wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Špindlerův Mlýn 19. 6. 2020 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Špindlerův Mlýn 19. 6. 2020Informace z jednání představenstva ČSK

1.       Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 20. 5. 2020 se prezident ČSK účastnil mimořádného jednání Rady poskytovatelů MZ se zaměřením na kompenzace úhrad za Covid-19.
 • Dne 9. 6. 2020 se prezident ČSK účastnil jednání Vědecké rady MZ na téma populační Covid studie, činnost Agentury pro zdravotnický výzkum ČR ke koronaviru, návrh na vytvoření klinického doporučeného postupu, E-health, hodnocení výzkumných organizací a systém evaluace specializačního vzdělávání.
 • Dne 5. 2020 proběhlo 2. kolo přípravné fáze DŘ 2021 pro segment stomatologie, výsledkem byla dohoda.
 • Dne 19. 6. 2020 proběhlo závěrečné jednání DŘ 2021 na MZ.
 • Dne 6. 2020 se účastnil prezident ČSK korespondenčního jednání Komise pro metodiku VZP.
 • Dne 22. 5. 2020 se konalo jednání Vědecké rady ČSK (výstupy z jednání – viz samostatný bod jednání představenstva).
 • Dne 10. 6. 2020 jednala pracovní skupina Vědecké rady ČSK ke vzdělávání v implantologii.
 • Od 25. 5. 2020 opět probíhají v Apolence profesní zkoušky a od 1. 6. prezenční vzdělávací kurzy.
 • Dne 10. 6. 2020 jednali zástupci ČSK se zástupci ADH ČR o odborném dohledu nad činnostmi dentální hygienistky.
 • Dne 17. 6. 2020 proběhlo III. online stomatologické fórum.

2.       Výstupy z jednání Vědecké rady ČSK

 • Představenstvo schválilo odborné stanovisko představenstva č. OSP 3/2020 ke stomatochirurgickým výkonům u pacientů s medikací ovlivňující hemostázu v ambulantní praxi (doporučení pro praktického zubního lékaře). (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo odborné stanovisko představenstva č. OSP 2/2020 k injekční aplikaci botulotoxinu zubním lékařem. (PRO – 10; PROTI – 3)
 • Představenstvo schválilo odborné stanovisko představenstva č. OSP 1/2020 o doporučené ochraně před přenosem virových infekčních onemocnění v době epidemie a pandemie. (PRO – 13; PROTI – 0)

3.       Využití sociálního fondu na půjčky členům na úhradu příspěvků

 • Představenstvo schválilo pravidla pro čerpání prostředků ze sociálního fondu. (PRO – 13; PROTI – 1)

 4.       Změna pravidel pro využití fondu vysokých škol

 • Představenstvo schválilo záměr změny Pravidel pro čerpání z účtu klinik, umožňující  čerpání příspěvku z účtu klinik též členům Komory, kteří vykonávají povolání zubního lékaře výlučně ve formě vzdělávací činnosti při pregraduální výuce na vysokých školách, jestliže jejich roční výdělek související s výkonem povolání zubního lékaře nepřesáhne 100.000 Kč. Příspěvek, který bude účelově vázán na úhradu části ročního členského příspěvku převyšující roční členský příspěvek v kategorii N (nepracující), bude poskytnut na základě žádosti o příspěvek z účtu klinik a po prokázání rozhodných skutečností čestným prohlášením. (PRO – 11; PROTI – 2)

 5.       Roční členský příspěvek členů, kteří vykonávají pouze pohotovostní službu bez dalšího výkonu praxe

 • dotčení členové mohou žádat o prominutí ročního členského příspěvku

 6.       Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací

 • Zákon ukládá ČSK, aby zveřejnila sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací. Předložený návrh vychází z úhrad uplatňovaných jinými orgány veřejné moci (ministerstvo financí).
 • Představenstvo schválilo s účinností 19. června 2020 Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací o činnosti a hospodaření Komory členům Komory podle organizačního řádu ČSK. (PRO – 13; PROTI – 0)

 7.       Sylabus jednorázového vzdělávacího programu o ošetřování autistických pacientů

 • Představenstvo schválilo jednorázový vzdělávací program Ošetřování pacientů s poruchou autistického spektra a jinou psychiatrickou diagnózou. (PRO – 13; PROTI – 0)

