wqfqwf Jednání představenstva ČSK, online 12. 2. 2021 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, online 12. 2. 20211.       Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 22. 1. 2021 se prezident ČSK účastnil on-line konference členů Koalice soukromých lékařů s předsedou vlády a ministrem zdravotnictví na téma očkovacích center a provádění očkování proti COVID-19.
 • Dne 3. 2. 2021 se prezident ČSK účastnil 80. schůze Výboru pro zdravotnictví na téma Aktuální epidemiologická situace a informace ministerstva zdravotnictví o šíření nákazy SARS CoV2 v ČR za účasti ministra zdravotnictví, hlavní hygieničky
  a ředitele ÚZIS.
 • Dne 2. 2. 2021 se prezident ČSK účastnil jednání zástupců ČSK, ČLK a ČLnK s ministrem zdravotnictví.
 • Dne 5. 2. 2021 se prezident ČSK účastnil on-line jednání členů Koalice soukromých lékařů s ministrem zdravotnictví a hejtmanem Jihočeského kraje.
 • zástupci Zubohradu projednali dodatky a bonifikační programy pro rok 2021 se ZP Škoda, OZP a ZP MV ČR.
 • Dne 29. 1. 2021 byla zveřejněna on-line publikace Stomatologické výkony v roce 2021 autorů MUDr. Houby a kol.
 • Dne 10. 1. 2021 se prezident ČSK účastnil zahájení Dohodovacího řízení pro rok 2022.
 • Dne 22. 1. 2021 a 12. 2. 2021 proběhlo on-line jednání skupiny SDÚZ.
 • Dne 27. 1. 2021 proběhlo jednání zástupců ČSK se zástupci společnosti ABF a.s. k PDD 2021.
 • Dne 3. 2. 2021 se konal webinář ČSK o novinkách roku 2021, přednášejícími byli doc. Šmucler, MUDr. Houba a Mgr. Slavík.
 • Dne 5. 2. 2021 jednal prezident ČSK s ředitelem a přednostkou stomatologické kliniky FN u sv. Anny v Brně vzdělávání ve stomatologii.
 • Dne 9. 2. 2021 se zástupci ČSK účastnili on-line jednání Koalice soukromých lékařů.

2.       Rozhodnutí prezidenta Komory při výkonu působnosti představenstva Komory

 • Představenstvo vzalo na vědomí Rozhodnutí prezidenta Komory při výkonu působnosti představenstva Komory č. 2/2021 ze dne 23. 1. 2021. (PRO – 10; PROTI – 0)

3.       Zprávy o projektech členů představenstva a kontrola úkolů

 • Zpráva z měření pracovního prostředí pro kategorizaci prací – měření pro vzorovou kategorizaci postupně probíhají

