wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 16. 1. -17. 1. 2015 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 16. 1. -17. 1. 2015Informace z jednání představenstva ČSK,
Praha, 16. 1. -17. 1. 2015

1. Prezentace ředitele ÚZIS doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D.

Prezentace k Výkazům rezortního statistického zjišťování pro obor stomatologie, registrům zdravotnických pracovníků a zahraniční spolupráci.
– Výkazy rezortního statistického zjišťování pro obor stomatologie
A031 je klinický formulář, který není stanoven zákonem a je v kompetenci ředitele ÚZIS jej upravit nebo zrušit. V r. 2014 jsou zrušeny části II, IV, v r. 2015 by měla být část I. převedena do ekonomického formuláře.
E4, E3, E5 jsou 3 ekonomické výkazy, které nejsou zbytné, k obsahu je možná diskuse.

V r. 2015 nebudou výkazy za rok 2014 v papírové podobě zasílány, data budou sbírána elektronicky. Každý bude muset mít elektronický podpis nebo datovou schránku.

– Sběr dat
Pro sběr dat je nutné se přihlásit do Národního registru poskytovatelům zdravotních služeb, dále NR-PZS (jeden ze základních registrů státního zdravotnického systému). Přihlášení zajišťuje Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS), které je podřízeno MZ ČR. NR-PZS bude fungovat jako referenční zdroj dat a bude nad ním vykonávána Agenda veřejné správy dle zákona č. 111/2009 Sb. prostřednictvím Agendového informačního systému (AIS) veřejné správy.

– Oznámení o změnách v resortním statistickém zjišťování za rok 2014
Poskytovatelé zdravotních služeb obdrželi od ředitele ÚZIS informativní dopis o zpřístupnění nového NR-PZS. Následně doc. Dušek zjistil, že přihlášení je v současnosti problematické a jedná s KSRZIS o nápravě chyb.

2. Připomínky k bodu 11 zápisu z jednání představenstva ve dnech 12. – 13. 12. 2014 –MUDr. Chrz

Představenstvo schválilo změnu zápisu ve znění:“ Závěr: Kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v zubní praxi je povinný kurz pro zubní lékaře, kteří se zařadí do rozšířené odborné přípravy nejdříve 1. 1. 2015. Stejný postup bude uplatňován i v případě obnovení Osvědčení.“ (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

3. Náplň kurzů pedostomatologie

Představenstvo rozhodlo, že bude při posuzování žádostí o výjimečné vydání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař pedostomatolog v případech, kdy žadatel doloží, že nemohl splnit podmínky teoretické přípravy z důvodu, že předepsané kurzy nebyly organizačně zajištěny, vycházet z toho, že
– témata č. 2 – 6 náplně rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař pedostomatolog lze nahradit 10 pracovními dny stáží na akreditovaném pracovišti nad rámec praktické přípravy,
– téma č. 1 náplně rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař pedostomatolog lze nahradit tématem č. 4 z předepsaných témat náplně rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař parodontolog,
– téma č. 7 náplně rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař pedostomatolog lze nahradit tématem č. 5 z předepsaných témat náplně rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař stomatochirurg.(PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

4. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz
– Úřad vlády ČR

Dne 15. 12. 2014 došlo ke schválení usnesení vlády týkající se změn Legislativních pravidel vlády a jednacího řádu Legislativní rady vlády. Profesní komory zřízené zákonem se stanou připomínkovým místem v rámci mezirezortního připomínkového řízení v případě, že se návrh právního předpisu týká právní regulace nebo oblasti působnosti těchto komor. ČSK byla informována dopisem od ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedy Legislativní rady vlády, dne 19. 12. 2014.

– Ministerstvo zdravotnictví

Dne 5. 1. 2015 obdržela ČSK dopis od ředitele odboru vědy a lékařských povolání se žádostí o návrh personálního obsazení v akreditačních komisích pro obory specializačního vzdělávání zubních lékařů pro funkční období 2015-2020.
Akreditační komisi tvoří lichý počet členů, nejméně však 5 členů. MZ ČR předpokládá jmenování 15 členů (5 MZ ČR, 5 odborná společnost, 5 ČSK).

