Jednání představenstva ČSK, Praha, 23. 9. 20161. Zahraniční činnost – doc. Zemen

 • z FDI bylo zpracováno 16 zpráv a ze CED 17 zpráv, zejména dotazník k minamatské dohodě o rtuti a dále zaměření CED na problematiku komunikace se členskými státy. Za tímto účelem byla do bruselské kanceláře přijata nová pracovnice. V září proběhne setkání zástupců členských států (CED Communications Officers) v Bruselu.

2. Návrh harmonogramu akcí na rok 2017 – MUDr. Houba

 • Představenstvo schválilo naplánování jednodenního společného jednání představenstva ČSK pro funkční období 2013-2017 a představenstva ČSK pro funkční období 2017 – 2021 na září 2017, den po slavnostním sněmu ČSK. (PRO – 9; PROTI – 1)
 • Představenstvo schválilo předložený návrh harmonogramu akcí ČSK na rok 2017 s tím, že termíny akcí v září 2017 budou dořešeny do říjnového jednání představenstva. (PRO – 13; PROTI – 0)

3. Informace revizní komise ČSK – MUDr. Klail

 • Revizní komise požádala o objasnění důvodu sestavení ztrátového rozpočtu ČSK na rok 2017 a zdůvodnění rozpouštění úspor na provoz ČSK a dotování časopisu LKS.

4. Plnění rozpočtu ČSK za 1-6/2016 – Bc. Ďuríková, MUDr. Řezáč

 • Za 1. pololetí 2016 byly příjmy i náklady plněny dle plánu – náklady čerpány na 44,15 %, příjmy jsou plněny na 84,55 %. Příjmy ovlivnily prostředky získané z ohlašovací povinnosti zubních laboratoří (GMDN kódy) a další neplánované příjmy (např. propagace na zubních průkazech, pronájem výstavních ploch a prodej majetku ČSK). Výdaje byly překročeny v případě nových webových stránek ČSK a provozu ADŘ (v rozpočtu nebylo počítáno s pronájmem kanceláře v Olomouci).
 • Revizní komise ČSK nemá připomínky k předloženému plnění rozpočtu za období 1-6/2016.
 • Představenstvo vzalo na vědomí předložené plnění rozpočtu ČSK za období 1-6/2016. (PRO – 13; PROTI – 0)

5. Návrh rozpočtu ČSK na rok 2017 – Bc. Ďuríková, MUDr. Řezáč

 • Předložen návrh rozpočtu na rok 2017. Rozpočet je sestaven jako ztrátový, důvodem jsou náklady na výkon funkce nově zvoleného prezidenta pro další funkční období (prezident elekt). Vyšší náklady budou vyžadovat také každoročně se zvyšující členské poplatky ČSK v mezinárodních dentálních asociacích, nárůst cen ubytování a náklady spojené s profesními zkouškami (končí platnost velkému množství Osvědčení). Dále byla navýšena položka u ADŘ (nájem kanceláře v Olomouci a vzdělávání ADŘ). V roce 2017 se nepočítá s příjmy z registrace laboratoří. Byly sníženy náklady na ediční činnost z důvodu stagnace a snížení nájmu pro pražské OSK v Apolence (kancelář OSK je využívána jednou z referentek ADŘ).
 • Představenstvo projednalo předložený návrh rozpočtu na rok 2017 a doporučilo rozpočet sestavit jako vyrovnaný. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo doporučilo redukovat částku vyčleněnou v rozpočtu na výkon funkce prezidenta pro příští období. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo doporučilo upravit část rozpočtu týkající se vzdělávání z důvodu vyšší frekvence zkoušek a kurzů. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo doporučilo zvážit navýšení honorářů lektorům a navýšení odměn za účast ve zkušební komisi profesních zkoušek. (PRO – 13; PROTI – 0)

6. Žádosti podané vzdělávacímu středisku – MUDr. Al Haboubi, Ing. Štěpánková

 • Představenstvo udělilo poskytovateli Stomatologická klinika FNKV akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 23. 9. 2016 do 22. 9. 2021. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. Zuzaně Hýskové akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog na dobu od 23. 9. 2016 do 22. 9. 2021. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo registrovalo vzdělávací akci Adheze a cementace – vzdělávací kurz, Glashütte, Německo, 15. 10. 2016 v systému celoživotního vzdělávání Komory a přidělilo 3 kredity. (PRO – 14; PROTI – 0)

