wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 4. 4. - 5. 4. 2014 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 4. 4. – 5. 4. 2014Informace z jednání představenstva ČSK,
Praha 4. 4. – 5. 4. 2014

MUDr. Chrz představil Ing. Hanu Štěpánkovou, vedoucí kongresového oddělení, která byla pověřena vedením vzdělávacího střediska Kanceláře ČSK.

1. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz
– Ministerstvo zdravotnictví ČR

Novela směrnice ke zdravotnickým prostředkům
Proběhlo jednání s vedoucí oddělení zdravotnických prostředků na MZČR, o novém znění směrnice o zdravotnických prostředcích, která je v současné době projednávána v Evropské komisi. Zástupce MZČR přislíbil, že návrhy předložené ČSK budou při projednávání směrnice, která by měla vstoupit v platnost od r. 2018, použity. V ČR se zatím novela zákona o zdravotnických prostředcích nepřipravuje.
Informovaný souhlas, sterilizace koncovek a záruční doba protetického výrobku.S náměstkyní ministra zdravotnictví pro legislativu a právo projednáno následující:
· Informovaný souhlas v ordinaci zubního lékaře – dle informace MZČR se v souvislosti se zněním nového občanského zákoníku v této věci připravují legislativní změny. Došlo k dohodě, že ČSK předloží MZ ČR písemný návrh změn souvisejících s informovaným souhlasem u zubního lékaře. Zároveň bude nutné sledovat vývoj a jednat s poslanci.
· Odpovědnost za vady individuálně zhotovovaného zdravotnického prostředku (záruční doba)
· Problematika kontrol hygieny práce, kdy je vyžadována sterilizace koncovek pro každého pacienta z toho důvodu, že ošetřování koncovek musí být v souladu s návody od výrobců a v některých je uvedena sterilizace v autoklávu.

– Zdravotní pojišťovny

Limity
Dne 2. 4. 2014 proběhlo jednání Zubohradu s náměstkem ředitele pro zdravotní péči VZP ČR o postupu regionální pobočky Plzeň, která zejména na území Jihočeského kraje uplatňuje v rozporu s rámcovou smlouvou úhradové limity. Dle informace VZP byly smlouvy s limity upraveny.

Dohoda uzavřená mezi VZP ČR a Zubohradem ve věci Metodiky vykazování kódu 00968
Dohoda změkčuje dopad vyhlášky na síť stomatochirurgických pracovišť.

Úhrada výplní
VZP ČR je připravena hradit vyšší cenu za výplně. V souvislosti s tím ředitel VZP ČR přislíbil projednání změny Cenového výměru, který toto znemožňuje, s MZ ČR. Zubohrad bude s MZ ČR také jednat.

Kód 00900
Dne 2. 4. 2014 proběhlo jednání Zubohradu s VZP ČR a zástupci ostatních zdravotních pojišťoven o vykazování kódu 00900 na pacienta již dříve registrovaného při změně poskytovatele z fyzické osoby na právnickou. Dle VZP ČR při změně fyzické na právnickou osobu nemůže zdravotnické zařízení vykazovat kód 00900, dle informace zástupce OZP je možné tento kód vykazovat. Problematika bude ještě dále diskutována.

V bulletinu pobočky VZP v Ostravě bylo zveřejněno upozornění, že při změně FO na PO bude vyžadována komunikace přes elektronický portál, což znamená mít elektronický podpis. K tomu MUDr. Chrz sdělil, že tento požadavek se má týkat pouze zcela nově vzniklých s.r.o.

Porada revizních lékařů ZP MV ČR – MUDr. Jandl
Porada se konala dne 2. 4. 2014. Dle informace ZP MV ČR 30 % zubních lékařů dosud ještě nevrátilo podepsanou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb pro období 2014 – 2018 na příslušnou pobočku. ČSK proto zveřejnila výzvu na webových stránkách.

– Vědecká rada a Stomatologický den – MUDr. Chrz, MUDr. Houba

Dne 21. 3. 2014 proběhlo jednání Vědecké rady a Stomatologický den. Hovořilo se o současné situaci na MZ ČR, legislativě, akreditačních pracovištích, stážích, aprobačních zkouškách, ze strany zástupců klinik byla kritizována potřeba profesní zkoušky pro klinické pracovníky při prvním vydávání osvědčení odbornosti PZL. Projednán byl také dokument Minimum endodontického ošetření České endodontické společnosti. Dle připomínek zaslala Česká endodontická společnost upravený materiál k posouzení Vědecké radě.

– Mediální činnost – Světový den orálního zdraví 20. 3. 2014 – MUDr. Chrz

Dne 20. 3. 2014 proběhl Světový den orálního zdraví. ČSK se v tento den prezentovala v médiích. Souhrnná zpráva o aktivitách ČSK v rámci Světového dne orálního zdraví bude zaslána FDI a zveřejněna na webu ČSK.

– Odborný výbor PDD 2014 (2. – 3. 10. 2014)

Dne 17. 3. 2014 zasedal OV PDD a řešil odborný program kongresu. Přednášející jsou z České republiky a jeden ze zahraničí. Vzhledem k zaslaným zajímavým návrhům přednášek se zvažuje rozšíření programu do dalšího sálu.