 8.       Žádosti podané Vzdělávacímu středisku ČSK

 • Představenstvo udělilo poskytovateli Fakultní nemocnice Plzeň – Stomatologická klinika akreditaci typu I pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 16. 6. 2020 do 15. 6. 2025. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli Fakultní nemocnice Plzeň – Stomatologická klinika akreditaci typu I pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 16. 6. 2020 do 15. 6. 2025. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli Fakultní nemocnice Plzeň – Stomatologická klinika akreditaci typu I pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v pedostomatologii na dobu od 16. 6. 2020 do 15. 6. 2025. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli Krajská nemocnice Liberec, a. s. akreditaci typu I pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 16. 6. 2020 do 15. 6. 2025. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli Fakultní nemocnice Brno, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie akreditaci typu I pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 15. 6. 2020 do 14. 6. 2025. (PRO – 12; PROTI – 0) 
 • Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. Pavel Krejzlík, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 11. 9. 2020 do 10. 9. 2025. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli JPL 07, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 16. 6. 2020 do 15. 6. 2025. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli JPL 07, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 16. 6. 2020 do 15. 6. 2025. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli PARO Úlehlová, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 16. 6. 2020 do 15. 6. 2025. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo pracovišti Parodontologie, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 15. 6. 2020 do 14. 6. 2025. (PRO – 14; PROTI – 0)

9.       Různé

 •  Představenstvo  schválilo poskytnutí 5 volných vstupenek na PDD 2020 pro potřeby redakce LKS a ČSPZL. (PRO – 13; PROTI – 1)
 • Představenstvo udělilo licenci na užívání pečeti ČSK na zubní pastu Oral-B Professional. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo opatření představenstva č. OP 2/2020 ze dne 19. června 2020, kterým se mění opatření představenstva ČSK OP 1/2016, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu (prodloužení možnosti konat registrované on-line vzdělávací akce až do 31. prosince 2020).  (PRO – 12; PROTI – 1)
 • Sněmovní tisk Antivirus C, odpuštění sociálního pojištění 6-8/2020 – Nárok na poskytnutí pojistného nemá poskytovatel zdravotních služeb, jehož zdravotní služby jsou aspoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou, pokud má podle zvláštního právního předpisu nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS-COV-2 v roce 2020.
 • Časopis ČSPZL – Představenstvo schválilo ukončení zasílání ČSPZL zdarma. (PRO – 13;       PROTI – 0)
 • Zajištění referenčního DOI – Představenstvo schválilo jednorázové zakoupení licence k softwaru Actavia  pro přidělování referenčního DOI a zřízení a provozování souvisejícího webového rozhraní, to vše za cenu 90 000 Kč. (PRO – 14; PROTI – 1)

10.    Příprava 73. jednání sněmu ČSK

Reforma řádů ČSK

 • disciplinární řád – § 27 a § 28

Představenstvo schválilo pozměňovací návrh k návrhu změny disciplinárního řádu (úpravy § 27 a § 28 – informování o výsledku disciplinárního řízení a o zahlazení disciplinárního opatření). (PRO – 13; PROTI – 0)

 • nový organizační řád – § 78

Představenstvo schválilo pozměňovací návrh k návrhu nového organizačního řádu – § 78 (možnost prominout členský příspěvek i bez žádosti). (PRO – 14; PROTI – 0)

 • nový organizační řád – § 79, § 80, § 81, § 82, § 83 – přechodná ustanovení a § 83 – účinnost

Představenstvo schválilo pozměňovací návrh k návrhu nového organizačního řádu (vložení přechodných ustanovení § 79, § 80, § 81, § 82, § 83 a úprava účinnosti v § 83). (PRO – 13; PROTI – 1)

 Návrh harmonogramu akcí 2021

 • Představenstvo schválilo harmonogram akcí ČSK pro rok 2021. (PRO – 11; PROTI – 0)

 Stav IT a webu ČSK

 • Se společností ACMARK probíhají jednání o ukonení spolupráce a poskytnutí slevy z díla a poskytnutí další součinnosti při dokončení díla jinou společností.
 • ČSK oslovila tři jiné dodavatele, na mimořádném jednání představenstva v červenci 2020 bude vybrán dle předložených nabídek finální dodavatel.

