wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 9. - 10. 3. 2012 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 9. – 10. 3. 2012Informace z jednání představenstva ČSK,Praha 9. – 10. 3. 2012

1. Informace za uplynulé období

Podpora ERO-FDI a PDD v roce 2012 – jednání s primátorem hl. m. Prahy, účast ministra zdravotnictví ČR na zahájení ERO 2012 – MUDr. Chrz
Přislíbena podporu a předběžně účast primátora Hl. m. Prahy na ERO 2012 (Praha, 27. – 28. 4. 2012) a kongresu PDD 2012 (Praha 3. – 5. 10. 2012). Magistrát hl. m. Prahy poskytl prostory rezidence. Na zahájení ERO 2012 přislíbil účast ministr zdravotnictví ČR. Finanční podpora kongresu PDD Magistrátem hl. m. Praha se v současné době prověřuje.
Zákon o profesních komorách – MUDr. Chrz
Jednání pokračují. Návrh zákona o ČSK by mohl být předložen na dubnovém jednání PSP ČR.
LSPP – jednání s ředitelkou odboru zdravotní péče MZ ČR MUDr. Sajdlovou – MUDr. Chrz
MZ ČR nepředpokládá vydání vyhlášky ani metodického pokynu k otázkám pohotovostní služby zubních lékařů. Zajišťování pohotovostní služby je v kompetenci jednotlivých krajů. MZ ČR se přiklání k zachování současného systému.
ČSK problematiku pohotovostních služeb řeší spolu se členy Koalice soukromých lékařů (KSL).
Ekonomicky náročnější varianta (ENV) – MUDr. Chrz, MUDr. Černý
MZ ČR zatím nepřipravuje ENV v zubním lékařství.
Ministerstvo zdravotnictví čeká na výsledek projednávání ústavní stížnosti poslanců proti znění nových zdravotnických zákonů ústavním soudem, na jehož základě budou probíhat další jednání k ENV.
ENV v zubním lékařství se na výzvu MZ ČR zabývá Stomatologická společnost ČLS JEP. Bylo přislíbeno, že připravovaný materiál k ENV v zubním lékařství bude ČSK předložen. V současné nemá Stomatologická společnost zpracován žádný materiál.
Koalice soukromých lékařů – MUDr. Černý
Mluvčím KSL je od 28. 2. 2012 MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR.
ČSK spolu se členy KSL v současné době řeší financování ambulantní péče, souhlasy s ošetřením dětí a přeregistrace. Pro všeobecné lékaře je důležitým tématem též e-preskripce.
MZ ČR ve Věstníku č. 2/2012 z 28. 2. 2012 vydalo k

    •  zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění výkladových nejasností, které by se mohly v praxi vyskytnout, v rámci metodického řízení státní správy v přenesené působnosti

metodický pokyn k aplikaci přechodných ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákona o zdravotních službách). Přestože je možné, že jednotlivé KÚ budou mít vlastní formuláře, lze předpokládat, že budou akceptovat Věstník MZ ČR.
Mgr. Slavík k přeregistracím připraví souborný informační materiál pro zubní lékaře.
Mluvčí KSL zaslal jménem KSL ministrovi zdravotnictví ČR a předsedům koaličních politických stran dopisy k současné situaci ve zdravotnictví, přestože jejich znění nebylo členy KSL schváleno. ČSK bude v KSL o znění těchto dopisů jednat.
Jednání se zástupci Progres Partner Advertising, s. r. o. o eventuální spolupráci na dentální výstavě při PDD 2012 – MUDr. Chrz, MUDr. Černý
Jednání s Pogres Partner Advertising byla pro nedohodu ukončena.
S Kongresovým centrem Praha dohodnuto, že pronajme ČSK potřebné prostory a technické zázemí pro soubor workshopů zaměřených na nové technologie a dentální hygienu, které ČSK uspořádá jako doprovodný program PDD.
Webinář – MUDr. Odvody
Webinář s MUDr. Štefanem Nátkem na téma „Temporomandibulární poruchy“ dne 1. 3. 2012 měl velkou sledovanost a příznivý ohlas. Připojeno bylo 93 účastníků. Do webináře byl také nově zařazen videozáznam prostřednictví youtube.