– Aprobační zkoušky – MUDr. Řezáč

MUDr. Kraus Kozumplíková a MUDr. Řezáč se jako členové zkušební komise účastnili aprobačních zkoušek. MUDr. Řezáč informoval o průběhu a chování uchazečů vůči členům aprobační komise. Na písemnou část aprobačních zkoušek v dubnu 2014 je přihlášeno 300 uchazečů.
MUDr. Chrz je připraven projednat získávání odborné způsobilosti k výkonu povolání zubního lékaře, který získal vzdělání mimo státy EU, s MZ ČR. MUDr. Houba informoval, že při jednání Vědecké rady se všichni zúčastnění dohodli na nutnosti řešit tuto situaci a zajistit případné omezení možnosti neustálého opakování aprobační zkoušky.

– Webinář – Mgr. Sladkovská

Dne 3. 4. 2014 se uskutečnil webinář na téma „Rizikový pacient – konsiliární případy“, který vedl MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA.
Zájem zubních lékařů přesáhl kapacitu třídy (100 přístupů). Přednášející souhlasí s uveřejněním přednášky v archivu na webové stránce Komory.

2. Zahraniční činnost – doc. Zemen

Podány informace o činnostech a zprávách z FDI, CED a ADEE (viz podrobný materiál).
Dne 25. 3. 2014 byla zaslána informace, že Evropská komise vydala stanovisko o „environmentálních rizicích a nepřímých účincích na zdraví z používání zubního amalgámu“ vytvořené nezávislým vědeckým výborem pro zdravotní a environmentální rizika (SCHER). Rizika užívání amalgámu souvisejí hlavně s odpadní vodou, a to je dnes řešeno separátory. Odkaz na plné znění stanoviska:
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_cons_06_en.htm).
V termínu 10. – 14. 3. 2015 se koná IDS 2015 v Kolíně nad Rýnem
Ve dnech 27. – 30. 8. 2014 se koná v Lotyšsku Annual Meeting ADEE 2014 zaměřený na pregraduální výuku.

3. Žádost o prominutí členského příspěvku – MUDr. Řezáč

Představenstvo vyhovělo žádosti člena o prominutí ročního členského příspěvku ze zdravotních důvodů. (PRO – 11; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

4. Řád o celoživotním vzdělávání zubních lékařů

A) Věcný záměr změny ŘCVZL – MUDr. Chrz
MUDr. Chrz vyzval členy představenstva o zaslání písemných připomínek k předloženému věcnému záměru ŘCVZL do 30. 4. 2014.

B) Novela ŘCVZL – MUDr. Chrz
Představenstvo schválilo návrh novely řádu celoživotního vzdělávání ve znění, v jakém byl předložen legislativnímu výboru sněmu Komory, a předkládá jej sněmu Komory k projednání na jeho 61. jednání. (PRO – 8; PROTI – 1; ZDRŽEL SE – 1)

5. Příprava 61. jednání sněmu ČSK

Představenstvo schválilo návrh programu 61. jednání sněmu ČSK. (PRO – 11; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

6. Příprava Dohodovacího řízení pro rok 2015 – MUDr. Chrz

Dne 10. 4. 2014 proběhne zahajovací jednání Dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2015 na Ministerstvu zdravotnictví. Vyjednávání o úhradách na rok 2015 proběhnou na přelomu měsíce června a července tohoto roku.

7. Různé
– Konec platnosti licence Adobe Connect je v červnu 2014 – MUDr. Jakl

Představenstvo souhlasilo s jednáním o prodloužení platnosti licence.

– Smlouva se společností Publero s.r.o. na podmínky zveřejňování elektronické verze LKS – dotaz MUDr. Jakl

Smlouva byla vzájemně připomínkována, její konečné znění je připraveno k podpisu.

– Výzva FDI k zaslání případných kandidatur do vedení FDI – MUDr. Chrz

Členové představenstva byli informování o možnosti podávání kandidatur.

– Návrh Společnosti maxillofaciální chirurgie ČLS JEP na navázání spolupráce s ČSK – MUDr. Chrz

Pro navázání dohody o spolupráci je jednou z podmínek, aby odborná společnost byla samostatným právním subjektem, což tato společnost nesplňuje.

– 12. kongres polských zubních lékařů – MUDr. Chrz

Za ČSK se zúčastní MUDr. Chrz a přednese zprávu o historii a činnosti ČSK a předá „Poděkování za dlouholetou spolupráci s ČSK“ včetně stříbrných pamětních medailí Dr. R. Stepienovi a panu P. Cebulskimu.

– Nabídka firmy EBSCO – RNDr. Švábová

EBSCO nabízí jako kompenzaci za opožděnou aktivaci časopisu Journal of Periodontology zdarma 30 denní zkušební přístup do databáze Dentistry and Oral Sciences Source na platformě EBSCOhost
Představenstvo souhlasilo se zajištěním přístupu v měsíci říjnu.

– Možnost kontroly kvality přednášek pro vzdělávací středisko – MUDr. Zemen

Představenstvo zvažuje možnost kontroly kvality přednášek zajištěním jejich audio a video záznamu.