wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 19. 9. 2014 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 19. 9. 2014Informace z jednání představenstva ČSK,
Praha, 19. 9. 2014

1. Schválení rozhodnutí prezidenta ČSK – MUDr. Chrz

Představenstvo podle § 17 odst. 3 Komory schválilo rozhodnutí prezidenta Komory
– přidělit finanční příspěvek z účtu klinik České endodontické společnosti o. s., ve výši 30.000 Kč na úhradu projekční techniky při konání 6. výročního kongresu České endodontické společnosti dne 27. 9. 2014 v hotelu Pyramida v Praze 6. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
– prodloužit licenční smlouvu na užívání pečeti ČSK pro produkt ústní voda Oralflux Original 90 ml, 500 ml; ústní voda Oralflux Fresh 90 ml, 500 ml; ústní voda Oralflux Junior 90 ml, 500 ml a ústní voda Oralflux Chlorhexidin Pro 250 ml. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
– prodloužit licenční smlouvu na užívání pečeti ČSK pro produkt Listerine® Smart Rinse Mild Berry. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

2. Informace za uplynulé období

Ministerstvo zdravotnictví – MUDr. Chrz

– proběhla jednání týkající se kategorizace práce s laserem. Dosaženo shody, že prací s laserem v zubní ordinaci lze zařadit do první kategorie, neboť osoba, která s laserem pracuje, není záření laseru trvale vystavována a k expozici může dojít jen při mimořádných událostech (náhlý odlesk, nedbalost apod.; k ochraně zdraví při těchto mimořádných událostech lze doporučit užívání osobních ochranných pomůcek). Zařazení práce s laserem do první kategorie provede sám zaměstnavatel, zařazení není třeba nikomu oznamovat.
– ČSK v rámci vnitřního připomínkového řízení připomínkovala zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, konkrétně část týkající se používání rtg a radiační ochrany. K této problematice proběhlo jednání s ředitelkou SÚJB o zpracování manuálu k vnitřnímu auditu radiační ochrany a o snaze zařadit CBCT mezi významné zdroje ionizujícího záření. V současném návrhu novely atomového zákona jsou zubní rtg včetně CBCT a OPG zařazeny mezi jednoduché zdroje ionizujícího záření.
– ČSK připomínkovala v rámci fakultativního připomínkového řízení návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a návykovými látkami, integrované protidrogové politice a o změně souvisejících zákonů, který nahradí zákon č. 379/2005 Sb. Tento zákon mimo jiné ukládá všem provozovatelům, aby vykázali ze zdravotnického zařízení osoby pod vlivem návykové látky. Současně ukládá povinnost všem zdravotnickým pracovníkům provádět vždy orientační vyšetření na ovlivnění návykovou látkou.

Zákon č. 48/1997 Sb.

– Na 9. schůzi výboru poslanecké sněmovny pro zdravotnictví bylo jedním z bodů projednávání návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., který kromě jiného obsahuje zveřejňování smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb, nábor pojištěnců zdravotními pojišťovnami prostřednictvím třetích osob, sankcionování porušení povinností zdravotními pojišťovnami a zakotvení farmaceuta jako nositele výkonu.

Specializační vzdělávání.

– Na MZ ČR je ustanovena komise, která má především řešit systém specializačního vzdělávání ve všeobecné medicíně (novela zákona č. 95/2004 Sb.). Komisi vede prof. Vymazal a pro obor zubní lékařství byl ustanoven jako člen prof. MUDr. Broukal, CSc. Komise projednávala systém specializačního vzdělávání pro obor OMFCH i problematiku znovuzavedení specializací v oboru pedostomatologie a parodontologie. Změny ve specializačním vzdělávání mohou být vydány vyhláškou MZ ČR. ČSK není povinným připomínkovým místem. ČSK požádá o schůzku prof. Vymazala k projednání specializací v zubním lékařství.– Zdravotní pojišťovny – MUDr. Chrz

VZP
S ředitelem Odboru zdravotní péče RP Praha a Středočeský kraj VZP byla projednána stížnost, že zubní lékaři v Praze nechtějí provádět amalgámové výplně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

– Dohodovací řízení pro rok 2015 – MUDr. Chrz

Jednání k Dohodovacímu řízení pro rok 2015 Zubohrad vedl ve dnech 25. 6. 2014 – I. kolo jednání, 30. 7. 2014 – II. kolo jednání. Současně probíhala jednání s VZP (25. 7. 2014 a 12. 8. 2014). Zubohrad se dohodl. Dohoda však byla vetována protestem proti předběžným dohodám skupiny poskytovatelů stomatologické péče a skupiny poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb uplatněným zástupci poskytovatelů akutní lůžkové péče. Pro segment stomatologické péče je tak výsledkem také nedohoda. Závěrečné jednání DŘ dne 21. 8. 2014 skončilo dohodou pro 4 segmenty a nedohodou pro 7 segmentů poskytovatelů zdravotní péče.

