wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha 16. 4. 2021 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha 16. 4. 20211.       Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 31. 3. 2021 se prezident ČSK účastnil 85. jednání schůze Výboru pro zdravotnictví PSP ČR, kde byl projednáván vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997Sb.,
  o veřejném zdravotním pojištění, vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví a návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Řešena byla i aktuální epidemiologická situace.
 • Dne 1. 4. 2021 se prezident ČSK účastnil jednání Akreditační komise MZ ČR.
 • Dne 24. 3. 2021 se předseda Zubohradu účastnil on-line jednání Analytické komise DŘ 2022 a dne 31. 3. 2021 se zástupci Zubohradu účastnili on-line jednání I. kola přípravné fáze DŘ 2022 pro segment stomatologie. Dne 14. 4. 2021 proběhl fakultativní jednací den pro segment stomatologie.
 • Dne 31. 3. 2021 se prezident ČSK účastnil jednání se zástupci partnerů k projektu Republika bez kazu a dne 14. 4. 2021 proběhlo další on-line jednání k projektu s dalšími účastníky.
 • Dne 6. 4. 2021 se zástupci ČSK účastnili on-line jednání KSL.
 • Dne 14. 4. 2021 jednal prezident ČSK s ředitelem společnosti med protect s.r.o.
 • Dne 16. 4. 2021 se prezident ČSK účastnil on-line jednání k přípravám Světového dne ústního zdraví 2021.
 • Zahraničí – dne 22. 3. 2021 se prezident ČSK účastnil on-line jednání pracovní skupiny CED „Dental Materials & Medical Devices“.
 • Zahraničí – dne 17. 4. 2021 se zástupci ČSK zúčastní on-line jednání „ERO Plenary Session Spring 2021”.

2.       Rozhodnutí prezidenta Komory při výkonu působnosti představenstva Komory

 • Představenstvo vzalo na vědomí Rozhodnutí prezidenta Komory při výkonu působnosti představenstva Komory č. 4/2021 ze dne 29. 3. 2021 a č. 5/2021 ze dne 12. 4. 2021. (PRO – 12; PROTI – 0)

 3.       Žádost o vyškrtnutí ze seznamu Odborníků Komory

 • Představenstvo vyškrtlo MUDr. Jiřího Pudíka na jeho žádost ze seznamu Odborníků Komory. (PRO – 12; PROTI – 0)

4.       Zprávy o projektech členů představenstva a kontrola úkolů

 • Představenstvo vyslechlo informaci o průběhu měření, které probíhá v rámci kategorizace prací.

5.       Aktivity v prevenci – jak dál?, preventivní portál

 • Představenstvo vyslechlo prezentaci preventivní akci Republika bez kazu a návrh nového preventivního webového portálu, jehož součástí bude končící web pro Světový den ústního zdraví. Pro naplnění obsahu nového webu budou využity i materiály získané v rámci akce Světového dne ústního zdraví. Cílovou skupinou projektu je veřejnost, odbornou spolupráci poskytne doc. Šmucler a MUDr. Bálková a příp. další zájemci, tvorba webu začala 1. 4. 2021.
 • Představenstvo schválilo projekt Republika bez kazu a v jeho rámci rozpočet na vytvoření nového preventivního webového portálu. (PRO – 7; PROTI – 3)

6.       Návrh úhradových změn pro dohodovací řízení na rok 2022

 • MUDr. Houba přednesl svou prezentaci.
 • Probíhá dohodovací řízení na rok 2022. Podle statistik Analytické komise dlouhodobě klesá podíl segmentu stomatologie na úhradách z veřejného zdravotního pojištění, a to přesto, že v posledních letech zásadně vzrostly úhrady výkonů. K významnému poklesu oproti předpokladu došlo v roce 2020, především v důsledku epidemie COVID-19.
 • Probíhá vyjednávání se zdravotními pojišťovnami.
 • Představenstvo vyjádřilo podporu Zubohradu v jeho vyjednávání v dohodovacím řízení na rok 2022 o agregované platbě za pojištěnce. (PRO – 12; PROTI – 0)

