wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 23. 9. 2017 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 23. 9. 20171. Informace za uplynulé období – doc. Šmucler, MUDr. Chrz, MUDr. Houba

 • Dne 25. 8. 2017 zaslala ČSK ředitelce odboru zdravotnických služeb MZ ČR, vyžádané stanovisko k problematice používání amalgámu a k jeho postupnému omezování.
 • Dne 17. 7. 2017 obdrželi MUDr. Chrz a MUDr. Houba jmenovací dekret členů Akreditační komise pro zajištění odborné praxe v rámci aprobační zkoušky zubního lékaře, dne 4. 10. 2017 proběhne první jednání této komise.
 • Dne 26. 8. 2017 odeslala ČSK ministru zdravotnictví ČR, který se týkal implementace pilotního projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví“.
 • Dne 20. 7. 2017 proběhlo na MZ ČR závěrečné jednání dohodovacího řízení pro rok 2018.
 • Dne 24. 7. 2017 proběhlo jednání s rektorem UK o aprobačním řízení a o podpoře ČSK v rámci připomínkového řízení prováděcí vyhlášky.
 • Dne 28. 6. 2017 se konala tisková konference ČSK k nedostatku zubních lékařů a k nesouhlasu ČSK se zajištěním péče o pacienty nedostatečně kvalifikovanými zubními lékaři ze zahraničí.
 • Ve dnech 21. – 22. 9. 2017 se v Obecním domě v Praze konal mezinárodní kongres Pražské dentální dny, který pořádá ČSK.
 • Dne 22. 9. 2017 se konal Slavnostní sněm ČSK v Karolinu.
 • Ve dnech 19. 7., 16. 8. a 1. 9. 2017 proběhlo jednání Koalice soukromých lékařů.
 • Dne 13. 9. 2017 proběhla tisková konference Koalice soukromých lékařů (KSL) k nedostatku zubních lékařů. Jediným efektivním způsobem, jak dosáhnout dostatečné obsazenosti příhraničních oblastí zubními lékaři a vytvoření fungující sítě zubních lékařů, je možnost ČSK aktivně participovat na rozhodování zdravotních pojišťoven při udílení smluv poskytovatelům zubní péče.
 • V Senátu je připraven k projednání pozměňující návrh, který odkládá zavedení e-receptu až od roku 2020 či 2021 z důvodu nefunkčnosti slíbených funkcionalit (stávající systém neumí ošetřit jeden z hlavních důvodů pro elektronickou preskripci – zabránění lékových interakcí).
 • Dne 26. 6. a 25. 8. 2017 se konala schůzka s generálním ředitelem Incheba Expo Praha, spol. s.r.o., a byla podepsána smlouva o spolupráci na následujících 5 let.
 • V rámci letošního Pragodentu ČSK participuje na organizaci semináře o problémech EET, GDPR a e-receptu. Účast je možná po úhradě symbolického registračního poplatku 100 Kč (stanoven kvůli zjištění počtu účastníků, zatím přihlášeno cca 370 účastníků). Po akci bude následovat koncert M. Žbirky.
 • Dne 14. 7. 2017 byl prezident Komory čestným hostem slavnostní promoce absolventů zubního lékařství Lékařské fakulty Hradec Králové, která se konala v Karolinu.
 • GDPR – příprava vzniku podrobného návodu pro zubní lékaře, jak postupovat při ochraně osobních údajů. Řadu opatření bude nutné v této souvislosti přijmout v rámci implementace GDPR v Kanceláři ČSK a v rámci OSK.
 • Ve dnech 9. – 10. 9. 2017 se zástupce ČSK zúčastnili XXII. Kutnohorských stomatologických dnů.
 • Dne 18. 9. 2017 se zástupci ČSK sešli se zástupci společnosti Dr. Max ke spolupráci na Světovém dni ústního zdraví 2018. Zájem o spolupráci na akcích SDUZ 2018 projevil také provozovatel školy pro dentální hygienistky.
 • Dne 22. 9. 2017 proběhla vzpomínková akce na zesnulého prof. Mazánka, akce se zúčastnila velká řada významných osobností, kolegů i jeho blízkých.
 • Ve dnech 23. – 25. 6. 2017 se konalo společné setkání se zástupci SKZL v Piešťanech.

2. Zahraniční činnost – MUDr. Al Haboubi

 • Zpracován přehled 34 zpráv z FDI, ERO, CED, WHO a ADF.
 • Diskuse o obsazení Chief Dental Officer pro příští období, vyjádřen všeobecný nesouhlas se ztotožněním s funkcí hlavního stomatologa.
 • Předložena zpráva z průběhu Plenárního zasedání FDI v Madridu, Španělsko.
 • Prezident Komory seznámil s možností podání kandidatury na pořádání FDI 2022 v Praze. Před samotným podáním oficiální žádosti bude projednáno představenstvem a sněmem (uzávěrka přihlášek je do roku 2019).
 • Představenstvo pověřilo MUDr. Faeze Al Haboubiho správou zahraniční agendy ČSK do doby pověření jiného člena představenstva ČSK pro tyto záležitosti. (PRO – 12; PROTI – 0)

3. Informace revizní komise ČSK – MUDr. Kraus Kozumplíková

 • Kancelář ČSK připravuje školení předsedů RK OSK a ČR OSK.
 • ČSK připravuje návrh na změny ohledně lhůt v disciplinárním řízení – zrušení roční subjektivní lhůty (od doručení stížnosti) a ponechání pětileté objektivní lhůty (od spáchání činu), v tuto chvíli platí obě lhůty dohromady. Tato změna by platila pro stížnosti doručené po 1. 1. 2018 včetně. Představenstvo schválilo návrh zrušení roční subjektivní lhůty v disciplinárním řízení a předložení návrhu připomínkovým místům. (PRO – 12; PROTI – 0)

4. Informace čestné rady ČSK – MUDr. Liberda

 • Čestná rada zasedala dne 21. 7. a 22. 9. 2017. Dne 22. 9. 2017 proběhla volba předsedy ČR ČSK (zvolen MUDr. Liberda) a místopředsedy ČR ČSK (zvolen prof. Németh).
 • Po úmrtí člena ČR ČSK prof. Mazánka byl do konce funkčního období 2013 – 2017 kooptován do funkce člena ČR ČSK prof. Vaněk a pro nové funkční období 2017 – 2021 MUDr. Střihavka.