7. Žádosti o příspěvek z účtu klinik – I. Haiserová

 • Představenstvo přiznalo člence ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů cestovné, ubytování a poplatku souvisejících s její účastí na S.O.R.G. TMJ course – Arthroscopic and Open Temporomandibular Joint Surgery – Basics and New Horizons, Scientific Lectures, Hands-on Human Cadaver Dissection Course, Limited Attendance, Vídeň, Rakousko, 6. – 9. 11. 2016, a to až do výše 52.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)

8. Žádost o prominutí členských příspěvků – Ing. Povolná

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti člena Komory o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2016 z důvodu ukončení praxe. (PRO – 13; PROTI – 0)

9. Žádosti o udělení/prodloužení Pečeti ČSK – Bc. Ďuríková, I. Andresová

 • Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti ACTAVIS CZ a. s. a prodloužilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na produkty: Zubní pasta ORALFLUX Junior 50 ml, Zubní pasta ORALFLUX 75 ml a Žvýkačku ORALFLUX chladivá máta. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. a prodlužilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na produkty: Ústní voda ORALFLUX Fresh 90 ml, 500 ml; Ústní voda ORALFLUX Chlorhexin Pro 250 ml; Ústní voda ORALFLUX Junior 90 ml, 500 ml. (PRO – 13; PROTI – 1)

10. Návrh redukce tištěné přílohy časopisu LKS – MUDr. Houba

 • Příloha LKS je vydávána v tištěné podobě a v elektronické na webových stránkách ČSK. Tisková verze vkládaná do LKS je oproti plnohodnotné elektronické verzi zveřejňované na webových stránkách ČSK redukována (tisková verze má cca 20 stran, z toho 8 stran vzdělávání (z nich cca 4 strany tvoří informace o stážích – duplicitní informace – vychází i v rámci LKS) a cca 12 stran tvoří řádková inzerce „Příležitosti“. Z důvodu novely ŘCVZL lze očekávat významný nárůst objemu přílohy.
 • Příjmy z registrací vzdělávacích akcí dle přílohy činí cca 80.000 Kč (z celkových příjmů za registrace vzdělávacích akcí ve výši 1.500.000 Kč), jedná se o příjem VS. Náklady na výrobu a distribuci tištěné verze přílohy činí cca 500.000 Kč.
 • Představenstvo schválilo zrušení tištěné části přílohy LKS s nabídkou vzdělávacích akcí od nejbližšího možného termínu a následně zrušení celé tištěné přílohy LKS od 1. 1. 2017. (PRO – 14; PROTI – 0)

