Jednání představenstva ČSK, Praha 9. 10. 20201.       Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 7. 10. 2020 se zástupci ČSK zúčastnili 72. schůze Výboru pro zdravotnictví PSP ČR k Aktuální epidemiologické situaci v ČR za účasti ministra zdravotnictví, hlavní hygieničky, prezidenta ČLK a prezidenta ČLnK.
 • Dne 21. 9. 2020 odstoupil ministr zdravotnictví. Z tohoto důvodu bylo zrušeno jednání Rady poskytovatelů MZ ČR.
 • Dne 29. 9. 2020 se doc. Šmucler účastnil on-line jednání Akreditační komise MZ ČR.
 • Dne 30. 9. 2020 jednali zástupci ČSK s ředitelkou Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestrou ČR.
 • ČSK zaslala na MZ ČR stanovisko ČSK ke zhotovování rtg snímků dentální hygienistkou.
 • ČSK zaslala dne 22. 9. 2020 připomínky k vyhlášce o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021.
 • Dne 24. 9. 2020 proběhla schůzka zástupců ČSK s VZP k úhradové vyhlášce pro rok 2021.
 • Dne 25. 9. 2020 se konalo on-line setkání s předsedy OSK.
 • Dne 2. 10. 2020 jednala skupina představenstva pro vzdělávání o základních směrech vzdělávání.
 • Dne 3. 10. 2020 se prezident ČSK zúčastnil jednání České stomatochirurgické společnosti.
 • Dne 8. 10. 2020 jednal prezident ČSK s ředitelkou Úseku řízení vnitřního obchodu Kooperativa.
 • Dne 23. 9. 2020 se prezident ČSK účastnil on-line jednání CED WG e-health.
 • Dne 29. 9. 2020 se prezident ČSK účastnil on-line jednání CMO – Chief Medical Officers.

2.       Zprávy o projektech členů představenstva a kontrola úkolů

 • Kategorizace prací – dentální tým – Poslední měření proběhla v roce 2013, vzhledem k doporučené aktualizaci po 3-4 letech ČSK plánuje provedení reprezentativní vzorové kategorizace prací všech členů dentálního týmu včetně příslušných měření.
 • Představenstvo se seznámilo s cenovou nabídkou na provedení měření (135.500 Kč bez DPH).
 • Představenstvo schválilo provedení vzorové kategorizace práce všech členů dentálního týmu. (PRO – 11; PROTI – 0)

 3.       Informace revizní komise

 • RK ČSK zaregistrovala první stížnosti pacientů v souvislosti s COVID-19 – požadavek na úhradu poplatku za použití dezinfekce a odmítnutí ošetření pacienta vyléčeného z COVID-19 bez doložení 2 testů.

 4.       Příprava 74. jednání sněmu ČSK

 • Návrh programu a koordinátoři bloků – Představenstvo schválilo návrh programu 74. jednání sněmu ČSK. (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Návrh sněmu na schválení základních směrů vzdělávání – Představenstvo se podrobně seznámilo s návrhy základních parametrů vzdělávání, forem vzdělávání a odborné činnosti, typů a forem testů a jejich kreditní ohodnocení a způsobem započítání kreditů a dále s návrhem úpravy rozsahu, ve kterém členové Komory prokazují Komoře plnění své povinnosti se celoživotně vzdělávat a o způsobu tohoto prokazování.
 • Představenstvo se podrobně seznámilo s návrhem podmínek pro výkon funkce odborného zástupce, primáře a vedoucího zubního lékaře.
 • Představenstvo schválilo: 1. návrh usnesení sněmu, jímž se s účinností od 1. ledna 2021 stanoví základní parametry systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů organizovaného Českou stomatologickou komorou, 2. návrh usnesení sněmu, jímž se s účinností od 1. ledna 2021 schvalují formy vzdělávání a odborné činnosti, typy a formy testů a jejich kreditní ohodnocení a způsob započítání kreditů, 3. návrh usnesení sněmu, jímž se s účinností od 1. ledna 2021 schvalují průběžné vzdělávací programy, 4. návrh usnesení sněmu, jímž se s účinností od 1. ledna 2021 stanoví rozsah, ve kterém členové Komory prokazují Komoře plnění své povinnosti se celoživotně vzdělávat a způsob tohoto prokazování, 5. návrh usnesení sněmu, jímž se s účinností od 1. ledna 2023 stanoví podmínky pro výkon funkce odborného zástupce, primáře a vedoucího zubního lékaře. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Stanovení výše registračního poplatku, členských příspěvků a úhrad za služby poskytované členům s účinností od 1. 1. 2021 – Představenstvo schválilo pozměňovací návrh, jímž se výše úhrady za zpracování žádosti o vydání záruky odbornosti stanoví ve výši 0 Kč. (PRO – 7;  PROTI – 4)
 • Představenstvo schválilo návrh usnesení sněmu, jímž se schvaluje výše a rozdělení registračního poplatku, základní výše ročního členského příspěvku, minimální výše ročního členského příspěvku, výše části ročního členského příspěvku připadající Komoře, přípustné úlevy na ročním členském příspěvku, jejichž výši může schválit sněm Oblastní komory, výše ročního evidenčního příspěvku a výše úhrad za některé služby poskytované členům Komory s účinností od 1. 1. 2021. (PRO – 8;    PROTI – 1)
 • Návrh rozpočtu na rok 2021 – Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.
 • Představenstvo schválilo návrh rozpočtu ČSK na rok 2021. (PRO – 11; PROTI – 0)