– SÚKL – MUDr. Chrz

Stávající zákon č. 123/2000 Sb. (o zdravotnických prostředcích) stanovuje, že návody ke všem zdravotnickým prostředkům musí být v českém jazyce, nejsou uznávány návody ve slovenském nebo jiném jazyce. Při kontrolách prováděných pracovníky SÚKL je toto vyžadováno a v případě nedodržení tvrdě pokutováno.
Problém projednán s vedoucím sekce zdravotnických prostředků SÚKL a následně na MZ ČR. ČSK se zavázala vydat upozornění o nutnosti mít návod v českém jazyce.

– Koalice soukromých lékařů – MUDr. Chrz

KSL jednala třikrát v měsících červen – září. Předmětem jednání byly především výsledky dohodovacího řízení a úhrady na rok 2015. Dne 11. 6. 2014 se zástupci KSL setkali s místopředsedou vlády MVDr. Pavlem Bělobrádkem.

– PDD a doprovodný program – MUDr. Chrz

· PDD se konají v Národním domě na Vinohradech ve dnech 2. – 3. 10. 2014.
· Doprovodný program – je připraveno 13 workshopů a výstava cca 25 firem
· Dny dětské prevence se tradičně konají po oba dny
· 2. český den zdravých zubů pořádaný ČSK ve spolupráci s Českým rozhlasem a Sdružením studentů stomatologie se uskuteční ve čtvrtek 2. 10. 2014 od 10:00 do 16:00 hod. před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru v Praze 2, a v rozhlasových studiích ČRo v Plzni, Ostravě a Brně. Hlavní partnerem akce je společnost Colgate a druhým partnerem je společnost Wrigley.

– Webinář – MUDr. Benko

Dne 12. 6. 2014 se uskutečnil webinář na téma „Fixní protetika bez otiskování – přímá CAD/CAM stomatologie“, který vedl MUDr. Martin Čelko.
Zářijový webinář byl zrušen. Říjnový webinář přislíbil MUDr. Michl.

– Různé – MUDr. Chrz

· Projekt ŠIK (Školní Informační Kanál) – proběhlo jednání se zástupci společnosti Colgate a s ředitelkou společnosti ŠIK CZ s.r.o. o projektu, který se zabývá informováním žáků základních škol o prevenci v zubní péči.· Jednání se zástupci ProMikro o sídle společnosti v ApolenceProběhlo jednání o možnosti přemístění sídla společnosti ProMikro do Apolenky.· XIX. kutnohorské stomatologické dny, 13. – 14. 9. 2014Této vzdělávací akci poskytl prezident ČSK záštitu.· Pharmacy managementProběhlo jednání o možné spolupráci s Národní lékařskou univerzitou Almaty Kazachstan (KazNMU) při organizaci krátkodobých studijních programů pro zubní lékaře a studenty.· XIII. ročník celorepublikové soutěže „Zdravé zuby“Dne 13. 6. 2013 proběhlo vyhlášení XIII. ročníku celorepublikové soutěže „Zdravé zuby“ v divadle Minor.· Přednáškové odpoledne u příležitosti životního výročí prof. MUDr. Jana Kiliana, DrSc. v PlzniUskutečnilo se za účasti zástupců ČSK dne 20. 6. 2014.· Jednání s generálním ředitelem BVVSpolečnost BVV koupila značku InDent. Výstava InDent 2015 včetně odborného programu se z tohoto důvodu bude konat v květnu 2015 v Brně (původně v Ostravě). BVV žádají o záštitu prezidenta ČSK nad odborným programem.· ÚZIS – registr poskytovatelůDne 1. dubna 2014 byl v souladu se zákonem o zdravotních službách zřízen Národní registr poskytovatelů. Jde o informační systém, který má obsahovat strukturované údaje o poskytovatelích zdravotních služeb. Zákon předpokládá, že některé údaje do Národního registru poskytovatelů budou předávat i sami poskytovatelé. Přechodné ustanovení zákona pak ukládá poskytovatelům, aby tak učinili do 30. září 2014. Národní registr poskytovatelů sice formálně existuje, jeho funkčnost je však prozatím omezena. Systém v současné době prakticky neumožňuje poskytovatelům, aby svoji informační povinnost splnili a předepsané údaje zákonem stanoveným způsobem do registru předali. Z jednání s vedením Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), který Národní registr poskytovatelů spravuje, vyplynulo, že se připravuje jiná verze registru, jejíž uvedení do provozu se předpokládá až v příštím roce. Do té doby nebude plnění informační povinnosti poskytovatelů vyžadováno. Vývoj situace ohledně Národního registru poskytovatelů bude nadále sledován.· Časopis Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství, Stomatologická společnost ČLS JEPPředstavenstvo schválilo finančně podpořit částkou ve výši 70.000,- Kč vydávání časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství v roce 2014 za podmínky, že v každém vydání bude viditelně uvedeno logo „ČSK v čele zubního lékařství“ a text „časopis vychází s finanční podporou ČSK“. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

