wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha 18. 2. 2022 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha 18. 2. 20221.        Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Jednání Rady poskytovatelů MZ ČR dne 8. 2. 2022 bylo zrušeno.
 • Dne 17. 1. a 31. 1. 2022 jednal prezident ČSK s ředitelem Úseku zdravotní péče VZP.
 • Dne 26. 1. 2021 se zástupci Zubohradu účastnili on-line jednání s ČPZP o cenových ujednáních pro stomatologii.
 • Dne 3. 2. 2022 se Zubohrad účastnil na MZ ČR zahajovacího jednání DŘ na rok 2023.
 • Ve dnech 19. 1., 2. 2. a 16. 2. 2022 proběhla on-line jednání skupiny SDÚZ.
 • Dne 21. 1. 2022 se prezident ČSK účastnil jednání mezioborové skupiny pro dentální fokusy.
 • Dne 26. 1. 2022 proběhlo jednání se zástupci Komory zubních techniků.
 • Dne 26. 1. 2022 jednal prezident ČSK s ředitelkou pojišťovna Kooperativa.
 • Dne 27. 1. 2022 proběhlo první on-line školení OZARO organizované ve spolupráci ČSK
  a Bofia Medical s.r.o.
 • Dne 4. 2. 2022 proběhlo další školení pro odborné znalce v Olomouci, organizované ČSK.
 • Dne 8. 2. 2022 jednal prezident ČSK o návrhu studijního programu Zubní lékařství na LF OU.
 • Dne 14. 2. 2022 proběhlo jednání se zástupci České parodontologické společnosti.
 • Dne 14. 2. 2022 proběhlo jednání se zástupci České ortodontické společnosti.
 • Dne 16. 2. 2022 proběhlo on-line jednání organizačního a odborného výboru PDD.
 • Během ledna a února poskytl doc. Šmucler řadu rozhovorů do médií.

2.        Žádosti podané Vzdělávacímu středisku ČSK

 • Představenstvo udělilo poskytovateli Parodontologie ORODENT s.r.o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 18. 2. 2022 do 17. 2. 2027. (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo uděluje poskytovateli Parodontologie Dentex Plus spol. s r.o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 8. 4. 2020 do 7. 4. 2025. (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 10; PROTI – 0)
 • Představenstvo uděluje poskytovateli Stomatochirurgie Jambura Dent s.r.o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 18. 2. 2022 do 17. 2. 2027. (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 10; PROTI – 0)
 • Představenstvo registrovalo e-learningový kurz pořadatele MeDitorial, s. r. o. -Neinvazivní terapeutická ochrana dentino-pulpálního komplexu, lektor: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D. a přidělilo 2 kredity.  PŘÍTOMNO – 12; PRO – 8; PROTI – 1
 • Představenstvo revokovalo usnesení R2022/01/08, jímž nevyhovělo žádosti člena ČSK o započítání celoživotního vzdělávání absolvovaného mimo systém celoživotního vzdělávání ČSK. (PŘÍTOMNO – 12;        PRO – 10; PROTI – 0)

 3.        PDD 2021 – konečné výsledky

 • Společný hospodářský výsledek z PDD a Pragodentu 2021 pro ČSK činí 3.741.732 Kč.

4.        PDD 2022 – příprava

 • Představenstvo jmenovalo členy odborného výboru mezinárodního kongresu Pražské dentální dny takto: MUDr. Michaela Beznosková Seydlová, Ph.D., MUDr. Robert Houba, Ph.D., prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., MUDr. Jan Netolický, Ph.D., MDDr. Martin Rota, MUDr. Jiří Sedláček, prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Jan Šváb, MUDr. Eva Tuzarová, doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. a MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D. (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 10; PROTI – 1)
 • Představenstvo jmenovalo členy organizačního výboru mezinárodního kongresu Pražské dentální dny takto: MUDr. Robert Houba, Ph.D., MUDr. Rudolf Jakl, MDDr. Petra Poláčková, doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. a MUDr. Jan Šváb. (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 11; PROTI – 0)

5.        Žádosti o příspěvek z účtu klinik

 • Představenstvo přiznalo členu ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na poplatek související s jeho účastí na Hands-on Cadaver Intensive Course in Orthognathic Surgery and Ancillary Procedures, Universitat Internacional de Catalunya, Facultad de Odontologia – Campus Sant Cugat, Hospital Universitari General de Catalunya, Barcelona, Španělsko, 5.- 6. 5. 2022, do výše 65.000 Kč a pověřuje prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik.  (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 11; PROTI – 0)
 •  Představenstvo přiznalo jiné člence ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu části ročního členského příspěvku za rok 2022 ve výši 5.400 Kč.  (PŘÍTOMNO – 12;         PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo jiné člence ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu části ročního členského příspěvku za rok 2022 ve výši 5.350 Kč.  (PŘÍTOMNO – 12;         PRO – 12; PROTI – 0)
 •  Představenstvo přiznalo jiné člence ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu části ročního členského příspěvku za rok 2022 ve výši 5.400 Kč.  (PŘÍTOMNO – 12;         PRO – 8;        PROTI – 4)
 • Představenstvo přiznalo jiné člence ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu části nákladů spojených s 8měsíční stáží zaměřenou na dva hlavní projekty „Examining the coexistence of oral lichen planus and vulvar lichen sclerosus“ a „Oral manifestations of inflammatory bowel diseases“ na Mayo Clinic, Department of Dermatology, Jacksonville, Florida, USA v termínu 7. 6. 2021 – 6. 2. 2022, do výše 40.000 Kč a pověřuje prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo jinému člen ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek související s jeho účastí na kongresu EuroPerio10, Kodaň, Dánsko, 15. – 18. 6. 2022, ve výši 13.850 Kč a pověřuje prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik.  (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 12; PROTI – 0)

