wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 16. 3. 2018 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 16. 3. 20181. Informace za uplynulé období

 • Proběhlo několik jednání ve věci realizace pilotního projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“. Dne 9. 2. 2018 Česká lékařská, Česká lékárnická a Česká stomatologická komora vyjádřila při jednání na MZ ČR společně odmítnutí projektu, což bylo náměstkem ministra zdravotnictví akceptováno a odsouhlaseno. Zrušení projektu musí schválit vláda ČR.
 • Proběhla dvě zasedání Akreditační komise pro zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky zubního lékaře. Komise se zabývá žádostmi o udělení akreditace pro pracoviště.
 • Dne 14. 2. 2018 jednal prezident Komory o amalgámu s ředitelkou legislativního odboru MZ ČR a vedoucí oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění MZ ČR.
 • Dne 19. 2. 2018 se prezident Komory zúčastnil tiskové konference s ministrem zdravotnictví. Podána informace o dotačním programu pro vznik ordinací v místech, kde je zdravotní pojišťovny postrádají.
 • Dne 21. 2. a 7. 3. 2018 proběhlo jednání s VZP a Svazem zdravotních pojišťoven na téma kategorizační strom stomatologických zdravotnických prostředků.
 • Dne 20. 2. 2018 podala ČSK připomínky k návrhu novely vyhlášky č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci.
 • Dne 16. 2. 2018 proběhlo na MŽP jednání k vypořádání připomínek k nařízení o rtuti.
 • Dne 21. 2. 2018 zástupci Komory jednali na MV ČR s ředitelkou azylové a migrační politiky, zástupci MZ ČR a Ředitelství služby cizinecké policie k pobytu uchazečů o uznání odborné kvalifikace na území ČR.
 • Dne 21. 2. 2018 jednali zástupci Komory se zdravotní ředitelkou ČP ZP na téma bonifikace za zajištění dostupnosti péče.
 • Dne 6. 3. 2018 proběhlo na MZ ČR zahajovací jednání DŘ k obsahu rámcových smluv a dne 4. 4. 2018 se koná první jednání segmentu stomatologie v rámci přípravné fáze DŘ 2019.
 • Dne 26. 2. 2018 proběhlo jednání s předsedou představenstva Obecního domu o PDD 2018 – ve čtvrtek večer je naplánován kongresový společenský večer s vystoupením skupiny Melody Makers.
 • Dne 14. 2. 2018 se prezident Komory zúčastnil jednání Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny k elektronizaci v sociální a zdravotní oblasti (zkušenosti z Estonska), informacím k zákonu č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních a navrhovaným změnám zákona č. 65/2017 Sb. (tzv. protikuřácký zákon)
 • Dne 16. 2. 2018 proběhlo jednání s ombudsmankou k dostupnosti stomatologické péče pro osoby s mentálním postižením.
 • Dne 19. 2. 2018 jednali zástupci Komory s prezidentkou Komory zubních techniků ČR.
 • Dne 21. 2. 2018 proběhla schůzka se zástupcem společnosti ELSEVIER, zvýšil se počet zájemců o přístup k zahraničním časopisům, který zajišťuje pro své členy ČSK, na cca 60 měsíčně.
 • Prezident Komory se účastnil olomouckého studentského kongresu UP DENT 2018. Proběhl zde i křest knihy „Dentální rapsodie“ MDDr. MUDr. J. Šedého, Ph.D.
 • Dne 9. 3. 2018 proběhlo závěrečné jednání skupiny Světového dne ústního zdraví (SDÚZ). V rámci SDÚZ se uskuteční cca 500 akcí, z toho více než 300 organizuje síť lékáren Dr. Max.
 • Dne 27. 2. 2018 se prezident Komory účastnil zahájení Škachova dne.
 • Dne 28. 2. 2018 jednali zástupci Komory s představiteli České parodontologické společnosti o problematice pacientů se slizničními mykózami.
 • Dne 28. 2. 2018 proběhlo jednání k projektu „Hodnocení a modelování dostupnosti primární zdravotní péče jako klíčového aspektu zdravotní péče v ČR“.
 • Dne 7. 3. 2018 se prezident Komory zúčastnil inaugurace rektora Univerzity Karlovy
 • Dne 7. 3. 2018 se viceprezident Komory zúčastnil jednání na SÚKL o novele přílohy č. 3, resp. č. 4, zákona č. 48/1997 Sb. se zástupci MZ ČR, bylo dohodnuto, že obsah přílohy č. 4 (stomatologické výrobky) bude projednán odděleně od ostatních skupin poskytovatelů.
 • Ve dnech 8. – 10. 3. 2018 se prezident Komory zúčastnil KRAKDENTu 2018.
 • Dne 14. 3. 2018 proběhlo jednání se zástupci Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.
 • Dne 14. 3. 2018 jednala KSL.