4.       Žádosti o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo vyhovělo žádosti členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 5.500 Kč. (PRO – 10;   PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Rozdělení členů Komory do kategorií pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku má jediný účel: poskytnout úlevu těm členům Komory, kteří nevykonávají povolání zubního lékaře. Tento přístup má do jisté míry sociální rozměr, především však vychází ze skutečnosti, že členství v Komoře je povinné pro každého, kdo vykonává povolání zubního lékaře, a tedy že Komora vykonává převážnou část své působnosti primárně pro zubní lékaře, kteří vykonávají své povolání, a v jejich zájmu. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Žadatelka sice v roce 2020 byla poskytovatelkou zdravotních služeb, avšak povolání zubního lékaře fakticky nevykonávala a opozdila se s ukončením registrace k poskytování zdravotních služeb o 1 měsíc. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo žádosti vyhovělo.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členy ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2021 ve výši 700 Kč. (PRO – 9; PROTI – 1)Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Rozdělení členů Komory do kategorií pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku má jediný účel: poskytnout úlevu těm členům Komory, kteří nevykonávají povolání zubního lékaře. Tento přístup má do jisté míry sociální rozměr, především však vychází ze skutečnosti, že členství v Komoře je povinné pro každého, kdo vykonává povolání zubního lékaře, a tedy že Komora vykonává převážnou část své působnosti primárně pro zubní lékaře, kteří vykonávají své povolání, a v jejich zájmu. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit.Zařazení žadatelky do kategorie N (členové nevykonávající povolání) tedy již zohledňuje skutečnost, že žadatelka nevykonává povolání zubního lékaře. K dalšímu snížení příspěvkové povinnosti proto představenstvo Komory nemohlo přistoupit. Je koneckonců základní členskou povinností platit členské příspěvky. Prominutí členského příspěvku v kategorii N proto musí být odůvodněno obzvlášť mimořádnými okolnostmi, které však představenstvo v případě žadatelky neshledalo. Proto nemohlo její žádosti vyhovět.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiného člena ČSK o prominutí ročního členského příspěvku na rok 2021 ve výši 6.700 Kč. (PRO – 11; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatel nepochybně vykonává své povolání. Podle řádů Komory nehraje u člena, který vykonává své povolání, roli věk ani jiné okolnosti, jako je loajalita k celoživotnímu pracovišti a pomoc kolegům. Představenstvo si přístupu žadatele váží, ale jeho žádosti vyhovět nemohlo, protože organizační řád stojí právě na tom, že rozhodující je, zda člen Komory vykonává své povolání či nikoliv. Představenstvu proto nezbylo nic jiného než žádosti žadatele nevyhovět.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o prominutí ročního členského příspěvku na rok 2021 ve výši 6.700 Kč. (PRO – 12; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatelka nepochybně vykonává své povolání. Podle řádů Komory nehraje, u člena, který vykonává své povolání, roli věk ani jiné okolnosti, jako je loajalita k celoživotnímu pracovišti a pomoc kolegům. Představenstvo si přístupu žadatelky váží, ale její žádosti vyhovět nemohlo, protože organizační řád stojí právě na tom, že rozhodující je, zda člen Komory vykonává své povolání či nikoliv. Představenstvu proto nezbylo nic jiného než žádosti žadatelky nevyhovět.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné člena ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2021 ve výši 6.900 Kč. (PRO – 10; PROTI – 1) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatel uvádí, že měl v úmyslu se zařadit do vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství a že dokonce měl za to, že zařazen je, a očekával tedy, že roční členský příspěvek zaplatí v kategorii A. Zařazení do vstupního vzdělávacího programu se mu však zřejmě technicky nepodařilo. Jakmile tuto chybu zjistil, ihned ji napravil a nyní již je do vstupního vzdělávacího programu zařazen. Především je nutno konstatovat, že jakkoliv je zpětné zařazení do vstupního vzdělávacího programu podle řádů možné a z principu automatické ke dni konání první vzdělávací akce, kterou žadatel absolvoval, na zařazení do kategorie pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku takové automatické zpětné zařazení nemůže mít vliv. Je tomu tak proto, že pro zařazení do kategorie A musí být člen Komory do vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství zařazen fakticky již od vzniku členství v Komoře. Je proto možno konstatovat, že žadatel byl správně zařazen