wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Špindlerův Mlýn, 17. 5. 2019 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Špindlerův Mlýn, 17. 5. 20191. Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 15. 4. 2019 proběhlo mimořádné zasedání Akreditační komise MZ ČR. Sjednané úpravy budou zveřejněny ve Věstníku MZ ČR.
 • Dne 10. 5. 2019 jednal prezident Komory s náměstkem ministra zdravotnictví pro zdravotní péči o národním akčním plánu ČR pro snížení používání zubního amalgámu dle Minamatské úmluvy o rtuti.
 • Dne 7. 5. 2019 se prezident Komory účastnil webináře pracovní skupiny CED pro amalgám.
 • Setkání s ministrem zdravotnictví dne 14. 5. 2019 k novelizaci zákona č. 220/1991 Sb. bylo zrušeno.
 • Dne 15. 5. 2019 se konalo další kolo dohodovacího řízení na rok 2020 segmentu stomatologie.
 • Dne 15. 4. 2019 jednali zástupci Komory s prezidentkou Asociace dentálních hygienistek ČR, o vzdělávání dentálních hygienistek a podmínkách spolupráce DH a zubního lékaře.
 • Dne 6. 5. 2019 jednal prezident Komory s Health Communication s.r.o. (projekt Edudental) o e-learningu.
 • Dne 9. 5. 2019 přednášel prezident Komory o ČSK pro studenty 4. ročníku v Hradci Králové.
 • Dne 15. 5. 2019 si prezident Komory a prezidentka Komory veterinárních lékařů ČR vyměnili na setkání názory na problematiku vstupu řetězců do veterinární a zubní medicíny. KVL ČR na toto téma připravuje odborný seminář.
 • Ve dnech 11. – 13. 4. 2019 se prezident Komory zúčastnil veletrhu Krakdent 2019, Polsko.
 • Ve dnech 25. – 27. 4. 2019 se prezident Komory zúčastnil plenárního zasedání ERO ve Frankfurtu n. M., Německo. Součástí zasedání byla volba prezidenta-elekta ERO (zvolena MUDr. Dianišková ze Slovenské komory zubných lekárov), diskutovaným tématem byly dentální korporace.
 • Ve dnech 23. – 25. 5. 2019 se zástupci Komory zúčastní plenárního zasedání CED ve Vídni, Rakousko.
 • Ve dnech 4. – 8. 9. 2019 se zástupci Komory zúčastní FDI World Dental Congress v San Franciscu, USA. Účast bude důležitá i jako zdroj zkušeností pro kandidaturu ČSK na pořádání kongresu FDI v roce 2022 v Praze. Dalšími kandidáty pro rok 2022 je Manila a Bombaj. Role prezidenta FDI se od září ujme prezident-elekt Dr. Seeberger.

2. Informace o průběhu dohodovacího řízení 2020

 • Zástupce Zubohradu informoval o průběhu DŘ o cenách na rok 2020. Zásadní snahou při vyjednávání bylo podpořit dětskou péči, zrevidovat texty vyhlášky a dorovnat podhodnocené kódy.
 • Závěrečné jednání DŘ pro rok 2020 proběhne 22. 5. 2019.
 • Představenstvo vyslechlo informaci o dopisu ombudsmanky o průzkumu s názvem „Být LGBT+ v ČR“, který shrnuje zkušenosti LGBT+ lidí s předsudky, diskriminací, obtěžováním a násilím.