 5.       Žádosti o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti členky ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 7.800 Kč. (PRO – 11; PROTI – 0)
  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Rozdělení členů Komory do kategorií pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku má jediný účel: poskytnout úlevu těm členům Komory, kteří nevykonávají povolání zubního lékaře. Tento přístup má do jisté míry sociální rozměr, především však vychází ze skutečnosti, že členství v Komoře je povinné pro každého, kdo vykonává povolání zubního lékaře, a tedy že Komora vykonává převážnou část své působnosti primárně pro zubní lékaře, kteří vykonávají své povolání, a v jejich zájmu. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Žadatelka nepochybně vykonává povolání zubního lékaře, a to v rozsahu 1-2 služby na LSPP týdně, což je zcela plnohodnotný výkon povolání. Podle řádů Komory nehraje u člena, který vykonává své povolání, roli věk ani výše starobního či jiného důchodu. Představenstvo nemůže tyto parametry zohlednit, protože organizační řád stojí právě na tom, že rozhodující je, zda člen Komory vykonává své povolání či nikoliv. Žadatelka odůvodňuje svoji žádost sociálními důvody. Prominutí členského příspěvku zajisté může zohledňovat i sociální aspekty, muselo by se však jednat o zcela mimořádné a závažné okolnosti. Skutečnosti, které uvádí žadatelka, této intenzity nedosahují, a proto představenstvu nezbylo nic jiného než žádosti žadatelky nevyhovět.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 7.800 Kč. (PRO – 10;   PROTI – 0)
  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Rozdělení členů Komory do kategorií pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku má jediný účel: poskytnout úlevu těm členům Komory, kteří nevykonávají povolání zubního lékaře. Tento přístup má do jisté míry sociální rozměr, především však vychází ze skutečnosti, že členství v Komoře je povinné pro každého, kdo vykonává povolání zubního lékaře, a tedy že Komora vykonává převážnou část své působnosti primárně pro zubní lékaře, kteří vykonávají své povolání, a v jejich zájmu. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Žadatelka nepochybně vykonává nebo se chystá vykonávat povolání zubního lékaře, neboť sama uvádí, že si potřebuje přivydělat formou občasných služeb na LSPP. Podle řádů Komory nehraje u člena, který vykonává své povolání, roli věk, výše starobního či jiného důchodu ani zásadně rozsah výkonu povolání. Představenstvo nemůže tyto parametry zohlednit, protože organizační řád stojí právě na tom, že rozhodující je, zda člen Komory vykonává své povolání či nikoliv. Žadatelka odůvodňuje svoji žádost sociálními důvody. Prominutí členského příspěvku zajisté může zohledňovat i sociální aspekty, muselo by se však jednat o zcela mimořádné a závažné okolnosti. Skutečnosti, které uvádí žadatelka, této intenzity nedosahují. O mimořádný případ, který by odůvodňoval zásah představenstva ke zmírnění tvrdosti řádu, by se mohlo jednat v situaci, kdy by člen za celý rok nastoupil do práce (např. na službu nebo na zástup) jen jednou. Výkon povolání přesahující tento minimální rozsah, byť by se jednalo o výkon občasný či příležitostný, již nelze hodnotit jinak než jako plnohodnotný výkon povolání se všemi důsledky. Proto představenstvu nezbylo nic jiného než žádosti žadatelky nevyhovět.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 7.500 Kč. (PRO – 9; PROTI – 0)
  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Rozdělení členů Komory do kategorií pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku má jediný účel: poskytnout úlevu těm členům Komory, kteří nevykonávají povolání zubního lékaře. Tento přístup má do jisté míry sociální rozměr, především však vychází ze skutečnosti, že členství v Komoře je povinné pro každého, kdo vykonává povolání zubního lékaře, a tedy že Komora vykonává převážnou část své působnosti primárně pro zubní lékaře, kteří vykonávají své povolání, a v jejich zájmu. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Žadatelka nepochybně v roce 2020 vykonávala povolání zubního lékaře. Do 28. ledna 2020 byla poskytovatelem zdravotních služeb. Podle řádů Komory platí, že pro účely zařazení člena do kategorie se poskytovatel zdravotních služeb vždy považuje za člena vykonávajícího povolání, a to i tehdy, pokud by sám zdravotní služby neposkytoval. Pokud by žadatelka jinou činnost nevykonávala, bylo by možno o prominutí ročního členského příspěvku uvažovat, neboť pouhé formální trvání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, které nepřesáhne 1 měsíc v roce, lze považovat za okolnost odůvodňující zásah představenstva ke zmírnění tvrdosti řádu. Žadatelka však kromě toho pracovala v rozsahu 0,5 úvazku jako revizní lékařka. Revizní činnost je zcela nepochybně výkonem povolání zubního lékaře. Argument, že žadatelka byla revizním lékařem pro účty ze zahraničí, nemůže