Jednání představenstva ČSK, Praha, 5. 4. 20191. Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 14. 3. 2019 se prezident ČSK setkal s předsedou ODS a místopředsedou PSP ČR a jednali o reformě stomatologie.
 • Dne 17. 3. 2019 zaslala ČSK hlavní sestře ČR a ředitelce odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR stanovisko k návrhu na posílení role zubních techniků v oblasti diagnostiky a léčby ve stomatologii.
 • Dne 18. 3. 2019 se zástupci ČSK zúčastnili jednání s VZP, Svazem ZP a Komorou zubních techniků k návrhu přílohy č. 1 a č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
 • Dne 18. 3. 2019 proběhlo zasedání akreditační komise pro zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky zubních lékařů.
 • Dne 21. 3. 2019 proběhlo jednání Vědecké rady MZ ČR, řešena byla daň z alkoholu a tabáku, standardy a management léčby zhoubných národů prostaty, nedostatek fyziků v radiologii, radioterapii a nukleární medicíně a otázka rezidenčních míst.
 • Dne 2. 4. 2019 proběhlo 6. jednání Rady poskytovatelů MZ ČR, kde zástupce ČSK vysvětlil stanoviska ĆSK k otázce nedostatku zubních lékařů
 • Dne 3. 4. 2019 se zástupce ČSK zúčastnil jednání revizních lékařů ZP MV ČR.
 • Dne 3. 4. 2019 proběhlo jednání disciplinárního řízení segmentu stomatologie pro rok 2020. Analytická komise předložila přehled čerpání v roce 2018 – poklesla četnost kurativních výkonů, na stejné úrovni zůstávají preventivní prohlídky.
 • Dne 13. 3. 2019 poskytl prezident ČSK rozhovor pro Český rozhlas Plus.
 • Dne 15. 3. 2019 se konalo Pražské stomatologické fórum a dne 22. 3. 2019 Ostravské stomatologické fórum.
 • Dne 19. 3. 2019 jednala KSL.
 • Dne 20. 3. 2019 se konala tisková konference ke Světovému dni ústného zdraví 2019 za účasti prezidenta ČSK a ministra zdravotnictví ČR.
 • Dne 29. 3. 2019 se zástupce ČSK zúčastnil XXVIII. Valné hromady SSS ČR.
 • Dne 3. 4. 2019 se konala první prezentace nového IT systému od společnosti ACMARK k práci s registrem členů.
 • Dne 4. 4. 2019 proběhlo jednání s ABF, a.s. k Pragodentu 2019.
 • Dne 14. 3. 2019 proběhl on-line meeting CED Working Group „eHealth“.
 • Dne 20. 3. 2019 proběhl on-line webinář CED „Feasibility Study on the PhaseDown on Dental Amalgam“.
 • Ve dnech 11. – 13. 4. 2019 se zástupce ČSK zúčastní Krakdentu 2019 v Polsku.

2. Návrh novely Finančního řádu ČSK

 • Proběhlo vypořádání připomínek k návrhu.
 • Připomínky č. 1 – 6, 9 – 17, 22, 23, 25 a 26 byly vypořádány vysvětlením, popř. vyhověním.
 • Připomínka č. 7 a č. 24: sněmu bude předložen návrh ve variantě s osvobozením pro členy ČSK pečující o dítě do 4 let věku a ve variantě bez tohoto osvobození. (PRO – 8; PROTI – 0)
 • Připomínka č. 8: osvobození členů ČSK pečujících o dítě do 4 let věku se nebude vztahovat na roční evidenční příspěvek. (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Připomínka č. 18: členové ČSK budou platit všechny povinné platby s výjimkou ročního evidenčního příspěvku na účet ČSK. Kancelář ČSK měsíčně zúčtuje všechny přijaté platby a převede do 10 dnů od skončení každého měsíce všechny vybrané povinné platby, snížené o podíl ČSK, na účty příslušných Oblastních komor. (PRO – 10; PROTI – 1)
 • Připomínka č. 19: pokud člen bez příslušnosti k Oblastní komoře zaplatí ČSK roční členský příspěvek v základní výši, Komora převede první Oblastní komoře, do které takový člen v průběhu roku vstoupí, částku, kterou by člen v této Oblastní komoře zaplatil, pokud by byl k 5. lednu zapsán v jejím seznamu členů. (PRO – 10; PROTI – 1)
 • Připomínka č. 20: za výkon povolání bude považováno i členství ve statutárním orgánu poskytovatele v zubním lékařství (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Připomínka č. 21: pro zařazení člena ČSK do kategorie A je nutné, aby se takový člen ČSK zařadil do vstupního vzdělávacího programu praktické zubní lékařství současně se zápisem do seznamu členů Komory (PRO – 9; PROTI – 1)
 • Připomínka č. 27: připomínce (doplnění kategorie „zaměstnanců LF a FN“) se nevyhovuje. (PRO – 8; PROTI – 0)
 • Připomínka č. 28: připomínce (zařazení do kategorie A je možné jen pro ty absolventy, kteří se vzdělávají v systému celoživotního vzdělávání organizovaném ČSK) se nevyhovuje. (PRO – 10; PROTI – 0)

