wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 6. 3. 2015 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 6. 3. 2015Informace z jednání představenstva ČSK,
Praha, 6. 3. 2015

1. Zahraniční činnost – doc. Zemen

Na webu CED je zveřejněn materiál, který lze použít pro národní lobbing – Lobby Package on Commission’s mutual evaluation & transparency exercise (Directive 2005/36/EC).
Na webu CED je oznámení o publikování aktualizovaného EU Manual (Changes to the EU Manual of Dental Practice)
CED zaslalo informaci, že Rumunská parodontologická společnost a Evropská parodontologická federace podaly na Evropskou komisi k projednání podnět, aby byl zaveden společný systém vzdělávání (CTF common training framework) a společný test vzdělávání (CTT common training test) pro parodontology na základě režimu stanoveného články 49a a 49b směrnice o odborných kvalifikacích 2005/36/ES. Smyslem těchto opatření je poskytnout nové cesty pro automatické uznávání profesních kvalifikací pro specializace a profese, které v současné době nemohou užívat automatické uznávání a které mohou být osvobozeny od vyrovnávacích opatření. Profese s kvalifikací v rámci tohoto režimu (společných zásad odborné přípravy) budou mít prospěch ze stejných výhod jako profese, pro něž jsou minimální požadavky na odbornost uvedené ve směrnici. V důsledku toho by mohly vzniknout nové zubní odbornosti, jako je parodontologie, stejně jako možnost automaticky uznávat dentální hygienistky a další parodontologické profese.

2. Informace za uplynulé období

– Vláda ČR – MUDr. Chrz
Dne 3. 3. 2015 se prezident a viceprezident účastnili setkání prezidentů profesních komor s předsedou Vlády ČR a ministrem pro lidská práva. Tématem setkání byla změna Legislativních pravidel vlády, změna Jednacího řádu Legislativní rady vlády, aktuální problematika, organizace pravidelných jednání k vybraným tématům. Zástupci profesních komor upozornili mimo jiné na problémy související s ochranou profese, se zákonem o evidenci tržeb, byla zmíněna i případná novela zákona o komorách. Po ukončení jednání se konala tisková konference za účasti předsedy vlády a zástupců vybraných profesních komor. Další jednání se předpokládá v druhé polovině dubna, třetí ve druhé polovině června.

– Ministerstvo zdravotnictví – MUDr. Chrz
Dne 6. 3. 2015 proběhlo jednání s Odborem farmacie a oddělení zdravotnických prostředků na téma devitalizační prostředky ve stomatologii, materiály s formaldehydem a paraformaldehydem.
Je třeba rozlišit, zda se jedná o zdravotnický prostředek nebo léčivo. Léčivo nesmí obsahovat paraformaldehyd, musí být registrováno na SÚKL, registrace je podmínkou uvádění léčivého přípravku na trh. U zdravotnického prostředku platí, že výrobce je povinen oznámit jejich uvedení na trh MZ ČR prostřednictvím GMDN kódů, toto oznámení však není podmínkou uvedení zdravotnického prostředku na trh.
Depulpin byl v České republice registrován jako léčivý přípravek, registrace zanikla, výrobce podle informací z MZČR nemá v důsledku malého obratu zájem na obnovení registrace. Toxavit je rovněž registrován jako léčivý přípravek, platnost jeho registrace se nepodařilo ověřit.– Ministerstvo financí – MUDr. Chrz
Dne 4. 3. 2015 proběhlo jednání s ředitelem odboru cenové politiky ministerstva financí o cenových kontrolách a s tím souvisejících cenových kalkulacích a míře přiměřeného zisku.
Cca před 2 lety byly cenové kontroly převedeny do kompetence Generálního finančního ředitelství se sídlem v Brně. V současné době je připraven návrh zákona, dle kterého budou cenové kontroly řízeny opět MF ČR. Zástupci MF ČR přislíbili, že na chybný výklad metodického pokynu k provádění cenových kontrol upozorní cenové kontrolory na školení, na které budou zástupci ČSK pozváni.
Zároveň byl projednán návrh zákona o evidenci tržeb, ke kterému ČSK dne 28. 2. 2015 zaslala připomínky.

– Koalice soukromých lékařů – MUDr. Houba
Jednání se uskutečnilo dne 24. 2. 2015. Byla diskutována současná situace ve zdravotnictví. Mluvčím KSL na další období je zvolen MUDr. Vladimír Dvořák.

