Jednání představenstva ČSK, Praha 8. 10. 20211.       Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 15. 9. 2021 se prezident ČSK zúčastnil udílení Cen ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2020 v Klášteře minoritů sv. Jakuba v Praze.
 • Dne 4. 10. 2021 se zástupci ČSK účastnili jednání Akreditační komise MZČR.
 • Dne 5. 10. 2021 se prezident ČSK účastnil jednání Rady poskytovatelů MZČR. Projednáváno bylo zvyšování mezd zdravotníků vs. výsledek dohodovacího řízení, otevřený dopis pro předsedu Vlády ČR, kompenzační vyhláška za rok 2021, úhradová vyhláška pro rok 2022, vouchery pro zdravotníky a jejich potenciální prodloužení do dalšího roku, problematika smluv se zdravotními pojišťovnami při vzniku či převodu praxe, návrh na zařazení nových členů Rady poskytovatelů, problematika vzniku nových poskytovatelů zdravotní péče (IČO fyzické i právnické osoby), aktuální informace o očkování a aktuální data o COVID-19.
 • Dne 21. 9. 2021 se zástupce ČSK zúčastnil jednání u Kulatého stolu na Ministerstvu spravedlnosti ke znalecké činnosti v oblasti náhrady nemajetkové újmy na zdraví.
 • Dne 24. 10. 2021 zaslala KSL a Hospodářská komora ČR premiérovi otevřený dopis
  s žádostí o střízlivý přístup ke zvyšování platů a mezd ve zdravotnickém sektoru.
 • Ve dnech 10. – 11. 9. 2021 se prezident ČSK zúčastnil Kutnohorských stomatologických dnů.
 • Dne 13. 9. 2021 prezident ČSK poskytl rozhovor Hospodářským novinám k plánu hnutí ANO zajistit státní garanci ZL v obci.
 • Dne 17. 9. 2021 se konal slavnostní sněm ČSK v Trojském zámku v Praze.
 • Dne 18. 9. 2021 se prezident ČSK zúčastnil slavnostního sněmu ČLnK v Břevnovském klášteře v Praze.
 • Dne 22. 9. 2021 proběhlo jednání o úložišti zobrazovacích metod, výstupech a datech pro vědecké a inovativní projekty.
 • Dne 24. 9. 2021 proběhlo první setkání a školení předsedů OSK v novém funkčním období.
 • Dne 1. – 2. 10. 2021 proběhlo školení nových funkcionářů RK, ČR a společných ČR v Praze.
 • Dne 5. 10. 2021 se prezident ČSK zúčastnil on-line jednání Kulatého stolu k dostupnosti stomatologické péče organizovaného Svazem měst a obcí ČR.
 • Dne 15. 9. 2021 jednali zástupci ČSK a Zubohradu se zdravotními pojišťovnami o způsobu vykazování dle novelizace příloh zákona č. 48/1997 Sb.
 • Dne 23. 9. 2021 zaslala ČSK připomínky k úhradové vyhlášce pro rok 2022.
 • Dne 6. 10. 2021 jednal viceprezident ČSK se zástupci Svazu zdravotních pojišťoven k otázkám souvisejícím s novou úpravou stomatologických výkonů a výrobků.
 • Ve dnech 26. – 30. 9. 2021 se se zástupci ČSK účastnili on-line plenárního zasedání FDI.

2.       Příprava 77. jednání sněmu ČSK

 • Představenstvo schválilo statut rozpočtového výboru, legislativního výboru a výboru pro vysoké školy sněmu ČSK. (PŘÍTOMNO – 15; PRO – 15; PROTI – 0)