2. Informace revizní komise ČSK

 • Předsedkyně RK ČSK informovala o dnešním jednání revizní komise a o školení znalců ČSK, které dnes proběhlo.
 • RK ČSK pracuje ve spolupráci s právníkem na stanovení lhůt pro disciplinární řízení.

3. Příprava 69. jednání sněmu ČSK

 • Program, koordinátoři bloků
  Představenstvo bylo seznámeno s návrhem programu 69. jednání sněmu ČSK a byli určeni koordinátoři jednotlivých bloků.
 • Návrh novely volebního řádu
  Představenstvo projednalo návrh novely Volebního řádu, který určuje počet členů sněmu za jednotlivé OSK dle počtu členů OSK.
  činnost novely bude až pro nové funkční období, přepočet proběhne jednorázově vždy před volbami do OSK a počet sněmovníků se nebude měnit v průběhu funkčního období.
  Představenstvo schválilo předložený návrh novely Volebního řádu a předkládá jej do připomínkového řízení. (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Návrh novely Řádů Komory – podpora usnášeníschopnosti
  Představenstvo bylo seznámeno s návrhem novely řádů Komory, které se týkají podpory usnášeníschopnosti. Změna se dotkne více řádů. Představenstvo pověřilo pracovní skupinu k přípravě finálního návrhu novely řádů k podpoře usnášeníschopnosti. (PRO – 9; PROTI – 0)
 • Návrh Harmonogramu akcí ČSK na rok 2019
  Představenstvo schválilo harmonogram akcí ČSK na rok 2019. (PRO – 8; PROTI – 0)
 • Účet klinik – změny možností čerpání, systém oceňování
  Představenstvo schválilo návrh systému oceňování studentů stomatologie formou titulu Absolvent roku dle jednotlivých fakult. (PRO – 5; PROTI – 4)
  Představenstvo schválilo návrh systému oceňování výhradně nehabilitovaných učitelů ze stomatologických fakult. (PRO – 9; PROTI – 0)
  Představenstvo schválilo návrh udělování nových ocenění formou příspěvku z účtu klinik. (PRO – 9; PROTI – 0)
 • Zhodnocení finančních prostředků ČSK
  Hospodář seznámil s nabídkou uložení finančních prostředků na termínovaný účet od 1. 4. 2018 v KB a.s., kde má ČSK své účty. Zhodnocení bude s indexovou sazbou a výpovědní lhůtou 6 měsíců 0,68 % p.a.
  Představenstvo schválilo návrh na uložení volných prostředků ČSK za účelem zhodnocení v KB, a.s. (PRO – 9; PROTI – 0)

4. Audico, s.r.o. – zhodnocení roku 2017, poradenství pro rok 2019

 • Podána informace o spolupráci ČSK a Audico s.r.o. v oblasti zpracování účetnictví a nově od roku 2018 i o poskytování daňového poradenství.
 • Podána informace o konstrukci odpočtu DPH v případě ČSK.
 • Diskutovány výhody a nevýhody znovuobnovení činnosti Střediska služeb s.r.o., výkon činnosti a ručení členů dozorčích orgánů, výčet činností, které by mohlo řešit Středisko služeb s.r.o.

5. Žádosti podané Vzdělávacímu středisku

 • Představenstvo udělilo poskytovateli Primadent, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 18. 5. 2018 do 17. 5. 2023. (PRO – 8; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 18. 5. 2018 do 17. 5. 2023. (PRO – 9; PROTI – 0)

6. Žádosti o udělení/obnovení Pečeti ČSK

 • Představenstvo vyhovělo žádosti Johnson & Johnson, s.r.o., a prodlužilo licenci na užívání Pečeti ČSK pro produkt LISTERINE® PROFESSIONAL GUM THERAPY do 28. 2. 2019. (PRO – 9; PROTI – 0)

