Jednání představenstva ČSK, Přerov, 17. 5. 2013Zápis z jednání představenstva ČSK,
Hotel Jana – Přerov, 17. 5. 2013


1. Informace za uplynulé období
– Činnost OSK – MUDr. Černý

  • Z informací o problematice financování společných čestných rad vyvstala otázka ke zvážení, zda nezměnit systém financování (např. úhrady z centra).

– Jednání Koalice soukromých lékařů – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

  Koalice soukromých lékařů vydala stanovisko k pozměňovacímu návrhu poslanců Šťastného a Skalického (Sněmovní tisk 761/2013) k zavedení pozitivních listů (preskripce) a také prohlášení k navýšení platby státu za státní pojištěnce. V rámci připomínkového řízení k zákonu o zdravotních službách se připomínky všech sektorů prolínají. Zásadní připomínkou ČSK je, že ČSK není opakovaně přizvávána do připomínkového řízení. Na toto téma bude jednat MUDr. Chrz s ministrem zdravotnictví.

– Bělení zubů – jednání s Czechdent – MUDr. Chrz

  Asociace Czechdent předá odborníkům podklady pro zpracování odborného posudku, který by sloužil jako podklad pro jednání na SÚKLu pro to, aby prostředky na tzv. ordinační bělení mohly být považovány za zdravotnické prostředky.


– Závěrečná konference individuálních projektů MZ ČR – MUDr. Vostrejž

  • Proběhla závěrečná konference individuálních projektů MZ ČR „Vzdělávání lékařů“ a „Vzdělávání nelékařů“, jejichž generálním dodavatelem je IPVZ. Podařilo se vyčerpat podstatnou část financí příslušného fondu v daném období. Zmíněna byla rozsáhlá administrativní agenda. Na příští roky nejsou vypsány žádné další velké projekty. Případné další finanční zdroje z EU na vzdělávání by měly být směřovány na rekvalifikace.

– Dopis Radě pro rozhlasové a televizní vysílání – MUDr. Chrz

  • ČSK zaslala dopis Radě pro rozhlasové a televizní vysílání se stížností a podnětem k provedení dohledu nad dodržováním právních předpisů v oblasti televizního a rozhlasového vysílání v souvislosti s odvysílanou reportáží „Zubař obviněný z pedofilie stále ordinuje“ v pořadu TV Nova Televizní noviny dne 12. 3. 2013. Dopis se stížností obdržel také generální ředitel TV Nova. Následně se slovně omluvil redaktor a proběhl další rozhovor na TV Nova.

 

  Zaslán byl také dopis hejtmanovi Středočeského kraje, MVDr. Josefu Řihákovi, který zaslal odpověď s vysvětlením, jaké kroky v dané kauze podnikají.


– 13. pracovní setkání jihočeských ortodontistů a zubních techniků – MUDr. Chrz

  • 13. pracovního setkání jihočeských ortodontistů a zubních techniků v Českých Budějovicích bylo pořádáno ve dnech 26. – 27. 4. 2013 Komorou zubních techniků ČR. Součástí programu bylo vystoupení zubní laborantky o modelech (nejen pro ortodontickou práci) a jejich cenové relace.

– Webinář – MUDr. Odvody

  • MUDr. Odvody informoval o uskutečněných webinářích, zájem vždy převyšoval kapacitu „třídy“. Navýšení počtu účastníků webináře by neprospělo kvalitě probíhající diskuse mezi lektorem a účastníky webináře, proto se hledají jiné možnosti zpřístupnění webinářů dalším zájemcům.

 

  • MUDr. Odvody jednal o možnosti vysílat streamované video pro ty zájemce o webinář, kteří se po vyčerpání kapacity nemohou přihlásit k řádnému sledování webináře. Firma Adobe nemá námitek.

– Setkání s prezidentkou Sdružení studentů stomatologie ČR – MUDr. Chrz, RNDr. Švábová

  • Proběhlo jednání s prezidentkou Sdružení studentů stomatologie ČR

 

  o pokračování spolupráce mezi SSS ČR a ČSK v letošním i následujícím roce. Na červnovém jednání představenstva bude předložen návrh SSS ČR na spolupráci a finanční podporu od ČSK.


– VZP, jednání nad výsledky projektu kvality péče ve stomatologii – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

  Dne 6. 5. 2013 proběhlo jednání nad výsledky projektu kvality péče ve stomatologii na VZP ČR. VZP prezentovala projekt kvality péče ve stomatologii a výsledky ze získaných detailních dat za posledních 5 let týkajících se zubních lékařů. Projekt a stanovené ukazatele VZP mají za cíl odhalit nepoctivé zubní lékaře a přispět ke zvýšení kvality poskytované péče (získaná data poukazují na cca 10 % problémových zubních lékařů).


