Jednání představenstva ČSK, Praha 17. 1. 2020Informace z jednání představenstva ČSK

1.       Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

  • Dne 7. 1. 2020 se prezident ČSK zúčastnil jednání Rady poskytovatelů MZ ČR.
  • Dne 13. 1. 2020 jednali zástupci ČSK s ředitelkou SÚKL.
  • Dne 3. 1. 2020 proběhlo jednání jednal s předsedkyní SÚJB.
  • Dne 6. 1. 2020 proběhlo jednání s obchodní ředitelkou Kooperativa pojišťovny.
  • Dne 7. 1. 2020 se prezident ČSK zúčastnil jednání KSL.
  • Dne 10. 1. 2020 proběhlo přípravné jednání partnerů a organizátorů SDÚZ 2020.
  • Dne 10. 1. 2020 jednala vědecká rada ČSK.
  • Dne 10. 1. 2020 se prezident ČSK zúčastnil plesu mediků 1. LF UK.
  • Dne 11. 1. 2020 se prezident ČSK zúčastnil plesu Komory veterinárních lékařů.

2.       Zprávy o projektech členů představenstva a kontrola úkolů

Představenstvo schválilo seznam významných zahraničních pořadatelů vzdělávacích akcí neregistrovaných v systému celoživotního vzdělávání ČSK.
(PRO – 13; PROTI – 0)

 Představenstvo schválilo změnu Honorářového sazebníku tak, že honorář za webinář činí 5.000 Kč. Důvodem pro navýšení honorářů je trvalé zpřístupnění přednášky v archivu.

 3.       Žádosti OSK o schválení rozpočtů na rok 2020

Představenstvo ČSK schválilo rozpočty OSK pro rok 2020, které nebyly schváleny, protože oblastní sněmy nebyly usnášeníschopné z důvodu nedostatečného počtu členů OSK na jednání. Návrhy rozpočtů předložily: OSK Brno, OSK Břeclav, OSK České Budějovice, OSK Hradec Králové, OSK Karviná, OSK Litomyšl, OSK Olomouc, OSK Opava, OSK Písek, OSK Plzeň, OSK Praha 1, OSK Praha 2, OSK Praha 3, OSK Praha 4, OSK Praha 5, OSK Praha 6, OSK Praha 7, OSK Praha 8, OSK Praha 10, OSK Příbram, OSK Rychnov nad Kněžnou, OSK Ústí nad Labem, OSK Vyškov a OSK Zlín. (PRO – 14; PROTI – 0)

4.       Žádosti o příspěvky z účtu klinik

Představenstvo přiznalo členu ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek, cestovné a ubytování související s jeho účastí na Perio Master Clinic 2020 a hands-on workshop s prof. Antonem Sculeanem na téma „The Bernese concept for the treatment of soft tissue defects around teeth and implants“, Dublin, Irsko, 5. – 7. 3. 2020, do výše 32.040 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik.  (PRO – 12; PROTI – 0)

 5.       Žádosti o prominutí členských příspěvků

Představenstvo nevyhovělo žádosti členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020. (PRO – 12; PROTI – 1)
Odůvodnění: Představenstvo neshledalo důvod k prominutí členského příspěvku, žadatelka v roce 2020 vykonávala povolání zubního lékaře po dobu celého měsíce ledna, datum ukončení své činnosti zvolila vědomě k 31. lednu 2020.

Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020. (PRO – 12; PROTI – 0 )
Odůvodnění: Představenstvo neshledalo důvod k prominutí členského příspěvku, neboť předložené dokumenty nedokládají, zda žadatelka bude či nebude v roce 2020 povolání zubního lékaře vykonávat vůbec či jen omezeně.

Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020. (PRO – 11; PROTI – 1)
Odůvodnění: Představenstvo neshledalo důvod k prominutí členského příspěvku, žadatelka prokazatelně vykonává povolání zubního lékaře, byť jen příležitostně formou pohotovostní služby.

6.       Různé

Představenstvo schválilo poskytnutí záštity ČSK odborné konferenci Efektivní nemocnice 2020. (PRO – 9; PROTI – 2)

Představenstvo scvhválilo kandidaturu ČSK na pořádání FDI 2023. (PRO – 13; PROTI – 1)