Jednání představenstva ČSK, Praha, 9. 9. 2011Informace z jednání představenstva ČSK,
Praha 9. 9. 2011

1. Informace za uplynulé období – souhrn

– Dohodovací řízení o cenách na rok 2012 – MUDr. Chrz, MUDr. ČernýDohodovací řízení na rok 2012 skončilo nedohodou o výši úhrad. Naopak došlo ke shodě na principu úhrad formou „Ceníku stomatologické péče“. ČSK dala podnět pro vytvoření pracovní skupiny MZ ČR ke sjednocení „Ceníku“ s Přílohou č. 1 zákona č. 48/1997 Sb. a k vytvoření podkladů pro MZ ČR k vydání úhradové vyhlášky na rok 2012. Za Zubohrad se účastní MUDr. Banková, MUDr. Vystrčilová, za VZP MUDr. Macháčková, za Svaz ZP MUDr. Kostka, za MZ ČR Ing. Tallerová. Prvního setkání pracovní skupiny se účastnil také MUDr. Chrz jako pozorovatel.
Dohodovací řízení bylo zahájeno v květnu a podle harmonogramu účastníci předložili své návrhy v měsíci srpnu (VZP, Svaz ZP, Zubohrad). Ze stran pojišťoven nebyla snaha k navýšení úhrad. MZ ČR musí rozhodnout a vydat cenovou vyhlášku. Z probíhajících jednání se dá usuzovat, že nedojde ke snížení úhrad ve stomatologii. S VZP byl také neoficiálně projednáván návrh na navýšení úhrady za výplně při prodloužení „životnosti“ výplně. Tato možnost bude se ZP dále projednávána.– Legislativa, MUDr. Chrz, MUDr. ČernýProjednávání novel zákonů je velmi komplikované, a to zejména vzhledem k délce schvalovacího procesu v PSP a k pozměňujícím návrhům.
Na Valnou hromadu je připravena prezentace o legislativě.
Novela zákona č. 48/1997 o zdravotním pojištění – MUDr. Chrz
Byl předložen a schválen pozměňovací návrh, který obsahuje možnost spoluúčasti pacienta. Návrh ČSK na vyřazení výplní a endodoncie neprošel. V současné době je projednávána novela Přílohy č. 1. a Přílohy č. 4, kde jsou zapracované další návrhy změn předložených ČSK (viz prezentace dodaná v průběhu jednání).
Zákon o zdravotních službách – MUDr. Chrz
V PSP ČR Bc. Šnajdr a MUDr. Štětina předložili návrh, aby v přechodných ustanoveních byla opětovně uvedena přeregistrace ZZ. Od platnosti tohoto zákona musí všechna ZZ do 9 měsíců požádat po přeregistraci. Původní registrace budou platit 36 měsíců od platnosti zákona. KSL vypracovává své odmítavé stanovisko.
Vyhláška o věcném a technickém vybavení ZZ – MUDr. Chrz
Vyhláška je v připomínkovém řízení. Nepředpokládají se zásadní změny. Připomínky ČSK jsou zapracovány (zrušení vlastního i.o. rtg pro ortodontisty).
Vyhláška o minimálním personálním zabezpečení – MUDr. Chrz
Vyhláška je v připomínkovém řízení. ČSK prosazuje, aby sestra nemusela být v ordinaci po celou ordinační dobu.
Vyhláška o preventivních prohlídkách – MUDr. Chrz
Vyhláška byla připomínkována ČSK a také ZP. Zmíněné rozmezí preventivní prohlídky v délce 11 měsíců není v souladu s naším „Ceníkem“.
Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečnosti zdravotních služeb – MUDr. Chrz
Tato vyhláška je vytvořena především pro nemocnice a vyhláška nezohledňuje malá ZZ, což bylo ČSK připomínkováno a vyhláška odmítnuta jako celek.
Vyhláška o zdravotnické dokumentaci – MUDr. Chrz
