wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Rančířov, 10. - 11. 6. 2011 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Rančířov, 10. – 11. 6. 2011Informace z jednání představenstva ČSK
Rančířov 10. – 11.6.2011

1. Informace za uplynulé období – souhrn

– ZP MV – Orion diagnostika – Dr. Chrz, Dr. Černý

Zástupci ČSK se na ZP MV ČR zúčastnili jednání jako konzultanti a odborní poradci k pilotnímu projektu zjišťování mikroorganizmů v ústech přístrojem Dentocult, který prodává firma Orion Diagnostika. Projekt hrazený ZP MV ČR je určen pro děti do 15 let a bude probíhat na stomatologických klinikách.

– Indent Ostrava – Dr. Chrz

Mezinárodního dentálního veletrhu Indent a odborné konference se zúčastnili i zástupci SKZL a Oblastní lékařské komory v Krakově, se kterými ČSK uzavřela dohodu o spolupráci při celoživotním vzdělávání zubních lékařů. Na odborné konferenci v r. 2012 by mohlo dojít k naplnění dohody tím, že bude rozšířen odborný program o přednášející ze všech zúčastněných zemí. Náměstkyně primátora Ostravy, která se jednání také zúčastnila, přislíbila podporu při zajištění doprovodného programu odborné části. Zápis zatím nebyl zpracován.

– Vzdělávací akce OSK Vsetín – Dr. Chrz

Vzdělávací akce se konala na Soláni. Kromě odborného programu byla diskutována problematika financování zubní péče. Přítomným byl vysvětlen dopad zavedení spoluúčasti na úhradu zubní péče.

– Expodent 2011 – Dr. Chrz

V současné době je přihlášeno cca 10 firem, dalších cca 10 je v jednání. Velké firmy se s největší pravděpodobností této výstavy nezúčastní. V pondělí 13.6.11 bude se zástupci ČSK jednat Ing. Čepek z BVV.

– Slavnostní zasedání k 20. výročí vzniku ČLK – Dr. Černý

Slavnostní zasedání k 20. výročí vzniku České lékařské komory se konalo v Břevnovském klášteře. Hlavním programem zasedání byly projevy hostů, prostor pro pozdrav prezidenta České lékárnické komory ani pro dr. Černého za ČSK nebyl.

– Výbor pro zdravotnictví PSP ČR – novela zákona č. 48/1997 Sb. – Dr. Chrz

V PSP ČR je od konce roku 2010 předložena tzv. technická novela. To podnítilo některé organizace k předkládání dalších návrhů (např. snaha MZ ČR o vyblokování tzv. paragrafu poslankyně Fišerové). Tzv. technickou novelu nestihli poslanci projednat a schválit a v roce 2011 se začaly připravovat tzv. reformní zákony (o zdravotních službách, o specifických zdravotních službách, o záchranné službě a novela zákona č. 48/97 Sb.). Tyto zákony jsou kontroverzní a je snaha politických stran úplně zdravotnickou reformu zablokovat.
ČSK opakovaně jednala se zástupci MZ ČR a připravila mnoho podkladů. MZ připravilo komplexní změnu návrhu tzv. „paragrafu Fišerové“, která by umožnila spoluúčast pacientů a současně byl připraven i návrh na vyřazení výplní. Výbor pro zdravotnictví doporučil PSP ČR schválení spoluúčasti a vyřazení výplní. V ten samý den jednala „K9“, kde poslanec Bárta prosadil, že výplně vyřazeny ze zdravotního pojištění nebudou. Zároveň bylo odsouhlaseno navýšení spoluúčasti pacientů na zdravotní péči o 5% v rozmezí dvou let.
MZ jednalo s odbornými společnostmi o stanovení výkonů, u kterých bude stanovena spoluúčast (tzv. ekonomicky náročnější varianta). Ty se k této problematice staví negativně. V současné době se také jedná o tom, zda jednotlivé výkony budou definovány zákonem nebo vyhláškou. K 1.1.12 s největší pravděpodobností nebude stanoven seznam zdravotních výkonů, které budou vyřazeny ze zdravotního pojištění.
Dr. Chrz poděkoval všem členům představenstva, kteří mu umožnili nebo kteří sami jednali s politiky o úhradách stomatologické péče.

– Tisková konference a vystoupení v médiích – Dr. Chrz

Tématem bylo vyjádření ČSK k některým prohlášením MUDr. Davida Ratha, která zazněla dne 29. 5. 2011 v pořadu TV PRIMA Nedělní partie a vyjádření ČSK k vývoji zdravotní reformy v zubním lékařství. Účast novinářů i zástupců televizních společností byla velmi dobrá.
Doc. Zemen poděkoval za velmi dobrou mediální kampaň a připomněl, že v každém mediálním vystoupení by se mělo objevit, že ČSK prosazuje poskytování kvalitní a bezpečné péče.
Dr. Chrz byl redaktorkou Jílkovou pozván do pořadu „Máte slovo“. Z účasti se omluvil, protože panu premiérovi i panu ministrovi přislíbil, že až do definitivního rozhodnutí vlády o konečné podobě reformních změn se bude v otázce vyřazení některých úhrad z veřejného zdravotního pojištění chovat zdrženlivě.

