Jednání představenstva ČSK, Praha, 9. 2. 20181. GDPR

 • GDPR je předpis Evropské unie – obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Každý správce osobních údajů musí vést Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů. Komora ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR zpracovala vzorový materiál s variantami činností, které vykonávají běžné malé praxe do 9 zaměstnanců včetně. Soubor formulářů bude k dispozici na webu ČSK v sekci pro členy. Formuláře obsahují i technické řešení problémů.
 • Materiál je tvořen několika vzájemně propojenými tabulkami řazenými dle zdrojů údajů.
 • Tabulka č. 1 obsahuje Záznamy. Jsou zde uvedeny nejčastější způsoby zpracování osobních údajů, které je třeba upravit dle konkrétní situace v praxi (tj. odmazat nepoužívané či nereálné způsoby či přidat další méně časté způsoby zpracování (vzory uvedeny v tabulce č. 4 Další zpracování).
 • Tabulku není třeba tisknout, stačí v elektronické podobě; informace o zpracování informací se dává k podpisu pouze novým pacientům, e-mailová forma komunikace (i šifrovaná) je velký problém, nelze překlenout ani písemným souhlasem pacienta; lze použít i v případě zaměstnání dentální hygienistky.

2. Různé

 • Komora zpracovává ve spolupráci s Českou společností protetické stomatologie připomínky k návrhu změny právní úpravy stomatologických výrobků.
 • Česká ortodontická společnost zpracovává návrh týkající se ortodontických výrobků.

3. Vzdělávání

 • Udělování kreditů za vedení pregraduálního praktického cvičení – byl předložen návrh změny přílohy č. 1 ŘCVZL, část odborná činnost Pregraduální výuka. Dosud zde byla jen Přednášková činnost, návrh je doplněn o text „systematické vedení praktické výuky v klinických oborech“ a ohodnocen 2 kredity za 1 rok při min. 50 hodinách cvičení. Představenstvo neschválilo pozměňovací návrh: „slova 2 kredity“ se nahrazují slovy „3 kredity“. (PRO – 1; PROTI – 5) Představenstvo schválilo předložený návrh novely přílohy č. 1 ŘCVZL a předložilo ji připomínkovým místům. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Licence pro užívání softwaru na tvorbu testů – představenstvo schválilo nákup jedné licence programu pro účely přípravy testů Vzdělávacím střediskem ČSK. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Návrh České pediatricko-chirurgické společnosti ČLS JEP – představenstvo nesouhlasilo se záměrem České pediatricko-chirurgické společnosti ČLS JEP sdílení některých stomatologických výkonů s odborností dětská chirurgie a pověřilo prezidenta ČSK, aby návrh České pediatricko-chirurgické společnosti ČLS JEP jménem ČSK odmítl. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Výsledky – dotazníky vzdělávacích kurzů 2017 – prezentovány výsledky dotazníků VS ČSK za rok 2017, 86% vzdělávacích kurzů se konalo v Praze a 14% v Olomouci, 63% frekventantů se vzdělávalo v Praze (jednoho kurzu se v průměru zúčastní 25,2 frekventantů PZL) a 37% frekventantů v Olomouci (na jeden kurz PZL připadá 86,1 frekventantů), nejčetnější ze všech vzdělávacích kurzů byly kurzy PZL, vyplněný dotazník odevzdalo 80 % frekventantů, po přechodu zpět na papírovou formu dotazníků je jejich návratnost významně vyšší (dotazníky jsou anonymní), jen 39,5 % respondentů preferovalo odpolední časy konání vzdělávacích kurzů (14.00 – 20.00 hod.), dotazníky ukazují, že kurzy v podstatě splňují očekávání frekventantů a odpovídají tématu, ale nepřinášejí mnoho nového. Pozitivně je hodnocen projev lektora a organizace kurzu (organizace kurzů v Olomouci je hodnocena o něco lépe). Hodnocení kurzů současných či bývalých přednášejících z vysokých škol je hodnocena o něco hůře než ostatní, řada lektorů má významně rozdílná hodnocení dle typu kurzů (tj. vynikají především ve svém oboru a tématu).