– Zdravotní pojišťovny

VoZP
Zubohrad zaslal dne 8. 1. 2015 generálnímu řediteli VoZP dopis ohledně postupu VoZP při uzavírání tzv. cenových dodatků ke smlouvám o poskytování a úhradě zdravotních služeb pro rok 2015 v segmentu poskytovatelů ambulantních stomatologických služeb.
VZP
Na jednání s VZP dne 12. 1. 2015 řešeno:
– problém smluvních zdravotnických zařízení oprávněných vykazovat kód 00968 (Tábor, České Budějovice, Pardubice). VZP seznam všech smluvních zařízení oprávněných vykazovat kód 00968 zveřejní na svých webových stránkách.

– změna frekvencí kódů 00913, 00931 a 00940. Změna frekvencí je účinná od 1. 1. 2015, jejich vykazování nebude zpětně vztahováno na tyto kódy vykázané v r. 2014,

– úhrada péče hrazené ze zdravotního pojištění indukované nesmluvním poskytovatelem zdravotní péče. K tomuto bodu svolá VZP společné jednání i s ostatními zdravotními pojišťovnami.

– WHOD 2015

Dne 7. 1. 2015 proběhlo jednání s prezidentem ADH ČR o zapojení ADH ČR do projektu WHOD 2015. Dne 14. 1. 2015 proběhla schůzka všech zástupců. Na projektu v letošním roce spolupracují Johnson&Johnson, Wrigley, Unilever – Signal, Český zelený kříž, o.p.s. a program Zdravé zuby. Další společná schůzka je naplánována na 26. 1. 2015.

– Webinář – MUDr. Benko

Dne 8. 1. 2015 se uskutečnil webinář na téma „Plánování protetického ošetření chrupu pomocí zubních implantátů“, který vedl MUDr. et MUDr. Jan Bublík z Wisconsinu, USA. Zájem zubních lékařů nepřesáhl kapacitu třídy (89 přístupů).
Přednášející dal souhlas s uveřejněním přednášky v archivu na webové stránce.

– Různé

· MédiaRedaktorka Petrášová z MF Dnes oslovila MUDr. Chrze s žádostí o spolupráci při přípravě článku o všeobecném pohledu na zubní lékařství· Nabídka zajišťování kurzu „Neodkladná resuscitace a urgentní stavy“ pro zubní lékaře – MUDr. Chrz, MUDr. HoubaNa jednání dne 7. 1. 2015 zástupce RZP, a.s. Trenčín, SR, představil návrh na zajišťování kurzu „Neodkladná resuscitace a urgentní stavy“ pro členy ČSK. Tato společnost zajišťuje na Slovensku tento kurz ve spolupráci se SKZL, v ČR ve spolupráci s Českou lékařskou komorou, Českou asociací sester, Společností všeobecného lékařství (viz www.rzpcz.cz). Společnost má zájem i o užší spolupráci s ČSK. Dále nabízejí kontrolu resuscitačního vybavení, zabezpečení plnění kyslíkových lahví, možnost vyzkoušet si vlastní resuscitační pomůcky na figurínách. Organizuje kurzy pro skupiny od 20 do 200 účastníků.
Osloven též ředitel IPVZ ohledně obnovení a proškolení dalších zájemců o získání certifikátu lektora kurzů KPR. IPVZ bude tyto kurzy organizovat v rámci evropského grantu, který by měl být definitivně schválen do konce měsíce ledna t. r. Výhodou by mělo být, že budou pro mimopražské zájemce s řad zubních lékařů zdarma.
Návrh na navázání užší spolupráce se společností RZP, a.s., Trenčín, SR, při zajišťování kurzu „Neodkladná resuscitace a urgentní stavy“ pro zubní lékaře představenstvo nepřijalo. (PRO – 0; PROTI – 14; ZDRŽEL SE – 0)· Léčba bisfosfonátyDne 14. 1. 2015 se konalo společné jednání zástupců stomatologie a osteologie o problematice vedlejších účinků bisfosfonátů a denosumabu u stomatologických pacientů. Jednání budou pokračovat a bude vytvořen k této problematice materiál pro zubní lékaře.

