Jednání představenstva ČSK, Praha, 2. – 3. 12. 2011Informace z jednání představenstva ČSK,
Praha 2. – 3. 12. 2011

1. Informace za uplynulé období
– Rozhovor na ČT – MUDr. Chrz, MUDr. Novický

Ministr zdravotnictví na tiskové konferenci prohlásil, že by úhrady amalgámových výplní z veřejného zdravotního pojištění mohly být svázány s preventivními prohlídkami. Dne 14.11. se k této problematice vyjadřoval pro ČT MUDr. Chrz a MUDr. Novický. Pro zvyšující se nedostatek zubních lékařů by taková vazba byla problematická a nerealizovatelná.

– Jednání Koalice soukromých lékařů a legislativa – MUDr. Černý

Jednaní KSL proběhlo 22. 11. 2011. Hlavním projednávaným tématem byla komunikace s MZ ČR. Mimořádné jednání KSL k úhradové vyhlášce na rok 2012 a vyhlášce o věcném a technickém vybavení bude v pondělí 5. 12. 2011.
K návrhu vyhlášky o národním zdravotnickém informačním systému přijala KSL 25. 11. 2011 prohlášení, ve kterém mimo jiné upozorňuje, že definice Národního zdravotnického informačního systému je vzhledem ke svému účelu příliš rozsáhlá a že z návrhu vyhlášky není zřejmé, jakým způsobem bude zajištěna právní ochrana dat předávaných a shromažďovaných v elektronické podobě. ČSK se k prohlášení připojila 28. 11. 2011. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci je v současně navrhované podobě přijatelná, pravidla pro vedení elektronické dokumentace jsou uvedena velmi stručně.
Velkým diskusním tématem je elektronizace zdravotnictví a IZIP, IZIP již dříve KSL odmítla jako nevhodný.

– Podzimní stomatologické fórum – MUDr. Vostrejž, R. Parolková

Podzimní stomatologické fórum se konalo 25. 11. 2011 v hotelu Continental v Brně. Za představenstvo ČSK akci zahájil MUDr. Vostrejž. V sekci pro lékaře přednášel Mgr. Slavík a v sekci pro sestry MUDr. Krňoulová. Na vzdělávací akci bylo celkem 119 účastníků (62 PZL, 8 absolventů, 1 student ZL, 48 sester). Akce byla velmi dobře hodnocena po organizační i odborné úrovni.

– Mefanet – MUDr. Vostrejž

Koordinační rada Mefanetu zasedala 25. 11. 2011. Spolupráce ČSK stále není možná. Od příštího roku uvažují o zpoplatnění e-vzdělávání. Na portálu je 20 vzdělávacích kurzů i pro zubní lékaře.

– Odborný výbor PDD – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

MUDr. Peřinka rezignoval na funkci předsedy odborného výboru kongresu PDD. MUDr. Chrz požádal doc. Roubalíkovou, aby tuto funkci přijala. Ta souhlasila s tím, že s ní bude úzce spolupracovat doc. Foltán.
Byla hodnocena kvalita PDD v r. 2011 a připravován program PDD 2012. Odborný výbor navrhuje program PDD 2012 jako polytematický; ještě více bude posílena sekce mladých autorů včetně studentů.
Členové odborného výboru diskutovali termín a místo konání PDD 2012. Shodli se na doporučení, aby se kongres PDD v roce 2012 konal v KCP.
Představenstvo schválilo konání kongresu PDD 2012 v Kongresovém centru Praha. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
Představenstvo schválilo celkovou částku na odměny pro členy odborného výboru PDD za jejich činnost při přípravě a realizaci kongresu PDD 2011. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

– Jednání se zástupcem CMC Graduate School of Business (CMC) – MUDr. Chrz

Zástupkyně CMC nabídla možnost studia MBA trvajícího 18 měsíců za 350.000 Kč.
Další nabídka byla na organizaci vzdělávacích seminářů „Právní aspekty poskytování stomatologické péče“. Stávající nabídka vzdělávacích seminářů není pro ČSK příliš zajímavá. Zástupce CMC byl požádán o zaslání zajímavějšího návrhu.

2. Informace čestné rady ČSK – MUDr. Liberda
– Čestná rada zasedala řešila dvě stížnosti; jednu na etické chování a jednu na etické chování a odborné pochybení.

3. Různé
– Generační výměna zubních lékařů – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

VZP v současné době podporuje navazování nové smlouvy pouze v případě, že nahrazuje smlouvu stávající nebo že se jedná o uzavření smlouvy se specialistou ortodontistou. Je třeba zaslat podklady z OSK, kde je kritická situace ve věkovém složení zubních lékařů.

– Úhradová vyhláška na rok 2012 – MUDr. Chrz

Návrh vyhlášky ČSK obdržela v úterý 30. 11. 2011. Přijetí této vyhlášky by znamenalo nejméně 7% propad (cca 200.000 Kč) v úhradách ambulantní stomatologické péče pro 1 ZZ. To je způsobeno tím, že kód 00901 lze vykázat pouze při registraci nového pacienta a tento výpadek není ničím nahrazen. ČSK připravuje připomínky, které musí být zaslány do 6. 12. 2011. V případě, že nebude pozměňovací návrh přijat, bude možno využít ustanovení zákona, že vyhláška se použije jen v případě, pokud se poskytovatelé a zdravotní pojišťovny nedohodnou jinak. Dle tohoto ustanovení mohou zdravotnická zařízení se ZP jednat o úhradách individuálně.
V pondělí 5. 12. 2011 proběhne jednání KSL, kde bude projednáván další postup.

