wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 15. - 16. 2. 2019 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 15. – 16. 2. 20191. Prezentace OR-CZ spol. s r. o. – program Dr. Sejf (zabezpečená a šifrovaná komunikace pro sdílení zdravotnické dokumentace)

 • Představenstvo souhlasilo s přítomností IT správce ČSK na jednání představenstva při projednávání bodů týkajících se IT. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Dr. Sejf je systém pro bezpečné sdílení a zasílání zdravotnické dokumentace prostřednictvím webového prohlížeče.
 • Zdravotnická dokumentace se nahraje na server společnosti, kde se zašifruje, adresátovi přijde avízo mailem a SMS kód, kterým si dokumentaci odemkne k prohlížení.
 • Program prošel penetračními testy a má řadu bezpečnostních certifikátů.
 • Srovnání produktu s konkurenční nabídkou předloží Kancelář ČSK na dalším jednání představenstva ČSK.

2. Prezentace nabídek na úpravu webových stránek ČSK

 • Představenstvo se seznámilo s nabídkami dodavatelů ACMARK a RoonSwenson.

3. Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 6. 2. 2019 se konala schůzka Výboru pro zdravotnictví k reformě stomatologie, jednání se zúčastnil prezident Komory.
 • Dne 23. 1. 2019 proběhlo úvodní jednání dohodovacího řízení pro rok 2020, jednání se za Zubohrad účastnil jeho předseda.
 • Dne 6. 2. 2019 se zástupci Komory a Zubohradu zúčastnili jednání na VZP. Členům představenstva byl zaslán návrh zápisu z jednání, nejdůležitější body jednání: zřízení specializovaných ordinací pro pacienty s autismem, zřízení specializovaných ordinací a rozšíření speciálního kódu pro vykazování ošetření infekčních pacientů (HIV, žloutenka atd.); ev. specializovaná pracoviště pro vysoce infekční pacienty (TBC, Ebola, západonilská horečka atd.). Byla řešena otázka sedace u dětí a navrženo VZP řešení LSPP tzv. slotovým systémem.
 • Proběhlo několik jednání k PDD a Pragodentu 2019.
 • Dne 16. 1. 2019 jednali zástupci Komory o oceňování zubních praxí s odborníkem z VŠE.
 • Dne 21. 1. 2019 se zástupci Komory zúčastnili 1. zasedání redakční rady časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství.
 • Dne 23. 1. 2019 proběhlo setkání s poskytovatelem poradenské služby v oblasti účetnictví a ekonomiky pro členy ČSK.
 • Dne 24. 1. 2019 jednal prezident Komory s doc. Brázdou o možnosti vytvoření knihy o vývoji stomatologie.
 • Dne 24. 1. 2019 se prezident Komory účastnil v komisi výběrového řízení MZ ČR na ředitele/ředitelku VFN v Praze.
 • Proběhla dvě jednání k organizaci Světového dne ústního zdraví (dne 1. a 13. 2. 2019). Poprvé při SDÚZ bude Komora spolupracovat s MZ ČR, které je garantem akce.
 • Dne 4. 2. 2019 proběhlo jednali zástupci Komory s Kooperativa pojišťovny a.s.
 • Dne 8. 2. 2019 poskytl prezident Komory rozhovor pro projekt Dentální rádio.
 • Dne 8. 2. 2019 jednal zástupce Komory s výkonným výborem ProMikro.
 • Dne 14. 2. 2019 proběhlo jednání s HealthCare Institute Czech Republic o.p.s. k připravované odborné mezinárodní konferenci „Efektivní nemocnice 2019“. Do ankety o „Zdravotní pojišťovnu roku 2019“ se počítá se zapojením zubních lékařů.
 • Dne 14. 2. 2019 proběhlo přípravné setkání prezidentů profesních komor před jednáním s předsedou vlády.
 • Dnes, tj. 15. 2. 2019, proběhla schůzka pracovní skupiny pro web ČSK.

Zahraničí:

 • Ve dnech 17. – 18. 1. 2019 proběhlo jednání s delegací FDI k pořádání kongresu FDI v Praze, jednání se účastnili i zástupci Guarant International spol. s.r.o.
 • Dne 25. 1. 2019 proběhlo společné jednání prezidentů a viceprezidentů SKLZ a ČSK v Bratislavě. Témata pracovního jednání byla: kvalifikace a postavení jednotlivých členů dentálního týmu, reforma primární péče v ČR, reforma stomatologických výrobků, systém doškolování a specializace, poskytování pohotovostní služby ve stomatologii.
 • Ve dnech 26. – 27. 4. 2019 se koná ERO Meeting 2019 ve Frankfurtu n. M. v Německu.

4. Informace revizní komise ČSK

 • RK ČSK pokračuje v revizi problematických zdravotnických zařízení, je třeba zpřísnit kritéria pro výkon funkce odborného zástupce. Dále RK ČSK řeší případy neposkytování akutní péče.