5. Informace revizní komise ČSK – MUDr. Kraus Kozumplíková

Revizní komise dle § 19 odst. 2 písm. b) zák. č. 220/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 18 odst. 5 písm. c) organizačního řádu – stanov ČSK a § 4 odst. 5 písm. a) organizačního řádu – revizního řádu ČSK pozastavila výkon rozhodnutí sněmu Oblastní stomatologické komory Benešov ze dne 19. listopadu 2014, jímž byla schválena výše členských příspěvků, a to pouze v části, jímž byla schválena výše ročního evidenčního příspěvku v kategoriích „Host v oblasti OSVČ“, „Host v oblasti zaměstnanec“ a „Host v oblasti absolvent“, a rozhodnutí předložila představenstvu České stomatologické komory.

6. Zahraniční činnost – doc. MUDr. Zemen
– Elektronická zahraniční pošta

Podány informace o činnostech a zprávách z FDI a CED.
CED a FDI zaslaly faktury s žádostí o úhradu příspěvků na rok 2015.
FDI informovala o odchodu z funkce výkonného ředitele Dr. Jean-Luc Eiselého a o výběrovém řízení na tuto funkci.
S FDI komunikováno o vypuštění loga SKZL z plakátu WOHD 2015.
ČSK obdržela vánoční a novoroční přání ze SKZL, FDI, WOHD, CED, Canadian DA, Turkish DA, Japan DA.

7. Žádosti o akreditaci pracovišť a o registraci vzdělávacích akcí

Představenstvo udělilo pracovišti Klinika zubního lékařství FN Olomouc akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař pedostomatolog na dobu od 14. 9. 2014 do 13. 9. 2019. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo udělilo pracovišti Klinika zubního lékařství FN Olomouc akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog na dobu od 14. 9. 2014 do 13. 9. 2019. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo registrovalo vzdělávací akci Název akce: Dentální implantologie, termín a místo konání: 27. – 28. 3. 2015, Sand in Taufers, Itálie v systému celoživotního vzdělávání Komory a přidělilo 10 kreditů. (PRO – 11; PROTI – 1; ZDRŽEL SE – 2)Představenstvo registrovalo vzdělávací akci Název akce: Klinické aspekty dnešní implantologie, termín a místo konání: 20. – 21. 3. 2015, Campo Tures, Itálie v systému celoživotního vzdělávání Komory a přidělilo 7 kreditů. (PRO – 8; PROTI – 1; ZDRŽEL SE – 5)

Představenstvo udělilo pracovišti Zubní péče, s.r.o. akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog na dobu od 16. 1. 2015 do 15. 1. 2020. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

8. Žádost o prominutí členského příspěvku – MUDr. Řezáč

Představenstvo nevyhovělo žádosti člena Komory o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2015. Žádost byla odůvodněna tím, že žadatel zahájil činnost zubního lékaře v Centru Kociánka, které se specializuje na poskytování sociálních služeb pro tělesně a mentálně postižené pacienty. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

9. Žádost o schválení rozpočtu vzdělávací akce OSK s rozpočtem nad 100.000,- Kč –MUDr. Řezáč

Představenstvo schválilo pořádání vzdělávací akce „Budějovický Rarášek ve stomatologii 2015“ s rozpočtem přesahujícím 100.000,- Kč, kterou pořádá OSK České Budějovice ve dnech ve dnech 24. – 26. 4. 2015 ve Sporthotelu Zátoň, Větřní u Českého Krumlova. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

10. Žádost o udělení pečeti ČSK – doc. Zemen, RNDr. Švábová

Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Český zelený kříž s.r.o. a udělilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na projekt „Dětský úsměv“ za poplatek 1 Kč. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Wrigley s.r.o. a udělilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na produkty – žvýkačky Orbit, Orbit for Kids a Orbit Professional: Orbit Junior Classic plátek, Orbit for Kids Tropical plátek, Orbit for Kids Bubble gum, Orbit for Kids Strawberry, Orbit Peppermint dražé, Orbit Spearmint dražé, Orbit Apple dražé, Orbit Sweet Mint dražé, Orbit Watermelon dražé, Orbit Bubblemint dražé, Orbit Strawberry dražé, Orbit Professional Strongmint dražé OTC, Orbit Professional Freshmint dražé OTC, Orbit Professional White dražé OTC, Orbit Peppermint dražé dóza 46P, Orbit Spearmint dražé dóza 46P, Orbit Strawberry dražé dóza 46P, Orbit Peppermint dražé – dóza 60 ks, Orbit Spearmint dražé – dóza 60 ks, Orbit Watermelon dražé – dóza 60 ks – Plymouth, Orbit Spearmint dražé 60P M-dóza, Orbit Peppermint 60P M-dóza, Orbit Peppermint dražé sáček 25P, Orbit Spearmint dražé sáček 25P, Orbit Peppermint dražé – sáček 46P, Orbit Spearmint dražé – sáček 46P, Orbit Bubblemint dražé – sáček 46P. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