 3.       Kredity za pregraduální praktickou výuku a zavedení nové vzdělávací formy – on-line akce

 • Představenstvo odmítlo návrh na změnu usnesení sněmu č. USN/2020/12/09 (kredity za praktickou výuku v rámci pregraduálního vzdělávání). (PŘÍTOMNO – 15; PRO – 13; PROTI – 2)
 •  Představenstvo schválilo návrh na změnu usnesení sněmu č. USN/2020/12/09 (zavedení nové vzdělávací formy – on-line vzdělávací akce). (PŘÍTOMNO – 15; PRO – 14; PROTI – 1)
 •  Představenstvo odmítlo návrh na změnu usnesení sněmu č. USN/2020/12/13 (kredity za praktickou výuku v rámci pregraduálního vzdělávání). (PŘÍTOMNO – 15; PRO – 10; PROTI – 5)
 •  Představenstvo schválilo návrh na změnu usnesení sněmu č. USN/2020/12/13 (zavedení nové vzdělávací formy – on-line vzdělávací akce). (PŘÍTOMNO – 15; PRO – 14; PROTI – 1)

4.       Pověření funkcí hospodáře ČSK

 • Představenstvo pověřilo výkonem funkce hospodáře ČSK pro funkční období 2021–2025 MUDr. Milana Řezáče. (PŘÍTOMNO – 15; PRO – 10; PROTI – 4)

 5.       Informace revizní komise ČSK

 • Proběhlo školení RK OSK, ČR OSK a SČR OSK. Dosud nebyly zvoleny RK Praha 1 a Praha 2, hrozí nefunkčnost těchto revizních komisí.

 6.       Informace čestné rady ČSK

ČR ČSK bude jednat 8. 10. 2021, proběhne volba předsedy a místopředsedy ČR ČSK.

 7.       Stav vývoje nového IT systému, webového rozhraní a webu ČSK

 • Zástupce dodavatele IT systému seznámil se současným stavem jednotlivých částí IT systému, který se skládá z back office, webového rozhraní, webových stránek ČSK. Představil také nově vytvořenou mobilní aplikaci pro PDD. Dne 15. 10. 2021 je naplánovaná migrace ostrých dat a začne probíhat testování žádostí. V novém IT systému se již pracuje s reálnými daty v rámci PDD, od pondělí 11. 10. 2021 bude spuštěna ostrá verze disciplinárních spisů.

 8.       Příprava 77. jednání sněmu ČSK – pokračování

 • Představenstvo schválilo návrhu program 77. jednání sněmu ČSK. (PŘÍTOMNO – 15; PRO – 15; PROTI – 0)

9.  Návrh rozpočtu ČSK na rok 2022

 • Hospodář předložil návrh rozpočtu ČSK na rok 2022. Podrobně seznámil s jednotlivými kapitolami a položkami příjmů a výdajů a zdůvodnil jejich úpravy pro rok 2022. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.
 • Představenstvo schválilo návrh rozpočtu ČSK na rok 2022 a předložilo jej k projednání na 77. jednání sněmu ČSK. (PŘÍTOMNO – 15; PRO – 14;     PROTI – 1)

10.    Stanovení členů poradních orgánů Komory a pracovních skupin PŘ ČSK 2021–2025 – pokračování a Různé

 • Představenstvo zřídilo pracovní skupinu představenstva ČSK pro vzdělávání ve složení MUDr. Rudolf Jakl, MDDr. Petra Poláčková, Ph.D. a MUDr. Jan Šváb a schválilo nové složení organizačního výboru PDD (doc. Šmucler, MUDr. Houba, MUDr. Drbal, prof. Izakovičová Hollá, MUDr. Jakl, MUDr. Netolický, MDDr. Poláčková, prof. Šimůnek a MUDr. Šváb). (PŘÍTOMNO – 15; PRO – 14; PROTI – 1)
 • Výsledky dotazníkového šetření o dopadech pandemie COVID-19 na členy ČSK – Představenstvo se seznámilo se zpracováním výsledků dotazníkového šetření, které je připraveno ke zveřejnění v časopisu LKS.
 • Žádost o poskytnutí podpory ze sociálního fondu – Představenstvo hlasovalo o žádosti členky ČSK o dar ve výši 15.000 Kč ze sociálního fondu. Návrh na vyhovění této žádosti nebyl přijat. (PŘÍTOMNO – 15; PRO – 7; PROTI – 7)