– Světový den ústního zdraví (WOHD) 2015 – Mgr. Sladkovská
Dne 2. 3. 2015 se konalo poslední společné jednání pracovní skupiny k přípravě Světového dne ústního zdraví.
Propagaci prevence bude věnován téměř celý týden od 16. 3 do 21. 3. 2015. ČSK společně s partnery a ostatními spolupracujícími organizacemi připravila informační leták pro veřejnost „Pět kroků pro váš úsměv na celý život“ se základními pravidly preventivní péče o ústní dutinu. Leták byl vložen do časopisu LKS 3/2015 a je ke stažení na webu ČSK. Dne 16. 3. 2015 se koná tisková konference. V pořadech Českého rozhlasu Dvojka – Dobré ráno Česko, Dopoledne a Odpoledne s Dvojkou proběhne řada rozhovorů se zubními lékaři, dentálními hygienistkami, studenty zubního lékařství a organizátory preventivních programů. V pátek 20. 3. 2015 v pořadu ČT Ostrava Dobré ráno vystoupí zubní lékař s dentální hygienistkou. V místech prodeje prostředků ústní hygieny se uskuteční série konzultací s dentálními hygienistkami a studenty zubního lékařství, dm drogerie markt, s.r.o., a lékárny Dr. Max cenově zvýhodní v tomto termínu prostředky ústní hygieny. Jako součást aktivit WOHD se bude v týdnu oslav konat řada akcí preventivních programů Zdravé zuby, Dětský úsměv a Veselé zoubky. Světový den ústního zdraví má letos vlastní webové stránky http://sduz.cz, na kterých je zveřejněn podrobný kalendář všech akcí. Součástí programu pro veřejnost je i fotografická soutěž, která bude zahájena 16. 3. a potrvá až do 1. 4. 2015.

– Různé· E-learningové vzdělávání – MUDr. ChrzNa jednání dne 25. 2. 2015 zástupci Health Communication s.r.o. nabízeli spolupráci při e-learningovém vzdělávání.· Metodika kontrol zdravotnických prostředků – MUDr. ChrzDne 25. 2. 2015 jednáno s dodavatelem CD s informacemi, jak se připravit na kontrolu zdravotnických prostředků (cena 1.000 Kč). Byla mu nabídnuta spolupráce při zpracování metodiky.
· Přednáška pro studenty na LF UK VFN Praha – MUDr. Chrz
Dne 27. 2. MUDr. Chrz a Mgr. Slavík na přednášce pro studenty 5. ročníku informovali o činnosti ČSK.
· Národní radiologické standardy – MUDr. Chrz
Dne 27. 2. 2015 proběhlo telefonické jednání s přednostou České radiologické společnosti ČLS JEP o připravovaných národních radiologických standardech. Přednosta ČRS následně zaslal písemný materiál, který v části týkající se OPG obsahuje mimo jiné požadavek na radiologického asistenta, radiologa, fyzika a radiologa specialistu.· Články k zubní tématice v MF Dnes – MUDr. Chrz
Dne 13. 2. 2015 redaktorka Petrášová obdržela informace pro zveřejnění článku na portálu iDnes.cz, který by uvedl na pravou míru články zveřejněné v MF Dnes ve dnech 29. 1. – 1. 2. 2015. Po několika urgencích zaslala článek k autorizaci ve čtvrtek 5. 3. 2015. Stížnost na redaktorku zaslána nebyla, protože ČSK má zájem vystoupit v pořadu Sama doma při propagaci WHOD. Na neprofesionální práci redaktorky Petrášové byl upozorněn šéfredaktor.
· Schůze Výboru pro zdravotnictví PSP ČR – RNDr. Švábová
Dne 5. 3. 2015 proběhla 17. schůze Výboru pro zdravotnictví. Na programu bylo projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., zejména problematika zveřejňování smluv mezi ZP a poskytovateli zdravotní péče, pravidel slučování zdravotních pojišťoven aj. Obecná rozprava byla přerušena, pokračování a projednání pozměňujících návrhů bude 19. 3. 2015. Dále byl projednáván nedostatek lékařů záchranné služby aj.

3. Příprava nových webových stránek Komory – RNDr. Švábová

Podepsána smlouva s dodavatelem analýzy komorového webu a byl dohodnut další postup. Dodavatel oslovil 11 zubních lékařů, na které obdržel kontakt. S některými z nich se již sešel a ověřoval jejich názory na fungování webu ČSK. Také zaslal otázky do Kanceláře ČSK. Další pracovní schůzka se uskuteční 30. 3. 2015. Předsedové OSK obdrží dotazník.

