wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 16. - 17. 10. 2015 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 16. – 17. 10. 20151. Mediální prezentace Komory
– V součinnosti s mediálním poradcem Mgr. Kovaříkem bude připraven mediální plán pro rok 2016 se stanovením cílů a zaměřením komunikace Komory směrem k členské základně a veřejnosti.2. Webové stránky ČSK
– Představenstvo schválilo dodavatele nových webových stránek ČSK (grafika: Jakub Sodomka, programování: NTV AGE, s.r.o.) a pověřilo prezidenta a viceprezidenta ČSK k podpisu smluv s těmito dodavateli. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)3. Informace za uplynulé období
– MZ ČR, VZP

Proběhla jednání a vypořádání připomínek k úhradové vyhlášce. Připomínkám ČSK bylo vyhověno, ze strany MZ ČR a ZP však bylo prosazeno neuznávání vzájemných kombinací kódů, které zdvojují klinická vyšetření (tj. kombinace kódu 00903 s kódy 00931, 00940 a 00981). Textová část vyhlášky je vyhovující, v části cenové je navrženo navýšení v průměru o 3% zvýšením ceny kódů 00900, 00908, 00916, 00917, 00921, 00922, 00945 a 00950.
– Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Dne 17. 9. 2015 proběhla schůzka se zástupci RBP ZP k žádosti o spolupráci na preventivním programu, RBP ZP připraví návrh.
– PDD 2015 a 3. český den zdravých zubů
Ve dnech 8. – 9. 10. 2015 proběhl v Národním domě na Vinohradech kongres Pražské dentální dny 2015. Přednášky zajišťovalo 5 zahraničních přednášejících (3x Slovensko, 1x USA, 1x Itálie) a 40 tuzemských přednášejících. Mezinárodního workshopu na téma Standardizace ve stomatologii se zúčastnilo 5 zahraničních hostů.
Dne 8. 10. 2015 proběhl v Praze, Brně, Olomouci a Hradci Králové 3. český den zdravých zubů, který ČSK pořádala ve spolupráci s Českým rozhlasem, Sdružením studentů stomatologie ČR, Asociací dentálních hygienistů ČR, společnostmi Colgate-Palmolive ČR s.r.o. a Philips.

– Koalice soukromých lékařů

Proběhlo několik jednání KSL a dvě schůzky zástupců KSL s ministrem zdravotnictví MUDr. Němečkem, MBA na MZ ČR ve dnech 22. 9. a 29. 9. 2015.

– Webinář

Dne 1. 10. 2015 se uskutečnil webinář na téma „Osteonekróza čelistí způsobená léčivy“, který vedl MUDr. Hauer.

– Různé

Dne 26. 9. 2015 proběhl v Praze 7. Kongres České endodontické společnosti.
Dne 16. 10. 2015 proběhla schůzka k připravované konferenci InDent 2016.

– Zahraniční cesty:

Dne 22. – 25. 9. 2015 se konal výroční kongres FDI 2015 v Bangkoku.
Dne 1. – 2. 10. 2015 proběhly v Bratislavě Slovenské dentální dny 2015. SDD byly spojeny s oslavami 25 let vzniku slovenské komory.

4. Zahraniční činnost
– Představenstvo se seznámilo s 12 zprávami ze CED a FDI.
– Bylo stanoveno téma příštího Světového dne ústního zdraví – Zdravá ústa, zdravé tělo.
– CED požádala o podporu nové směrnice o zdravotnických prostředcích, která obsahuje: zařazení všech nanomateriálů do 3. kategorie s komplikovanou evidencí, označovací systém zdravotnických výrobků a resterilizaci jednorázových pomůcek. Směrnice ze strany ČSK byla podpořena již před rokem.
– Představenstvo vyslechlo zprávu z plenárního zasedání FDI v Bangkoku a ERO. Další zasedání FDI se uskuteční 7. – 10. 9. 2016 v Poznani v Polsku.

5. Informace revizní komise ČSK
– Ve dnech 2. – 3. 10. 2015 proběhlo školení revizních komisí OSK ve Stříteži u Jihlavy, které organizovala Kancelář ČSK. Členům RK OSK byly zopakovány postupy činností.
– Účastníci byli seznámeni s projektem Administrativa pro disciplinární řízení (projekt byl podrobně projednán na minulém jednání představenstva – cílem projektu je profesionalizace administrativních prací RK a ČR OSK prostřednictvím zaměstnanců ČSK a zavedení elektronického disciplinárního spisu).6. Informace čestné rady ČSK
– Ve dnech 18. – 19. 9. 2015 se konalo školení čestných rad OSK a společných ČR OSK ve Stříteži u Jihlavy, které organizovala Kancelář ČSK. Z 11 SČR a 16 ČR OSK se zúčastnilo 36 osob, z 5 OSK nepřijel nikdo.
– Účastníci školení byli rovněž seznámeni s projektem Administrativa pro disciplinární řízení, jednoznačnou podporu získala zemská varianta.

7. Žádosti o příspěvek z účtu klinik
– Představenstvo přiznalo členu ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů (na ubytování, letenku, kongresový poplatek) souvisejících s jeho účastí na mezinárodním kurzu pořádaném S.O.R.G. Academy: „Tips and Tricks for Excellent Orthodontics and Orthognathic Surgery“ ve dnech 4. – 5. 11. 2015, Paříž, Francie, a to až do výše 43.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
– Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice 1. LF UK příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na odbornou publikaci, a to až do výše 3.500,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
– Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice LF UK v Plzni příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 3 odborné publikace, a to až do výše 13.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
– Představenstvo přiznalo Klinice zubního lékařství LF UP Olomouc příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 5 odborných publikací, a to až do výše 15.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
– Účet klinik je vyčerpán z 84%, zbývá 71.800,- Kč.

8. Návrh rozpočtu na rok 2016
– Představenstvo schválilo návrh rozpočtu ČSK na rok 2016 a souhlasí s jeho předložením na 64. jednání sněmu ČSK. (PRO – 11; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)9. Návrh změny honorářového sazebníku
– Představenstvo schválilo změnu honorářového sazebníku, spočívající ve zvýšení odměny lektorům teoreticko-praktického kurzu KPR na 15.000 Kč/den s platností od 1. 1. 2016. (PRO – 9; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2)

10. Příprava 64. jednání sněmu ČSK – mat. 108/2015, MUDr. Chrz
– Představenstvo schválilo navržený program 64. jednání sněmu ČSK. (PRO – 11; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

11. Žádosti podané vzdělávacímu středisku
– Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. et MUDr. Petr Jandlovi akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 15. 6. 2015 do 14. 6. 2020. (PRO – 11; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
– Představenstvo registrovalo vzdělávací akci Jak pokročila implantologie v posledních deseti letech, termín a místo konání: 16. – 23. 1. 2016, Passo del Tonale, Itálie, v systému celoživotního vzdělávání Komory a přidělilo 24 kreditů. (PRO – 9; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2)

12. Žádosti o udělení/prodloužení užívání Pečeti ČSK
– Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Johnson & Johnson s.r.o. a udělilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na produkt Listerine® Total Care. (PRO – 8; PROTI – 1; ZDRŽEL SE – 0)
– Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti dm drogerie markt s.r.o., Česká republika a prodlužilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na projekt „Veselé zoubky“. (PRO – 9; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)