3. Příprava 71. jednání sněmu ČSK

 • Představnestvo se seznámilo s materiálem k projektu profesionalizace sekretariátů OSK, který bude prezentován na 71. jednání sněmu.
 • Představenstvo schválilo pozměňovací návrh představenstva k návrhu věcného záměru reformy řádů Komory: Body 2.2.7.2.5 Povinnosti příspěvkové – registrační poplatek, 2.2.7.2.6 Povinnosti příspěvkové – evidenční členský příspěvek a 2.2.7.2.7 Povinnosti příspěvkové – roční členský příspěvek se vypouštějí. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo projednávalo možná místa konání PDD 2020 (PVA Letňany, Obecní dům, Cubex centrum, KCP a O2 Universum aréna). Představenstvo schválilo termín pořádání PDD 2020 ve dnech 9. – 10. 10. 2020. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Nové podmínky čerpání z účtu klinik budou projednány 18. 5. 2019 s Výborem pro vysoké školy.
 • Plnění rozpočtu a hospodářský výsledek 2018 – Výdaje dosáhly 96,81% plánovaných výdajů, příjmy byly dosaženy ve výši 102% plánovaných příjmů, hospodářský výsledek ČSK po zdanění 1.167.665,- Kč.
 • Představenstvo schválilo zprávu o hospodaření za rok 2018. (PRO – 12; PROTI – 0)

4. Zprávy o projektech členů představenstva a kontrola úkolů

 • Návrh systému vzdělávání nelékařských pracovníků – členů dentálního týmu – Představenstvo vyslechlo informoci o současné situaci, školách dentálních hygienistek a školících zařízeních a rekvalifikačním kursu – akreditovaném vzdělávacím programu zubní instrumentářka. Problematické je zabezpečení praktické výuky zubními lékaři (z 800 hod. kurzu je pouze 272 hod. praxe), zubní lékaři nebývají se školícím zařízením ve smluvním vztahu a nejsou za svoji činnost honorováni.
 • Anketa mezi členy ke zjištění nejčastějších problémů s vykazováním zdravotním pojišťovnám – Anketní otázky jsou připraveny, budou zveřejněny v uzavřené sekci FB a na fóru členů na webu ČSK.

5. Žádost o příspěvek z účtu klinik

 • Nové podmínky čerpání z účtu klinik – MUDr. Houba – Představenstvo schválilo návrh úpravy podmínek čerpání účtu klinik a postoupilo jej k projednání Výboru pro vysoké školy. (PRO – 12; PROTI – 1)
 • Výbor pro vysoké školy nedoporučuje udělení příspěvku – není aktivní účast. Představenstvo zamítlo žádost člena Komory o příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování a kongresový poplatek souvisejících s jeho účastí na odborném semináři Slovenské ortodontické společnosti „Nové přístupy ke kombinované ortodonticko-chirurgické terapii skeletálních obličejových vad“, Bratislava, Slovensko, 7. – 9. 6. 2019. Důvod: žadatel neprokázal aktivní účast na semináři (PRO – 12; PROTI – 0)

6. Žádosti podané vzdělávacímu středisku

 • Představenstvo udělilo poskytovateli EASYDENT, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 17. 5. 2019 do 16. 5. 2024. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. Rawaa Yahya akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 17. 5. 2019 do 16. 5. 2024. (PRO – 11; PROTI – 0)

7. Různé

 • Představenstvo schválilo poskytnutí 5 volných vstupenek na PDD 2019 pro nejaktivnější autory a recenzenty LKS. O konkrétních jménech rozhodne RR LKS. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo rozhodlo tom, že se MUDr. Eva Šrámková zapisuje do seznamu znalců ČSK pro obor ortodoncie. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích jako místo konání výjezdního zasedání představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK a prezídia SKZL v roce 2020. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 50.000 Kč společnosti Český zelený kříž, o.p.s. na tisk a distribuci letáku o úrazech zubů. (PRO – 12; PROTI – 2)
 • Představenstvo vyslechlo informace o postupu vyjednávání se společnosti ACMARK ve věci smluv týkajících se implementace a správy webu a nově objednaných součástí IT systému.
 • Společnost provozující Dr. Sejf byla požádána o dodání dokumentace a metodiky vč. protokolu o penetračním testu.
 • Představenstvo vyslechlo informaci o obsahu tiskové zprávy MZ ČR k odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče v roce 2018 a v 1. kvartálu roku 2019.
 • Zajištění sedace a celkové anestezie u dětí a dospělých – Představenstvo bylo informováno o podmínkách bezpečné anesteziologické péče z anesteziologické společnosti a požadavcích na anesteziologa.