– Seminář pro studenty 5. ročníku zubního lékařství LF UK Hradec Králové – MUDr. Chrz

  • Dne 15. 5. 2013 se MUDr. Chrz účastnil semináře pro studenty 5. ročníku zubního lékařství LF UK v Hradci Králové na Stomatologické klinice LF UK a FN Hradec Králové s MUDr. Vítem Hrubeckým. Semináře se účastnilo 40 studentů. Z diskuse vyplynulo, že pouze jeden student má zájem o otevření soukromé praxe ihned po ukončení studia.

– Společnost 3M Česko spol. s r.o. – MUDr. Odvody

  • Dne 16. 5. 2013 proběhlo setkání se zástupcem společnosti 3M, který mu představil program e-learningu se zaměřením především na ortodontisty a plán distančního vzdělávání. Oslovují zubní lékaře s výzvou, aby si sami zvolili přednášejícího, téma kursu a cena je poté tvořena dle počtu přihlášených zájemců. Společnost 3M Česko spol. s r. o. má zájem o přidělení kreditů jejich virtuálním kurzům. Jednání bude dále pokračovat.

2. Zahraniční činnost – doc. MUDr. Zemen, MUDr. Černý
– Mezinárodní organizace – doc. ZemenADEE

  • – ve dnech 28. 8. – 31. 8. 2013 se koná v Birminghamu výroční zasedání ADEE, jehož tématem je elektronické vzdělávání. Je nutné stanovit zástupce, který se bude účastnit za ČSK.

CED

  • – znovu byl zaslán dotazník o vedlejších účincích bělení, na který ČSK neodpovídala.

FDI 

  • – tisková zpráva o likvidaci amalgámu v Africe.

– Plenární zasedání ERO – MUDr. Černý

  • MUDr. Chrz a MUDr. Černý se účastnili

 

  • plenárního zasedání ERO v Postupimi ve dnech 19. – 20. 4. 2013, jehož

 

  • hostitelem byla Spolková komora zubních lékařů.

 

  • Program zasedání byl standardně strukturován a kromě běžných součástí programu byly důležitým bodem druhého dne i volby na čtyři pozice ve vedení ERO. Po skončení svého funkčního období odchází z vedení ERO dosavadní prezident dr. Seeberger (Itálie) a jeho nástupcem je dr. Rusca (Švýcarsko). Do funkce prezident-elect byla zvolena dr. Lella (Polsko), generálním sekretářem byl zvolen dr. Schrangl (Rakousko) a pokladníkem dr. Frank (Německo). Novou členkou výboru byla zvolena dr. Yücel (Turecko). Příští plenární zasedání ERO se uskuteční v srpnu tohoto roku v Istanbulu při příležitosti 101. výročního zasedání FDI.

 

  MUDr. Chrz pozval Dr. Seebergera na slavnostní sněm ČSK.


3. Informace revizní komise ČSK – MUDr. Kraus Kozumplíková
– Revizní komise zasedala mimořádně dne 22. 4. 2013 v souvislosti se zahájeným šetřením nakládání s hotovostí ve Vzdělávacím středisku ČSK. MUDr. Kraus Kozumplíková seznámila přítomné se zprávou z šetření revizní komise. Zpráva bude přednesena na 59. jednání sněmu.

4. Plnění rozpočtu a hospodářský výsledek ČSK za rok 2012 – MUDr. Řezáč, RNDr. Švábová

  MUDr. Řezáč a RNDr. Švábová informovali představenstvo o plnění rozpočtu a o hospodářském výsledku ČSK za rok 2012. Zpráva bude přednesena na 59. jednání sněmu.


5. Řád celoživotního vzdělávání zubních lékařů – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

  • Návrh novely ŘCVZL byl zaslán všem účastníkům 59. jednání sněmu ČSK a bude sněmem projednáván dne 19. 5. 2013 v řádném legislativním postupu. K dnešnímu dni nebyly zaslány žádné připomínky k návrhu novely ŘCVZL.

 

  • Bylo upozorněno, že žádosti o osvědčení přicházejí na ČSK po uplynutí doby platnosti. Lhůta pro podání žádosti o osvědčení se počítá od okamžiku podání žádosti na příslušné OSK.

6. Upřesnění programu 59. jednání sněmu ČSK – MUDr. Chrz

  Do programu 59. jednání sněmu ČSK budou zařazeny další dva body jednání, a to odvolání MUDr. Faltýnka proti rozhodnutí představenstva Komory a dohodovací řízení pro rok 2014. MUDr. Chrz informoval, že MUDr. Faltýnek se nezúčastní jednání sněmu, avšak jeho odvolání musí být řádně projednáno sněmem. Prezentace MUDr. Černého o tříletém projektu zubních průkazů dítěte ve spolupráci s FDI bude zařazena do nedělního bloku v části Různé.


