wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha 18. 9. 2020 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha 18. 9. 20201. Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 22. 6. 2020 jednala za účasti zástupců ČSK Akreditační komise MZ ČR.
 • Dne 30. 6. 2020 jednala Rada poskytovatelů MZ ČR, řešena byla kompenzační vyhláška, systém evaluace specializačního vzdělávání a žádost o zastoupení ČLK v Radě poskytovatelů MZ ČR.
 • Dne 29. 7. 2020 jednali zástupci ČSK s náměstkem ministra zdravotnictví pro legislativu a právo o zákonu o zdravotních službách.
 • Dne 8. 9. 2020 se konalo online jednání Vědecké rady MZ ČR, jednání se účastnil doc. Šmucler. Hlavním bodem jednání byl nedostatek vakcín proti chřipce a COVID-19.
 • Dne 23. 6. 2020 se zástupci ČSK zúčastnili jednání o radiologických standardech se SÚJB.
 • Dne 29. 6. 2020 jednali zástupci ČSK a Zubohradu s VZP ČR o novele přílohy č. 4 zákona č. 48/1997 Sb. a dne 12. 8. 2020 proběhlo jednání k dohodám o životnosti protetických výrobků.
 • Dne 29. 6. a 7. 9. 2020 se konala přípravná jednání ke SDÚZ 2020.
 • Dne 20. 7. 2020 se prezident ČSK setkal s novým generálním ředitelem a dalšími zástupci společnosti Guarant International.
 • Dne 3., 10. a 24. 8. 2020 proběhla jednání se zástupci společnosti Spring systems o novému IT systému ČSK.
 • Dne 4. 9. 2020 se prezident ČSK zúčastnil semináře Zdravotnictví na prahu technologické revoluce a Budoucnost telemedicíny po pandemii.
 • Ve dnech 11. – 12. 9. 2020 se prezident ČSK zúčastnil Kutnohorských stomatologických dnů 2020.
 • Dne 20. 8. 2020 byly zahájeny online volby FDI 2020, hlasování probíhá do 6. 9. 2020. Hlasováno bylo i o prodloužení funkčního období stávajících funkcionářů o 1 rok vzhledem ke COVID-19 omezením.

2. Zprávy o projektech členů představenstva a kontrola úkolů

 • Ples 2021 – aktuální informace – V úvahu přichází KCP a Slovanský dům, rozhodnuto bude na konci října dle aktuální epidemiologické situace vzhledem ke COVID-19.
 •  Kategorizace prací – dentální tým – Dne 14. 9. 2020 byla zrušena schůzka s MZ ČR a hlavní hygieničkou ČR, ČSK plánuje provedení reprezentativní vzorové kategorizace prací všech členů dentálního týmu včetně příslušných měření.
 • Pravidla pro čerpání z účtu klinik podle schváleného záměru (využití Fondu vysokých škol k úhradě členských příspěvků učitelů VŠ) – Představenstvo se seznámilo s návrhem rozšíření podmínek čerpání prostředků z účtu klinik k úhradám členských příspěvků učitelů VŠ.
 • Představenstvo schválilo pozměňovací návrh k návrhu pravidel čerpání z účtu klinik ve znění: V části 4. odstavec čtvrtý zní: „Žádost o přiznání příspěvku z účtu klinik na úhradu části ročního členského příspěvku lze podat jen v kalendářním roce, ve kterém je žadatel povinen zaplatit roční členský příspěvek, na jehož úhradu žádá příspěvek z účtu klinik. K žádosti podané jindy se nepřihlíží. K žádosti žadatele, který má vůči Komoře splatný dluh, se nepřihlíží; to neplatí, jde-li o žádost podanou v roce 2020, má-li žadatel vůči Komoře splatný dluh jen na ročním členském příspěvku, na jehož úhradu žádá příspěvek z účtu klinik.“ (PRO – 9; PROTI – 1)
 • Představenstvo schválilo předložený návrh podmínek pro čerpání příspěvku z účtu klinik ve znění schváleného pozměňovacího návrhu a jeho předložení sněmu ČSK. (PRO – 10; PROTI – 0)
 •  Členské příspěvky a jejich prominutí – Představenstvo vyslechlo souhrn vlastní rozhodovací praxe pro různé typy žádostí o prominutí členských příspěvků.