4. Zahraniční činnost – doc. MUDr. Zemen
– Zahraniční služební cesty

Dne 18. 11. 2011 proběhlo zasedání CED v Bruselu. Za ČSK se zúčastnil MUDr. Černý a doc. MUDr. Zemen.
Rada EU přijala směrnici, která stanovuje, že na trhu mohou být volně bělící produkty do koncentrace 0,1% peroxidu vodíku. Používání produktů v koncentraci 0,1-6% H202 je možné jen na základě vyšetření zubním lékařem, který musí vyloučit rizikové faktory. Koncentrace vyšší než 6% smí být používána pouze ve zdravotnickém zařízení. Tato směrnice by měla být implementována do legislativy členských států. MUDr. Chrz připomněl, že stejný návrh podali na základě podnětu ČSK účastníci workshopu „Bělení zubů pouze v ordinaci zubního lékaře – ano či ne?“, v Praze dne 23. 10. 2009 v tzv. „Pražské deklaraci“. V té době CED mělo jiný názor.
CED v tomto roce slaví 50 let trvání a prezident Dr. Doneus přednesl při této příležitosti slavnostní zprávu o činnosti za minulé období. Ve svojí zprávě kromě dalších informací ocenil skutečnost, že byl pozván do Prahy na PDD a na mezinárodní workshop s velmi aktuálním tématem Standards and Guidelines in Dentistry.
Zástupci ČSK vyzvali delegáty CED k další diskuzi o „Standardech a doporučených postupech v zubním lékařství”. Jako pracovní podklad pro další jednání předali k dispozici CED stanovisko představenstva ČSK.

– Dotazníky – doc. MUDr. Zemen

Od posledního jednání představenstva byl zodpovězen dotazník k preskripci.
FDI zaslalo opakovanou žádost o jmenování zástupce pro zpracování a připomínkování dokumentu „Vize FDI do roku 2020“. Za ČSK byl jmenován doc. Zemen.

5. Kongres FDI v roce 2014 a 2015 – MUDr. Chrz
– Na jednání představenstva v listopadu byl předložen materiál s nabídkou na organizaci zasedání FDI v roce 2014 a 2015.

Představenstvo rozhodlo, že se ČSK nebude ucházet o organizování kongresu FDI v r. 2014 a 2015. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

6. Nabídka společnosti T-Mobile

Pracovní skupina prostudovala a prodiskutovala nabídku společnosti T-Mobile. Došla ke shodě, že nedoporučuje uzavření smlouvy v této podobě a navrhuje oslovení i dalších společností.
Představenstvo rozhodlo předloženou nabídku společností T-Mobile neakceptovat v této podobě. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2)
Představenstvo rozhodlo, že osloví všechny tři operátory mobilních telefonních sítí s poptávkou na zvýhodněné služby pro zubní lékaře. (PRO – 12; PROTI – 2; ZDRŽEL SE – 0)

7. Různé
– Dluh firmy Optimum spol. s r.o. – RNDr. Švábová

Firma Optimum spol. s r.o. nezaplatila z celkového dluhu ve výši 263.956 Kč, který má vůči České stomatologické komoře, první splátku 40.000 Kč ve lhůtě vyplývající z dohody o plnění dluhu ve splátkách.
Představenstvo souhlasilo k vymáháním předmětného dluhu soudní cestou a pověřilo prezidenta komory, aby ve lhůtě podle svého uvážení zajistil podání příslušné žaloby.

(PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)
– Změny v nemocenském a důchodovém pojištění a v daních z příjmu v r. 2012 – RNDr. Švábová

Od 1. 1. 2012 nastane povinnost odvodu sociálního pojištění z NZČ nad 2.500 Kč/měsíc. Pro ČSK to v roce 2012 znamená zvýšení výdajů o cca 1.130.000 Kč. Odvody bude zajišťovat mzdová účetní. Problém nastává v OSK, kdy částka 2.500 Kč/měsíc bude dosažena pouze v některých měsících. Daňový poradce nyní ověřuje přesný postup při provádění odvodů.
Současně dochází i ke změnám v dohodách o provedení práce. Limit se má zvýšit z dosavadních 150 na 300 hodin ročně. Současně má nově platit, že přesáhne-li příjem 10.000 Kč měsíčně, musí se z dohod odvádět také zdravotní a sociální pojištění.
Je pravděpodobné, že vznikne problém i u jednotlivých zubních ordinací.

– Expertní NZČ – MUDr. Chrz

MUDr. Chrz přednesl doplňující návrh NZČ za Expertní činnost za rok 2011. Představenstvo návrh schválilo. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

– Příspěvek Sdružení studentů stomatologie ČR za účast studentů na PDD 2011 – MUDr. Řezáč

Na základě dohody mezi ČSK a SSS ČR je připraveno k převodu 69.000 Kč. PDD 2011 se zúčastnilo 234 studentů a uhradilo registrační poplatek ve výši 83.000 Kč.

– Aprobační zkoušky – MUDr. Řezáč

Aprobačních zkoušek se za ČSK zúčastnil MUDr. Řezáč, zkoušky proběhly řádně

– Oznámení o žalobě MUDr. Kunkely a MUDr. Mounajjeda, D.D.S., Ph.D., na MUDr. Čermáka

Žaloba byla podána za úvodník v LKS 5/2011. Samosoudkyně již vyzvala MUDr. Čermáka, aby do 20 dnů zaslal vyjádření. Ten případ konzultoval s Mgr. Slavíkem.