3. Zahraniční činnost
– zástupce ČSK se zúčastnil 40th ADEE Annual Meeting v Rize, Lotyšsku ve dnech 27. – 30. 8. 2014.
– zástupci ČSK se účastnili výročního zasedání FDI, ERO a 102. dentálního kongresu v Delhi, Indie, ve dnech 11. – 14. 9. 2014. Projednával se rozpočet na rok 2015. Organizace přijala nové členy: Moldávii, Balkánskou stomatologickou asociaci, Tunis – privátní praktikující lékaři a Palestinu, která jako jediná vyvolala diskusi a nebyla přijata jednohlasně. Důraz byl kladen na prevenci, dezinfekci a sterilizaci a škodlivost amalgamu v rámci programu FDI Vision 2020. Projekt Live, Laugh and Learn oslavil desetileté výročí a vstoupil do třetí fáze. Do projektu je zapojeno více než 6 miliónu dětí školou povinných. Byly schváleny rezoluce amalgam, prenatální a dětská péče, radiační ochrana, včasná detekce a ochrana před HIV, fluoridace pitné vody. Dále byl schválen rozpočtový balíček na rok 2015 a strategický plán na roky 2014-2017. V rámci jednání ERO byla přijata rezoluce o právech pacientů a ochraně dat v elektronické komunikaci. Dentální tým řešil vzdělávání a začlenění dentálních hygienistek. Příští jednání se bude konat v Bangkoku ve dnech 22. – 25. 9. 2015.
– Na FDI byl odeslán dotazník k projektu LLL

4. Valná hromada – MUDr. Chrz

Valná hromada ČSK se koná dne 20. 9. 2014 v Národním domě na Vinohradech za účasti MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA, náměstka pro zdravotní pojištění MZ ČR, MUDr. Pavla Frňky za Svaz zdravotních pojišťoven a MUDr. Františka Švamberka za OZP. Tématem setkání bude současná situace ve zdravotnictví, dohodovací řízení a otázky související s úhradou v roce 2015. Po Valné hromadě následuje setkání s předsedy OSK.

5. Plnění rozpočtu ČSK za 1-6/2014 – RNDr. Švábová, MUDr. Řezáč

RNDr. Švábová seznámila představenstvo s plněním rozpočtu ČSK za 1. pololetí 2014. Příjmy i náklady jsou plněny dle plánu.

6. Návrh rozpočtu ČSK na rok 2015 – RNDr. Švábová, MUDr. Řezáč

MUDr. Řezáč a RNDr. Švábová informovali o jednotlivých položkách návrhu rozpočtu. Předložený návrh rozpočtu je připraven jako vyrovnaný a bude předložen na 62. jednání sněmu.
Představenstvo návrh rozpočtu ČSK na rok 2015 schválilo a souhlasilo s jeho předložením na 62. jednání sněmu ČSK. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

7. Žádosti o příspěvek z účtu klinik – I. Haiserová

Představenstvo přiznává žadateli příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenku a kongresový poplatek souvisejících s jeho účastí na Cranio-maxillofacial Operative Surgery Cadaver Workshops v University Hospital, Surgical Training Centre, Coventry, Anglie, 4. – 6. 11. 2014, a to až do výše 50.000,- Kč a pověřuje prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo naopak nevyhovělo žádosti jiného žadatele o přiznání příspěvku z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenku a kongresový poplatek souvisejících s jeho účastí na Cranio-maxillofacial Operative Surgery Cadaver Workshops v University Hospital, Surgical Training Centre, Coventry, Anglie, 4. – 6. 11. 2014, neboť tento žadatel nesplnil předepsané podmínky. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

8. Žádosti o prominutí členského příspěvku – MUDr. Řezáč
Prominutí ročního členského příspěvku

Představenstvo prominulo žadateli roční členský příspěvek pro rok 2014 ze zdravotních důvodů. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
Žádosti jiného žadatele o prominutí ročního členského příspěvku na rok 2014 nevyhovělo, neboť k tomuto postupu neshledalo důvod a Oblastní komora se k žádosti vyjádřila negativně. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

9. Žádosti podané vzdělávacímu středisku – Ing. Štěpánková

Představenstvo neregistrovalo vzdělávací akci Ischia 2014, datum a místo konání 19. – 28. 9. 2014, Hotel Carlo Magno, Forio, Itálie v systému celoživotního vzdělání Komory. (PRO – 9; PROTI – 3; ZDRŽEL SE – 1)Představenstvo zamítlo žádost pracoviště PHVK Dent, s. r. o. o udělení akreditace typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo registrovalo vzdělávací akci FOCUS 2014, termín a místo konání: 7. – 8. 11. 2014, My Hotel, Lednice v systému celoživotního vzdělávání Komory a přidělilo jí 5 kreditů. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

10. Řád celoživotního vzdělávání zubních lékařů – MUDr. Al Haboubi, MUDr. Houba

ČSK obdržela připomínky k věcnému návrhu Řádu celoživotního vzdělávání. MUDr. Al Haboubi na základě zkušeností, které získal z opakovaných konzultací s pracovnicemi vzdělávacího střediska, doporučuje odložit předložení novely ŘCVZL na 63. jednání sněmu ČSK.