2. Zahraniční činnost

Zahraniční činnost – doc. Zemen
Odeslány odpovědi na dva dotazníky, a to o liberální dentální profesi (ERO) a o péči o handicapované pacienty (CED). Ze CED byly zaslány výsledky dat dotazníku na téma evropský trh zubních lékařů. Dle výsledků je nedostatek zubních lékařů v České republice, Francii, Maďarsku, Slovensku a Švédsku.
CED – MUDr. Chrz
ČSK obdržela od CED rezoluci k amalgámu a návrh nařízení k standardizaci zdravotnických služeb, který je v současné době projednáván v Evropském parlamentu a Radě EU.
LLL Global Workshop 2012 – MUDr. Černý
MUDr. Černý se v termínu 13. – 15. 2. 2012 účastnil LLL Global Workshop 2012 v Istanbulu. Prezentoval zde zprávu ČSK o splnění podmínek pro rok 2011 ve společném projektu FDI s firmou Unilever nazvaném LLL – Live, Learn, Laugh a výsledky dotazníkové akce ČSK z podzimu 2011. V rámci tohoto projektu obdrží dle smlouvy ČSK pro rok 2011 příspěvek ve výši 10.000 EUR.
XI. sněm „polské lékařské komory“ ve Varšavě – MUDr. Chrz, MUDr. Černý
jednání se konalo ve dnech 24. – 25. 2. 2012, za ČSK přítomni MUDr. Chrz a MUDr. Černý
Zasedání CED 11. – 12. 5. 2012 – MUDr. Chrz
ČSK obdržela pozvánku na zasedání CED ve dnech 11. – 12. 5. 2012 v Kodani. Za ČSK se zúčastní MUDr. Chrz, MUDr. Černý a doc. Zemen.

3. Žádosti o udělení licence na užívání pečeti ČSK – RNDr. Švábová

Představenstvo nevyhovělo žádosti o udělení licence na užívání pečeti České stomatologické komory na 2 produkty – zubní pasty (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

4. Žádosti o prominutí poplatku nebo příspěvku ČSK – MUDr. Řezáč

Představenstvo rozhodlo o prominutí ročního členského příspěvku dvěma členkám ČSK ze zdravotních důvodů (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

5. Účet klinik

Metodika poskytování příspěvku z účtu klinik – RNDr. Švábová
Představenstvo schválilo metodiku pro přiznávání a výplatu příspěvku z účtu klinik
(PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
Žádosti o příspěvek z účtu klinik – L. Císařová
Představenstvo rozhodlo o přiznání příspěvku z účtu klinik dvěma žadatelům, a to ve výši do 32.000,- Kč (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1) a ve výši do 30.000,- Kč (PRO – 11; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2)

6. Odborné stanovisko č. OSP 3/2009 – doc. Zemen

Představenstvo schvaluje změnu odborného stanoviska č. OSP 3/2009 tak, že bod 1. Léčivé přípravky zní:
Epinefrin (= adrenalin, injekční roztok), atropin (injekční roztok), dexamethason (nebo jiný kortikosteroid vhodný pro řešení akutních stavů, injekční roztok), lidokain 1% (ev. trimekain 1%, injekční roztok), diazepam (injekční roztok nebo roztok pro rektální podání), antihistaminikum (injekční roztok vhodný pro řešení akutních stavů, např. bisulepin), tramadol (injekční roztok), kaptopril (tablety), glycerol-trinitrát (= nitroglycerin, sublinguální tableta nebo spray), glukóza 40% (injekční roztok), glukóza 5% (infuzní roztok), fyziologický roztok (= natrii chlorati isotonica, infuzní roztok), aqua pro injectione (injekční roztok) (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

7. Manuál na použití pohotovostní lékárny – doc. Zemen, MUDr. Houba

Práce na textu pokračují v součinnosti se specialistou v oboru ARO

8. Vedení zdravotnické dokumentace – MUDr. Chrz

Dohoda o vedení zdravotnické dokumentace ve smyslu zápisu obsahu vybraných kódů výkonů odb. 014 vznikla v souvislosti se zařazením nového výkonu Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce (kód 00900), se změnou názvu a textu kódu 00902 (nyní Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku) do Úhrad standardní stomatologické péče a z důvodu definování minimálního rozsahu záznamu o provedení konkrétních výkonů v dokumentaci. Právě nedostatečné zápisy o provedení výkonu bývají častým důvodem rozporů mezi některými zdravotnickými zařízeními a zdravotní pojišťovnou.
Připomínky nebyly zaslány, stomatologická komise VZP, která se touto problematikou bude zabývat, zasedá 14. 3. 2012

9. Novela volebního řádu – MUDr. Chrz

Návrh novely je diskutován

10. Poptávka pro operátory mobilních telefonních sítí na zvýhodněné služby pro zubní lékaře – MUDr. Odvody, MUDr. Řezáč, MUDr. Trojan

Skupina porovnává návrhy jednotlivých operátorů. Jednotlivé nabídky jsou velmi těžko porovnatelné. Bude proto specifikovat poptávku a zajistí porovnání tarifů odborníkem.