11. Vzdělávání – MUDr. Houba, MUDr. Škrdlant, Mgr. Slavík

 • Návrh změny přílohy č. 1 Finančního řádu ČSK v souvislosti s přijatou novelou ŘCVZL
  Nově se navrhuje poplatek za žádost o změnu konání termínu profesní zkoušky (včetně případů pracovní neschopnosti) a za opakování profesní zkoušky, zrušen byl naopak poplatek za svolání odborného pohovoru po vykonání stáže. Návrhy jsou s výjimkou poplatku za změnu termínu konání vytvořeny jako rozpočtově neutrální.
  Představenstvo schválilo předložený návrh novely přílohy č. 1 Finančního řádu ČSK. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Návrh opatření představenstva Komory, které stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu.
  Představenstvo schválilo pozměňovací návrh: V § 2 odst. 5 se vypouští třetí věta a v § 4 odst. 2 se vypouští písmeno e). (PRO – 13; PROTI – 0)
  Představenstvo schválilo pozměňovací návrh: § 2 odst. 6 zní: (6) Vzdělávací akci konanou v zahraničí nelze zaregistrovat. (PRO – 13; PROTI – 0)
  Představenstvo schválilo opatření představenstva Komory č. OP1/2016, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Opatření představenstva Komory o podmínkách akreditace akreditovaných poskytovatelů a o postupu akreditace.
  Představenstvo schválilo pozměňovací návrh: V § 6 odst. 4 se za slovo „žádosti“ vkládají slova „o akreditaci typu II“. (PRO – 13; PROTI – 0)
  Představenstvo schválilo opatření představenstva Komory č. OP2/2016, o podmínkách akreditace akreditovaných poskytovatelů a o postupu akreditace, ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Opatření představenstva Komory, kterým se stanoví minimální požadavky pro předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v rámci navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii.
  Představenstvo schválilo pozměňovací návrh: „§ 5 zní: „Pořadatelem předepsaného kurzu kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů může být jen Komora prostřednictvím Vzdělávacího střediska Komory v Praze nebo Regionálního vzdělávacího střediska Komory v Olomouci nebo osoba, která za účelem spolupráce při uskutečňování tohoto kurzu uzavřela smlouvu s Komorou.“ (PRO – 13; PROTI – 0)
  Představenstvo schválilo opatření představenstva Komory č. OP3/2016, kterým se stanoví minimální požadavky pro předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v rámci navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii, ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Opatření představenstva Komory, kterým se stanoví předepsané vzdělávací akce, doporučené vzdělávací akce a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství.
  Představenstvo schválilo pozměňovací návrh: V příloze č. 1, položce VPPZL11 Kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů, náplň zní: „Základní algoritmy ošetřování jednotlivých skupin pacientů. Nejčastější náhlé příhody v zubní praxi, technické vybavení a připravenost personálu. Protišoková lékárna – vhodná a volitelná léčiva. Novinky a trendy v neodkladné péči. Kazuistiky z praxe.“ (PRO – 13; PROTI – 0)
  Představenstvo schválilo pozměňovací návrh: § 4 zní: „Pořadatelem předepsaných vzdělávacích akcí a doporučených vzdělávacích akcí může být jen Komora prostřednictvím Vzdělávacího střediska Komory v Praze nebo Regionálního vzdělávacího střediska Komory v Olomouci.“. (PRO – 13; PROTI – 0) Představenstvo schválilo opatření představenstva Komory č. OP4/2016, kterým se stanoví předepsané vzdělávací akce, doporučené vzdělávací akce a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Opatření představenstva Komory, kterým se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupních vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii.
  Představenstvo schválilo pozměňovací návrh: V § 2 se číslo „10“ vypouští a nahrazuje číslem „5“. (PRO – 13; PROTI – 0)
  Představenstvo schválilo pozměňovací návrh: 1.) V názvu a v úvodní větě se čárka za slovem „stomatochirugii“ vypouští a nahrazuje se slovem „a“ a slova „a pedostomatologii“ se vypouštějí; 2.) V § 1 se odstavec 3 vypouští a dosavadní odstavec 4 se nově označuje jako odstavec 3 a 3.) Příloha č. 3 se vypouští. (PRO – 13; PROTI – 0)
  Představenstvo schválilo pozměňovací návrh: § 1 odst. 3 zní: „(3) Pořadatelem předepsaných vzdělávacích akcí může být jen Komora prostřednictvím Vzdělávacího střediska Komory v Praze nebo Regionálního vzdělávacího střediska Komory v Olomouci.“. (PRO – 13; PROTI – 0)
  Představenstvo schválilo opatření představenstva Komory č. OP5/2016, kterým se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupních vzdělávacích programů ve stomatochirurgii a parodontologii, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Opatření představenstva Komory o stanovení náplně, formy, průběhu a hodnocení profesní zkoušky a opakované profesní zkoušky včetně způsobu ustanovení zkušební komise.
  Představenstvo schválilo pozměňovací návrh: V § 2 odst. 2 písm. a) poslední bod zní: „kompletní dokumentaci protetického ošetření (u 2 pacientů zhotovením fixní zubní náhrady a u 1 pacienta zhotovením snímatelné zubní náhrady), zahrnující i modely, otisky nebo fotografickou dokumentaci zhotovených prací,“. (PRO – 13; PROTI – 0)
  Představenstvo schválilo opatření představenstva Komory č. OP6/2016, o stanovení náplně, formy, průběhu a hodnocení profesní zkoušky a opakované profesní zkoušky včetně způsobu ustanovení zkušební komise, ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. (PRO – 13; PROTI – 0)

12. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz, MUDr. Houba

 • Dne 20. 6. 2016 se uskutečnilo závěrečné jednání DŘ pro rok 2017 na MZ ČR. Došlo k dohodě a navýšení kódů: 00900, 00901 a 00946.
 • Dne 19. 9. 2016 uspořádala ČSK tiskovou konferenci, kde vyhlásila program „zubařské neposlušnosti“ nazvaný akce Klapačka. ČSK vyzvala Koalici soukromých lékařů k participaci na tiskové konferenci. Sdružení praktických lékařů ČR se po příslibu navýšení plateb od ministra zdravotnictví do tiskové konference nezapojilo. Na tento podnět se nezapojili ani ostatní členové Koalice. Dne 20. 9. 2016 z KSL vystoupilo Sdružení soukromých gynekologů ČR.
 • Dne 14. 7. 2016 proběhlo jednání zástupců ČSK a ČLékK s ministrem financí a místopředsedou Vlády ČR Ing. Babišem a jeho poradcem Mgr. Adamem.
 • Dne 23. 8. 2016 se účastnili zástupci ČSK jednání s předsedou vlády, ministrem pro lidská práva a ministrem spravedlnosti ve věci návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. ČSK zaslala připomínky k návrhu zákona – chybí disciplinární bezúhonnost jako podmínka zápisu do seznamu.
 • Dne 31. 8. 2016 se uskutečnila schůze Výboru pro zdravotnictví k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Připomínky ČSK k funkčním kurzům bylo vyhověno, nebylo vyhověno připomínkám k aprobačnímu řízení.
 • Dne 21. 9. 2016 proběhlo jednání s ředitelkou odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR a hlavní sestrou ČR o kompetencích dentálních hygienistek.
 • Dne 23. 9. 2016 proběhlo jednání se zástupci zdravotních pojišťoven o úhradě péče prováděné dentální hygienistkou. ČSK zde prosazovala stanovisko, že pokud je zubním lékařem parodontologem provedeno vyšetření a stanoven léčebný plán, je možné péči dentální hygienistky u něj zaměstnané uhradit z veřejného zdravotního pojištění.
 • ČSK obdržela z Odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP předběžný pozměňovací návrh Evropského parlamentu týkající se nařízení o rtuti.
 • Dne 24. 6. 2016 proběhlo jednání s vedoucí sekce zdravotnických prostředků SÚKL, o zařazování zdravotnických prostředků užívaných v zubní ordinaci do tříd (včetně tříd rizikových). Na webových stránkách SÚKL dosud nebyla zveřejněna nová metodika kontrol zdravotnických prostředků, k jejímuž návrhu ČSK předložila obsáhlé připomínky.
 • Dne 15. 6. 2016 se setkali zástupci ČSK s předsedou CzechDent a jednali o pořádání dentálních veletrhů v ČR.
 • Dne 22. 6. 2016 se uskutečnila schůzka zástupců ČSK se zástupcem Incheba Expo Praha s.r.o. k Pragodentu 2016.
 • Zástupci ČSK jednali dne 5. 9. 2016 s Health Communication o spolupráci na e-learningovém vzdělávání a inzerci v časopise LKS.
 • Webové stránky ČSK byly napadeny hackery, problém byl neprodleně odstraněn.
 • Do sídla ČSK bylo provedeno vloupání, pachatel byl zadržen na místě.

13. PDD, slavnostní večer, vystoupení kandidátů na funkci prezidenta na další období – MUDr. Chrz

 • 19. ročník mezinárodního kongresu PDD 2016 hodnocen pozitivně.
 • Slavnostní večer k 25. výročí založení ČSK hodnocen rovněž pozitivně. Společenského večera se zúčastnilo cca 1100 osob, vydáno bylo 573 odznaků ČSK.
 • V sobotu 17. 9. 2016 proběhlo vystoupení kandidátů na funkci prezidenta ČSK pro funkční období 2017–2021.

14. Různé

 • Účast členů představenstva na plenárním zasedání CED
  Plenárního zasedání CED dne 2. 12. 2016 v Bruselu, Belgie se zúčastní MUDr. Chrz, MUDr. Houba a doc. Zemen.