obstát: každý člen Komory, který působí jako revizní lékař, vykonává povolání zubního lékaře bez ohledu na to, které agendě se v rámci revizní činnosti věnuje. Podle řádů Komory zásadně nehraje u člena, který vykonává své povolání, roli rozsah výkonu povolání. Představenstvo zpravidla nemůže tento parametr zohlednit, protože organizační řád stojí právě na tom, že rozhodující je, zda člen Komory vykonává své povolání či nikoliv. Žadatelka odůvodňuje svoji žádost blíže nespecifikovanými zdravotními důvody a dále tím, že v roce 2020 povolání nevykonávala. Pokud by tomu tak bylo, byla by zařazena do kategorie N a nemusela by žádat o prominutí ročního členského příspěvku v kategorii P. Pokud jde o zdravotní stav, prominutí členského příspěvku zajisté může zohledňovat i sociální aspekty (vyvolané např. nepříznivým zdravotním stavem), muselo by se však jednat o zcela mimořádné a závažné okolnosti. Skutečnosti, které uvádí žadatelka, této intenzity nedosahují, a proto představenstvu nezbylo nic jiného než žádosti žadatelky nevyhovět. Jak vyplývá z předložených dokladů, je žadatelka od 18. května 2020 v pracovní neschopnosti, která ještě v červenci 2020 trvala, což znamená, že její pracovní poměr pokračoval. Platí, že u zaměstnanců, kteří jsou zajištěni dávkami nemocenského či sociálního pojištění, nemůže zdravotní stav zpravidla přivodit takovou situaci, která by odůvodňovala prominutí ročního členského příspěvku. Pro úplnost je na místě konstatovat, že žadatelka zřejmě od února 2020 pracovala jako revizní lékařka, aniž by byla členkou Komory. Vykonávala tak činnost, která je zákonem výslovně zakázána.
 • Představenstvo vyhovělo žádosti jiné členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 7.200 Kč. (PRO – 9; PROTI – 0)
  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Rozdělení členů Komory do kategorií pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku má jediný účel: poskytnout úlevu těm členům Komory, kteří nevykonávají povolání zubního lékaře. Tento přístup má do jisté míry sociální rozměr, především však vychází ze skutečnosti, že členství v Komoře je povinné pro každého, kdo vykonává povolání zubního lékaře, a tedy že Komora vykonává převážnou část své působnosti primárně pro zubní lékaře, kteří vykonávají své povolání, a v jejich zájmu. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Žadatelka nepochybně v roce 2020 vykonávala povolání zubního lékaře. Do 30. ledna 2020 byla poskytovatelem zdravotních služeb. Podle řádů Komory platí, že pro účely zařazení člena do kategorie se poskytovatel zdravotních služeb vždy považuje za člena vykonávajícího povolání, a to i tehdy, pokud by sám zdravotní služby neposkytoval. Je nicméně třeba přihlédnout k tomu, že žadatelka byla poskytovatelkou zdravotních služeb toliko formálně, zdravotní služby v roce 2020 ze zdravotních důvodů neposkytovala a tento formální stav netrval déle než 1 měsíc. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo žádosti vyhovělo, byť pouze částečně. Prominulo totiž žadatelce jen tu část ročního členského příspěvku, která odpovídá rozdílu jeho výše v kategorii P a kategorii N. Žadatelka tak nyní zaplatí za rok 2020, roční členský příspěvek, jako kdyby po celý rok byla zařazena do kategorie N. Pokud by žadatelka kdykoliv v roce 2020 znovu zahájila výkon povolání (v jakékoliv formě), vznikla by jí automaticky povinnost doplatit roční členský příspěvek do výše odpovídající kategorii P.
 • Představenstvo odložilo usnesení k žádosti o úplné prominutí členského příspěvku jiné členky ČSK na další jednání představenstva. (PRO – 8; PROTI – 1)
 • Představenstvo vyhovuje žádosti žadatelky o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 6.700 Kč jejímu zemřelému bratrovi, členu ČSK.  (PRO – 10; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. I v situaci, kdy člen Komory v průběhu roku zemřel, platí obecné pravidlo určující, že povinnost zaplatit roční členský příspěvek v kategorii P vznikne, pokud člen Komory alespoň jeden den v roce vykonává povolání zubního lékaře. Jde-li o poskytovatele zdravotních služeb, pak platí, že se považuje za člena Komory vykonávajícího povolání i tehdy, pokud sám neposkytuje zdravotní péči. Z toho vyplývá, že bratru žadatelky vznikla povinnost roční členský příspěvek v kategorii P zaplatit; nebyl-li roční členský příspěvek zaplacen, dluh přešel smrtí na jeho dědice. Představenstvo však (stejně jako v jiných podobných případech) přihlédlo k tomu, že dotčený člen Komory ze závažných zdravotních důvodů v roce 2020 fakticky nepracoval a byl tedy poskytovatelem zdravotních služeb jen formálně, a to až do své smrti. Trvat na úhradě ročního členského příspěvku, který by navíc za zemřelého člena Komory museli zaplatit jeho dědicové, se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo využilo výjimečné možnosti, kterou mu dávají řády Komory, a žádosti o úplné prominutí ročního členského příspěvku vyhovělo.

