Jednání představenstva ČSK, Praha 14. 1. 20221.        Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 15. 12. 2021 se zástupci ČSK účastnili jednání se zdravotními pojišťovnami k cenovým dodatkům.
 • Dne 17. 12. 2021 se prezident ČSK účastnil jednání ke Světovému dni ústního zdraví.
 • Dne 23. 12. 2021 zaslala ČSK připomínky k novele zákona o ochraně veřejného zdraví.
 • Dne 4. 1. 2021 proběhlo jednání Koalice soukromých lékařů.
 • Dne 4. 1. 2022 se prezident ČSK účastnil jednání Rady poskytovatelů na Ministerstvu zdravotnictví ČR.
 • Dne 7. 1. 2022 poskytl prezident ČSK rozhovor TV Prima k ošetření hrazenému z veřejného zdravotního pojištění.
 • Dne 9. 1. 2021 se prezident ČSK účastnil on-line jednání Rady poskytovatelů na téma „Opatření od 17. 1. 2022“.
 • Dne 10. 1. 2022 poskytl prezident ČSK rozhovor TV Nova do pořadu Snídaně s Novou
  k nedostatku zubních lékařů.
 • Dne 11. 1. 2022 poskytl viceprezident ČSK rozhovor pro ČRo Plzeň ke změnám v zubní péči (prevence, úhrady atd.).
 • Dne 13. 1. 2022 se prezident ČSK účastnil předání ocenění ČLS JEP doc. MUDr. Veverkovi, CSc.
 • Dne 13. 1. 2022 proběhl vzdělávací kurz pro odborné zástupce v Plzni.

2.        Žádost o podporu otevření studijního programu Zubní lékařství na LF OU

 • Ostravská univerzita požádala Komoru o podporu otevření nového studijního programu Zubní lékařství. ČSK si vyžádala od Ostravské univerzity více informací o splnění všech nutných podmínek akreditace (např. o personálním obsazení a další). OSK Ostrava otevření studijního programu podporu poskytla.

3.        Prodloužení platnosti vzdělávacích akcí absolvovaných v rámci vstupních vzdělávacích programů

 • Představenstvo schválilo návrh řádu, kterým se upravují  opatření ke zmírnění některých dopadů epidemie onemocnění covid-19 na účastníky systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů organizovaného Komorou. (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 11;          PROTI – 0)

 4.        Žádosti podané Vzdělávacímu středisku ČSK

 • Představenstvo započítalo člence ČSK 10 kreditů za účast na akci 5th Closed Meeting Pilot lab project dentists and technicians, 5. – 6. 11. 2018, Savona, neregistrované v systému celoživotního vzdělávání Komory.  (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo započítalo jiného člence ČSK 10 kreditů za účast na akci Hard and Soft Tissue Reconstruction around Immediately Provisionalized Implants in Practice and Science, 7. – 8. 2. 2019, Lindau, neregistrované v systému celoživotního vzdělávání Komory.  (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo započítalo jiné člence ČSK 5 kreditů za účast na akci Budějovice Kazuistické, 30. 9. 2021 České Budějovice, neregistrované v systému celoživotního vzdělávání Komory. (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 11; PROTI – 1)
 • Představenstvo započítalo jinému členu ČSK 15 kreditů za účast na akci 3rd International Comprehensive Microsurgery Course, 8. – 10. 12. 2019, Mnichov, neregistrované v systému celoživotního vzdělávání Komory. (PŘÍTOMNO – 12;       PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. Zuzaně Hýskové akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů
  v parodontologii na dobu od 23. 9. 2021 do 22. 9. 2026. (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 9; PROTI – 0)
 • Představenstvo započítalo jinému členu ČSK do vstupního vzdělávacího programu ve stomatochirurgii celoživotní vzdělávání absolvované na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v dentoalveolární chirurgii a vydalo mu Osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání ve stomatochirurgii. (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 9; PROTI – 2) Odůvodnění: Žadatel požádal o uznání celoživotního vzdělávání absolvovaného mimo vzdělávací systém Komory a o vydání osvědčení ve stomatochirurgii. Doložil certifikát Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě včetně dodatku, ze kterého představenstvo zjistilo, že žadatel absolvováním vzdělávání na řečené fakultě získal odbornou způsobilost k výkonu certifikované činnosti dentoalveolární chirurgie. Z dodatku k certifikátu pak představenstvo zjistilo, že obsah a rozsah praktických dovedností a teoretických znalostí doloženého vzdělávání dobře odpovídá požadavkům vstupního vzdělávacího programu ve stomatochirurgii. Proto podle čl. IV odst. 4 usnesení sněmu Komory č. USN/2020/12/08 ze dne 12.12.2020 započítalo žadateli celé doložené vzdělávání do vstupního vzdělávacího programu a současně žadateli vydalo osvědčení, neboť dospělo k závěru, že započtením doloženého vzdělávání byly požadavky vstupního vzdělávacího programu ve stomatochirurgii zcela splněny.

5.        Schválení zkušebních komisařů pro VPPARO a VPPEDO

 • Představenstvo jmenovalo MUDr.  Liu Navarovou, MUDr. Janu Vašákovou, Ph.D. a MUDr. Andreu Landgrafovou zkušebními komisařkami pro profesní zkoušky v rámci vstupního vzdělávacího programu v pedostomatologii. (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo jmenovalo MUDr. Markétu Janovskou, MUDr. Markétu Libánskou, MUDr. Editu Dúbravskou a MUDr. Martinu Karnoldovou zkušebními komisařkami pro profesní zkoušky v rámci vstupního vzdělávacího programu v parodontologii. (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 12; PROTI – 0)

 6.        Schválení rozpočtů OSK

 • Představenstvo schválilo rozpočty Oblastních stomatologických komor Praha 2, Praha 4, Praha 6 a Písek pro rok 2022 ve znění předloženém představenstvem příslušné Oblastní stomatologické komory. (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 11; PROTI – 0)

7.        Různé

 • Extrémní výše úlev na ročním členském příspěvku – představenstvo diskutovalo otázku stanovení maximální hranice úlev za splnění informační povinnosti členů a za účast na sněmu OSK a dále otázku své vlastní rozhodovací praxe o základních a dalších úlevách neusnášeníschopných sněmů OSK
 •  Přístup k elektronické verzi zahraničních odborných časopisů – ČSK stále neobdržela nabídku od EBSCO, zprostředkovatele služby, tento bod bude přeložen na další jednání představenstva.
 • Asociace primární péče – probíhají jednání o vzniku Asociace primární péče, jejímž členem by se stala ČSK.
 •  Zhodnocení volných finančních prostředků ČSK – vzhledem k inflačnímu vývoji je potřebné se zaměřit na zhodnocování volných finančních prostředků ČSK. Představenstvo se seznámilo s možnostmi úrokových sazeb termínovaných vkladů, jako jednoho z konzervativních produktů zhodnocování, které nabízí český bankovní trh. Nejvýhodnější sazby nabízí J&T Banka, Moneta, Sberbank a Raiffeisenbank, se kterými bude ČSK dále sjednávat podmínky pro zhodnocování.