4. Žádosti o prominutí členského příspěvku – MUDr. Řezáč

Představenstvo zcela prominulo členu Komory roční členský příspěvek na rok 2015 ve výši 7.000,- Kč ze zdravotních důvodů. (PRO – 11; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo zcela prominulo jinému členu Komory roční členský příspěvek na rok 2015 ve výši 7.000,- Kč, taktéž ze zdravotních důvodů. (PRO – 11; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

5. Žádosti o příspěvek z účtu klinik – I. Haiserová

Představenstvo přiznalo členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na letenku a ubytování souvisejících s její účastí na stáži na Université de Montpellier, odontologické fakultě – spolupráce s prof. Paulem Traminim a oddělením dětské stomatologie na téma ošetřování dětí s omezenou mírou spolupráce a zubní úzkosti v termínu 15. – 28. 3. 2015, a to až do výše 22.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo souhlasilo s úhradou nákladů souvisejících s odbornou akcí „5. Festival pedostomatologických kazuistik“, kterou dne 25. 4. 2015 pořádá Česká společnost pro dětskou stomatologii, z účtu klinik, a to až do výše 5.000,- Kč, poskytlo žadateli zálohu na přiznaný příspěvek z účtu klinik ve výši 5.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

6. Kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v zubní praxi – minimální obligatorní náplň kurzu – doc. Zemen

Rozsah kurzu může jít nad rámec této doporučené náplně. Je třeba vyřešit i informování pořadatelů a účastníků.Představenstvo schválilo minimální obligatorní náplň kurzu kardiopulmonální resuscitace (KPR) a řešení neodkladných stavů v zubní praxi:
– Život ohrožující stavy (nejen v zubní ordinaci)
– Zhodnocení stavu pacienta, diagnostika zástavy dýchání a oběhu
– Řetězec přežití
– Kardiopulmonální resuscitace – základní neodkladná resuscitace (BLS) a rozšířená neodkladná resuscitace (ALS)
– Aktuální postupy dle doporučení European Resuscitation Council (ERC)
– Zvláštnosti KPR u dětí
– Automatizovaný externí defibrilátor (AED), princip, použití, praktický nácvik
– Technické vybavení zubní praxe pro KPR a řešení náhlých příhod
– Praktický nácvik BLS včetně práce s AED na figuríně
– Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe pro řešení náhlých příhod – způsoby podání farmak
– Polohování pacienta při náhlých příhodách
– Základní algoritmy při řešení: synkopy, hyperventilační tetanie, reakcí po podání lokálního anestetika, hypoglykemie, alergické reakce, hypertenzní krize, ischemické choroby srdeční, akutního infarktu myokardu, poruch rytmu, křečových stavů
– Postupy při řešení: dávení, zvracení, aspiraci, obstrukci dýchacích cest, chemického traumatu (očí, sliznic, kůže)(PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

7. Elektronická verze časopisu LKS – MUDr. Chrz

Elektronická verze časopisu LKS souvisí s tvorbou nových webových stránek Komory. Je třeba rozhodnout, pro koho bude časopis v elektronické verzi dostupný a v jaké formě bude publikován.

Představenstvo schválilo vydávání elektronické verze časopisu LKS. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo schválilo, aby elektronická verze časopisu LKS byla přístupná pouze členům Komory a předplatitelům. (PRO – 11; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

8. Různé

Profimed – kurzy – MUDr. Chrz
Pořadatel W-SERVIS Praha podal žádost o registraci kurzu „Vše o estetice a dentální profylaxii“. ČSK však obdržela informaci od společnosti Profimed, že tento kurz měl být původně organizován a registrován firmou Profimed. ČSK proto kurz organizovaný W-SERVIS Praha nezaregistrovala.

9. Vzdělávání
a) Vyjádření odborných společností k žádosti o spolupráci při přípravě nového Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů

Skupina pro vzdělávání představenstva ČSK obdržela odpovědi od České společnosti protetické stomatologie, České akademie dentální estetiky, Společnosti maxilofaciálních chirurgů a České stomatochirurgické společnosti.

b) Opatření představenstva č. OP1/2015 – MUDr. Benko

Představenstvo schválilo Opatření představenstva Komory č. OP1/2015 o podmínkách a způsobu akreditace poskytovatelů. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

c) Návrh nového řádu celoživotního vzdělávání – MUDr. Al Haboubi, Mgr. Slavík

předložení návrhu, projednáno bude v na dubnovém zasedání

10. Různé
– VZP v Olomouci neakceptuje dohodu o generační výměně – MUDr. Banková
– ZP Škoda Mladá Boleslav nabízí bonifikační kódy za dětskou péči – MUDr. Banková
– ZP MV ČR neakceptuje dohody o vykazování jódů 00931, 00940 a 00913 – MUDr. Banková
– OZP – problém s úhradou kódu 09543 u nově vzniklých poskytovatelů – MUDr. Novický– Finanční podpora časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství – RNDr. Švábová

Představenstvo odsouhlasilo finanční příspěvek ve výši 70.000 Kč na vydávání časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. Stomatologická společnost ČLS JEP nyní zaslala ukázku první strany časopisu s logem ČSK.

– Spolupráce Stomatologické kliniky FN Hradec Králové a společnosti Colgate při organizaci dne orálního zdraví – MUDr. Chrz

ČSK obdržela informaci, že Stomatologická klinika FN Hradec Králové ve spolupráci se společností Colgate samostatně organizuje dne 20. 3. 2015 akci k WOHD.