do kategorie P, čehož si je nesporně i sám vědom, jestliže žádá o prominutí ročního členského příspěvku právě v této kategorii. Představenstvo současně nemá za to, že by podání žádosti o zařazení do vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství bylo nějak zásadně komplikované či nepřehledné. Právě naopak, příslušná žádost je formulována zcela srozumitelně včetně toho, že aby byla žádost o zařazení do vzdělávacího programu podána, je třeba zaškrtnout příslušné zaškrtávací pole. Jeví se proto jako velmi nepravděpodobné, že by právě v tomto ohledu bylo možno udělat chybu. Konečně, žádný jiný uchazeč o členství v Komoře podobnou chybu zatím neudělal. Představenstvo si je nicméně vědomo toho, že uchazeč o členství v Komoře musí při vyplňování elektronické žádosti učinit celou řadu rozhodnutí, z nichž některá mohou být pro něj i komplikovaná. Lze si představit, že uchazeči nemají dostatečně jasno v tom, zda se chtějí zařadit do vstupního vzdělávacího programu, protože pro ně může být obtížné posoudit, jaké výhody či naopak povinnosti jim takový krok přinese. Proto si představenstvo vyhrazuje možnost individuálně posoudit okolnosti každé jednotlivé žádosti a podle výsledku tohoto posouzení pak výjimečně zařadit žadatele zpětně do vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství ke dni vzniku členství v Komoře, a to i s účinky pro zařazení do kategorie ročního členského příspěvku. V případě žadatele jsou okolnosti žádosti takové, že představenstvu umožňují výjimečný postup při zařazení do kategorie A aplikovat. Žadatel se zařadil do vstupního vzdělávacího programu velmi záhy po zápisu do seznamu členů Komory, dal zřetelně najevo, že o účast v systému celoživotního vzdělávání Komory má zájem. Jak vyplývá z doložené komunikace, zajímal se o to, jak se přihlašovat na vzdělávací akce, a to ještě dříve, než byl vyzván k úhradě ročního členského příspěvku za rok 2021 v kategorii P. To nasvědčuje tomu, že jeho zájem o celoživotní vzdělávání není motivován primárně snahou dosáhnout úlevy na ročním členském příspěvku. Představenstvo se proto rozhodlo (samostatným usnesením) zařadit žadatele do vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství ke dni vzniku jeho členství v Komoře, a tak i do kategorie A pro účely stanovení výše ročního členského příspěvku. To znamená, že jak v roce 2020, tak i v roce 2021 je žadatel povinen zaplatit roční členský příspěvek v kategorii A. Z tohoto důvodu však představenstvo muselo jeho žádost o prominutí členského příspěvku zamítnout, neboť žadateli vzhledem k tomu, že je zařazen v kategorii A, již není co prominout. V roce 2021 tak zaplatí žadatel roční členský příspěvek v kategorii A. Případný přeplatek na ročním členském příspěvku za rok 2020 mu bude vrácen.
 • Představenstvo schválilo zařazení člena ČSK do vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství a tak i do kategorie A pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku ke dni jeho zápisu do seznamu členů ČSK. (PRO – 10; PROTI – 1) Odůvodnění: Představenstvo si je vědomo toho, že uchazeč o členství v Komoře musí při vyplňování elektronické žádosti učinit celou řadu rozhodnutí, z nichž některá mohou být pro něj i komplikovaná. Lze si představit, že uchazeči nemají dostatečně jasno v tom, zda se chtějí zařadit do vstupního vzdělávacího programu, protože pro ně může být obtížné posoudit, jaké výhody či naopak povinnosti jim takový krok přinese. Proto si představenstvo vyhrazuje možnost individuálně posoudit okolnosti každé jednotlivé žádosti a podle výsledku tohoto posouzení pak výjimečně zařadit žadatele zpětně do vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství ke dni vzniku členství v Komoře, a to i s účinky pro zařazení do kategorie ročního členského příspěvku. V případě žadatele jsou okolnosti žádosti takové, že představenstvu umožňují výjimečný postup při zařazení do kategorie A aplikovat. Žadatel se zařadil do vstupního vzdělávacího programu velmi záhy po zápisu do seznamu členů Komory, dal zřetelně najevo, že o účast v systému celoživotního vzdělávání Komory má zájem. Jak vyplývá z doložené komunikace, zajímal se o to, jak se přihlašovat na vzdělávací akce, ještě dříve, než byl vyzván k úhradě ročního členského příspěvku za rok 2021 v kategorii P. To nasvědčuje tomu, že jeho zájem o celoživotní vzdělávání není motivován primárně snahou dosáhnout úlevy na ročním členském příspěvku. Představenstvo se proto rozhodlo zařadit žadatele do vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství ke dni vzniku jeho členství v Komoře, a tak i do kategorie A pro účely stanovení výše ročního členského příspěvku. To znamená, že v roce 2021 zaplatí žadatel roční členský příspěvek v kategorii A. Případný přeplatek na ročním členském příspěvku za rok 2020 mu bude vrácen.