6.       Kongres PDD

 • Představenstvo schválilo termín konání PDD 2021 ve dnech 14. – 16. 10. 2021. (PRO – 11; PROTI – 0)
 •  Vzhledem k vládním krizovým opatřením nelze konat kongres PDD v prezenční formě.
 • Představenstvo schválilo konání kongresu PDD 2020 v on-line formě v termínu 16. 10. 2020. (PRO – 10; PROTI – 0)

7.       SDÚZ 2020

 • Vzhledem ke krizovým opatřením byla zrušena část akcí Světového dne ústního zdraví 2020.

8.       Žádosti podané Vzdělávacímu středisku ČSK

 • Představenstvo udělilo poskytovateli VFN Praha – Stomatologická klinika 1. LF UK akreditaci typu I pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 15. 6. 2020 do 14. 6. 2025. (PRO – 9; PROTI – 1)

9.       Různé

 • KB a.s. – nabídka zhodnocení finančních prostředků – Představenstvo vyslechlo informaci o dostupných možnostech zhodnocení finančních prostředků (termínovaný vklad, fondy, spořící životní pojištění a správa aktiv) se závěrem, že v současné době není žádná dostupná cesta zhodnocovat a investovat prostředky ČSK s únosnou mírou rizika.
 • Představenstvo se usneslo předložit analýzu možností zhodnocení finančních prostředků ČSK sněmu ČSK. (PRO – 10; PROTI – 1)
 • Návrh společnosti ProMikro – asociace mikroskopické stomatologie na jmenování člena VR ČSK – Představenstvo jmenovalo MDDr. Barboru Malíkovou členkou vědecké rady ČSK. (PRO – 6; PROTI – 5)
 • Změna vzdělávacího programu Ošetřování pacientů s poruchou autistického spektra a jinou psychiatrickou diagnózou – Vzhledem k epidemiologické situaci je třeba umožnit realizaci vzdělávací programu on-line formou.
 • Představenstvo schválilo změnu jednorázového vzdělávacího programu Ošetřování pacientů s poruchou autistického spektra a jinou psychiatrickou diagnózou takto:
 • Odstavec Forma a délka programu včetně nadpisu zní: „Forma a délka programu – Program zahrnuje prezenční nebo on-line živě přenášený výklad v rozsahu 5 vyučovacích hodin. Jde-li o on-line přenos, použitá technologie zajistí, že účastníci mají možnost klást přednášejícímu dotazy alespoň formou textové zprávy zpřístupněné současně přednášejícímu a všem ostatním účastníkům. Formu výkladu (prezenční nebo on-line) určuje Kancelář Komory.“ (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Prezentace z Parlamentu ČR – Prezident ČSK seznámil představenstvo se svou prezentací, kterou přednášel na jednání Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.