– Jednání s VZP ČR a zástupci stomatologických klinik – Dr. Chrz

Bylo diskutováno vykazování kódu 00968 klinikami. Došlo k dohodě, že Dr. Macháčková z VZP zkusí připravit ekonomický rozbor a jednání bude pokračovat.
Je třeba, aby se ČSK začala zabývat novelou stavovského řádu nebo vypracovala manuál, který bude stanovovat náplň činnosti praktického zubního lékaře při poskytování péče, protože se vyskytují tendence provádět pouze ekonomicky výhodnou péči.
Doc. Zemen upozornil na to, že ADEE vydala náplň činnosti zubního lékaře a je možné tento materiál využít nebo se k němu přihlásit

– Koalice soukromých lékařů – Dr. Chrz

V poslední době dochází k názorové neshodě členů KSL na systém zdravotnictví v ČR. To bylo také důvodem, proč se zástupci ČSK nepodepsali pod poslední dopis ministru zdravotnictví, který reaguje na Společné stanovisko lékařů k reformním záměrům ministra zdravotnictví „Sebeobrana lékařů“, které připravila ČLK, odbory a sdružení ambulantních specialistů.

– On-line rozhovor – Dr. Černý

Hlavním tématem rozhovoru, který dne 30.5.2011 vedl dr. Chrz byly standardy, guidelines apod. Diskuse se zúčastnilo cca 6 aktivních tazatelů. Bohužel on-line rozhovory nesplňují cíl, za kterým byly vytvořeny (malý počet zájemců).

– Jednání s ministrem zdravotnictví ČR v rámci KSL – Dr. Chrz

Koalice soukromých lékařů jednala s ministrem zdravotnictví ČR o současné situaci ve zdravotnictví.

– MZ ČR – ukončení projektu kultivace seznamu výkonů s bodovými hodnotami – Dr. Černý

Na jednání bylo minimální zastoupení odborných společností, pro které bylo hlavně určeno. Cílem kultivace Seznamu zdravotních výkonů byla především revize a úprava číselníků léčivých přípravků, zdravotnického materiálu a zdravotnických prostředků použitých jako přímo kalkulované náklady ve výkonech a odstranění duplicit a nepoužívaných položek. Byl vytvořen software a interaktivní formulář, do kterého je možné jednotlivé položky vložit a vytvořit kalkulaci ceny výkonu. Garantem je Ing. Jenšovská. Autoři Dr. Černého informovali, že stomatologií se vůbec nezabývali. ČSK je přihlášena jako kontaktní místo a bude mít přístup do interaktivního formuláře.

– Konference FN Motol – zubní průkazy – Dr. Černý

Dětská klinika FN Motol slavila 40 let od založení. Při této příležitosti uspořádali jednodenní konferenci. Dr. Černý podal informaci k dětským zubním průkazům.

– Jednání s předsedou vlády ČR – Dr. Chrz

Dr. Chrz cca před měsícem požádal o schůzku pana premiéra Nečase, která se po předcházejících odkladech konala v pondělí 6.6.11. Premiér se vyjádřil, že kompromis musel být udělán pro zavedení spoluúčasti a jednání o stomatologii je dále otevřené. Dalšími tématy byl nedostatek zubních lékařů a samostatný zákon o České stomatologické komoře.

2. Zahraniční činnost – souhrn– General Meeting CED

Zasedání CED se konalo 27. – 28.5.11 v Budapešti. Za ČSK se zúčastnil Dr. Chrz, Dr. Černý a doc. Zemen. Prezident CED Dr. Doneus podal zprávu o činnosti za uplynulé období. Mezi nejdůležitější projednávaná témata patřila snaha zubních techniků dosáhnout stavu, kdy by pracovali v ústech pacienta a mohli i vydávat (začleňovat) snímatelné náhrady do úst, nelegální zhotovování protetických výrobků a pregraduální vzdělávání. Podrobná zpráva viz materiál na jednání představenstva.

– Informace o činnosti

Doc. Zemen odpověděl na 4 dotazníky z CED:
– způsob testování znalosti jazyka při uznávání způsobilosti ZL v rámci EU,
– povinná praxe před vstupem do samostatné praxe
– implementace Boloňského procesu
– dotazník ze Slovenska – navazování smluvních vztahů mezi ZP a zubními techniky.
– ČSK je tvůrcem nového dotazníku k problematice záruky stomatologických výrobků v rámci EU.

3. Pečeť ČSK

Představenstvo schválilo prodloužení doby trvání licence na užívání pečeti ČSK pro produkty Listerine – Total Care, Listerine – Smart Rinse a Listerine – Ochrana zubů a dásní (PRO: 13; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0)

4. Účet klinik

Představenstvo rozhodovalo o příspěvcích z účtu klinik, přiznalo příspěvek v celkové výši 24.400,- Kč + daň. (PRO: 13; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0)

5. Schválení vzdělávací akce s rozpočtem nad 100.000 Kč

Představenstvo schválilo pořádání vzdělávací akce „Petrovice 2011 – multidisciplinární spolupráce“ s rozpočtem přesahujícím 100.000,- Kč, kterou pořádá OSK Plzeň 16. – 18.9.11 v Petrovicích u Sušice. (PRO: 13; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0)

6. Vzdělávání

Představenstvo projednalo a vzalo na vědomí materiál, týkající se Evidence Based Dentistry. (PRO: 12; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 2)

7. Oslavy 20. výročí vzniku ČSK

Představenstvo schválilo
– seznam osob, jimž bude v rámci slavnostního večera u příležitosti oslav 20. výročí vzniku ČSK uděleno ocenění (PRO: 12; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 2)
– provedení upomínkových předmětů (PRO: 13; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 1)
– počet upomínkových předmětů (PRO: 14; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0)

8. Odebírání parodontologického a chirurgického časopisu

Představenstvo schválilo odebírání časopisů od firmy EBSCO od ledna 2012. (PRO: 13; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0)

9. Statistické šetření nákladovosti

Představenstvo schválilo zadání zakázky „Statistické šetření nákladovosti stomatologických praxí za rok 2010“. (PRO: 11; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 2)

10. Spolupráce s firmou Dentamed

Představenstvo souhlasilo s uveřejněním inzerce společnosti Dentamed (ČR) spol. s r.o. v časopisu LKS. (PRO: 13; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0)