3. Různé

 • Zhodnocení výběru členských příspěvků na 2020 – Představenstvo se seznámilo se statistikou výběru příspěvků za rok 2020.

 4.  Žádosti o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo vyhovělo žádosti členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 7.200 Kč jejímu zaměstnanci.
  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Po posouzení žádosti představenstvo Komory dospělo k závěru, že v případě dotčeného člena ČSK by byl požadavek na úhradu ročního členského příspěvku v plné výši nepřiměřeně tvrdý. Z dostupných informací vyplývá, že výkon povolání (ke kterému je nepochybně plně způsobilý) je pro dotčeného člena Komory spíše prostředkem, jak se vypořádat s vážnou nemocí, a nemá pro dotčeného člena Komory ani pro jeho zaměstnavatelku hospodářský význam. Za tohoto stavu se roční členský příspěvek ve výši odpovídající kategorii „P“ (pracující) jeví jako skutečně zatěžující a způsobilý negativně zasáhnout do celkové sociální situace dotčeného člena ČSK.(PRO – 8;  PROTI – 4)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členy ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 6.700 Kč.
  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Člen Komory, který je ustanoven do funkce odborného zástupce, nemůže uplatnit snížení ročního členského příspěvku z důvodu péče o dítě. Je tomu tak proto, že platí obecný předpoklad, že člen Komory pečující o dítě do 4 let věku je touto péčí zpravidla více či méně omezen při výkonu svého povolání; toto omezení pak má snížení ročního členského příspěvku alespoň symbolicky kompenzovat. Funkce odborného zástupce je však zvláštním, kvalifikovaným způsobem výkonu povolání, který náleží v odborném řízení a dohledu a s nímž je spojena obecně vyšší míra odpovědnosti. Odborný zástupce proto nemá a nesmí být omezen ve výkonu své funkce, a není proto ani důvod jej zvýhodňovat při placení členských příspěvků. Žadatelka je ustanovena do funkce odborného zástupce a v této funkci setrvala až do dubna 2020, proto je nepochybně povinna za rok 2020 zaplatit roční členský příspěvek v kategorii P (pracující). Péče o dítě a další těhotenství nejsou výjimečnými okolnostmi, které by odůvodňovaly mimořádný postup podle § 78 organizačního řádu; žadatelka vlastně žádá o to, co řád z výše popsaných důvodů neumožňuje, totiž o snížení příspěvku z důvodu péče o dítě pro člena Komory ustanoveného do funkce odborného zástupce. Pokud by představenstvo žadatelce vyhovělo, zcela by popřelo smysl příslušné právní úpravy; k takovému kroku však představenstvo není oprávněno ani v rámci institutu prominutí členského příspěvku. Skutečnost, že žadatelka byla nucena ukončit svoji praxi, je zajisté politováníhodná, nejedná se však o výjimečnou okolnost, která by mohla odůvodnit prominutí členského příspěvku. Členové Komory v naprosté většině ukončují svoji činnost v průběhu roku (nikoliv tedy ke konci roku), přesto jsou v tom roce zařazeni do kategorie P (pracující). Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Ze všech uvedených důvodů představenstvu nezbylo nic jiného než žádosti žadatelky nevyhovět. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členy ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 8.000 Kč.
  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Rozdělení členů Komory do kategorií pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku má jediný účel: poskytnout úlevu těm členům Komory, kteří nevykonávají povolání zubního lékaře. Tento přístup má do jisté míry sociální rozměr, především však vychází ze skutečnosti, že členství v Komoře je povinné pro každého, kdo vykonává povolání zubního lékaře, a tedy že Komora vykonává převážnou část své působnosti primárně pro zubní lékaře, kteří vykonávají své povolání, a v jejich zájmu. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Žadatelka nepochybně vykonává své povolání, a to v rozsahu úvazku cca 0,3. To je zcela plnohodnotný výkon povolání. Podle řádů Komory nehraje u člena, který vykonává své povolání, roli věk ani výše starobního či jiného důchodu. Představenstvo nemůže tyto parametry zohlednit, protože organizační řád stojí právě na tom, že rozhodující je, zda člen Komory vykonává své povolání či nikoliv. Žadatelka odůvodňuje svoji žádost sociálními důvody. Prominutí členského příspěvku zajisté může zohledňovat i sociální aspekty, muselo by se však jednat o zcela mimořádné a závažné okolnosti. Skutečnosti, které uvádí žadatelka, této intenzity nedosahují, a proto představenstvu nezbylo nic jiného než žádosti žadatelky nevyhovět. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 800 Kč.
  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Rozdělení členů Komory do kategorií pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku má jediný účel: poskytnout úlevu těm členům Komory, kteří nevykonávají povolání zubního lékaře. Tento přístup má do jisté míry sociální rozměr, především však vychází ze skutečnosti, že členství v Komoře je povinné pro každého, kdo vykonává povolání zubního lékaře, a tedy že Komora vykonává převážnou část své působnosti primárně pro zubní lékaře, kteří vykonávají své povolání, a v jejich zájmu. Žadatelka byla pro rok 2020 zařazena do kategorie N, požívá tedy dobrodiní vyplývající z výše popsaného principu příspěvkového zvýhodnění členů nevykonávajících povolání. Stále však platí, že v roce 2020 byla členkou Komory, a proto jí povinnost zaplatit roční členský příspěvek, byť jen ve snížené výši, vznikla. Skutečnost, že později v roce 2020 její členství v Komoře zaniklo, nemá na povinnost zaplatit roční členský příspěvek žádný vliv. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Proto představenstvu nezbylo nic jiného než žádosti žadatelky nevyhovět. (PRO – 8; PROTI – 2)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 6.500 Kč.
  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Zvýhodněním členů pečujících o dítě do 4 let věku podporuje Komora ty své členy, kteří soustavně pečují o dítě. Zvýhodnění naopak nenáleží těm členům Komory, kteří jsou z jakéhokoliv důvodu v dočasné pracovní neschopnosti, a to včetně mateřské dovolené před porodem, tzv. rizikového těhotenství apod. Jde o podobnou konstrukci jako u rodičovského příspěvku, který se poskytuje rodičům již narozeného dítěte. Zvýhodnění má (podobně jako rodičovský příspěvek) sociální charakter, a proto je nelze zaměňovat s nemocenskou dávkou. Platí princip, že byl-li člen Komory byť jen část roku zařazen do kategorie P (pracující), platí v tomto roce roční členský příspěvek v této kategorii v plné výši. Pouze v kalendářním roce, ve kterém celý rok pečoval o dítě do 4 let věku, má člen Komory nárok na zvýhodnění. Nezáleží tedy na tom, zda např. 1 den v týdnu fakticky pracoval, ale na tom, zda v průběhu celého roku měl dítě ve věku do 4 let a osobně o ně pečoval. Přitom platí, že společník právnické osoby i zaměstnanec jsou v tomto ohledu ve zcela stejné situaci; v roce narození dítěte na zvýhodnění pro členy pečující o dítě nedosáhnou. Slogan „kdo vrtá, platí“ a jeho případné modifikace jsou jen bonmotem, zkratkou, která neplatí a nemůže platit absolutně. Řády vycházejí z toho, že výkonem povolání se rozumí nejen jeho fyzický výkon, ale i existující formální právní vztahy, jako je např. pracovní poměr k poskytovateli v zubním lékařství nebo i postavení společníka či jednatele právnické osoby, která je poskytovatelem v zubním lékařství. Lze tak shrnout, že žadatelka se nachází ve zcela standardní situaci předvídané řády Komory. Je správně zařazena do kategorie P (pracující) s tím, že v roce 2020 nemůže uplatnit zvýhodnění pro členy Komory pečující o dítě do 4 let, neboť alespoň po část roku (tedy do narození svého dítěte) o dítě nepečovala. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Proto představenstvu nezbylo nic jiného než žádosti žadatelky nevyhovět. (PRO – 9;         PROTI – 0)

