wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 6. - 7. 4. 2018 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 6. – 7. 4. 20181. Informace za uplynulé období

 • ČSK byla oslovena ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ve věci ohledně nominace člena Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. ČSK se připojila k návrhu ČLK.
 • Dne 26. 3. 2018 se konalo jednání pracovní skupiny MZ ČR k e-preskripci, hlavním tématem bylo ztotožňování pacientů s e-receptem a nastavení pravidel nahlížení do lékového záznamu (zatím budou moci nahlížet všichni lékaři a LSPP a lékárny po prokázání totožnosti pacienta při výdeji léčivého přípravku). Do budoucna je zvažována elektronizace receptu s modrým pruhem.
 • Dne 3. 4. 2018 se prezident Komory zúčastnil jednání Rady poskytovatelů MZ ČR, projednáván byl Projekt Ukrajina.
 • Dne 6. 4. 2018 se prezident Komory zúčastnil jednání Vědecké rady MZ ČR, byly odsouhlaseny jeho návrhy na zvýšení platů učitelů na lékařských fakultách a zvýšení plateb za státní pojištěnce.
 • Dne 26. 3. 2018 proběhlo jednání o zdravotnických prostředcích na VZP.
 • Dne 28. 3. 2018 se zástupce Zubohradu zúčastnil jednání Komise pro metodiku VZP.
 • Dne 26. 3. 2018 jednala Analytická komise DŘ 2019, jednání se účastnil zástupce Zubohradu a dne 4. 4. 2018 proběhla přípravná fáze DŘ 2018 pro segment stomatologie.
 • Dne 19. 3. 2018 se konala tisková konference ke Světovému dni ústního zdraví.
 • Dne 21. 3. 2018 proběhlo setkání zástupců Komory se společnosti Guarant International spol. s r.o.
 • Dne 21. 3. 2018 se zástupci Komory zúčastnili setkání prezidentů profesních komor. Je plánován vznik nového společného orgánu, který by připomínkoval návrhy nových zákonů.
 • Dne 23. 3. 2018 proběhlo v Praze Jarní stomatologické fórum 2018, součástí byla první přednáška o GDPR.

2. Informace revizní komise ČSK

 • RK ČSK se zabývá stanovením interních lhůt pro disciplinární řízení.
 • Dvě revizní komise bdržely vytýkací dopisy pro nečinnost v disciplinárním řízení, v případě, že nedojde k nápravě, proběhne jednání přímo s dotčenými orgány.

3. Příprava 69. jednání sněmu ČSK

 • Představenstvo schválilo návrh programu 69. jednání sněmu ČSK včetně doplnění bodu Dohodovací řízení 2019 na konec II. bloku jednání. (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Vymáhání dlužných příspěvků Kanceláří Komory – představenstvo se seznámilo s návrhem na postup OSK a Kanceláře ČSK při vymáhání členských příspěvků, do Kanceláře ČSK bude pro tyto účely případně přijat nový pracovník.
 • Novely řádů k podpoře usnášeníschopnosti: Představenstvo schválilo návrh na sloučení registračního poplatku, účelového příspěvku na pořízení a provoz sídla ČSK a poměrné části členských příspěvků a stanovení nové paušální výše registračního příspěvku ve výši 1.500 Kč splatného při vzniku členství. (PRO – 7; PROTI – 0) Představenstvo schválilo návrh ročního členského příspěvku v základní výši 25.000 Kč ročně. (PRO – 6; PROTI – 0) Představenstvo schválilo předložený návrh novel k podpoře usnášeníschopnosti včetně sloučení registračního poplatku, účelového příspěvku na pořízení a provoz sídla ČSK a poměrné části členských příspěvků při vzniku členství v průběhu roku a stanovení nové paušální výše registračního příspěvku ve výši 1.500 Kč splatného při vzniku členství a předložení sněmu ČSK na 69. jednání v Mikulově. (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Harmonogram akcí na rok 2019 Představenstvo schválilo upravený návrh harmonogramu akcí ČSK na rok 2019, který bude předložen sněmu ČSK na 69. jednání v Mikulově. (PRO – 10; PROTI – 0)

4. Různé

 • Odborné společnosti
  Představenstvo schválilo umístění sídla České ortodontické společnosti na adrese ČSK za stejných podmínek, jako mají všechny ostatní odborné společnosti zde sídlící. (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Středisko služeb s.r.o.
  Představenstvo schválilo návrh znovuobnovení činnosti Střediska služeb s.r.o. a převedení části ekonomické činnosti ČSK (komerční akce VS ČSK – PDD a Stomatologická fóra v Praze, Brně a Olomouci) na tento subjekt a předložení tohoto návrhu sněmu ČSK na jeho 69. jednání v Mikulově. (PRO – 6; PROTI – 3)
 • Návrh na změnu JŘ
  Představenstvo neschválilo návrh změny Jednacího řádu ČSK, který stanoví, že návrh na usnesení představenstva je přijat pouze tehdy, pokud s ním souhlasí kvalifikovaná většina členů představenstva ČSK. (PRO – 2; PROTI – 9)
 • Časopis Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
  Představenstvo schválilo pomoc ČSK při zachování vydávání časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství a pověřuje prezidenta ČSK k dalším jednáním o podmínkách spolupráce. (PRO – 8; PROTI – 0)