7. Žádosti podané vzdělávacímu středisku – MUDr. Odvody

  Představenstvo udělilo pracovišti Primadent s.r.o. akreditaci typu II. pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 17. 5. 2013 do 17. 5. 2018. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1).Představenstvo udělilo pracovišti MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA akreditaci typu II. pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 17. 5. 2013 do 17. 5. 2018. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0).
  Představenstvo udělilo pracovišti Stomatologické centrum s.r.o., MUDr. Pavel Konečný, akreditaci typu II. pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 17. 5. 2013 do 17. 5. 2018. (PRO – 13;PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
  Představenstvo neregistrovalo vzdělávací akci „International Seminar OSSTEM AIC Shanghai 2013″, termín konání: 11. – 15. 5. 2013, místo konání: Shanghai v systému celoživotního vzdělávání Komory. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0).Představenstvo neregistrovalo vzdělávací akci „Litovelské homeopatické fórum“, termín konání: 30. 5. – 1. 6. 2013, místo konání: Litovel v systému celoživotního vzdělávání Komory. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)


8. Žádost o zápis do seznamu znalců ČSK – MUDr. Chrz

  • Představenstvo rozhodlo o tom, že do seznamu znalců Komory se pro obor záchovná stomatologie zapisuje MUDr. Petr Bednář, Ph.D. (PRO – 11; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2)

9. Žádost o schválení pořádání vzdělávací akce s rozpočtem přesahujícím 100.000,- Kč – MUDr. Řezáč

  • Představenstvo schválilo pořádání vzdělávací akce „Petrovice 2013“ s rozpočtem přesahujícím 100.000,- Kč, kterou pořádá OSK Plzeň ve dnech 4. – 6. 10. 2013 v Petrovicích u Sušice. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

10. Žádost o příspěvek z účtu klinik – MUDr. Houba, I. Haiserová

  Představenstvo přiznalo členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenku a registrační poplatek souvisejících s jeho účastí na Grand Ortho and Opal Orthodontics Meeting – kurs Dr. Arnetta a Dr. McLaughlina: Ortodonticko chirurgická léčba u čelistních anomálií ve Varšavě, 24. – 25. 5. 2013, a to až do výše 14.240,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
  Představenstvo přiznalo členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenku a registrační poplatek souvisejících s jeho účastí na Cranio-maxillofacial Operative Surgery Cadaver Worskhop, Coventry, Anglie, v termínu 18. – 20. 9. 2013, a to až do výše 46.000,- Kč a pověřuje prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1).Představenstvo nepřiznalo jinému členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenku a registrační poplatek souvisejících s jeho účastí na Cranio-maxillofacial Operative Surgery Cadaver Worskhop, Coventry, Anglie, v termínu 18. – 20. 9. 2013, neboť tento člen nedosáhl minimálního požadovaného počtu bodů. (PRO – 8; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 5).


11. Dohodovací řízení pro rok 2014, Zubohrad – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

  • Termín 1. jednání Dohodovacího řízení pro rok 2014 pro skupinu poskytovatelů ambulantní stomatologické péče je stanoveno na středu 19. 6. 2013 v 9:00 hod. v Apolence. Návrhy a požadavky za segment stomatologie budou projednány a formulovány na červnovém jednání představenstva. Zástupci Zubohradu jsou MUDr. Chrz, MUDr. Černý, MUDr. Banková a MUDr. Vystrčilová.

12. Slavnostní sněm ČSK – MUDr. Chrz

  • Na svém dubnovém jednání představenstvo odsouhlasilo udělení ocenění zahraničním osobnostem: Dr. Alexander Bednárik, Dr. Gerhard Seeberger, Dr. Robert Stepien, Piotr Cebulski. MUDr. Chrz dále navrhl Dr. Jozefa

 

  Fábryho ze SKZL, který byl představenstvem schválen.


13. Dentforum – MUDr. Trojan, MUDr. Odvody

  • Dnes, 17. 5. 2013 proběhlo jednání skupiny Dentforum. Byla zahájena spolupráce s PhDr. Hrdinovou, která zaslala okruh námětů a témat (odsouhlaseno bylo 12 navržených témat) k uveřejnění na těchto stránkách (nejčastější dotazy, novinky). Členové představenstva byli požádáni o pomoc s tvorbou článků, aby každý měsíc byl uveřejněn jeden. Práce na Dentforu budou pokračovat a po určité době bude web opět zhodnocen.

14. Informace revizní komise ČSK – MUDr. Chrz, Mgr. Slavík

  • Diskuse k informaci revizní komise ČSK – nakládání s hotovostí ve vzdělávacím středisku Kanceláře ČSK

 

  • Představenstvo se seznámilo s obsahem mimořádné revizní zprávy o činnosti Kanceláře ČSK a vzalo ji na vědomí a uložilo

 

  • ·

 

  • Kanceláři Komory, aby k uzávěrce každé vzdělávací akce počínaje únorem 2013 připojila kopii prezenční listiny týkající se této vzdělávací akce;

 

  • ·

 

  • prezidentu Komory zajistit, aby počínaje 17. květnem 2013 byla s každým nově přijímaným zaměstnancem, u kterého je to vzhledem k jeho náplni práce účelné, uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

 

  Představenstvo uložilo prezidentu Komory zajistit, aby všem stávajícím zaměstnancům Komory, u kterých je to vzhledem k jejich náplni práce účelné, byl předložen návrh dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)