ČSK má zásadní výhrady ke zde uvedené možnosti vedení dokumentace pouze elektronickou formou. KSL (včetně ČSK) návrh vyhlášky odmítla jako odborně i legislativně chybný a nedostatečně projednaný. S navrženým zněním nesouhlasí ani Česká lékařská komora.
Vedení dokumentace v papírové podobě se nejeví jako problémové. Naopak navržený způsob vedení zdravotní dokumentace v elektronické podobě je nepřijatelný (generování 36 znakového identifikátoru s informací o lékaři, ZZ, pacientovi, diagnóze, nutnost koupě časového razítka, zaručeného podpisu, nutnost rychlého připojení k internetu aj.).
Atomový zákon – MUDr. Chrz, MUDr. Černý
Novelou Atomového zákona, která vstoupila v platnost 31. 8. 2011, byla zrušena povinná tříletá odborná praxe provozovatele zubních rtg.– Záruční doba stomatologických výrobků, dotazník CED – MUDr. Chrz, MUDr. Černý, doc. ZemenV ČR byla zavedena záruční doba 24 měsíců na individuálně zhotovené výrobky novelou Občanského zákoníku platnou od 23. 2. 2011. ČSK jednala s MZ ČR, poslanci a ZP o nevhodnosti aplikace tohoto ustanovení pro zhotovování stomatologických výrobků. Po usilovném jednání se podařilo změnit Přílohu č. 4 zákona č. 48/1997 Sb. tak, aby se záruka týkala pouze oprav nikoli úprav vzniklých změnou zdravotního stavu (např. rebaze, rozšíření baze náhrady, ortodoncie). Novela Přílohy č. 4 může vstoupit v platnost nejdříve k 1. 1. 2012. Na pokrytí období do doby platnosti novely je připravena k podpisu dohoda mezi Zubohradem a ZP.
Doc. Zemen oslovil prostřednictvím CED jednotlivé země EU s žádostí o vyplnění dotazníku k záručním lhůtám stomatologických výrobků. Tento přehled byl cenným podkladem pro jednání s MZ ČR a ZP.– Zdravotní komise Věcí veřejných – MUDr. ChrzMUDr. Chrz a MUDr. Černý jednali s MUDr. Štětinou a následně se zúčastnili jako hosté jednání Zdravotní komise Věcí veřejných.– Novela zákona o soudních znalcích a tlumočnících – MUDr. ChrzMUDr. Chrz, MUDr. Černý a Mgr. Slavík jednali s Mgr. Lubošem Dörflem, členem komise, která připravuje novelu tohoto zákona. V jednání se bude pokračovat.– Pracovní skupina ke sjednocení „Ceníku“ Přílohy č. 1 zákona 48/1997 Sb. a k vytvoření podkladů pro MZ ČR k vydání úhradové vyhlášky na rok 2012 – MUDr. Banková, MUDr. VystrčilováHlavním cílem skupiny je sladění textů vyhlášky s „Ceníkem“. Byla připravena náplň kódu 00900 „Komplexní vyšetření a ošetření zubním lékařem při registraci pacienta“.– Pracovní skupina představenstva k jednacímu řádu – MUDr. ČernýPracovní skupina se sešla dvakrát v průběhu prázdnin. Za pomoci Mgr. Slavíka se vytváří věcný záměr jednacího řádu, který obsahuje obecnou část a část pro jednotlivé orgány. Práce pokračuje a na příští schůzce skupiny (na přelomu září a října) je v plánu projednávání paragrafovaného znění.– Pracovní skupina představenstva ke vzdělávání – MUDr. ČernýPracovní skupina se zabývala systémem vzdělávání organizovaného ČSK a vzděláváním tzv. certifikovaného odborníka. Byl vytvořen a rozeslán dopis
10 odborným společnostem s cílem napomoci vzniku specializovaných vzdělávacích programů v tradičních i nově vznikajících suboborech zubního lékařství.