3. Návrh věcného záměru novely Řádů ČSK

 • Představenstvo vyslechlo informaci o jednotlivých zaslaných připomínkách a o způsobu jejich vypořádání.
 • Připomínka č. 19 nebude vypořádávána, protože se týká části věcného záměru věnované příspěvkům, k nimž však byl zpracován a vypořádán samostatný návrh.
 • Připomínky č. 2 – č. 5, č. 13 – č. 16 a č. 18 byly vypořádány vysvětlením.
 • Připomínka č. 1: revizní komise ČSK může být na jednání představenstva ČSK zastoupena nejvýše třemi svými konkrétně určenými členy. (PRO – 8; PROTI – 2)
 • Připomínka č. 6: připomínce (návrh na nahrazení pojmu „odborník Komory“ pojmy „specialista ČSK pro obor …“, „kvalifikovaný specialista ČSK pro obor …“ nebo „Odborný specialista ČSK pro obor …“) se nevyhovuje. (PRO – 9; PROTI – 2)
 • Připomínka č. 8 a č. 9: připomínce (doplnit jako podmínku pro výkon funkce primáře a vedoucího lékaře všechny specializace) se nevyhovuje. Věcný záměr bude předložen sněmu bez specifikace podmínek pro výkon funkce primáře a vedoucího lékaře. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Připomínka č. 10: v případě rovnosti hlasů ve volbách se bude konat jedno doplňující hlasování mezi dvěma kandidáty se stejným počtem hlasů, dosáhnou-li oba kandidáti stejného počtu hlasů i v doplňujícím hlasování, rozhodne los. (PRO – 11; PROTI – 2)
 • Připomínka č. 11: připomínce (návrh na zařazení důvodů odvolání členů orgánů) se nevyhovuje. (PRO – 9; PROTI – 0)
 • Připomínka č. 12: připomínce (není jasné, co je základní směr vzdělávání, sněm by mohl schvalovat povinné vzdělávací akce v rámci vzdělávacího programu praktické zubní lékařství) se nevyhovuje. (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Připomínka č. 17: připomínce (omezit povinnost prokazovat celoživotní vzdělávání jen na vzdělávací akce akreditované ČSK) se nevyhovuje. (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo předložené znění novel Finančního řádu ČSK a věcného záměru reformy řádů ČSK včetně zapracování všech schválených připomínek a předkládá je k projednání Sněmu ČSK. (PRO – 10; PROTI – 0)

4. Příprava 71. jednání sněmu ČSK

 • Představenstvo schválilo navržený program 71. jednání sněmu ČSK. (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo předložený harmonogramu akcí ČSK na rok 2020. (PRO – 9; PROTI – 0)
 • Představenstvo se seznámilo s jednotlivými variantami projektu profesionalizace sekretariátů OSK a s jejich ekonomickou náročností.

5. Zprávy o projektech členů představenstva a kontrola úkolů

 • Představenstvo schválilo jako dodavatele nových webových stránek ČSK včetně jejich komplexního propojení s novým IT systémem ČSK společnost ACMARK. (PRO – 9; PROTI – 2)
 • Představenstvo jmenovalo tyto nové členy do zkušebních komisí u profesních zkoušek: MUDr. Eva Tuzarová, MDDr. Markéta Janovská a MUDr. Markéta Libánská. (PRO – 10; PROTI – 0)

6. Žádosti o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo prominulo člence ČSK zčásti roční členský příspěvek pro rok 2019 v celkové výši 6.650 Kč, zbývající část k úhradě činí 600 Kč (nepracující v oboru). Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Představenstvo přihlédlo k tomu, že žadatelka přerušila poskytování zdravotních služeb pro rok 2019 pouze 1 den po rozhodném dni. Trvat za tohoto stavu u členky Komory, která poskytuje zdravotní služby vlastním jménem, na zaplacení ročního členského příspěvku v plné výši, se představenstvu jeví jako nepřiměřeně tvrdé. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo prominulo jinému členu ČSK zčásti roční členský příspěvek pro rok 2019 v celkové výši 8.700 Kč, zbývající část k úhradě činí 300 Kč (nezaměstnaný). Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Představenstvo přihlédlo k tomu, že žadatel má dlouhodobé zdravotními problémy znemožňující výkon povolání a praxi ukončil 2 měsíce po rozhodném dni. Trvat za tohoto stavu u člena Komory, který poskytoval zdravotní služby vlastním jménem, na zaplacení ročního členského příspěvku v plné výši, se představenstvu jeví jako nepřiměřeně tvrdé. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo prominulo jiné člence ČSK zčásti roční členský příspěvek pro rok 2019 v celkové výši 7.100 Kč, zbývající část k úhradě činí 500 Kč (nepracující důchodce). Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Představenstvo přihlédlo k tomu, že žadatelka od roku 2017 ze zdravotních důvodů neposkytuje zdravotní služby a praxe bude ukončena 1 měsíc po rozhodném dni. Trvat za tohoto stavu u členky Komory, která poskytovala zdravotní služby vlastním jménem, na zaplacení ročního členského příspěvku v plné výši, se představenstvu jeví jako nepřiměřeně tvrdé. (PRO – 9; PROTI – 3)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku pro rok 2019 ve výši 6.000 Kč. Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. (PRO – 8; PROTI – 2)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti rodiny jiného člena ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku pro rok 2019 ve výši 6.200 Kč. Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatele neshledalo, a proto jeho žádosti nemohlo vyhovět. (PRO – 9; PROTI – 3)

7. Žádosti o prodloužení Pečeti ČSK

 • Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Johnson & Johnson s.r.o. a prodlužilo licenci na užívání Pečeti ČSK na produkt Listerine – Professional Gum Therapy. (PRO – 8; PROTI – 3)