11. Zástupci ČSK ve zkušební komisi na specializační zkoušce z klinické stomatologie –MUDr. Chrz

Zástupci ČSK ve zkušební komisi na specializační zkoušce z klinické stomatologie jsou: MUDr. Jaromíra Banková, MUDr. Jan Černý, MUDr. Robert Houba, Ph.D., MUDr. Jiří Ševčík, MUDr. Jaroslav Vostrejž, doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

12. Informace ÚZIS – doc. Zemen

Doc. Zemen zpracoval dostupná data ÚZIS – Ekonomické informace ve zdravotnictví (Podíl nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči z hrubého domácího produktu v procentech; Struktura nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči podle segmentů; Průměrné příjmy připadající na 1 zdravotnické zařízení s daňovou evidencí v tis. Kč v roce 2013; Rozdíl mezi průměrnými zdanitelnými příjmy a výdaji jednoho samostatného zdravotnického zařízení s daňovou evidencí v roce 2013; Průměrný hospodářský výsledek v tis. Kč a nákladová rentabilita jednoho samostatného zdravotnického zařízení s účetnictvím v roce 2013; Průměrné měsíční platy pracovníků ve zdravotnictví celkem v Kč v rozpočtových a příspěvkových organizacích s odměňováním podle platných předpisů o platu, bez KHS a SÚKL – státní správa).
Z prezentovaných dat lze soudit, že cena práce zubních lékařů není, ve srovnání s jinými lékařskými odbornostmi, správně nastavena.
(Zdroj: http://www.uzis.cz/katalog/zdravotnicka-statistika/ekonomicke-informace-ve-zdravotnictví)

Pro doložení nedostatečných úhrad stomatologické péče ze zdravotního pojištění je třeba zpracovat vývoj nákladů za posledních 4 – 5 let. Pro medializaci je třeba připravit strategii postupu Komory před dohodovacím řízením na rok 2016.

13. Různé

Představenstvo vydalo odborné stanovisko představenstva Komory OSP1/2015 k zevnímu bělení zubů ve znění:
Odborné stanovisko představenstva ČSK č. 1/2015 k zevnímu bělení zubů
Od 11. 6. 2013 platí Nařízení 1223/2009/ES o kosmetických přípravcích. Současné stanovisko Direktorátu pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské unie je takové, že všechny prostředky používané na bělení zubů jsou přípravky kosmetické. Certifikát na zdravotnický prostředek, tj. prostředek s obsahem peroxidu vodíku vyšším než 6% v okamžiku skončení jeho platnosti již nesmí být obnoven. Koncentrace peroxidu vodíku větší než 6% je označena jako zdraví škodlivá, jelikož hranice bezpečnosti (MoS) je při ní nižší než 100%. Roztok peroxidu vodíku o hmotnostních procentech 6 – 20% je z hlediska Chemického zákona 350/2011 Sb. klasifikován jako Xn- zdraví škodlivý s větami R22 Zdraví škodlivý při požití a R 41 nebezpečí vážného poškození očí. Perboritan sodný je řazený do přílohy III Nařízení1223/2009/ES – omezeně přípustné látky. Maximální koncentrace pro přípravky ústní hygieny je 0.1% v přepočtu na kyselinu boritou.
Nařízení komise EU 109/2012 o povolování a omezování chemických látek hodnotí perboritan sodný jako potencionálně rizikový a nebezpečný produkt, který mimo jiné negativně působí a toxicky ovlivňuje reprodukční schopnosti organismu. Proto by se expozice na lidský organismus měla omezit v maximální možné míře. Mechanismus bělicího účinku spočívá v rozkladu na peroxid vodíku (účinnou látku) a metaboritan sodný (vedlejší produkt).
Zevní bělení zubů je považováno za proceduru, která může doplnit péči o hygienu dutiny ústní.
U peroxidového bělení je účinnou látkou vždy peroxid vodíku. V souladu se současnou legislativou je možné aplikovat prostředky obsahující peroxid vodíku nebo peroxid močoviny s koncentrací nepřesahující 6% peroxidu vodíku (16% peroxidu močoviny). Preparáty s touto koncentrací lze aplikovat k domácímu použití na základě důkladné instruktáže pacienta při návštěvě zubního lékaře nebo dentální hygienistky. Úvodní fáze bělení může být provedena v ordinaci zubním lékařem nebo hygienistkou. I v tomto případě platí použití výše uvedených koncentrací. Alternativou, popř. doplněním zejména pro pacienty s méně výraznými povrchovými diskoloracemi, je neperoxidové bělení. Při mechanickém bělení jde o odstranění diskolorací abrazivními zubními pastami (RDA není povinen výrobce uvádět, optimum je kolem 50). Patří sem rovněž profesionální čištění v podobě depurace či air flow. Chemické neperoxidové bělení zahrnuje použití zubních past s přísadami enzymů papainu a bromelainu, citroxainu, výtažku z arktického lišejníku aj.
Silné peroxidové bělení je v rozporu s Nařízením 1223/2009/ES.
ČSK nedoporučuje používat k bělení zubů v rámci ústní hygieny silnější koncentrace než 6% peroxidu vodíku a 16% peroxidu močoviny, nedoporučuje používat perboritan sodný. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Dentální slitiny a jejich kompatibilita s vyšetřením metodou magnetické rezonance – MUDr. Chrz
Stanovisko Dentální slitiny a jejich kompatibilita s vyšetřením metodou magnetické rezonance bude zveřejněno na webu Komory jako důležité upozornění.Oprava registru pro zasílání časopisu LKS – MUDr. Chrz
Vzhledem k nárůstu počtu zasílaných časopisů LKS dochází k nárůstu nákladů na časopis, který je možné řešit úsporou na poštovném tím, že studenti 4. ročníku oboru stomatologie a dentální hygienistky by obdrželi informaci o elektronické podobě časopisu (cca 400 ks). Studenti 5. ročníku by i nadále dostávali dostávat časopis poštou.
Představenstvo schválilo zrušení zasílání časopisu LKS zdarma poštou dentálním hygienistkám s platností od 1. 7. 2015. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

