wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 7. 4. 2017 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 7. 4. 20171. Vystoupení zástupců SÚKL – elektronický recept

 • Elektronický recept upravuje zákon č. 378/2007 Sb. a vyhláška č. 54/2008 Sb.
 • Od 1. 1. 2018 bude elektronická preskripce ze strany lékařů, zubních lékařů i lékárníků povinná, nyní funguje na dobrovolné bázi (již jsou zapojeny 2/3 lékáren, tj. cca 2000, 5967 lékařů a 846 zdravotnických zařízení, vystaveno již přes 280.000 eReceptů). V současnosti je využíváno tzv. náhradní řešení systému eReceptu, ostrá verze bude upravena (vyšší míra zabezpečení, rychlejší odezva a přizpůsobení vysokému zatížení).
 • Pilotní etapa bude spuštěna v červenci 2017 pro vybrané lékárny a od srpna 2017 pro lékaře a zubní lékaře. V září 2017 začne plošný pilotní provoz a od listopadu do prosince 2017 bude spuštěn rutinní provoz.
 • Připojování všech subjektů může probíhat již nyní nebo během pilotního provozu (nebude požadována přeregistrace pro dříve přihlášené, lze se registrovat, ale systém zatím nepoužívat nebo používat oba způsoby (papírová i elektronická forma receptů), během pilotní verze nutný souhlas pacienta, od 1. 1. 2018 musí eRecept povinně akceptovat všichni pacienti).
 • Pilotní etapa přinese určitá zjednodušení oproti náhradnímu řešení – nebudou potřeba routery pro komunikaci, identifikátor bude zkrácen na 12-ti místný alfanumerický kód, 4 cesty předání identifikátoru pacientovi (tisk, sms, průvodka, web/mobilní aplikace), plné využívání systémů eGovernmentu (registry, Czech Point a další), předávání poznámek mezi lékárníky a lékaři, webové rozhraní pro uživatele bez softwaru, využití mobilních aplikací pro vybrané uživatele, přístup pacienta k jeho receptům, elektronické schvalování revizními lékaři apod.
 • Systém je připraven na plánované rozšíření funkcionalit v budoucnu – např. lékový záznam pacienta, kontrola duplicit, interakce, rozšíření počtu položek na eReceptu (nyní max. 2 položky), eRecept na OPL (recepty s modrým pruhem).
 • Více informací je k dispozici na infolince 800 900 555 nebo e-mailu: recept@sukl.cz.
 • Přístup do systému přes chytrý telefon nebo webové rozhraní, MZ ČR připravuje řešení pro výjimečné situace se zachováním papírové verze receptu, software si zubní lékař může pořídit nebo využívat webové rozhraní poskytnuté SÚKLem zdarma, SÚKL poskytne i průvodku pro pacienty, identifikace zubního lékaře do systému bude probíhat přes certifikát zubního lékaře a přístupový údaj zdravotnického zařízení.

2. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz

 • Dne 13. 3. 2017 proběhlo vystoupení prezidenta ČSK ve vysílání Českého rozhlasu.
 • Dne 13. 3. 2017 proběhlo jednání se zástupci Kooperativa pojišťovna, a.s. ke spolupráci v roce 2017.
 • Dne 15. 3. 2017 se konala tisková konference k Světovému dni ústního zdraví 2017
 • Dne 15. 3. 2017 se prezident ČSK zúčastnil pořadu Rozstřel pro IDnes.cz.
 • Dne 15. 3. 2017 se zástupce ČSK zúčastnil jednání Koalice soukromých lékařů.
 • Dne 20. 3. 2017 proběhlo jednání s ředitelem SÚKL o elektronickém receptu.
 • Dne 20. 3. 2017 proběhlo jednání Odborného výboru PDD 2017.
 • Dne 20. 3. 2017 se konala schůzka pracovní skupiny pro amalgám. Výsledkem diskuse je možnost používat pro děti, dorost a kojící matky od 1. 7. 2018 skloionomerní cementy, plošná varianta od 1. 1. 2019 bude ještě řešena a výsledek bude předložen vědecké radě ČSK.
 • Dne 20. 3. 2017 se prezident ČSK zúčastnil pořadu Devadesát minut na téma „Jaká je úroveň stomatologické péče“ pro ČT 24.
 • Dne 23. 3. 2017 se konala schůze Výboru pro zdravotnictví PSP ČR k novele zákona č. 48/1997 Sb. a ratifikaci Minamatské úmluvy o rtuti, na schůzi vystoupil prezident ČSK.
 • Dne 23. 3. 2017 se zástupce ČSK zúčastnil jednání na Úřadu Vlády ČR k neoprávněnému výkonu činnosti, tzv. vinklaření.
 • Dne 23. 3. 2017 se Koalice soukromých lékařů sešla s ministrem zdravotnictví ČR, předmětem jednání byly úhrady ambulantnímu sektoru v roce 2018.
 • Dne 24. 3. 2017 se konalo Jarní stomatologické fórum 2017.
 • Dne 24. 3. 2017 se zástupce ČSK zúčastnil zasedání členů Analytické komise dohodovacího řízení pro rok 2018.
 • Dne 27. 3. 2017 se zástupci ČSK sešli s místopředsedou ODS a diskutovali o zdravotnictví.
 • Dne 29. 3. 2017 se konala schůzka s náměstkem ministra zdravotnictví ČR pro legislativu a právo, k vyhlášce o nástavbových oborech (možnost vzniku dvou nových oborů – Parodontologie a Dětská stomatologie). Toto téma ještě bude diskutováno s náměstkem ministra zdravotnictví ČR pro zdravotní péči.
 • Dne 29. 3. 2017 se zástupce ČSK zúčastnil jednání Komise pro metodiku VZP – nebyla schválen návrh na zrušení možnosti předávání dávek na disketách.
 • Dne 5. 4. 2017 proběhlo jednání I. kola dohodovacího řízení pro rok 2018.

3. Informace revizní komise ČSK – MUDr. Kraus Kozumplíková

 • Odstoupila RK OSK České Budějovice pravděpodobně v souvislosti s materiály (listy z disciplinárních spisů), které byly zveřejněny na Facebooku.
 • Jedná se patrně o 5 případů, kdy byli na Facebooku skandalizováni členové RK OSK České Budějovice, informace ze spisů zveřejnili zubní lékaři, na které byla podána stížnost.

4. Zahraniční činnost – MUDr. Al Haboubi

 • Předložen materiál s přehledem 6 zpráv z ERO a FDI.
 • Součástí materiálů je i výroční zpráva Španělské dentální asociace týkají se stížností v letech 2013 – 2015.

5. Strategie akce Klapačka – MUDr. Houba

 • Představenstvo opakovaně obdrželo k připomínkám návrh dalšího postupu v akci Klapačka, tento materiál by měl být následně předložen sněmu ČSK k projednání a rozhodnutí o formách a rozsahu dalšího postupu.
 • Představenstvo schválilo předložení materiálu Strategie akce Klapačka na 67. jednání sněmu ČSK. (PRO – 10; PROTI – 0)

6. Nominace oceněných osobností – Slavnostní sněm ČSK – MUDr. Chrz

 • Představenstvu byl předložen seznam dosud obdržených návrhů na oceněné osobnosti.
 • Představenstvo schválilo osobnosti nominované na poděkování za dlouholetou spolupráci s ČSK. (PRO – 11; PROTI – 0)

7. Vzdělávání – MUDr. Houba

 • Představenstvo schválilo opatření představenstva ČSK OP 2/2017, kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 5/2016, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupních vzdělávacích programů ve stomatochirurgii a parodontologii. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo opatření představenstva ČSK OP 3/2017, kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 4/2016, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, doporučené vzdělávací akce a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství. (PRO – 11; PROTI – 0)

8. Příprava 67. jednání sněmu ČSK v Mikulově – MUDr. Chrz

 • Představenstvo schválilo návrh programu 67. jednání sněmu ČSK. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo předložení navržených novel řádů ČSK Sněmu ČSK v nezměněné podobě. (PRO – 11; PROTI – 0)