5. Žádosti o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti členky Komory o prominutí ročního členského příspěvku pro rok 2018. Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Velikost pracovního úvazku nerozhoduje. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo prominulo zčásti členu Komory roční členský příspěvek pro rok 2018 v celkové výši 6.800 Kč, zbývající část k úhradě činí 500 Kč. Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Představenstvo přihlédlo k tomu, že žadatel je v dlouhodobé pracovní neschopnosti a praxi neprovozuje již od května 2017, přičemž rozhodným dnem je 31. ledna 2018. Trvat za tohoto stavu u člena Komory, který poskytoval zdravotní služby vlastním jménem, na zaplacení ročního členského příspěvku v plné výši, se představenstvu jeví jako nepřiměřeně tvrdé. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo prominulo jiné člence Komory zčásti roční členský příspěvek pro rok 2018 v celkové výši 5.700 Kč, zbývající část k úhradě činí 500 Kč. Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Představenstvo přihlédlo k tomu, že žadatelka na základě náhlého vážného onemocnění podstoupila náročnou operaci a v důsledku toho se rozhodla pro odchod do důchodu (praxi neprovozuje od ledna 2018), přičemž rozhodným dnem je 31. ledna 2018. Trvat za tohoto stavu u člena Komory, který poskytoval zdravotní služby vlastním jménem, na zaplacení ročního členského příspěvku v plné výši, se představenstvu jeví jako nepřiměřeně tvrdé. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo prominulo jiné člence Komory zčásti roční členský příspěvek pro rok 2018 v celkové výši 3.700 Kč, zbývající část k úhradě činí 300 Kč. Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Představenstvo přihlédlo k tomu, že žadatelka přestala vykonávat své povolání z důvodu odchodu do důchodu k 5. 2. 2018, přičemž rozhodným dnem je 31. ledna 2018. Trvat za tohoto stavu u člena Komory, který poskytoval zdravotní služby vlastním jménem, na zaplacení ročního členského příspěvku v plné výši, se představenstvu jeví jako nepřiměřeně tvrdé. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky Komory o prominutí ročního členského příspěvku pro rok 2018 ve výši 7.000 Kč nevyhovuje. Odůvodnění: rozhodným dnem pro příspěvkovou povinnost je 31. ledna 2018. Žadatelka bude až do 30. 4. 2018 poskytovatelem zdravotní péče. Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Doba tří měsíců po rozhodném dni (jde o cca 1/4 celého roku) je přitom již tak dlouhá, že o tvrdosti při uplatňování řádů Komory nelze uvažovat. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo prominulo jiné člence Komory zčásti roční členský příspěvek pro rok 2018 v celkové výši 6.300 Kč, zbývající část k úhradě činí 600 Kč. Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Představenstvo přihlédlo k tomu, že žadatelka již v lednu 2018 nevykonávala povolání a rozhodnutí ukončení provozování praxe bylo vydáno v únoru 2018, přičemž rozhodným dnem je 31. ledna 2018. Trvat za tohoto stavu u člena Komory, který poskytoval zdravotní služby vlastním jménem, na zaplacení ročního členského příspěvku v plné výši, se představenstvu jeví jako nepřiměřeně tvrdé. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo zcela prominulo jinému členu Komory roční členský příspěvek pro rok 2018 v celkové výši 6.200 Kč. (PRO – 12; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Představenstvo přihlédlo k tomu, že žadatel je od počátku ledna 2018 dosud v dlouhodobé pracovní neschopnosti a provozování praxe ukončil k 21. 2. 2018, přičemž rozhodným dnem je 31. ledna 2018. Trvat za tohoto stavu u člena Komory, který poskytoval zdravotní služby vlastním jménem, na zaplacení ročního členského příspěvku v plné výši, se představenstvu jeví jako nepřiměřeně tvrdé.

6. Žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců ČSK

 • Představenstvo vyškrtlo ze seznamu znalců ČSK MUDr. Pavla Budaye na jeho žádost. (PRO – 12; PROTI – 0)

7. Různé

 • Žádost Český zelený kříž o.p.s.
  Představenstvo schválilo poskytnutí učebny ČSK zdarma pro seminář lektorek projektu Dětský úsměv, který pořádá Český zelený kříž o.p.s. dne 8. 4. 2018. (PRO – 11; PROTI – 1)
 • Žádost o poskytnutí záštity
  Představenstvo odmítlo poskytnutí záštity 11. ročníku odborné konference ICT ve zdravotnictví, která se koná dne 26. 4. 2018. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Doporučené vybavení k řešení neodkladných stavů v ordinaci zubního lékaře
  Představenstvo schválilo text „doporučené vybavení k řešení neodkladných stavů v ordinaci zubního lékaře“. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Provozní řád
  ČSK umožňuje svým členům použít vzorový provozní řád, který je umístěn na webu ČSK. K HS požadují, aby provozní řády nebyly unifikované, ale individualizované. Na web ČSK bude umístěn nový vzor.
 • Povinnost předání informací o zdravotnických pracovnících do Národního registru zdravotnických pracovníků
  Všichni zubní lékaři měli obdržet email od ÚZIS s informací o povinnosti poskytovatelů předávat informace do Národního registru zdravotnických pracovníků.
 • PDD 2018
  Představenstvo schválilo výši účastnických poplatků za PDD 2018. (PRO – 11; PROTI – 0) Představenstvo schválilo program PDD 2018. (PRO – 11; PROTI – 0)

8. Zprávy o projektech členů představenstva a kontrola úkolů

 • Představenstvo odmítlo návrh na rozšiřování stávajícího počtu oborů specializačního vzdělávání zubního lékaře. (PRO – 8; PROTI – 0)
 • Elektronizace ČSK
  Probíhá vyjednávání s tvůrci webových stránek ČSK o správě celého systému. Do budoucna se nejen v souvislosti s novým počítačovým systémem jeví jako potřebné profesionalizovat sekretariáty OSK, ideálně na krajské úrovni.
 • Vzdělávání zubních techniků a dentálního týmu
  Představenstvo se seznámilo s návrhem na zavedení akreditovaného vzdělávacího systému dentálního týmu zubní lékař – zubní technik.