wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha 15. 5. 2020 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha 15. 5. 2020Informace z jednání představenstva ČSK

1.       Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Informační kampaň o COVID-19 zahrnovala: pravidelné online briefingy představenstva 2x týdně, pravidelná online jednání s předsedy OSK 1x týdně, informace v médiích, na webových stránkách a Facebooku ČSK a pokračování v distribuci OOP zubním lékařům.
 • Vzniklo fórum funkcionářů ČSK (předsedové OSK) na Facebooku.
 • Šmucler se pravidelně účastnil jednání Ústředního krizového štábu vlády.
 • Dne 22. 4. 2020 se prezident ČSK účastnil online jednání Rady poskytovatelů MZ ČR.
 • Dne 27. 4. 2020 zaslala ČSK dopis ministryni práce a sociálních věcí a ministru zdravotnictví k podpoře z programu Antivirus v jednočlenných společnostech.
 • Dne 29. 4. 2020 se doc. Šmucler účastnil jednání Vědecké rady MZ ČR.
 • Dne 6. 5. 2020 jednal prezident ČSK s náměstkem ředitele VZP ČR pro zdravotní péči.
 • Dne 14. 5. 2020 se doc. Šmucler účastnil mimořádného online jednání Vědecké rady MZ ČR.
 • Dne 22. 4. 2020 a 13. 5. 2020 se konala online Stomatologická fóra ČSK.
 • Dne 6. 5. 2020 jednal prezident ČSK s ředitelem nemocnice Krnov o stomatologii na Bruntálsku.
 • Dne 13. 5. 2020 přednášel prezident ČSK online studentům 5. ročníku zubního lékařství LF UK Hradec Králové o provozu praxe.
 • Dne 14. 5. 2020 se prezident ČSK účastnil online konference Zdravotnictví a medicína – „Jak roztočit kola české ekonomiky“.
 • Dne 29. 4. 2020 se prezident ČSK zúčastnil online jednání CED Working Group eHealth.

2.       Schválení rozhodnutí prezidenta při výkonu působnosti představenstva

 • Představenstvo schválilo rozhodnutí prezidenta ČSK při výkonu působnosti představenstva ČSK ze dne 24. dubna 2020 a rozhodnutí prezidenta ČSK při výkonu působnosti představenstva ČSK ze dne 24. 4. 2020 (organizační opatření v ČSK v rámci ochrany před šířením COVID-19). (PRO – 13; PROTI – 0)

3.       Zprávy o projektech členů představenstva a kontrola úkolů

 •  Představenstvo schválilo jako komunikační platformu pro online jednání orgánů ČSK a vzdělávání ČSK aplikaci MS Team. (PRO – 9; PROTI –1)
 •  Představenstvo schválilo materiál Doporučená ochrana před přenosem virových respiračních onemocnění v době epidemie. (PRO – 10; PROTI – 0)

 4.       Příprava 73. jednání sněmu ČSK

 • Představenstvo schválilo návrh programu 73. jednání sněmu ČSK. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo vypořádání připomínek k návrhu reformy řádů dle předloženého návrhu. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo návrh změny jednacího řádu – online jednání v předložené podobě. (PRO – 9; PROTI – 2)
 • Představenstvo schvaluje návrh změny jednacího řádu ve variantě 1 – prodloužení funkčního období při nemožnosti konání voleb pouze z důvodu zákonného zákazu na základě zákona. (PRO – 9 PROTI – 3)
 • Představenstvo schválilo předložené návrhy řádů ve znění všech pozměňovacích návrhů a předkládá je sněmu ČSK. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo návrh změny řádu celoživotního vzdělávání (lhůty vzdělávacích programů v návaznosti na opatření proti šíření COVID-19). (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu a hospodářský výsledek ČSK za rok 2019. (PRO – 11; PROTI – 0)

5.       Žádosti podané Vzdělávacímu středisku ČSK

 • Představenstvo udělilo poskytovateli Fakultní nemocnice Ostrava akreditaci typu I pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 16. 6. 2020 do 15. 6. 2025. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli ÚVN-VFN Praha 6 akreditaci typu I pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 16. 6. 2020 do 15. 6. 2025. (PRO – 11; PROTI – 1)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. Rudolf Jakl akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 12. 6. 2020 do 11. 6. 2025. (PRO – 10; PROTI – 1)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli Zubní péče, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 16. 1. 2020 do 15. 1. 2025. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli 3KDENT, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 15. 5. 2020 do 14. 5. 2025. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 15. 5. 2020 do 14. 5. 2025. (PRO – 13; PROTI – 0)

 6.    Žádosti o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo vyhovělo žádosti členky ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 900 Kč.  (PRO – 13;     PROTI –  0); Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. V případě žadatelky jsou tyto podmínky podle názoru představenstva splněny, a to zejména vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu, který jí dlouhodobě znemožňuje výkon povolání.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 900 Kč. (PRO – 8; PROTI – 4); Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Žadatelka uhradila členských příspěvek dne 23. 1. 2020. Následně podala dne 19. 2. 2020 žádost o výstup z ČSK a požadovala ukončení členství zpětně k  k 1. 1. 2020, což není možné. Členství jí proto bylo ukončeno k datu podání žádosti, tj. ke dni 19. 2. 2020, což je ale více než 1,5 měsíce po začátku roku 2020. Skutečnost, že po dobu 8 let nevykonává povolání zubního lékaře, neodůvodňuje prominutí ročního členského příspěvku. Členové Komory, kteří nevykonávají povolání, jsou zařazeni do kategorie s výrazně sníženou výší členského příspěvku.