9. Žádosti o prominutí členských příspěvků – MUDr. Řezáč

 • Představenstvo konstatovalo na žádost členky Komory o zdůvodnění rozhodnutí, jímž nebylo vyhověno její žádosti o prominutí ročního členského příspěvku, že na základě předložených podkladů neshledalo důvod ke snížení či prominutí členských příspěvků. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo částečně prominulo jiné člence ČSK roční členský příspěvek pro rok 2017 v celkové výši 5.700 Kč, k úhradě zbylo 500 Kč, z důvodu dlouhodobě pracovní neschopnosti a navazujícího odchodu do důchodu. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo částečně prominulo jiné člence ČSK roční členský příspěvek pro rok 2017 v celkové výši 6.900 Kč, k úhradě zbylo 600 Kč, z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti a přiznání invalidity III stupně. (PRO – 8; PROTI – 1)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti další členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2017 z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou. (PRO – 11; PROTI – 0)

10. Žádosti podané vzdělávacímu středisku – Ing. Štěpánková

 • Představenstvo udělilo poskytovateli RB dent, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 15. 6. 2017 do 14. 6. 2022. (PRO – 11; PROTI – 0)

11. Kontrola plnění úkolů – MUDr. Vostrejž

 • Představenstvo schválilo zveřejnění obsahu materiálu Minimální obsah zdravotnické dokumentace na webových stránkách ČSK a v časopisu LKS včetně doplnění informace, že materiál vznikl na základě zkušeností RK ČSK. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo ocenění MUDr. Zdeňky Šustové, Ph.D. a MUDr. Věry Bartákové, CSc. na slavnostním sněmu ČSK v kategorii přednášejících. (PRO – 11; PROTI – 0)

12. Různé

 • Otevřený dopis MDDr. Šíma – MUDr. Chrz
  Představenstvu předložen otevřený dopis MDDr. Šímy.
  Odpověď: guidelines musí navrhnout příslušná odborná společnost, ČSK nemůže vytvářet.
 • Rozšíření počtu členů zkušební komise aprobačních zkoušek – MUDr. Chrz
  ČSK byla požádána ředitelem IPVZ o rozšíření počtu členů zkušební komise aprobačních zkoušek o 3 další členy.
  Zájem o zařazení do zkušební komise projevila MUDr. Kovář Matejová, předsedkyně OSK Brno – venkov (stomatochirurgie), doc. Šmucler (stomatochirurgie a protetika) a MUDr. Vostrejž (protetika a praktické zubní lékařství).
  Členové představenstva neměli námitky.
 • Žádost společnosti Lasak s.r.o. o přístup do databáze zahraničních časopisů – EBSCO – MUDr. Chrz
  Představenstvo neschválilo zpřístupnění databáze zahraničních časopisů – EBSCO společnosti Lasak s.r.o. (PRO – 1; PROTI – 8)
 • Žádost o příspěvek z účtu klinik – MUDr. Houba
  Představenstvo přiznalo členu ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na cestovné a kongresový poplatek souvisejících s jeho aktivní účastí na AO foundation – AOCMF – course, Management of Facial Trauma, Freiburg im Breisgau, Německo, 14. – 15. 9. 2017, a to ve výši 25.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Žádost Ministerstva práce a sociálních věcí, Fondu dalšího vzdělávání – národní soustava povolání – MUDr. Chrz
  ČSK byla požádána Fondem dalšího vzdělávání, který se zabývá aktualizací popisů zdravotnických povolání (jedná se o stanovení obecných a konkrétních kompetencí, cílem je funkce popularizační a pro personální účely), o stanovení zástupců ČSK, kteří by na tvorbě popisu spolupracovali.
  Spolupracovat budou MUDr. Chrz a doc. Šmucler.
 • Potvrzení o nečlenství v ČSK – MUDr. Chrz
  Na základě rostoucího počtu žádostí o vystavení písemného potvrzení o nečlenství v ČSK a s tím související administrativní i finanční zátěže (poštovné při zasílání potvrzení do zahraničních dentálních asociací) je navrhováno zpoplatnění této služby pro nečleny částkou 600 Kč.
  Představenstvo schválilo zpoplatnění vydávání a zasílání písemného potvrzení o nečlenství v ČSK částkou 600 Kč s platností od 1. 5. 2017. (PRO – 11; PROTI – 0)