5.       Žádosti podané Vzdělávacímu středisku ČSK

 • Představenstvo udělilo poskytovateli Nemocnice České Budějovice, a. s. akreditaci typu I pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 16. 6. 2020 do 15. 6. 2025. (PRO – 12; PROTI – 0)       

 6.       Místo konání PDD a Pragodentu 2021

 • Představenstvo schválilo uzavření smlouvy na konání PDD 2021 s ABF a.s. a pověřuje prezidenta a viceprezidenta ČSK podpisem smlouvy. (PRO – 10;     PROTI – 1)

7.       Slavnostní sněm ČSK

 • Představenstvo schválilo změnu termínu slavnostního sněmu ČSK na září 2021. (PRO – 12; PROTI – 0)

8.       Žádost o prodloužení Pečeti ČSK

 • Představenstvo schválilo prodloužení udělení licence na používání Pečeti ČSK pro projekt Veselé zoubky společnosti dm drogerie markt, s.r.o. (PRO – 10; PROTI – 0)

9.       Žádosti o příspěvek z účtu klinik

 • Představenstvo přiznalo člence ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu části ročního členského příspěvku za rok 2020 ve výši 5.400 Kč.  (PRO – 7; PROTI – 4)
 •  Představenstvo přiznalo jiné člence ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu části ročního členského příspěvku za rok 2020 ve výši 5.400 Kč.  (PRO – 12; PROTI – 0)
 •  Představenstvo přiznalo člence ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu části ročního členského příspěvku za rok 2021 ve výši 5.400 Kč a pověřilo prezidenta ČSK uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik.  (PRO – 7; PROTI – 4)
 • Představenstvo přiznalo jiné člence ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu části ročního členského příspěvku za rok 2021 ve výši 5.400 Kč a pověřilo prezidenta ČSK uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 12; PROTI – 0)
 •  Představenstvo přiznalo jiné člence ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu části ročního členského příspěvku za rok 2021 ve výši 5. 550,- Kč a pověřilo prezidenta ČSK uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik.  (PRO – 12; PROTI – 0)

 10.    Příprava 75. jednání sněmu ČSK

 • On-line sněm – Představenstvo projednalo možnosti konání volebního sněmu ČSK on-line formou.
 • Představenstvo České stomatologické komory podle § 19 odst. 2 zákona č. 191/2020 Sb. určilo podmínky rozhodování sněmu Komory s využitím technických prostředků, včetně volby prezidenta Komory na funkční období 2021 až 2025, tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 této informace z jednání představenstva.  (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo uložilo Kanceláři Komory pokračovat v přípravě 75. jednání sněmu Komory tak, aby jednání bylo včetně volby prezidenta Komory na funkční období 2021až 2025 možno konat prezenčně nebo v on-line podobě. (PRO – 12; PROTI – 0)

11.    Různé

 • Elektronická volba do orgánů OSK – OSK mají obavy, zda bude vzhledem k nejasné epidemiologické situaci reálné konat volební OSK sněmy. Možností je forma on-line, která ale sebou nese řadu problémů (nejvážnější je problém s ověřením identity voličů), korespondenční forma (problém se zajištěním, aby nebylo ztotožnitelné, jak kdo volil atd.) a třetí forma – umístění volebních uren v sídle ASČ nebo na jiných místech v OSK, voliči budou chodit volit lokálně během stanoveného časového intervalu a ztotožnění proběhne pomocí OP voliče.
 •  Návrh na nového člena zkušební komise u profesních zkoušek VPPZL – Představenstvo jmenovalo MUDr. Martina Kapitána, Ph.D. členem zkušební komise u profesních zkoušek v rámci vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství v oboru záchovná stomatologie.  (PRO – 8; PROTI – 0)
 •  Roční prodloužení již o rok prodloužených Osvědčení – Představenstvo projednalo možnost úpravy pravidel umožňující prodloužení doby platnosti osvědčení, které bylo již jednou prodlouženo. Šlo by o možnost pro ty členy, kteří v důsledku opatření proti pandemii nemohli získat předepsaný počet kreditů.

 

Příloha č. 1 usnesení představenstva České stomatologické komory č. USN2021/02/20 ze dne 12. února 2021, jímž představenstvo České stomatologické komory podle § 19 odst. 2 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, určuje podmínky rozhodování sněmu Komory s využitím technických prostředků, včetně volby prezidenta Komory na funkční období 2021 až 2025.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky rozhodování sněmu Komory s využitím technických prostředků se vztahují na jednání sněmu Komory konané dne 20. února 2021, a to včetně volby prezidenta Komory na funkční období 2021 až 2025 (dále jen „jednání“), pokud jednání nebude možno podle právních předpisů konat v prezenční formě.
 2. Na jednání se postupuje podle jednacího řádu Komory a volebního řádu Komory, nestanoví-li tyto podmínky jinak.

