wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 21. - 22. 2. 2014 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 21. – 22. 2. 2014Informace z jednání představenstva ČSK
Praha, 21. – 22. 2. 2014

1. Informace za uplynulé období
– Cenové kontroly v zubní ordinaci – MUDr. Chrz

Proběhlo jednání s ministerstvem financí ohledně problematiky cenové kontroly v zubní ordinaci. Problém vznikl v Českých Budějovicích, kde při kontrole nebyla Finančním ředitelstvím respektována domluvená metodika. Problém bude s vedením tamního finančního ředitelství projednán.

– Ministerstvo zdravotnictví ČR – kategorizace – MUDr. Chrz

S MZČR projednán problém zařazení dentálních hygienistek do kategorií prací z hlediska možného poškození zdraví. Dle vyjádření MZ ČR jsou dentální hygienistky v kategorii 1 stejně jako sestry v zubní ordinaci. O této skutečnosti bude informována Krajská hygienická stanice v Ústeckém kraji.

– Cenové dodatky, metodika a bonifikace – MUDr. Chrz

Zubohrad jednal s VZP o úhradových dodatcích na rok 2014.
Metodika kódu 00968 je v současné době rozpracovaná a nyní se čeká na schválení ze strany VZP.
VZP ČR v současné době rozesílá s průvodním dopisem dodatky smluv na bonifikaci. Bonifikace se má týká cca 750 zubních lékařů.

– Jednání se ZP MV ČR – MUDr. Chrz

Zubohrad projednal se ZP MV ČR úhradový dodatek na rok 2014 a strategii v uzavírání smluv se zubními lékaři.

Cenové dodatky jsou ve znění rozesílaném zdravotními pojišťovnami zveřejněny na webu Komory.

– Možnosti spolupráce a Světový den orálního zdraví – MUDr. Chrz

Proběhla jednání se zástupci společnosti Johnson & Johnson s.r.o. dm drogerie markt o možné spolupráci při Světovém dni orálního zdraví, který je stanoven na 20. 3. 2014.

– Jednání Koalice soukromých lékařů (KSL) – MUDr. Chrz, MUDr. Houba

Dle daných pravidel došlo ke změně mluvčího KSL, kterou je nyní MUDr. Hülleová. Připravuje se žádost o schůzku s novým ministrem zdravotnictví.

– Jednání pracovní skupiny představenstva k ŘCVZL – MUDr. Chrz

Účast na sněmech OSK jako podmínka pro vydání Osvědčení a návrh ČOS o zrušení vydávání Osvědčení odbornosti zubní lékař ortodontista budou v paragrafovém znění předloženy na 61. jednání sněmu ČSK.
Věcný záměr další novelizace ŘCVZL bude předložen na 61. jednání sněmu ČSK a paragrafové znění na 62. jednání sněmu ČSK v listopadu 2014.

– Webinář Život ohrožující stavy v zubní ordinaci, 6. 2. 2014 – MUDr. Martin Lvončík – MUDr. Benko

Webinář na téma „Život ohrožující stavy v zubní ordinaci“ přednesl MUDr. Martin Lvončík. Záznam je nahrán a k dispozici v archivu.

– Portál Známý lékař – MUDr. Chrz

Zástupci společnosti provozující portál Známý lékař nabízeli ČSK spolupráci. ČSK nabídku vyhodnotila jako nepřijatelnou.

– Kontrola hygieny stomatologické práce – MUDr. Chrz

Jednání se uskutečnilo na podnět OSK Opava, kde při kontrolách prováděných KHS je vyžadována sterilizace koncovek pro každého pacienta. Důvodem je to, že ošetřování koncovek musí být v souladu s návody od výrobců a v některých je uvedena sterilizace v autoklávu.
Problematika projednána s Hygienickou stanicí hl. m. Praha.
Z jednání vyplynulo, že ČSK navrhne způsob dezinfekce koncovek a následně proběhnou další jednání.

– Philips Consumer Lifestyle Central & Eastern Europe – systém bělení Philips ZOOM – MUDr. Chrz

Proběhlo jednání na téma systém bělení Philips ZOOM (bělení do 6 % H2O2) a o účasti firmy na akcích k Světovému dni orálního zdraví.

2. Zahraniční činnost
– zahraniční činnost – doc. Zemen

Podány informace o činnostech a zprávách z FDI a CED, o komunikaci s FDI při realizaci českého plakátu WOHD, o připomínkování a přípravě deklarace o podmínkách provozovatele webových stránek při hodnocení zubních lékařů. Byla odeslána národní zpráva za ČSK na ERO. Celkem bylo zpracováno 17 zpráv ze zahraničí.