Zrušení rozhodnutí OSK Benešov – MUDr. Chrz
Představenstvo dle § 16 odst. 3 písm. d) zák. č. 220/1991 Sb. a § 16 odst. 4 písm. c) organizačního řádu – stanov ČSK zrušilo rozhodnutí sněmu Oblastní stomatologické komory Benešov ze dne 19. listopadu 2014, jímž byla schválena výše členských příspěvků, a to v části, jímž byla schválena výše ročního evidenčního příspěvku v kategoriích „Host v oblasti OSVČ“, „Host v oblasti zaměstnanec“ a „Host v oblasti absolvent“. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

– Přístup k elektronické verzi zahraničních odborných časopisů – RNDr. Švábová, MUDr. Chrz

Společnost EBSCO zaslala aktualizovanou nabídku předplatného pro rok 2015 ve výši 123 185 Kč, která obsahuje přístup k tištěné a online verzi International journal of periodontics & restorative dentistry, International journal of oral & maxillofacial implants; online verzi Journal of endodontics, Journal of periodontology, Journal of prosthetic dentistry.
Představenstvo schválilo zajištění předplatného na přístup k elektronické verzi zahraničních časopisů pro rok 2015. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

– Vědecká rada ČSK – MUDr. Chrz

Dne 15. 1. 2015 zaslala předsedkyně vědecké rady ČSK doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., rezignaci na funkci předsedy vědecké rady ČSK a členství ve vědecké radě ČSK ze zdravotních důvodů. Ze stejných důvodů se omluvila z již naplánovaných kurzů, kde měla přednášet.

– OSK Karviná, připomínky k dohodovacímu řízení pro rok 2015 – MUDr. Chrz

Dne 12. 1. 2015 obdržel Zubohrad dopis MUDr. Karin Maďové, předsedkyně představenstva OSK Karviná s vyjádřením nespokojenosti a nesouhlasu s dohodnutými úhradami v roce 2015, především pro praktické lékaře parodontology.
Problematika byla projednána z VZP (viz informace za uplynulé období)

– Dotaz na obsazení funkce vedoucí vzdělávacího střediska na dobu určitou

Ing. Štěpánková byla pověřena vedením vzdělávacího střediska na další období, tedy na rok 2015.