wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 8. - 9. 12. 2017 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 8. – 9. 12. 20171. Informace za uplynulé období – doc. Šmucler, MUDr. Houba

 • Dne 22. 11. 2017 se prezident Komory setkal s předsedou hnutí ANO 2011 a jednali o e-receptu a EET. Vyhláška k e-receptu již vyšla, obsahuje osvobození nepracujících důchodců. Ministru zdravotnictví bude zaslán dopis s návrhem řešení některých výkladových nejasností. Z EET zubní lékaři jako celek osvobozeni nebudou, nyní se ČSK snaží, aby alespoň příjmy do 750.000 Kč (menší praxe) za rok EET nepodléhaly.
 • Dne 15. 11. 2017 se prezident Komory setkal s ředitelem odboru vědy a lékařských povolání MZ ČR a s přednostou Stomatologické kliniky VFN v Praze a 1. lékařské fakulty UK. Aprobační řízení je momentálně bez jasných výstupů a za posledních několik měsíců nebylo vydáno žádné povolení k aprobační praxi. Bylo navrženo poskytování dotací na rezidenční místa v rámci specializačního vzdělávání v oboru orální a maxilofaciální chirurgie; ČSK požaduje rozšíření i na ortodoncii.
 • Dne 20. 11. 2017 jednal prezident Komory se zástupci VZP k sazebníku, rýsuje se možnost sazebník přepracovat. Řešena byla rovněž úhrada amalgámu.
 • Dne 30. 11. 2017 obdržel Zubohrad od zdravotní ředitelky ČPZP návrh cenového dodatku pro stomatology na rok 2018.
 • Ministr zdravotnictví vyzval k DŘ o rámcových smlouvám, toto DŘ již více než 10 let nebylo svoláno.
 • Dne 11. 12. 2017 proběhne jednání se zástupci OZP
 • Dne 6. 12. 2017 proběhlo jednání s pracovnicí Hygienické stanice hl. m. Prahy, jednání se zúčastnili prezident a viceprezident Komory. Cílem jednání bylo nastavit spolupráci na další roky.
 • Dne 15. 11. 2017 jednala KSL.
 • Dne 20. 11. 2017 se setkala skupina SDÚZ, další jednání je naplánováno na 11. 12. 2017.
 • Dne 22. 11. 2017 se prezident Komory s Kooperativou pojišťovnou, a.s.
 • Dne 24. – 25. 11. 2017 proběhlo školení předsedů RK OSK, ČR a společných ČR OSK.
 • Dne 29. 11. 2017 proběhlo setkání se zástupci České ortodontické společnosti.
 • Dne 29. 11. 2017 proběhlo setkání prezidentů a viceprezidentů profesních komor v Kaiserštejnském paláci, které pořádala Česká lékárnická komora.
 • Dne 1. 12. 2017 prezident Komory zahájil Podzimní stomatologické fórum v Brně.
 • Dne 4. 12. 2017 proběhlo jednání se zástupcem lékáren Dr. Max.
 • Ve dnech 16. – 17. 11. 2017 se zástupci Komory zúčastnili plenárního zasedání CED v Bruselu.
 • Dne 15. 12. 2017 se uskuteční setkání v Saské komoře zubních lékařů v Drážďanech.

2. Místo konání výjezdního zasedání představenstva, revizní komise, čestné rady a SKZL 2018 – Ing. Povolná

 • Představenstvo schválilo místo konání výjezdního zasedání pro rok 2018 v hotelu Čeladenka v Čeladné (PRO – 12; PROTI – 0)

3. PDD 2018 a harmonogram akcí 2018 – doc. Šmucler, MUDr. Houba

 • Představenstvo schválilo změnu termínu PDD 2018 na 20. – 21. 9. 2018. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo souhlasilo s poskytnutím ekonomických dat za poslední 2 ročníky kongresu PDD společnosti Guarant International spol. s r.o. za účelem zpracování konkrétní nabídky spolupráce při organizaci PDD pro rok 2018. (PRO – 15; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo, aby jednání představenstva v lednu bylo zorganizováno pouze jako 1 – denní, tj. 12. 1. 2018, se zahájením v 9.00 hod. (PRO – 13; PROTI – 0)

4. Vzdělávání – návrh novel OP – MUDr. Šváb

 • Představenstvo schválilo opatření představenstva Komory č. OP5/2017, jímž se mění Opatření představenstva Komory č. OP 5/2016 (rozšíření náplně vstupního vzdělávacího programu ve stomatochirurgii o vzdělávací akci Onkologie orofaciální oblasti) (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo schvaluje opatření představenstva Komory č. OP4/2017, jímž se mění opatření představenstva Komory č. OP 1/2016. (registrace vzdělávacích akcí a e-learningových kurzů) (PRO – 15; PROTI – 0)