– Zastoupení ČSK na zahraničních jednáních

Zástupci ČSK se zúčastní těchto zahraničních akcí:
22. stomatologický veletrh Krakdent, 6. – 8. 3. 2014, Krakov, Polsko.
12. Kongres Stomatologów Polskich, 10. – 12. 4. 2014, Krakov, Polsko.
ERO Plenary Session, 11. – 12. 4. 2014, Paříž, Francie.

3. Řád o celoživotním vzdělávání zubních lékařů

Představenstvo schválilo záměr změny řádu celoživotního vzdělávání zubních lékařů, dle které je jednou z podmínek pro získání Osvědčení odbornosti účast minimálně na 50 % jednání sněmů OSK v průběhu jednoho vzdělávacího cyklu (PRO – 10; PROTI – 1; ZDRŽEL SE – 2)

Představenstvo neschválilo záměr změny řádu celoživotního vzdělávání zubních lékařů, dle které vydání Osvědčení odbornosti je podmíněno bezproblémovou účastí člena ČSK při službách na oblastní zubní LSPP. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo na návrh České ortodontické společnosti schválilo záměr změny řádu celoživotního vzdělávání zubních lékařů, dle které bude zrušeno vydávání Osvědčení odbornosti zubní lékař ortodontista. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

4. Žádost o příspěvek z účtu klinik – I. Haiserová

Představenstvo přiznalo žadateli příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování a letenku souvisejících s účastí na Paediatric dental care settings of the Department of Oral Health Care / University Hospitals Leuven, KU Leuven, Belgie (Visitin Scholar – Short stay) v termínu 17. 3. – 11. 4. 2014, a to až do výše 32.000,- Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

5. Registrace vzdělávacích akcí v systému celoživotního vzdělávání Komory

Představenstvo registrovalo vzdělávací akci Kurz pokročilé implantologie s využitím systému Alpha-Bio Tec, termín a místo konání: 25. – 26. 5. 2014, Tel Aviv, Izrael v systému celoživotního vzdělávání Komory a přidělilo 10 kreditů. (PRO – 9; PROTI – 4; ZDRŽEL SE – 0)

6. Žádosti o prominutí ročního členského příspěvku – mat. 17/2014, MUDr. Řezáč

Představenstvo prominulo roční členský příspěvek pro rok 2014 třem žadatelům z vážných zdravotních důvodů (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0) (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0) (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0) a jedné žádosti o prominutí ročního členského příspěvku nevyhovělo (PRO – 11; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2).

7. Vzdělávání

Představenstvo schválilo Opatření představenstva Komory č. OP 1/2014, kterým se mění Opatření představenstva komory č. OP 2/2009, a to tak, že předepsaná témata pro teoretickou přípravu praktického zubního lékaře parodontologa, pedostomatologa a stomatochirurga budou v rámci zkvalitnění přípravy doplněna o téma KPR a náhlé příhody v ordinaci zubního lékaře. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo schválilo záměr změny Přílohy č. 1 řádu celoživotního vzdělávání zubních lékařů, podle které bude pro získání Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. b) – d) řádu zapotřebí 100 kreditů, z toho minimálně 50 ve formě F3 a 5 za absolvování kurzu kardiopulmonální resuscitace. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
Informace o činnosti vzdělávacího střediska – MUDr. Al HaboubiČinnost vzdělávacího střediska Kanceláře ČSK byla prověřována ve dnech 27. a 28. 1. 2014.
MUDr. Al Haboubi informoval o chodu VS a formuloval mimo jiné některé nedostatky současného stavu. Z nich pak vyplývá především potřeba ustanovit vedoucího VS, zlepšit náplň a atraktivitu kurzů, vytvořit audity akcí VS, zlepšit komunikaci VS se členy ČSK a zpřehlednit ŘCVZL komplexní novelou.

Představenstvo zařadilo MUDr. Faeze Al Haboubiho do skupiny představenstva ČSK pro vzdělávání. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

8. Spolupráce se Sdružením studentů stomatologie ČR – RNDr. Švábová

SSS ČR žádá o pomoc při zajištění chodu asociace v roce 2014. Součástí žádosti je rozpočet SSS ČR pro rok 2014, návrh čerpání příspěvku, přehled pořádaných akcí a informace o vydávaném časopisu StuDent.

Představenstvo souhlasilo s poskytnutím finanční podpory Sdružení studentů stomatologie ČR formou finančního příspěvku, a to až do celkové výše 50.000 Kč na základě prokazatelných nákladů za předem dohodnutých podmínek pro jednotlivé akce. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)