wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 18. - 19. 10. 2013 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 18. – 19. 10. 2013Informace z jednání představenstva ČSK,
Praha 18. 10. – 19. 10. 2013

pátek 18. 10. 2013
1. Zahraniční činnost
Zahraniční korespondence – doc. Zemen
– Bylo vyřízeno a administrativně zpracováno celkem 12 zpráv a e-mailů zaslaných z CED, FDI a od spolupracujících zahraničních kolegů. Podrobné informace viz předložený materiál.
– Den 20. 3. 2014 je vyhlášen jako Světový den zubního zdraví. Návrh využít tento den i v rámci ČR k medializaci Komory.

2. Informace revizní komise ČSK – MUDr. Kraus Kozumplíková
– Nečinnost funkcionářů OSK – problematika byla projednána za přítomnosti Mgr. Slavíka. Funkcionáře a členy OSK je možné motivovat v rámci vnitřní komunikace. Pro možné disciplinární řízení s funkcionářem Komory je nutné provést změny vnitřních řádů ČSK.
– Dne 29. 11. 2013 se uskuteční školení pro nově zvolené předsedy RK OSK..

3. Informace čestné rady ČSK – MUDr. Liberda

Čestná rada jednala dne 13. 9. 2013. Pro funkční období 2013 – 2017 byl zvolen předsedou ČR ČSK MUDr. Libor Liberda a místopředsedou prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc. Příští jednání ČR bude dne 8. 11. 2013. Školení předsedů ČR OSK se předpokládá na jaře příštího roku.

4. Registrace vzdělávací akce v systému celoživotního vzdělávání Komory

Představenstvo neregistrovalo vzdělávací akci „Základy homeopatické terapie“, termín konání: říjen 2013 – červen 2014, místo konání: Praha a Brno v systému celoživotního vzdělávání Komory. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

5. Žádosti o příspěvek z účtu klinik – MUDr. Houba, Ph.D., I. Haiserová

Představenstvo přiznalo členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na cestovné, kongresový poplatek souvisejících s její účastí na 18th Congress of EADPH: The mouth – the mirror of the body; Practical and political perspectives, St. Julians, Malta, ve dnech 13. – 17. 11. 2013, a to až do výše 17.000,- Kč, poskytlo žadateli zálohu na přiznaný příspěvek z účtu klinik ve výši 17.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

6. Žádost o příspěvek ze sociálního fondu – MUDr. Řezáč, RNDr. Švábová

Představenstvo nevyhovělo žádosti člena Komory o poskytnutí příspěvku ze sociálního fondu. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

7. Volby OSK Pelhřimov

Představenstvo zrušilo na návrh revizní komise Komory rozhodnutí sněmu OSk Pelhřimov, jímž byli zvoleni členové představenstva OSK Pelhřimov, pro rozpor s volebním řádem. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0).
Představenstvo pověřilo člena OSK Pelhřimov MUDr. Nehybu dohledem na činností OSK Pelhřimov a svolání sněmu OSK Pelhřimov. PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

8. Příprava 60. jednání sněmu ČSK

Představenstvo se usneslo předložit sněmu ČSK návrh na navýšení náhrad za ztrátu času za výkon funkcí v orgánech Komory (kategorie B přílohy č. 1 finančního řádu ČSK) (PRO – 12; PROTI – 1; ZDRŽEL SE – 1).Představenstvo se usneslo navrhnout sněmu ČSK zvýšení náhrad za ztrátu času za výkon funkcí v orgánech Komory (kategorie B přílohy č. 1 finančního řádu ČSK) na 500 Kč/hod. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

Představenstvo se usneslo navrhnout zrušení náhrady za ztrátu času za výkon funkcí v orgánech Komory – expertní činnost (kategorie C přílohy č. 1 finančního řádu ČSK). (PRO – 12; PROTI – 1; ZDRŽEL SE – 1)Představenstvo schválilo návrh programu 60. jednání sněmu ČSK včetně koordinátorů a zpravodajů jednotlivých bloků. (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

9. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz, MUDr. Houba, Ph.D.

Jednání s MZ ČR
4. 10. – schůzka s ředitelkou odboru ochrany veřejného zdraví k výsledkům měření zátěže v ordinaci zubního lékaře
– Měření zátěže bylo provedeno na základě problémů v Ústeckém kraji, kde KHS zpochybňovala zařazení zubních lékařů a pracovníků v zubní ordinaci ve druhé kategorii.
– Měření se uskutečnilo ve dvou vybraných zubních ordinacích. Závěrem je zařazení práce zubního lékaře a pracovníků v zubní ordinaci do druhé kategorie, a to včetně ordinací, ve kterých pracují s laserem. Pracovníci v zubní laboratoři jsou i nadále ve třetí kategorii. MZ ČR vydá stanovisko, které rozešle KHS a které bude zveřejněno na webu Komory.
– Každý zaměstnavatel je povinen zajistit pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání za podmínek stanovených zákonem č. 373/2011 Sb.
Jednání s ministrem zdravotnictví v demisi
– Na jednotlivých setkáních byla diskutována problematika poskytování zubní péče.
18. 10. – jednání k úhradové vyhlášce na rok 2014
– Jednání se zúčastnili zástupci Rady poskytovatelů. Ministr zdravotnictví zde informoval, že vyhláška by měla nabýt účinnosti ještě za jeho vedení.