4. Informace za uplynulé období

 • Dne 31. 1. 2018 proběhlo jednání profesních komor s předsedou vlády a ministryní financí, jednání se účastnil prezident Komory. Jednáno bylo o úpravách zákona o EET.
 • Dne 9. 2. 2018 byl zaslán protest prezidentů všech tří komor (ČSK, ČLK, Česká lékárnická komora) proti implementaci projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny ve zdravotnictví.
 • Dne 15. 1. 2018 jednali zástupci Komory o základních východiscích návrhu nové právní úpravy úhradové regulace zdravotnických prostředků na MZ ČR.
 • Dne 29. 1. 2018 se zástupce Komory účastnil 1. jednání Rady poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví na MZ ČR. Cílem jednání příprava reformy zdravotnictví a získání více prostředků pro ambulantní specialisty.
 • Dne 15. 1. a 29. 1. 2018 jednali zástupci Komory s VZP ČR a Svazem ZP o amalgámu.
 • Dne 24. 1. 2018 jednali zástupci Komory s VZP ČR o ošetřování HIV pacientů. Cílem jednání bylo řešení možnosti bonusových úhrad pro vytvoření sítě zdravotnických zařízení, která by ošetřovala tyto pacienty. Další pracoviště by se mohla do této sítě zapojit.
 • Dne 30. 1. 2018 se účastnili zástupci Zubohradu dohodovacího řízení ke změně jednacího řádu a zahájení jednání Dohodovacího řízení pro rok 2019.
 • Dne 19. 1. 2018 proběhlo jednání skupiny představenstva k PDD a 29. 1. 2018 se uskutečnilo první setkání OV PDD 2018.
 • Dne 22. 1. 2018 proběhlo jednání se starostou městské části Praha 1 k doprovodnému programu PDD „Den české stomatologie“.
 • Dne 19. 2. 2018 proběhne jednání s předsedou představenstva Obecního domu.
 • Dne 13. 1. 2018 se zástupce Komory zúčastnil Veterinárního reprezentačního plesu a dne 27. 1. 2018 22. reprezentačního plesu lékařů českých.
 • Dne 17. 1. 2018 proběhlo jednání o možnosti pořádání semináře pro autory odborných článků.
 • Dne 17. 1. 2018 proběhlo jednání se zástupci společnosti Edudental.
 • Dne 17. 1. 2018 se zástupci Komory zúčastnili křtu nové učebnice stomatochirurgie kolektivu pod vedením primáře MUDr. Hrušáka, Ph.D.
 • Dne 19. 1. 2018 proběhlo jednání se zástupci České ortodontické společnosti o možnostech získávání specializace Ortodoncie.
 • Dne 19. 1. 2018 se konalo setkání Předsedů OSK v Praze a 26. 1. 2018 v Olomouci.
 • Dne 24. 1. 2018 poskytl prezident Komory rozhovor pro týdeník Květy.
 • Začátkem března se prezident Komory zúčastní KRAKDENTU 2018.
 • Dne 31. 1. 2018 proběhlo setkání skupiny Světového dne ústního zdraví.
 • Dne 5. 2. 2018 proběhlo jednání se zástupci Stomatologické společnosti ČLS JEP o spolupráci v roce 2018. S vedením ČLS JEP bylo dojednáno, že vydávání časopisu Česká stomatologie převezme ČSK, časopis bude dvojjazyčný a bude příležitostí pro prezentaci mladých kolegů.
 • Dne 7. 2. 2018 proběhlo jednání s Českou společností protetické stomatologie o společných připomínkách k návrhu novely zákona upravující protetické výrobky.
 • Dne 7. 2. 2018 proběhlo jednání Koalice soukromých lékařů.

5. Žádosti podané Vzdělávacímu středisku

 • Představenstvo udělilo poskytovateli Stomat, spol. s r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 9. 2. 2018 do 8. 2. 2023. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli Optident, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 12. 4. 2018 do 11. 4. 2023. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli Oddělení ÚČOCH, KNTB, a. s. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 15. 4. 2018 do 14. 4. 2023. (PRO – 12; PROTI – 0)

6. Žádosti o udělení/obnovení Pečeti ČSK

 • Představenstvo vyhovělo žádosti Českého zeleného kříže, obecně prospěšné společnosti, a prodloužilo licenci na užívání Pečeti ČSK na projekt Dětský úsměv. (PRO – 12; PROTI – 0)

7. Žádosti o příspěvek z účtu klinik

 • Představenstvo přiznalo členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na cestovné, ubytování a kongresový poplatek souvisejících s jeho účastí na The Edinburgh Head and Neck Course – Module II: Head and Neck Reconstruction, Edinburg, Anglie, 31. 1. – 2. 2. 2018, a to až do výše 30.505 Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo zamítlo žádost jiného člena Komory o příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na cestovné, ubytování a kongresový poplatek souvisejících s jeho účastí na The Edinburgh Head and Neck Course – Module II: Head and Neck Reconstruction, Edinburg, Anglie, 31. 1. – 2. 2. 2018. (PRO – 11; PROTI – 0). Člen nedosáhl v rámci hodnocení požadovaného množství bodů.
 • Představenstvo přiznalo jinému členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek související s jeho účastí na Hands-on cadaver intensive course in orthognathic surgery and ancillary procedures 2017-2018 (for national or internal trainees or specialists in Oral and Maxilofacial Surgery), Universitat Internacional de Catalunya – Faculty of Dentistry, Barcelona, 3. – 4. 5. 2018, a to až do výše 50.000 Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo jinému členů Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek související s jeho účastí na Microsurgery – precongress course – International comprehensive surgical training courses for Cranio-Maxillo-Facial oncology accompanying the 24th congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, Mnichov, 16. – 17. 9. 2018, a to až do výše 26.000 Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo dalšímu členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek související s jeho účastí na EACMFS 2018 pre-postcongress courses Sepwise Flap Raising, Uniklinik RWTH Aachen, 13. – 15. 9. 2018, a to až do výše 40.000 Kč, a pověřuje prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo dalšímu členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek související s jeho účastí na EACMFS 2018 pre-postcongress courses Sepwise Flap Raising, Uniklinik RWTH Aachen, 13. – 15. 9. 2018, a to až do výše 40.000 Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0)