5. PDD a Pragodent 2019

 • ČSK obdržela konečný návrh smlouvy od ABF a.s. o spolupráci při souběžném pořádání kongresu PDD 2019 a veletrhu Pragodent 2019 a spolupráci při pořádání veletrhu Pragodent 2020. K situaci okolo sporu ABF a.s. a Incheba Expo Praha s.r.o. (nově přejmenovaná společnost v lednu 2019) ČSK vydala prohlášení.
 • Představenstvo schválilo návrh smlouvy o spolupráci při souběžném pořádání kongresu PDD 2019 a veletrhu Pragodent 2019 a spolupráci při pořádání veletrhu Pragodent 2020 s ABF. a.s. a pověřuje prezidenta ČSK jejím podpisem. (PRO – 12; PROTI – 0)

6. Žádosti podané vzdělávacímu středisku

 • Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. Jiří Hrkal akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 8. 12. 2018 do 7. 12. 2023. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Vzdělávací program praktické zubní lékařství – požadavky na dokumentaci k profesní zkoušce: Představenstvo rozhodlo o zaslání vysvětlujícího dopisu s požadavky na dokumentaci k profesní zkoušce všem lékařům, kteří se přihlásili do Vstupního vzdělávacího programu VPPZL před změnou OP 6/2016 ve znění OP2/2018 účinném od 23. 11. 2018. (PRO – 12; PROTI – 0)

7. Žádost o příspěvek z účtu klinik

 • Představenstvo zamítlo žádost členky Komory o příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek, ubytování a cestovné souvisejících s její účastí na Copenhagen Symposium 2019, Kodaň, Dánsko, 24. – 27. 4. 2019. (PRO – 10; PROTI – 3)

8. Žádost o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti členky Komory o částečné prominutí ročního členského příspěvku pro rok 2019. Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Žadatelka může uplatnit nárok na přeřazení do kategorie Člen pečující o dítě do 4 let věku až od data narození dítěte. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky Komory o částečné prominutí ročního členského příspěvku pro rok 2019. Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Žadatelka může uplatnit nárok na přeřazení do kategorie Člen pečující o dítě do 4 let věku až od data narození dítěte. Výše pracovního úvazku není rozhodující. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky Komory o úplné prominutí ročního členského příspěvku pro rok 2019. Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Pokud žadatelka zůstává členkou ČSK, byť nepracující, je povinna hradit členské příspěvky v příslušné kategorii. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo zcela prominulo jinému členu Komory roční členský příspěvek pro rok 2019. Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Představenstvo přihlédlo k tomu, že žadatel zemřel po dlouhodobé nemoci 4 dny po rozhodném dni. Trvat za tohoto stavu u člena Komory, který poskytoval zdravotní služby vlastním jménem, na zaplacení ročního členského příspěvku v plné výši, se představenstvu jeví jako nepřiměřeně tvrdé. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky Komory o úplné prominutí ročního členského příspěvku pro rok 2019. Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Žadatelka je poskytovatelkou zdravotních služeb, a to nejméně do 31. 3. 2019, tedy nejméně 2 měsíce po rozhodném dni. Omezený rozsah ordinačních hodin není rozhodující. (PRO – 12; PROTI – 0)

9. Žádost o zápis do seznamu znalců ČSK

 • Představenstvo zapsalo MUDr. Mgr. Ladislava Bártu do seznamu znalců ČSK pro obor záchovná stomatologie. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo zamítlo žádost jiného člena Komory o zápis do seznamu znalců ČSK pro obor záchovná stomatologie. Odůvodnění: žadatel není držitelem osvědčení Praktický zubní lékař. (PRO – 12; PROTI – 0)

10. Různé

 • Nabídka spolupráce Pojišťovna VZP a.s. – Pojišťovna VZP a.s. nabídla Komoře produkt pojištění pro zubní lékaře a smluvní podmínky pro ČSK. Bude provedeno komplexní srovnání s podmínkami spolupráce s Kooperativa pojišťovna a.s.
 • Žádost o finanční příspěvek na SDÚZ Olomouc 2019 – Představenstvo schválilo poskytnutí příspěvku společnosti Arak o.p.s. na pořádání SDÚZ Olomouc 2019 ve výši 49.000 Kč. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Návrh skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění – Představenstvo se seznámilo s návrhem skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a souvisejících právních předpisech ze dne 31. 12. 2018.

11. Zprávy o projektech členů představenstva

 • Anketa ke zjištění nejčastějších problémů s vykazováním zdravotním pojišťovnám – cílem je získání zpětné vazby ze strany zubních lékařů jako podklad pro další kroky.
 • Možnosti elektronického hlasování pro jednání představenstva ČSK – Představenstvo se seznámilo s možnostmi hlasování bez hlasovacích zařízení (Wox Vote, Poll Everywhere, Mentimeter). Jako nejlepší se jeví Mentimeter (www.menti.com). Hlasování pomocí hlasovacích zařízení (je využíváno na jednáních sněmu ČSK) nemůže cenově konkurovat on-line nástrojům.

12. Věcný záměr reformy řádů ČSK

 • Představenstvo projednalo věcný záměr reformy řádů Komory.
 • Představenstvo schválilo předložení věcného záměru reformy řádů ČSK připomínkovým místům. (PRO – 11; PROTI – 0)

13. Vzdělávání

 • Představenstvo rozhodlo, že budou rušeny všechny doporučené kurzy v rámci vstupního vzdělávacího programu v 1. pololetí 2019 při méně než 7 přihlášených uchazečích 1 týden před konaným termínem. (PRO – 9; PROTI – 0)