11. Připomínky k § 16 vyhlášky č. 55/2011 projednat s Asociací dentálních hygienistek – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Společný návrh ČSK a ADH § 15 zákona č. 96/2004 Sb. následně upravilo ještě MZ ČR.

12. Přístup k webináři – MUDr. Odvody

MUDr. Odvody zpracoval přehled možných přístupů k webináři. V současné době bude průběh přihlašování k webinářům monitorován a v případě nutnosti následně řešen dle předložených možností.

13. Interdisciplinární akademie – MUDr. Odvody

Jde o záměr vytvořit relevantní edukační platformu určenou pro mezioborové vzdělávání lékařů samotnými lékaři jiné odbornosti ve sdíleném internetovém prostředí. Dalším krokem či možností je navázání typu off-line vzdělávání na stávající či nové edukační projekty, kde se lékaři setkávají osobně. Projekt by mohl rozšířit nabídku pro PDD.

14. Profesní pojištění – MUDr. Chrz

Kooperativa pojišťovna a.s. zpracovala návrh na úpravu rámcové smlouvy dle předložených podmínek.

15. Provozování zubních laboratoří a registrace na MZ ČR – MUDr. Chrz

Všichni majitelé zubních laboratoří (včetně zubních lékařů, kteří vlastní laboratoře) jsou považováni za výrobce zakázkových zdravotnických prostředků a mají povinnost se nejpozději do 15. 6. 2012 zaregistrovat na MZ ČR jako výrobci zdravotnických prostředků. Za nesplnění této povinnosti hrozí sankce 200 000 Kč.Při vyplnění formuláře je potřeba uvést vyráběné zdravotnické prostředky a jejich GMDN kódy. Databázi těchto kódů spravuje evropská agentura a služby pro získání přístupu jsou zpoplatněny. Komora zubních techniků (KZT) zakoupila licenci GMDN agentury. Tato licence zakazuje rozšiřování a poskytování GMDN kódů dalším osobám. KZT za své členy žádosti vyplňuje a podává na MZ ČR. Zubní lékaři a zubní technici, kteří nejsou členy KZT, si musí GMDN kódy zakoupit sami. Cena licence pro malovýrobce je 200€ (přístup pouze k 5 kódům). To ovšem pro zdravotnické prostředky vyráběné v zubní laboratoři nestačí a provozovatel si musí dokoupit buď balíček dalších 5ti kódů za 100€, nebo balíček 20ti kódů za 300€.
S MZ ČR projednávána možnost získat prostřednictvím ČSK multilicenci pro zubní lékaře, kteří provozují zubní laboratoř. Zatím bez konkrétního výstupu ze strany MZČR. Pokud to bude za podmínek, které ČSK může akceptovat, licence bude zakoupena.

16. Žaloby u rakouského soudu – reklama v Rakousku – MUDr. Chrz

MUDr. Chrz zaslal e-mail Dr. Wolfgangu Doneusovi, prezidentovi Landeszahnärztekammer Oberösterreich ve věci podání žalob u rakouského soudu proti českým zubním lékařům, kteří údajně nezákonným způsobem inzerovali své služby v Rakousku. ČSK obdržela odpověď s tím, že v Rakousku platí omezení reklamy stejnou měrou pro tuzemské i pro zahraniční zubní lékaře, pokud chtějí inzerovat na území státu, jsou vázáni stejnými předpisy. Vzhledem k tomu, že v oblasti reklamy jsou právní předpisy v České republice od Rakouska velmi odlišné, mělo by být pro každého samozřejmostí, seznámit se s ustanoveními, která v dané zemi platí. Při porušení platných právních předpisů pro reklamu postupuje Rakouská komora zubních lékařů stejně proti rakouským i zahraničním zubním lékařům. Navrhovaná smírčí řízení nemůže Rakouská komora akceptovat. Takový postup je při porušování práva zahraničními zubními lékaři nepředstavitelný a stavěl by rakouské kolegy do horší pozice, než zubní lékaře, působící v zahraničí. Rakouská komora zubních lékařů je samozřejmě připravena k rozhovorům o nejčastějších problémech v souvislosti s výkonem povolání českých zubních lékařů v Rakousku. Dr. W. Doneus si je jistý, že společně lze přispět k lepšímu pochopení platných právních předpisů.