Jednání se zdravotními pojišťovnami
VZP ČR
– VZP ČR provedla kontrolu vykazování péče zubních lékařů za posledních 6 let. Vytipováno cca 90 zubních lékařů, kteří se ve vykazování poskytnuté péče výrazně liší od ostatních. U 26 z nich byla provedena podrobná kontrola.
18. 9. VZP – ČSCHS
ČSCHS byla požádána o vyjádření k návrhu sítě poskytovatelů, kteří mají oprávnění k vykazování kódu 00968. Hrozilo nebezpečí zrušení tohoto kódu.

Počet zubních lékařů v ČR
2. 10. – jednání s doc. Ing. Jakubem Fischerem, Ph.D. k analýze a prognóze vývoje počtu a struktury zubních lékařů v ČR –
– V červnu 2013 byly porovnávány údaje z „Analýzy a prognózy vývoje počtu a struktury zubních lékařů v ČR ve vztahu k počtu obyvatel do roku 2022“, zpracované v r. 2007, s aktuálním stavem počtu a struktury členů ČSK a s údaji uvedenými v článku doc. Foltána. Ing. Jakub Fischer (autor „Analýzy“) byl osloven k další spolupráci. Nová analýza by měla být k dispozici do příštího jednání představenstva.

Koalice soukromých lékařů (KSL)
16. 9. – Veřejná výzva KSL ředitelům zdravotních pojišťoven a ministru zdravotnictví ČR
– Výzva, aby vedení zdravotních pojišťoven a ministerstvo zdravotnictví při úpravě svých plánů poskytly i ambulancím stejné množství finančních prostředků, jaké přidají nemocnicím.
17. 9. – jednání KSL
Lékaři obdrželi informaci o povinnosti zasílat statistická hlášení do NZIS, která se dosud mohla zasílat i v papírové podobě, pouze elektronicky. Na základě jednání je v roce 2014 možno zasílat data i v papírové podobě. Do budoucna však lze předpokládat plnou elektronizaci předávání dat.

Akce ČSK
13. 9. – Slavnostní sněm ČSK
– Na zasedání slavnostního sněmu ČSK v historických prostorách Karolina bylo slavnostně ukončeno funkční období funkcionářů ČSK 2009 – 2013, oceněny osobnosti české stomatologie a poděkováno zahraničním kolegům za spolupráci.
14. 9. – Valná hromada
– Valná hromada se tradičně konala v Národním domě na Vinohradech za přítomnosti ministra zdravotnictví v demisi MUDr. Martina Holcáta a zástupců zdravotních pojišťoven.
14. 9. – Setkání s předsedy OSK
– Pozváni byli předsedové OSK pro funkční období 2009 – 2013 i pro funkční období
2013 – 2017. Hlavními body jednání byly volby v OSK, předání funkcí a informace k činnosti OSK a spolupráci s Kanceláří ČSK.

Webinář
3. 10. – „Sinuslift – laterální versus transcrestální přístup“, přednášející MUDr. Richard Benko
– V učebně bylo cca 70 účastníků. MUDr. Benko dal souhlas s nahráním webináře, který bude součástí e-learningového portálu.

8. 10. – Diskusní fórum Ústní hygiena – MUDr. Novický
– Diskusní fórum organizovala firma Johnson & Johnson v Apolence.

10. Ustanovení hospodáře ČSK

Představenstvo ustanovilo hospodářem ČSK pro funkční období 2013 – 2017 MUDr. Milana Řezáče. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

11. Pracovní skupiny a poradní orgány představenstva ČSK, zástupci ČSK v dalších organizacích a zahraniční činnost
Pracovní skupiny představenstva ČSK 2013-2017

I. Provozování stomatologického ZZMUDr. Jaromíra Banková, MUDr. Taťána Vrbková, MUDr. Rudolf JaklII. VzděláváníMUDr. Robert Houba, Ph.D., MUDr. Jiří Škrdlant, MUDr. Jan Šváb, MUDr. Richard BenkoIII. Stavovská činnostMUDr. Faez Al Haboubi, MUDr. Ivan Novický, MUDr. Jaroslav Vostrejž,IV. Zahraniční činnostdoc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D. (v případě potřeby MUDr. Chrz, MUDr. Houba, Ph.D.)V. Udělování pečeti
a) ProduktyMUDr. Ladislav Korábek, CSc., doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., MUDr. Simona Ságlováb) ProjektyMUDr. Jan ČernýVI. PrevenceMUDr. Jan ČernýWebový portál DentForum – MUDr. Trojan
– MUDr. Jiří Škrdlant, MUDr. Richard Benko, technickou podporu bude zajišťovat MUDr. Zdeněk Odvody.
Členové zkušeních komisí u profesní zkoušky
MUDr. Pavel Brandejs, doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, Ph.D., MUDr. Lucie Kocourová, MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D., MUDr. Zbyněk Mach, MUDr. Dan Navrátil, MUDr. Jan Netolický, Ph.D., doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., MUDr. Zdena Šustová.