5. Žádosti o udělení/obnovení Pečeti ČSK – Ing. Ďuríková, I. Andresová

 • Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Johnson & Johnson s.r.o. a prodloužilo licenci na užívání Pečeti ČSK na produkt Listerine – Total Care. (PRO – 11; PROTI – 2)

6. Žádost o prominutí členských příspěvků – MUDr. Řezáč, Ing. Povolná

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti členy Komory o částečné prominutí ročního členského příspěvku pro rok 2017. Žadatelka byla zapsána do seznamu členů Komory dne 28. 8. 2017. Podle § 6 odst. 5 finančního řádu ČSK je člen Komory povinen zaplatit roční členský příspěvek v poměrné výši podle počtu měsíců zbývajících do konce kalendářního roku, a to i přesto, že nebyl k rozhodnému dni členkou Komory. Jiné důvody žadatelka ve své žádosti neuvádí. Prominout roční členský příspěvek lze jen ve zcela výjimečných případech z důvodu nesrovnalostí v řádech Komory nebo k odstranění jejich tvrdosti. Žádnou takovou okolnost představenstvo v posuzované věci neshledalo. (PRO – 15; PROTI – 0)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členy Komory o úplné prominutí ročního členského příspěvku pro rok 2018. Prominout roční členský příspěvek lze jen ve zcela výjimečných případech z důvodu nesrovnalostí v řádech Komory nebo k odstranění jejich tvrdosti. Žádnou takovou okolnost představenstvo v posuzované věci neshledalo. (PRO – 15; PROTI – 0) *Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky Komory o částečné prominutí ročního členského příspěvku pro rok 2017. Prominout roční členský příspěvek lze jen ve zcela výjimečných případech z důvodu nesrovnalostí v řádech Komory nebo k odstranění jejich tvrdosti. Žádnou takovou okolnost představenstvo v posuzované věci neshledalo. (PRO – 8; PROTI – 0)

7. Žádosti o příspěvek z účtu klinik – MUDr. Houba, I. Haiserová

 • Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice LF UK a FN Hradec Králové příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 5 odborných publikací, a to až do výše 15.000,- Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)

8. Žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců ČSK – doc. Šmucler

 • Představenstvo vyškrtlo MUDr. Jana Netolického, Ph.D. na jeho žádost ze seznamu znalců Komory. (PRO – 15; PROTI – 0)
 • Představenstvo vyškrtlo MUDr. Janu Jarochovou na její žádost ze seznamu znalců Komory. (PRO – 15; PROTI – 0)

9. Poradní orgány PŘ ČSK a zástupci ČSK v dalších organizacích na 2017 – 2021 –doc. Šmucler, MUDr. Houba

 • Představenstvo jmenovalo členy vědecké rady ČSK takto: MUDr. Petr Augustín, Ph.D., doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., MUDr. Pavel Chrz, doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc., doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., MUDr. Eva Šrámková, MUDr. Martin Šrytr, MUDr. Luděk Vališ a prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (PRO – 15; PROTI – 0)
 • Představenstvo vzalo na vědomí nové členy Odborného výboru PDD navržené odbornými společnostmi takto: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., MUDr. Rudolf Jakl, doc. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., Ph.D., MUDr. Luboš Steklý, MUDr. Jan Šváb, MUDr. Eva Tuzarová, MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. a MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D. (PRO – 15; PROTI – 0)

10. Různé

 • Představenstvo souhlasilo s prodloužením pověření Ing. Haně Štěpánkové k vedení Vzdělávacího střediska ČSK do 31. 12. 2018. (PRO – 15; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo zvýšení ceny vzdělávacích akcí, pořádaných Vzdělávacím střediskem v Praze v sídle Komory, o 100 Kč. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo výplatu náhrady za ztrátu času související s výkonem funkce člena představenstva v období leden – září 2017 nad rozsah, který je uveden v jednotlivých zápisech ze zasedání představenstva, jednotlivým členům představenstva ve výši 500,- Kč za 1 hodinu takto: MUDr. Al Haboubi – 10 hod., MUDr. Banková – 7 hod., MUDr. Benko – 10 hod., MUDr. Jakl – 5 hod., MUDr. Mlejnek – 5 hod., MUDr. Novický – 5 hod., MUDr. Řezáč – 30 hod., MUDr. Ševčík – 5 hod., MUDr. Škrdlant – 10 hod., MUDr. Šváb – 20 hod., MUDr. Trojan – 5 hod., MUDr. Vostrejž – 10 hod. a MUDr. Vrbková – 7 hod. Představenstvo schválilo odměnu ve výši 5 000 Kč pro MUDr. Zdeňka Odvodyho za technické zajištění webinářů v roce 2017. (PRO – 14; PROTI – 0)