7. Žádosti o příspěvek z účtu klinik

 • Představenstvo přiznalo členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek související s jeho účastí na Microsurgery precongress course – International comprehensive surgical training courses for Cranio-Maxillo-Facial oncology accompanying the 24th congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, Německo, Mnichov, 16. – 17. 9. 2018, ve výši 26.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 9; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo jinému členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek, ubytování a cestovné související s jeho účastí na EuroPerio9 – European Periodontology Congress 2018, Holandsko, Amsterdam, 20. – 23. 6. 2018, ve výši 17.900,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 9; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo jinému členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek, ubytování a cestovné související s jeho účastí na 24th Congress of the European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery, Německo, Mnichov, 18. – 21. 9. 2018, do výše 35.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 9; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo jiné člence Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek, ubytování, cestovné a poster související s jeho účastí na EuroPerio9 – European Periodontology Congress 2018, Holandsko, Amsterdam, 20. – 23. 6. 2018, do výše 17.900 Kč a pověřuje prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 7; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo jiné člence Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek, ubytování a cestovné související s její účastí na ADEE – Association for Dental Education in Europe Anual Meeting, University of Oslo, Dental Faculty, Norway, Oslo, 22. – 24. 8. 2018, ve výši 16.250,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 9; PROTI – 0)
 • Představenstvo zamítlo žádost jiné členky Komory o příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek, ubytování a cestovné souvisejících s její účastí na CECDO – Council of European Chief Dental Officers 2018 Symposium, Wales, Cardiff, 24. – 27. 4. 2018 (PRO – 9; PROTI – 0), schválilo její účast na této akci jako zástupkyně Komory (PRO – 8; PROTI – 0) a přiznalo jí příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek, ubytování a cestovné související s její účastí na The 2nd Congress on Tooth Transplantation, The Netherlands, Rotterdam, 25. – 27. 5. 2018, ve výši 15.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 8; PROTI – 0)

8. Různé – Kategorizační strom

 • Představenstvo se seznámilo s novou kategorizací stomatologických výrobků hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
 • Představenstvo schválilo vyřazení zubních implantátů z kategorizačního stromu stomatologických výrobků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. (PRO – 7; PROTI – 0)

9. Žádost o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti členky Komory o prominutí ročního členského příspěvku pro rok 2018 ve výši 3.350 Kč.
  Odůvodnění: rozhodným dnem pro příspěvkovou povinnost je 31. ledna 2018. Žadatelka byla až do 28. února 2018 zaměstnána a vykonávala povolání zubního lékaře. Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Doba jednoho měsíce po rozhodném dni (jde o cca 1/12 celého roku) je přitom již tak dlouhá, že o tvrdosti při uplatňování řádů Komory nelze uvažovat. (PRO – 8; PROTI – 0)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky Komory o prominutí ročního členského příspěvku pro rok 2018 v celkové výši 3.400 Kč.
  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Velikost pracovního úvazku nerozhoduje. (PRO – 8; PROTI – 0)
 • Představenstvo prominulo zčásti jinému členu Komory roční členský příspěvek pro rok 2018 v celkové výši 5.800 Kč, zbývající část k úhradě činí 300 Kč (nepracující důchodce).
  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Představenstvo přihlédlo k tomu, že žadatel je v dlouhodobé pracovní neschopnosti a praxi neprovozuje již od roku 2016. Trvat za tohoto stavu u člena Komory, který poskytoval zdravotní služby vlastním jménem, na zaplacení ročního členského příspěvku v plné výši, se představenstvu jeví jako nepřiměřeně tvrdé. (PRO – 6; PROTI – 0)

10. Žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců ČSK

 • Představenstvo vyškrtlo ze seznamu znalců ČSK MUDr. Václava Maška, doc. MUDr. Jana Veverku, CSc., MUDr. Pavla Lohrera, MUDr. Alexandru Pávkovou, Ph.D., MUDr. Adolfa Eliáše, MUDr. Jana Knáru, MUDr. Evu Valentovou, MUDr. Milana Volfa a MUDr. Jana Koláře, a to na žádost jmenovaných znalců. (PRO – 8; PROTI – 0)

11. Různé

 • Žádost České ortodontické společnosti – sídlo
  Prezidentka České ortodontické společnosti, požádala Komoru, zda by si společnost mohla zřídit své sídlo na adrese České stomatologické komory, korespondenční adresa bude odlišná.
  Hospodář připomněl, které společnosti mají sídlo na adrese ČSK a za jakých podmínek. Dosud byl servis těmto společnostem poskytován bezúplatně.
 • PDD 2018
  Představenstvo schválilo vystoupení Melody Makers v rámci PDD za cenu 180.000 Kč + náklady na ozvučení. (PRO – 8; PROTI – 0)
 • Hodnocení dotazníkového šetření – vzdělávací akce ČSK
  Představenstvo se seznámilo s vyhodnocením dotazníků spokojenosti účastníků vzdělávacích akcí. Opakuje se kritika občerstvení.
 • Smlouva SÚKL
  Představenstvo schválilo spolupráci se SÚKL v oblasti poskytování odborných stanovisek ke stomatologickým přípravkům a přístrojům a pověřilo prezidenta ČSK k jednání a uzavření smlouvy o spolupráci se SÚKL. (PRO – 8; PROTI – 0)
 • Elektronizace Komory
  Z jednání s novým správcem sítě vyplynula nutnost změny IT systému ČSK.
  V úvahu přichází provozování databáze na virtuálním serveru, v případě provozu na vlastním serveru ČSK by bylo třeba upravit chlazení a zabezpečení, případně zvolit pronájem prostor v profesionální serverovně.
  Je třeba připravit kritéria výběrového řízení na zhotovitele nového systému pro ČSK.