5. Návrh sněmu na schválení základních parametrů celoživotního vzdělávání

 • Představenstvo se seznámilo se vstupní rozvahou k naplnění znění nového organizačního řádu, kdy základní parametry vzdělávání schvaluje sněm ČSK a detaily dále rozpracovává a schvaluje představenstvo ČSK.

6. PDD 2020 – aktuální informace, volné vstupenky

 • Představenstvo vyslechlo informaci informoval o nejisté situaci okolo způsobu konání PDD 2020 vzhledem k neustále se měnícím epidemiologickým opatřením proti šíření COVID-19 a s možným řešením stanovení koridorů v O2 Universum pro případ, že bude možno konat akci pro 1000 osob v koridorech po 500 osobách.
 • Představenstvo schválilo poskytnutí 3 volných vstupenek (1-denní registrace) na kongres PDD 2020 každé klinice zubního lékařství. (PRO – 11; PROTI – 0)

7. SDÚZ 2020 – aktuální informace

 • Představenstvo vyslechlo informaci o aktuálním průběhu příprav SDÚZ 2020 a nejistému výhledu průběhu akce vzhledem k epidemiologické situaci.

8. Žádosti podané Vzdělávacímu středisku ČSK

 • Představenstvo udělilo poskytovateli Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie akreditaci typu I pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 15. 6. 2020 do 14. 6. 2025. (PRO – 10; PROTI –  0)
 •  Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. Luboš Pokorný akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 15. 6. 2020 do 14. 6. 2025. (PRO – 10; PROTI – 0)
 •  Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. Jiří Doležal akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 16. 10. 2020 do 15. 10. 2025.  (PRO – 10; PROTI – 1)
 •  Představenstvo udělIlo poskytovateli Bozadziev, s. r. o., stomatochirurgie – implantologie akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 12. 6. 2020 do 11. 6. 2025.  (PRO – 10; PROTI – 0)
 •  Představenstvo udělilo poskytovateli Studio 32, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 16. 10. 2020 do 15. 10. 2025. (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. Lenka Bialková akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 18. 9. 2020 do 17. 9. 2025.  (PRO – 10; PROTI – 0)
 •  Představenstvo registrovalo e-learningový kurz pořadatele MeDitorial, s.  r. o., White Paper – jak vidíme optimální péči o snímatelné zubní náhrady, lektor: MUDr. Jindřich Charvát, CSc. v systému celoživotního vzdělávání a přidělilo 2 kredity.   (PRO – 9;  PROTI – 0)

9. Žádosti o příspěvky z účtu klinik

 • Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice LF UK a FN Hradec Králové příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na inzerci v LKS, registraci akce do systému celoživotního vzdělávání ČSK, částečnou úhradu poplatků spojených s organizací konference „XXIV. Sazamův den“, pořádaný ve Výukovém centru LF Hradec Králové dne 4. 11. 2020, do výše 22.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 12; PROTI – 0)

10.    Různé

 • Představenstvo  schválilo investici ve výši nad 100.000 Kč z rozpočtu OSK Brno, která bude použita na nákup vybavení zasedací místnosti OSK Brno. (PRO – 9; PROTI – 0)
 • Představenstvo  schválilo poskytnutí online přístupu k webinářům ČSK pro slovenské zubní lékaře prostřednictvím Slovenské komory zubných lekárov. (PRO – 9; PROTI – 0)