wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 17. - 18. 1. 2014 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 17. – 18. 1. 2014Informace z jednání představenstva ČSK
Praha, 17. 1. – 18. 1. 2014

1. Informace za uplynulé období
– Účet klinik

Představenstvo schválilo rozhodnutí prezidenta přiznat žadateli příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů za odborné publikace, a to až do výše 15.000,- Kč. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

– Revokace rozhodnutí představenstva – využívání služeb EBSCO členy ČSK – MUDr. Jakl

Představenstvo revokovalo své usnesení ze dne 7. 12. 2013 (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2) a schválilo objednání předplatného hromadného přístupu k elektronickým časopisům u fy EBSCO na rok 2014 (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

– Koalice soukromých lékařů (KSL) – MUDr. Chrz, MUDr. Houba

KSL jednala dne 17. 12. 2013. Dne 7. 1. 2013 byl zaslán „Otevřený dopis“ KSL k navrhovanému zrušení regulačních poplatků za návštěvu v ambulanci všem poslancům a médiím (viz předložený materiál). Další termín jednání je stanoven na 21. 1. 2014.

– Webinář – MUDr.Benko

Dne 9. 1. 2014 se uskutečnil webinář na téma „Onemocnění čelistního kloubu“, který vedl MUDr. Peter Tvrdý. Zájem zubních lékařů přesáhl kapacitu třídy (100 účastníků). Přednášející souhlasil s nahráváním a uveřejněním přednášky v archivu na webové stránce.

– Úhrady stomatologické péče – MUDr. Chrz, MUDr. Houba

Dne 23. 12. 2013 byla ve Sbírce zákonů (částka 167) zveřejněna vyhláška č. 428/2013 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014. Výše úhrad hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru zubní lékařství a příslušná regulační omezení jsou stanoveny v příloze č. 11. Výše úhrad zůstává na úrovni roku 2013.
Ve vyhlášce došlo ke změně názvu a textu u kódu 00968. Jeho součástí se stalo i stomatologické vyšetření, to znamená, že tento kód nelze v jedné návštěvě kombinovat s kódem 00903. Další textové změny nemají vliv na výši úhrad.
MZ ČR vydalo Cenový výměr, ve kterém je stanovena maximální cena výplně 242,- Kč.
VZP finanční prostředky nevyčerpané na úhrady stomatologické péče v roce 2013 vyplatí vybraným poskytovatelům v roce 2014 v jednorázové částce.

– Kód 00968 – MUDr. Houba, MUDr. Chrz

Síť stomatochirurgických pracovišť byla vytvořena ve spolupráci zdravotních pojišťoven a Zubohradu v roce 2009. Byla vypracována metodika s přesně stanovenými podmínkami zařazení pracovišť do této sítě. Důvodem vytvoření sítě bylo údajné přetížení chirurgických pracovišť stomatologických klinik a krajských nemocnic.
V „Úhradové vyhlášce“ pro rok 2014 je kód 00968 nově definován a Česká stomatochirurgická společnost (ČSCHS) byla v roce 2013 požádána VZP a následně i ostatními zdravotními pojišťovnami o spolupráci na přípravě aktualizace sítě stomatochirurgických pracovišť (VZP zohlednila také revizní činnost). V případě nedohody by byl s vysokou pravděpodobností kód 00968 zcela zrušen.
Aktualizace sítě ze strany ZP se stala důvodem nespokojenosti některých zubních lékařů, kteří tento kód měli dosud nasmlouvaný.
Představenstvo schválilo deklaraci: „ČSK má zájem na existenci a fungování dostupné sítě stomatochirurgické péče pro pojištěnce ZP v zájmu odborné a bezpečné péče o pacienta. V souvislosti s fungováním této sítě došlo letos v Úhradové vyhlášce ke změně definice kódu 00968. Tato současná definice může působit obtíže při řádném fungování stomatochirurgické sítě. ČSK chce spolupracovat na vytvoření metodiky používání kódu 00968. ČSK zároveň žádá reprezentanty ZP a MZd, aby v budoucnu byly všechny změny definic stomatologických kódů vytvářeny společně se zástupci Zubohradu.“ (PRO – 11; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 3)

2. Zahraniční činnost – doc. Zemen
– Podány informace o činnostech a zprávách z FDI a CED, zaslaných dotaznících a odpovědích. Celkem bylo zpracováno 40 zpráv ze zahraničí (viz materiál).
– Světový den orálního zdraví se koná tradičně 20. března a je organizován FDI ve spolupráci s globálními partnery.3. Elektronická verze časopisu LKS – MUDr. Šváb
– Pracovní skupina pro eLKS ve složení MUDr. Jakl, MUDr. Řezáč a MUDr. Šváb společně s MUDr. J. Černým a MUDr. Odvodym zhodnotila současnou situaci a provedla analýzu možností dalšího postupu.

Představenstvo schválilo projednání podmínek zveřejňování elektronické verze LKS se společností Publero s.r.o. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0).
Představenstvo zadalo pracovní skupině úkol zabývat se přípravou nových webových stránek Komory a v jejich rámci i tvorbou vlastního webu eLKS.

4. Věcný záměr změn vnitřních řádů ČSK – MUDr. Houba
– ustavena pracovní skupina pro novelizaci řádu celoživotního vzdělávání zubních lékařů– usnášeníschopnost sněmů OSK – MUDr. Al Haboubi

Představenstvo schválilo věcný záměr změny ŘCVZL tak, aby jednou z podmínek pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař byla 2/3 účast na jednání sněmu OSK. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

5. Žádost o prominutí ročního členského příspěvku – MUDr. Řezáč

Představenstvo částečně vyhovělo žádosti člena Komory o prominutí ročního členského příspěvku ze zdravotních důvodů (PRO – 11; PROTI – 3; ZDRŽEL SE – 0)

6. Žádost o schválení rozpočtu vzdělávací akce OSK – MUDr. Řezáč

Představenstvo schválilo pořádání vzdělávací akce „Budějovický Rarášek ve stomatologii 2014“ s rozpočtem přesahujícím 100.000,- Kč, kterou pořádá OSK České Budějovice ve dnech 25. – 26. 4. 2014. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

7. Žádosti o udělení licence na užívání pečeti ČSK – mat. 7/2014, RNDr. Švábová

Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Wrigley s.r.o. a udělilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na produkty – žvýkačky Orbit, žvýkačky Orbit for Kids a žvýkačky Orbit Professional. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)