 7.      Žádosti o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 5.625 Kč.  (PRO – 11; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatelka vykonávala v roce 2020 podle údajů v registru Komory své povolání v závislé činnosti, tedy jako zaměstnanec. Dočasná pracovní neschopnost není sama o sobě mimořádnou událostí, která by mohla odůvodnit prominutí ročního členského příspěvku, naopak jde o skutečnost, na kterou organizační řád pamatuje, protože výslovně uvádí, že po dobu trvání pracovního poměru se člen Komory pro účely stanovení výše členského příspěvku považuje za člena, který vykonává povolání, i když sám zdravotní péči neposkytuje. Dočasná pracovní neschopnost by mohla odůvodnit prominutí ročního členského příspěvku, pokud by její důsledky vystavily člena Komory mimořádně nepříznivé ekonomické situaci. Tak např. by se mohlo jednat o situaci, kdy člen, který je poskytovatelem zdravotních služeb, nemůže v důsledku pracovní neschopnost dlouhou dobu (alespoň 6 měsíců) pracovat, praxe tudíž negeneruje žádné příjmy, výdaje (mzdy zaměstnanců, nájem apod.) však trvají. Žadatelka netvrdí, že by se v podobné situaci nacházela, jako zaměstnanec jí náklady související s výkonem povolání nevznikají a má nepochybně nárok na dávky z nemocenského pojištění. Kromě toho je třeba poukázat na to, že žadatelka žádá o prominutí ročního členského příspěvku za rok 2020, který byl splatný v lednu 2020. Jakkoliv není zcela vyloučeno, že by představenstvo prominulo roční členský příspěvek s více než ročním odstupem od jeho splatnosti, je třeba trvat na tom, že k takovému kroku by musely existovat zcela mimořádně závažné důvody, které však představenstvo u žadatelky neshledalo. Představenstvu proto nezbylo nic jiného než žádosti žadatelky nevyhovět.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2021 ve výši 7.600 Kč.  (PRO – 12; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Dočasná pracovní neschopnost ani nástup na mateřskou dovolenou nejsou mimořádné události, které by mohly odůvodnit prominutí ročního členského příspěvku, naopak jde o skutečnosti, na které organizační řád pamatuje, protože výslovně uvádí, že po dobu trvání pracovního poměru se člen Komory pro účely stanovení výše členského příspěvku považuje za člena, který vykonává povolání, i když sám zdravotní péči neposkytuje. Snížený členský příspěvek může člen Komory uplatnit v roce, ve kterém po celou dobu pečuje o dítě do 4 let věku. Rozhodující je tedy narození dítěte, přičemž snížený členský příspěvek lze uplatnit až nejdříve v roce bezprostředně následujícím po narození dítěte. Z toho vyplývá, že v roce narození dítěte na zvýhodnění pro členy pečující o dítě nedosáhnou. Lze tak shrnout, že žadatelka se nachází ve zcela standardní situaci předvídané řády Komory. Je správně zařazena do kategorie P (pracující) s tím, že v roce 2021 nemůže uplatnit zvýhodnění pro členy Komory pečující o dítě do 4 let, neboť alespoň po část roku (tedy do narození svého dítěte) o dítě nepečovala. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Proto představenstvu nezbylo nic jiného než žádosti žadatelky nevyhovět.
 • Představenstvo vyhovělo žádosti jiné členky ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2021 ve výši 6.700 Kč. (PRO – 10; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatelka v roce 2021 pečuje o dítě mladší 4 let věku, současně však byla do 24. ledna 2021 ustanovena do funkce odborného zástupce u poskytovatele v zubním lékařství. Byla tedy správně zařazena do kategorie P (pracující), neboť úleva pro členy pečující o dítě se nevztahuje na odborné zástupce. Žadatelka nicméně ve funkci odborného zástupce setrvala v roce 2021 jen do 24. ledna, tedy na začátku roku po dobu, která nepřekročila jeden měsíc. Za tohoto stavu představenstvo v souladu se svojí ustálenou praxí uzavřelo, že trvat na zařazení žadatelky do kategorie P jeví se jako nepřiměřeně tvrdé, a žádosti žadatelky vyhovělo. 
 • Představenstvo vyhovělo žádosti jiné členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2021 ve výši 6.600 Kč. (PRO – 11;  PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatelka sice v roce 2021 byla poskytovatelkou zdravotních služeb, avšak povolání zubního lékaře fakticky nevykonávala a opozdila se s ukončením oprávnění k poskytování zdravotních služeb o 1 měsíc. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo žádosti vyhovělo.

8.       PDD 2021 – návrh registračních poplatků

 • Představenstvo schválilo předložený návrh registračních poplatků pro PDD 2021.  (PRO – 10; PROTI – 0)

 9.       Podmínky kurzu pro odborné zástupce

 • Představenstvo podle čl. II odst. 1 písm. a) usnesení sněmu České stomatologické komory č. USN/2020/12/18 ze dne 12. prosince 2020 schválilo obsah, formu a další požadavky na vzdělávací kurz pro odborné zástupce tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomu usnesení. (PRO – 11; PROTI – 1)

10.    Příprava 76. jednání sněmu ČSK

 • Představenstvo schválilo návrh pravidel vystoupení kandidátů ve volbách orgánů ČSK na funkční období 2021 až 2025. (PRO – 10; PROTI – 0)
 •  Představenstvo schválilo návrh programu 76. jednání sněmu ČSK. (PRO – 11; PROTI – 0)

 11.    Různé

 • Žádost o záštitu ČSK – Představenstvo schválilo poskytnutí záštity ČSK nad filmem Cukrkandl. (PRO – 10; PROTI – 0)
 •  Představenstvo schválilo grafické návrhy loga k 30. výročí vzniku ČSK. (PRO – 10; PROTI – 0)
 •  VPP Parodontologie – Představenstvo vyslechlo informaci o problému řady frekventantů vzdělávacího programu Parodontologie, kterým dlouhodobě chybí jediná přednáška – Genetický podklad parodontopatií, u které není opakovaně a dlouhodobě vypisován termín konání. Pokud nebude možné dohodnout se na zorganizování vzdělávací akce s dosavadním přednášejícím, bude oslovena odborná společnost s žádostí o nominaci náhradního přednášejícího.
 •  Materiály pro PZL – Frekventanti vzdělávacích kurzů by pro komplexní přípravu na test uvítali přístup k podkladovým materiálům od všech přednášejících, aby se mohli připravit na veškeré typy testových otázek, které jednotliví přednášející připravují. Řešením je poskytnutí všech podkladů uložených např. na USB na prvním kurzu, kterého se budou účastnit.
 •  Stav IT a webu ČSK – Materiály pro jednání obsahují zprávu dodavatele systému o současném stavu nového IT systému a webu. Ředitelka Kanceláře ČSK informovala o jejich funkčním propojení a plánovaném testování obou systémů. Poděkovala kolegyním spolupracujícím na projektu za jejich součinnost.
 • Vyplňování dotazníků před ošetřením – Před rokem ČSK vydala COVID-19 doporučení při ošetřování pacientů, které je třeba zrevidovat a upravit dle aktuální situace.