K dnešnímu dni jsme obdrželi odpovědi od čtyř odborných společností. Dopis ČSK bude dalšími společnostmi projednán v průběhu měsíce září.– Webové stránky pro pacienty – MUDr. TrojanMUDr. Trojan oslovil odborníky s prosbou o články ke zveřejnění na webu. Na jednání představenstva v říjnu budou tyto webové stránky prezentovány. Název stránek je nyní DentForum. K přípravě rozpočtu na rok 2012 je třeba předat podklady odhadu finanční náročnosti přípravy a provozování webových stránek.– Stomatologická komise VZP – MUDr. ChrzHlavním tématem jednání komise bylo vedení zdravotnické dokumentace. Revizní lékaři upozornili na nepřesný a nedostatečný způsob jejího vedení.
Předpokládá se vytvoření minimální náplně zdravotnické dokumentace.

Podnět pro zařazení této tématiky jako další vzdělávací akci ČSK.

2. Zahraniční činnost – MUDr. Chrz

– společné jednání se SKZL – Pieniny – MUDr. Chrz
Společného zasedání se za ČSK zúčastnili MUDr. Chrz, MUDr. Černý, MUDr. Ševčík, MUDr. Banková, MUDr. Řezáč. SKZL řeší podobné problémy jako ČSK. Např. vztah k zubním technikům a jejich zájem o výdej stomatologických výrobků, standardy a nadstandardy a spoluúčast pacientů. Z diskuse vyplynulo, že téma „Guidelines a standardy“ je závažným tématem celé EU; bude hlavním tématem Workshopu v rámci PDD. SKZL oceňuje spolupráci s ČSK při vzdělávání zubních lékařů.
– Polsko-Německé symposium 6. – 8. 10. 2011, Książ, Polsko – MUDr. Chrz
Přislíbena účast MUDr. Chrze a MUDr. Černého. Vzhledem k termínu symposia byla vznesena žádost o změnu termínu jednání představenstva na 14. – 15. 10. 2011. MUDr. Chrz požádal členy představenstva o zvážení a bude rozhodnuto na konci jednání.
– CED – MUDr. Chrz
Zasedání 18. 11. 2011, Brusel
Účast na zasedání bude rozhodnuta a nahlášena v průběhu následných dnů.
Dotazníky CED
Doc. Zemen odeslal odpovědi na několik dotazníků z CED. Informace podá na příštím jednání představenstvu.

3. Informace o plnění rozpočtu ČSK 1-6/2011 – RNDr. Švábová

– Plnění rozpočtu se vyvíjí dle předpokladu (výdaje celkem 49 %, příjmy celkem 79 %). V kapitole Apolenka je zaúčtováno uhrazení další částky jistiny. Členské příspěvky jsou uhrazeny na 100,29 %. Předpokládá se problém při naplnění příjmu z výstavy Expodent. Společnost Kooperativa a.s. přispěla finanční částkou 300 000 Kč k příležitosti oslav 20. výročí vzniku ČSK.
Do konce roku budou výraznější změny u kongresu PDD, oslav 20. výročí vzniku ČSK – v této položce je plánován i příspěvek v celkové výši 200 000 Kč pro OSK, které o příspěvek požádají.

4. Příprava rozpočtu na rok 2012 – RNDr. Švábová

– Návrh rozpočtu na rok 2012 bude předložen na říjnovém jednání představenstva.
Proti stávajícímu rozpočtu se bude lišit v kapitole Apolenka – předpokládané zaplacení hypotéky již v roce 2011, nutnost vytvoření fondu oprav
cca 300 000 Kč. Pro vytvoření fondu oprav je nutno mít kvalifikovaný odhad a dokumentaci. Dále je třeba zohlednit vytvoření a provoz webových stránek pro pacienty, případně nové webové stránky ČSK.
V rozpočtované částce za LKS je plánována nižší částka – nepředpokládá se další vydávání přílohy Dentální tým.