II. Technické prostředky

 1. Sněm Komory na jednání rozhoduje prostřednictvím nástroje hlasování v aplikaci Zoom (https://us02web.zoom.us/).
 2. Sněm Komory na jednání volí prezidenta Komory na funkční období 2021 až 2025 prostřednictvím aplikace Electionrunner (https://electionrunner.com/).

III. Registrace na jednání

 1. Přístup na jednání v aplikaci Zoom bude umožněn jen osobám, které byly registrovány a identifikovány podle tohoto článku. Přístup na jednání v aplikaci Zoom je možný jen ze zařízení, které umožňuje přenos obrazu a zvuku ve směru od uživatele i k němu.
 2. Kancelář Komory zašle před jednáním všem členům sněmu Komory, všem členům představenstva Komory, revizní komise Komory a čestné rady Komory (společně dále jen „účastníci“) výzvu k registraci na elektronickou adresu uvedenou v registru Komory (dále jen „registrovaná adresa“). Provedenou registraci Kancelář Komory ověří bez zbytečného odkladu.
 3. Kancelář Komory zašle v den jednání na mobilní telefony členů sněmu Komory uvedené v registru Komory přístupový kód. Tento přístupový kód člen sněmu Komory sdělí Kanceláři Komory bezprostředně poté, co mu bude umožněn vstup do jednání v aplikaci Zoom. Současně Kancelář Komory provede vizuální identifikaci účastníka. Osoba, která nebude registrována, člen Komory, který nesdělí přístupový kód nebo sdělí chybný přístupový kód, a osoba, kterou se nepodaří vizuálně identifikovat, bude ihned vyloučena z jednání v aplikaci Zoom. Z jednání v aplikaci Zoom se vyloučí též osoba, která byla vykázána z jednací místnosti podle jednacího řádu Komory.
 4. Za přítomného se považuje každý člen sněmu Komory, kterému byl umožněn vstup do jednání v aplikaci Zoom, jestliže nebyl po vstupu do jednání v aplikaci Zoom z tohoto jednání vyloučen (dále jen „přítomný člen sněmu Komory“ nebo „volič“).

IV. Registrace pro volby

Kancelář Komory vloží registrované elektronické adresy všech voličů do aplikace Electionrunner.

V. Procesní hlasování

 1. Procesním hlasováním se rozumí všechna rozhodování sněmu Komory na jednání s výjimkou hlasování o kandidátech v rámci volby prezidenta Komory pro funkční období 2021 až 2025.
 2. Procesní hlasování se provádí prostřednictvím nástroje hlasování v aplikaci Zoom. Aplikace Zoom musí být nastavena tak, aby hlasovat mohli jen přítomní členové sněmu Komory, nikoliv však další osoby připojené k jednání v aplikaci Zoom.
 3. Členové sněmu Komory hlasují označením možnosti PRO nebo PROTI v příslušném okně aplikace Zoom. Pokyn k zahájení a ukončení hlasování vydává koordinátor jednání. Výsledky hlasování se zobrazí po ukončení hlasování.

VI. Volba prezidenta Komory pro funkční období 2021 až 2025

 1. Zahájení hlasování vyhlašuje mluvčí volební komise. Doba hlasování činí 20 minut.
 2. Po zahájení hlasování aplikace Electionrunner automaticky odešle voličům na registrovanou elektronickou adresu zprávu s unikátními přístupovými údaji k elektronickému volebnímu lístku.
 3. Voliči volí označením kandidáta na elektronickém volebním lístku. Na elektronickém volebním lístku lze označit nejvýše jednoho kandidáta. Odeslání elektronického volebního lístku, na kterém není označen žádný kandidát, je přípustné.
 4. Každý volič má možnost si stáhnout potvrzení o tom, že jeho hlas byl aplikací Electionrunner zaznamenán.
 5. Aplikace Electionrunner eviduje údaje o tom, zda a kdy byly voličům doručeny přístupové údaje, kdy se volič přihlásil k elektronickému volebnímu lístku a kdy jej volič odeslal, nikoliv však údaj o tom, jak volič hlasoval.
 6. Hlasování bude automaticky ukončeno po uplynutí doby hlasování.
 7. Výsledky hlasování nesmí být nikomu zpřístupněny před ukončením hlasování.