Zástupci ČSK v dalších organizacích ve funkčním období 2013-2017
Zástupce ČSK ve zkušební komisi MZ ČR pro aprobační zkoušky zubních lékařů, kteří získali odbornou způsobilost mimo členské státy EU
MUDr. Jaromíra Banková, MUDr. Eduard Cimbura, CSc., MUDr. Robert Houba, Ph.D., MUDr. Jiří Jandl, MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková, MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D., MUDr. Zbyněk Mach, MUDr. Zbyněk Mazur, MUDr. Jan Netolický, Ph.D, MUDr. Helena Patočková, MUDr. Milan Řezáč, doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Analytická komise DŘ
MUDr. Pavel Chrz
Akreditační komise pro ortodoncii
MUDr. Milada Hálková, MUDr. Karel Iha
Akreditační komise pro ÚČOCH
MUDr. Pavel Chrz
Zkušení komise pro atestace z ortodoncie
MUDr. Milada Hálková, MUDr. Helena Patočková, MUDr. Pavel Barták
Zkušební komise pro atestaci pro OMFCH
MUDr. Pavel Chrz, MUDr. Luboš Jirgl
Klinická stomatologie
MUDr. Jaromíra Banková, MUDr. Jan Černý, MUDr. Robert Houba, Ph.D., MUDr. Jiří Ševčík, MUDr. Jaroslav Vostrejž, doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.,
Zahraniční činnost ČSK 2013-2017 – Zastoupení ČSK v zahraničních organizacích
FDI
National Liaision Officer: MUDr. Zemen, 2. delegát MUDr. Pavel Chrz
CED
doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., MUDr. Pavel Chrz, 1 člen jmenovaný ad hoc
ADEE
doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., 1 člen jmenovaný ad hoc
ERO
MUDr. Pavel Chrz, doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
CECDO
MUDr. Roubalíková

12. Uznání programu dalšího vzdělávání

Představenstvo uznalo „Program dalšího vzdělávání zubních lékařů organizovaný odbornou společností ČSCHS“ k získání certifikátu „Odborník České stomatochirurgické společnosti“. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

13. Různé
– PDD a doprovodný program – MUDr. Chrz

Na PDD se v letošním roce zaregistrovalo přes 900 účastníků. Vyhodnocením kvality odborného programu se bude zabývat odborný výbor PDD na svém zasedání dne 4.11.2013. Současně s kongresem se konaly workshopy, dentální výstava, 1. český den zdravých zubů, Dny dětské prevence, Kulatý stůl ZdN a společenský večer v prostorách rezidence primátora hlavního města.
Tématem Mezinárodního workshopu byla „Odborná způsobilost neunijních zubních lékařů pro práci v zemích EU. Za jakých podmínek je zubní lékař z neunijní země způsobilý pracovat ve vaší zemi?“. Reference na toto téma byly z ČR, Polska, Slovenska, Estonska a CED. Za ČR se účastnila také prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA z 1. LF UK a zástupce MZ ČR. Zmíněna byla profesní kvalifikační směrnice 2005/36/EU čl. 3(3), národní legislativa, požadavky a kriteria. MUDr. Chrz požádal Dr. Wolfganga Doneuse o otevření této tématiky na jednání CED.

– 1. český den zdravých zubů – MUDr. Chrz, doc. Zemen

Novinkou letošního ročníku PDD byla akce pro veřejnost s názvem 1. český den zdravých zubů, který pořádala ČSK a Český rozhlas Dvojka ve spolupráci s ADH ČR a SSS ČR, za podpory společnosti Colgate. Akce byla určená pro laickou veřejnost. V improvizovaných rozhlasových studiích v Praze, Brně, Hradci Králové a Plzni seznamovali ve středu 9. 10. 2013 zubní lékaři, dentální hygienistky a studenti zubního lékařství teoreticky i prakticky ve třech cca hodinových blocích návštěvníky vysílání s významem prevence, vlivem ústního zdraví na celkový stav organismu a se správnou péčí o ústní dutinu. Část vysílacího času v každém bloku byla určena dotazům veřejnosti a osobním konzultacím.

– Nabídka EBSCO na obnovu předplatného na rok 2014 – MUDr. Chrz, RNDr. Švábová

Představenstvo schválilo objednání časopisů od dodavatele EBSCO ve stejném rozsahu jako v roce 2013. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)