 11.    Žádosti o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti členky ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 600 Kč. (PRO – 13; PROTI – 0)

Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Členka podala žádost o výstup z ČSK až 11. 2. 2020 a požadovala zpětné vystoupení k 31. 12. 2020, což není možné. Členství jí proto bylo ukončeno k datu podání žádosti, tj. ke dni 11. 2. 2019, což je ale téměř 1,5 měsíce po rozhodném dni pro stanovení povinnosti uhradit roční členský příspěvek na rok 2020. Skutečnost, že po dobu 3 let nevykonává povolání zubního lékaře, neodůvodňuje prominutí ročního členského příspěvku. Členové Komory, kteří nevykonávají povolání, jsou zařazeni do kategorie s výrazně sníženou výší členského příspěvku.

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 600 Kč.  (PRO – 13; PROTI – 0)

Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Členka podala žádost o výstup z ČSK k 3. 6. 2020 a k tomu datu jí bylo členství ukončeno. Skutečnost, že po dobu 3 let nevykonává povolání zubního lékaře, neodůvodňuje prominutí ročního členského příspěvku. Členové Komory, kteří nevykonávají povolání, jsou zařazeni do kategorie s výrazně sníženou výší členského příspěvku.

 • Představenstvo nehlasovalo o podnětu představenstva OSK Praha 4, které poukázalo na nesprávný výběr členského příspěvku u jiné členky ČSK, která je vzhledem k věku od placení  ročního členského příspěvku osvobozena. Podnět je oprávněný, požadavek na zaplacení členského příspěvku byl zjevným omylem, zaplacený příspěvek bude dotčené člence ČSK vrácen.

 

 • Představenstvo neschválilo (PRO – 4; PROTI – 10) návrh vyvolaný jiným podnětem představenstva OSK Praha na revokaci svého dřívějšího usnesení, jímž nevyhovělo žádosti člena ČSK o prominutí ročního členského příspěvku.

Odůvodnění: Představenstvo ve svém dřívějším usnesení nevyhovělo žádosti člena ČSK o prominutí ročního členského příspěvku, neboť pro tento postup v době rozhodování neshledalo důvody. Představenstvo OSK Praha 4 svůj podnět odůvodnilo odkazem na jiné rozhodnutí představenstva ČSK z 13. března 2020, jímž představenstvo ČSK naopak vyhovělo žádosti jiné členky ČSK o prominutí příspěvků, přestože šlo o stejnou diagnózu. K tomu je nutno konstatovat, že případy, na které představenstvo OSK Praha 4 poukazuje, se lišily v tom ohledu, že žadatelka, jejíž žádosti představenstvo ČSK vyhovělo, byla osobou samostatně výdělečně činnou, která v souvislosti se svojí nemocí ukončila k 8. lednu 2020 své podnikání. Naproti tomu člen ČSK, u kterého se představenstvo OSK Praha 4 domáhá revokace zamítavého usnesení představenstva ČSK, vykonává své povolání v závislé činnosti, kterou dosud neukončil. Představenstvo ČSK při posuzování žádostí o prominutí členských příspěvků ze zdravotních důvodů zásadně neposuzuje závažnost diagnózy žadatelů, ale jen dopad zdravotních omezení do jejich majetkové sféry. Tyto dopady jsou u členů, kteří vykonávají povolání jako osoby samostatně výdělečně činné, a u členů, kteří vykonávají své povolání v závislé činnosti, z principu odlišné. Proto porovnání obou případů, na které poukazuje představenstvo OSK Praha 4, není na místě.Pokud jde o připuštění možnosti podání opakované žádosti v závěru roku, které představenstvo OSK Praha 4 hodnotí vzhledem k prognóze vývoje zdravotního stavu dotčeného člena ČSK jako nemravné, představenstvo ČSK jím chtělo vyjádřit pouze to, že ke dni rozhodování (únor 2020) podmínky pro prominutí ročního členského příspěvku neshledává, nevylučuje však, že se v průběhu roku může situace žadatele změnit s tím, že je připraveno se novou žádostí žadatele zabývat. Tento postoj, který vnímá jako vstřícný vůči žadateli (obvykle totiž není možné rozhodovat dvakrát o téže věci), představenstvo ČSK zaujímá i nadále. K revokaci svého usnesení proto neshledalo důvody.

Příloha č. 1  – Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, platný od 19. 6. 2020Příloha 1 – Sazebník dotazy veřejnost

Příloha č. 2  – Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací o činnosti a hospodaření Komory členům Komory podle organizačního řádu ČSK, platný od 19. 6. 2020