8. Žádost o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo zcela prominulo členu Komory roční členský příspěvek pro rok 2018 v celkové výši 6.600 Kč. (PRO – 13; PROTI – 0) Odůvodnění: rozhodným dnem pro příspěvkovou povinnost je 31. ledna 2018. Žadatel byl až do 10. února 2018 poskytovatelem zdravotních služeb. Skutečnost, že žadatel dosáhne v roce 2018 70 let, není významná. Osvobození členů starších 70 let se vztahuje jen na roční členský příspěvek v kategoriích „pracující důchodci-zaměstnanci“ a „nepracující důchodci“. Žadatel je však vzhledem k tomu, že byl k rozhodnému dni poskytovatelem zdravotních služeb, povinen v roce 2018 platit roční členský příspěvek v kategorii „provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob“ a osvobození se na něj proto nevztahuje. Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Představenstvo shledalo tvrdost řádu v tom, že žadatel podal žádost o odnětí oprávnění již 11. prosince 2017 a oprávnění mu bylo odňato k 10. únoru 2018, tedy deset dnů po rozhodném dni. Tato doba se představenstvu jeví tak krátká, že odůvodňuje postup podle § 8a finančního řádu; trvat za tohoto stavu u člena Komory, který vykonával své povolání vlastním jménem, navíc ve věku 70 let, na zaplacení ročního členského příspěvku v plné výši, se představenstvu jeví jako nepřiměřeně tvrdé.
 • Představenstvo zčásti prominulo jiné člence Komory roční členský příspěvek pro rok 2018 v celkové výši 5.800 Kč, zbývající část k úhradě činí 300 Kč. (PRO – 13; PROTI – 0) Odůvodnění: rozhodným dnem pro příspěvkovou povinnost je 31. ledna 2018. Žadatelka byla až do 1. března 2018 poskytovatelem zdravotních služeb. Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Představenstvo přihlédlo k tomu, že žadatelka fakticky ukončila výkon svého povolání ke konci roku 2017. V roce 2018 v ordinaci probíhala rekonstrukce již pro potřeby nového poskytovatele. Trvání jejího oprávnění k poskytování zdravotních služeb tak bylo ryze formální, nepřinášelo jí žádné příjmy z výkonu povolání. Trvat za tohoto stavu u členky Komory, která poskytovala zdravotní služby vlastním jménem, na zaplacení ročního členského příspěvku v plné výši, se představenstvu jeví jako nepřiměřeně tvrdé.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky Komory o částečné prominutí ročního členského příspěvku pro rok 2018 ve výši 6.100 Kč. (PRO – 12; PROTI – 0) Odůvodnění: rozhodným dnem pro příspěvkovou povinnost je 31. ledna 2018. Žadatelka byla až do 28. února 2018 poskytovatelem zdravotních služeb. Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Žadatelka zjevně hodlá vykonávat své povolání až do konce února 2018 (teprve od 1. března 2018 nastupuje do důchodu). Její oprávnění k poskytování zdravotních služeb tak není jen formální, ale přináší jí výdělek jako každému jinému poskytovateli. Doba jednoho měsíce po rozhodném dni (jde o cca 1/12 celého roku) je přitom již tak dlouhá, že o tvrdosti při uplatňování řádů Komory nelze uvažovat.

9. Různé

 • Žádost Světového dne ústního zdraví – představenstvo schválilo poskytnutí částky ve výši 39.000 Kč společnosti ARAK o.p.s. na podporu konání Světového dne ústního zdraví 2018 v Olomouci dne 23. a 27. 3. 2018. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Žádost o souhlas s organizací vzdělávací akce s rozpočtem nad 100.000 Kč – OSK České Budějovice požádalo o schválení rozpočtu vzdělávací akce „Budějcký Rarášek ve stomatologii 2018“ s rozpočtem nad 100.000,- Kč, která se bude konat ve dnech 13. – 14. 4. 2018 v areálu Sporthotel Zátoň, Větřní u Českého Krumlova. Představenstvo pořádání vzdělávací akce „Budějcký Rarášek ve stomatologii 2018“ schválilo. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Webové stránky ČSK – představenstvo bylo seznámeno s nejčastějšími problémy nových webových stránek ČSK. Řešení řady problémů je spojeno s dalším rozvojem IT systému ČSK.
 • Byla podána informace o změnách v personální obsazení IT v Kanceláři ČSK. Byla ukončena spolupráce s MAP Systems s.r.o., která bude nadále spolupracovat s ČSK pouze na programování. Novým administrátorem IT ČSK je Bc. Hajšman.