slavík
– Novela ŘCVZL byla pracovní skupinou pro vzdělávání prostudována, připomínkována a je připravena k vyjádření členům představenstva.
– Je vytvořena jednotná a přehledná struktura vzdělávacích programů (předepsané povinné kurzy, volitelné vzdělávací akce, povinný konzultant, délka trvání přípravy). Náplň vstupních programů a praxe bude upravena opatřením představenstva. Úpravy se týkají počtů a různých forem získávání kreditů, podmínek prodloužení osvědčení a podání žádosti, profesních zkoušek a konzultantů. Novela ŘCVZL neobsahuje alternativu současného § 16 – výjimky.

5. Žádosti o prodloužení Pečeti ČSK – RNDr. Švábová
– Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Wrigley s.r.o. a udělilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na produkt žvýkačky Orbit for Kids. (PRO – 10; PROTI – 1)
– Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Wrigley s.r.o. a udělilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na produkt žvýkačky Orbit Professional a na produkt žvýkačky Orbit. (PRO – 13; PROTI – 1)6. Žádost Sdružení studentů stomatologie ČR o příspěvek na rok 2016 – RNDr. Švábová
– Představenstvo vyhovělo žádosti SSS ČR a přiznává SSS ČR příspěvek ve výši 50.000 Kč na podporu projektů v roce 2016. (PRO – 14; PROTI – 0)7. Žádost o prominutí členského příspěvku – MUDr. Řezáč
– Představenstvo zcela prominulo členu Komory roční členský příspěvek na rok 2016 ze zdravotních důvodů. (PRO – 14; PROTI – 0)
– Představenstvo zčásti prominulo člence Komory roční členský příspěvek na rok 2016. (PRO – 14; PROTI – 0)

8. Minimální obsah zdravotnické dokumentace – MUDr. Chrz, MUDr. Vrbková
– Projednáván návrh obsahu zdravotnické dokumentace k jednotlivým výkonům běžného praktického zubního lékaře. Materiál neřeší speciální výkony a operace specializovaných odborníků.9. Registrace kurzů KPR – skupina pro vzdělávání
– Podmínky registrace kurzů KPR byly nastaveny tak, aby zajistily dostatečnou a dlouhodobou kvalitu kurzů. Maximální počet účastníku v kurzu (12 osob) a poplatky eliminují jednorázově organizované kurzy.
– Představenstvo souhlasilo s předloženou obsahovou náplní kurzů Kardiopulmonální resuscitace a neodkladných stavů v zubní ordinaci. (PRO – 14; PROTI – 0)
– Představenstvo souhlasilo s navrženými podmínkami registrace kurzů Kardiopulmonální resuscitace a neodkladných stavů v zubní ordinaci na dobu 2 roky a s poplatkem za registraci ve výši 40.000 Kč a pověřilo prezidenta ČSK k projednání těchto pravidel s poskytovateli kurzů. (PRO – 13; PROTI – 0)

10. Vedení Vzdělávacího střediska ČSK – MUDr. Chrz
– Představenstvo souhlasilo s prodloužením pověření Ing. Haně Štěpánkové k vedení vzdělávacího střediska do 31. 12. 2016 a s tím související úpravu pracovní náplně a stanovení motivačních pobídek pro Ing. Štěpánkovou tak, aby vyřešily připomínky představenstva k dosavadnímu způsobu výkonu pověření. Představenstvo rozhodlo, že vypsání výběrového řízení bude odloženo až po volbě prezidenta Komory pro příští funkční období. (PRO – 9; PROTI – 4)11. Žádosti podané vzdělávacímu středisku – MUDr. Al Haboubi, Ing. Štěpánková
– Představenstvo udělilo poskytovateli Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař pedostomatolog na dobu od 15. 6. 2015 do 14. 6. 2020. (PRO – 14; PROTI – 0)
– Představenstvo udělilo poskytovateli Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 15. 6. 2015 do 14. 6. 2020. (PRO – 14; PROTI – 0)
– Představenstvo udělilo poskytovateli Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FNM akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař pedostomatolog na dobu od 15. 6. 2015 do 14. 6. 2020. (PRO – 14; PROTI – 0)
– Představenstvo udělilo poskytovateli Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FNM akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 15. 6. 2015 do 14. 6. 2020. (PRO – 14; PROTI – 0)
– Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. Jan Khel, parodontologie, s. r. o. akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog na dobu od 15. 1. 2016 do 14. 1. 2021. (PRO – 14; PROTI – 0)
– Představenstvo registrovalo vzdělávací akci Implantologické ošetření – komplexně, pořadatele Dentamechanik, s. r. o., termín a místo konání: 25. 1. 2016, hotel Alpenland, Altenmark-Zauchensee, Rakousko, v systému celoživotního vzdělávání Komory a přiděluje 5 kreditů. (PRO – 10; PROTI – 0)12. Různé
– Představenstvo schválilo stanovisko ČSK, podle kterého není při posouzení, zda jde o vyžádanou zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotní pojištění, rozhodné, zda tuto péči vyžádal smluvní či nesmluvní poskytovatel zdravotních služeb, a pověřilo vedení ČSK, aby z tohoto stanoviska vycházelo při jednáních se zdravotními pojišťovnami. (PRO – 13; PROTI – 0)
– Představenstvo schválilo odměny pro členy Odborného výboru PDD za rok 2015 v celkové výši hospodářského výsledku kongresu PDD, tj. 13.000 Kč. (PRO – 7; PROTI – 4)
– Představenstvo rozhodlo, že ČSK nebude podporovat dokumentární film o Ondreji Jajcajovi. (PRO – 13; PROTI – 0)