5. Valná hromada, PDD, Workshop, Expodent – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

– Valná hromada: sobota 10. 9. 2011 od 10:00 hod. v Národním domě na Vinohradech. Z pozvaných hostů se účastní za MZ ČR – Ing. Nosek, VZP – MUDr. Horák a MUDr. Macháčková, Svaz ZP – MUDr. Kostka (ZP Metal-Aliance), ČP ZP – MUDr. Knorová, VoZP ČR – MUDr. Gregor, ZP MV ČR – Ing. Jung, ČLK – MUDr. Říhová. V rámci VH se budou prodávat Rentgenologická skripta (4. vydání).
– PDD: Program je stanoven a probíhají přípravy. V současné době je registrováno cca 850 účastníků.
– Workshop: Téma Guidelines a standardy v zubním lékařství.
– Expodent: 15 firem potvrdilo svoji účast. Ve spolupráci s Bc. Ševčíkovou jsou připravené praktické i technické prezentace (CAD-CAM). Opět jsou zařazeny programy pro dětskou prevenci. Proběhne křest knihy „Vývojové a získané poruchy zubů a tvrdých zubních tkání“ od doc. MUDr. Vlasty Merglové a doc. MUDr. Romany Ivančakové. Veškeré doprovodné programy v rámci Expodentu jsou zdarma.

6. Oslavy 20. výročí vzniku ČSK – MUDr. Černý

– Společenský večer se koná 13. 10. 2011 od 19 hod. v KCP.
– Oceněným osobám byly zaslány pozvánky a jsou pro ně zajištěny stříbrné pamětní medaile.
– Do LKS č. 9 bude vložena pozvánka (pro dvě osoby) na Společenský večer.
Na základě kuponu z této vstupenky bude předána jedna pamětní medaile z materiálu Nordic Gold.

– Pozváni budou primátor hl. města a zástupci z Kooperativa a.s., ZP, profesních komor a další.
– V programu vystoupí Sestry Havelkovy a Fanfárový orchestr Hradní stráže.
Od 20:30 hod. je plánována volná zábava a malé občerstvení.

7. Žádosti o příspěvek z účtu klinik – MUDr. Houba, L. Císařová

Představenstvo rozhodovalo o příspěvcích z účtu klinik, přiznalo příspěvky v celkové výši 65.502,- Kč + daň. (PRO: 11; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 1)

8. Diskusní fórum na webu ČSK – MUDr. Černý

Představenstvo schválilo zprovoznění neanonymního diskusního fóra na webových stránkách ČSK od 1. 11. 2011. (PRO: 12; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0)

9. Žádost Sdružení studentů stomatologie o finanční příspěvek na nové webové stránky – MUDr. Chrz, RNDr. Švábová

Představenstvo souhlasilo s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč na podporu vytvoření webových stránek Sdružení studentů stomatologie. (PRO: 12; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0)

10. Termín jednání představenstva ČSK v říjnu 2011 – MUDr. Chrz

Představenstvo souhlasilo se změnou termínu říjnového jednání představenstva na 14. – 15. 10. 2011. (PRO: 11; PROTI: 1; ZDRŽEL SE: 0)

11. Vystoupení skupiny PAROLET v druhé části společenského večera, MUDr. Chrz

Představenstvo nevyužilo nabídku vystoupení skupiny PAROLET u příležitosti 20. oslav vzniku ČSK. (PRO: 0; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 12)

12. Žádost o prominutí členského příspěvku – RNDr. Švábová

Představenstvo rozhodlo o prominutí ročního členského příspěvku členky OSK Ústní nad Labem ze zdravotních důvodů. (PRO: 12; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0)

13. Statistické šetření nákladovosti za rok 2010 – MUDr. Chrz, RNDr. Švábová

Statistické šetření nákladovosti za rok 2010 provádí Ing. Pavel Kašpárek, CSc.
– SKS poradenství s.r.o. a Ing. Petra Ottová. K dnešnímu dni byly předány kontakty zubních lékařů a jejich ZZ v počtu 122 kontaktů Ing. Kašpárkovi a 58 kontaktů Ing. Ottové.

Předsedové OSK budou požádáni o zajištění dalších kontaktů.

14. Žaloba Österreichische Zahnärztekammer ohledně klamavé reklamy – MUDr. Vystrčilová

V průběhu léta probíhala žaloba Rakouské komory na zubního lékaře z České republiky ohledně klamavé reklamy (v textu inzerátu bylo uvedeno Zahnklinik).
Český zubní lékař danou žalobu prohrál a byla mu udělena pokuta.