5. Volby do OSK – Ing. Povolná

 • Volby proběhly úspěšně ve všech 61 OSK, statistika procentních obměn funkcionářů.

6. Ustanovení hospodáře ČSK – doc. Šmucler, MUDr. Houba

 • Představenstvo pověřilo výkonem funkce hospodáře ČSK pro funkční období 2017 – 2021 MUDr. Milana Řezáče. (PRO – 10; PROTI – 0)

7. Hlavní cíle ČSK pro funkční období 2017 – 2021 – doc. Šmucler, MUDr. Houba

 • Prezident a viceprezident podrobně seznámili představenstvo s návrhem projektů ČSK pro funkční období 2017 – 2021.

8. Žádosti podané Vzdělávacímu středisku ČSK – doc. Šmucler, Ing. Štěpánková

 • Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. et MUDr. Jiřímu Skalickému akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 23. 9. 2017 do 22. 9. 2022. (PRO – 12; PROTI – 0)

9. Žádosti o prominutí členských příspěvků – MUDr. Řezáč, Ing. Povolná

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti členky Komory o částečné prominutí ročního členského příspěvku pro rok 2017 ve výši 3.100 Kč. Rozhodným dnem pro příspěvkovou povinnost je 31. ledna 2017. Ukončení poskytování zdravotních služeb po tomto datu (30. června 2017) není důvodem pro snížení ročního členského příspěvku. (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky Komory o částečné prominutí ročního členského příspěvku pro rok 2017 ve výši 6.100 Kč. Rozhodným dnem pro příspěvkovou povinnost je 31. ledna 2017. Žadatelka byla až do 3. dubna 2017 společníkem právnické osoby poskytující zdravotní služby v oboru zubní lékařství. Zánik majetkové účasti po rozhodném datu není důvodem pro snížení ročního členského příspěvku. Skutečnost, že žadatelka dosáhla 70 let, není významná. Osvobození členů starších 70 let se vztahuje jen na roční členský příspěvek v kategoriích „pracující důchodci-zaměstnanci“ a „nepracující důchodci“. Žadatelka je však vzhledem ke své majetkové účasti v právnické osobě k rozhodnému dni povinna v roce 2017 platit roční členský příspěvek v kategorii „provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob“ a osvobození se na ni proto nevztahuje. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členy Komory o částečné prominutí ročního členského příspěvku pro rok 2017 ve výši 6.800 Kč. Rozhodným dnem pro příspěvkovou povinnost je 31. ledna 2017. Žadatelka byla až do 31. května 2017 společníkem právnické osoby poskytující zdravotní služby v oboru zubní lékařství. Zánik majetkové účasti po rozhodném datu není důvodem pro snížení ročního členského příspěvku. Skutečnost, že žadatelka dosáhla 70 let, není významná. Osvobození členů starších 70 let se vztahuje jen na roční členský příspěvek v kategoriích „pracující důchodci-zaměstnanci“ a „nepracující důchodci“. Žadatelka je však vzhledem ke své majetkové účasti v právnické osobě k rozhodnému dni povinna v roce 2017 platit roční členský příspěvek v kategorii „provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob“ a osvobození se na ni proto nevztahuje. (PRO – 12; PROTI – 0)

10. Různé – doc. Šmucler

 • Webové stránky ČSK – doc. Šmucler.
 • ČSK obdržela řadu podnětů ke vzhledu a funkčnosti nových webových stránek Komory.
 • ČSK provede podrobnou analýzu a připraví návrh možných úprav webu včetně cenové kalkulace.
 • Jednání představenstva 13. – 14. 10. 2017 – doc. Šmucler Představenstvo rozhodlo, že dne 13. 10. 2017 se bude konat jednání představenstva na Výstavišti Praha mezi 16.00 – 18.00 hod. a dne 14. 10. 2017 bude jednání od 9.00 hod. pokračovat v Apolence. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Podpora happeningové akce KSL – doc. Šmucler Představenstvo rozhodlo, že Komora aktivně podpoří happeningovou akci Koalice soukromých lékařů „Pohřeb primární ambulantní péče“. Podpora bude probíhat nošením černé smuteční pásky a distribucí letáků v ordinacích a čekárnách zubních lékařů. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Žádost o prodloužení Pečeti ČSK – Ing. Ďuríková, I. Andresová Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti dm drogerie markt s.r.o. a prodloužilo licenci na užívání Pečeti ČSK preventivnímu programu Veselé zoubky. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Žádost o příspěvek z účtu klinik – MUDr. Houba, I. Haiserová Představenstvo přiznalo člence Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na letenku, ubytování a kongresový poplatek související s její účastí na Laser Florence 2017 – 29th International Congress Laser Medicine and IALMS Courses, Florencie, Itálie, 9. – 11. 11. 2017, a to až do výše 24.000 Kč a pověřuje prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 12; PROTI – 0)