6.        Žádosti o prominutí ročních členských příspěvků

 • Představenstvo vyhovělo žádosti členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2022 ve výši 5.500 Kč.  (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 12; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatelka sice v roce 2022 byla poskytovatelkou zdravotních služeb, avšak povolání zubního lékaře fakticky nevykonávala a opozdila se s ukončením oprávnění k poskytování zdravotních služeb o 1 měsíc. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo žádosti vyhovělo.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky Komory o částečné prominutí členského příspěvku na rok 2021 v alikvotní výši.  (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 11; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Nárok na snížený členský příspěvek může člen Komory uplatnit pouze do dovršení 4 let věku dítěte. V roce dovršení 4 let věku dítěte na členové pečující o dítě na příspěvkové zvýhodnění nedosáhnou. Dítě žadatelky dovršilo 4 roky věku dne 5. 12. 2021, k tomuto dni zanikl nárok na snížený členský příspěvek a v souladu s řády ČSK byl za zbytek roku 2021 vyměřen nedoplatek členských příspěvků do výše kategorie P (pracující) oproti uplatněné snížené kategorii N (nepracující – pečující o dítě do 4 let). Lze tak shrnout, že žadatelka se nachází ve zcela standardní situaci předvídané řády Komory. Od 6. 12. 2021 byla správně zařazena do kategorie P (pracující) s tím, že v roce 2021 nemůže uplatnit zvýhodnění pro členy Komory pečující o dítě do 4 let, neboť alespoň po část roku (tedy od 4. narozenin svého dítěte) se na ni snížená kategorie již nevztahuje. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Proto představenstvu nezbylo nic jiného než žádosti žadatelky nevyhovět.
 • Představenstvo částečně vyhovělo žádosti jiné členky ČSK a prominulo jí roční členský příspěvek na rok 2022 co do částky 5.150 Kč. (PŘÍTOMNO – 12;            PRO – 10; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatelka sice v roce 2022 byla poskytovatelkou zdravotních služeb, avšak povolání zubního lékaře fakticky nevykonávala a opozdila se s ukončením oprávnění k poskytování zdravotních služeb o dobu kratší než 1 měsíc. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Na druhou stranu však představenstvo neshledalo důvody pro úplné prominutí ročního členského příspěvku. Žadatelka je členkou Komory, která v roce 2022 fakticky nevykonávala povolání, a proto je plně na místě, aby zaplatila roční členský příspěvek ve výši odpovídající kategorii N. Proto představenstvo žádosti vyhovělo jen částečně, a to v částce, o kterou vyměřený roční členský příspěvek přesáhl výši ročního členského příspěvku v kategorii N.
 •  Představenstvo vyhovělo žádosti jiné členky ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2022 ve výši 6.300 Kč. (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 11; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatelka sice v roce 2022 byla poskytovatelkou zdravotních služeb, avšak povolání zubního lékaře fakticky nevykonávala a opozdila se s ukončením oprávnění k poskytování zdravotních služeb o 1 měsíc. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo žádosti vyhovělo. Vzalo přitom v úvahu skutečnost, že žadatelka, pokud by nevykonávala povolání, by byla vzhledem k dosaženému věku od placení ročního členského příspěvku zcela osvobozena. Proto představenstvo rozhodlo o úplném prominutí ročního členského příspěvku.
 •  Představenstvo vyhovělo žádosti jiné členky ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2022 ve výši 7.300 Kč.  (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 10; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatelka sice v roce 2022 byla poskytovatelkou zdravotních služeb, avšak povolání zubního lékaře fakticky nevykonávala. V důsledku nepříznivého zdravotního stavu přerušila poskytování zdravotních služeb na dobu přesahující 6 měsíců. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo žádosti vyhovělo. Vzalo přitom v úvahu skutečnost, že žadatelka, pokud by nevykonávala povolání, by byla vzhledem k dosaženému věku od placení ročního členského příspěvku zcela osvobozena. Proto představenstvo rozhodlo o úplném prominutí ročního členského příspěvku.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o částečné prominutí členského příspěvku na rok 2022 ve výši 4.300 Kč.  (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 10; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Snížený členský příspěvek může člen Komory uplatnit v roce, ve kterém po celou dobu pečuje o dítě do 4 let věku. Rozhodující je tedy narození dítěte, přičemž snížený členský příspěvek lze uplatnit až nejdříve v roce bezprostředně následujícím po narození dítěte. Z toho vyplývá, že členové v roce narození dítěte na zvýhodnění pro členy pečující o dítě nedosáhnou. Lze tak shrnout, že žadatelka se nachází ve zcela standardní situaci předvídané řády Komory. Je správně zařazena do kategorie P (pracující) s tím, že v roce 2022 nemůže uplatnit zvýhodnění pro členy Komory pečující o dítě do 4 let, neboť alespoň po část roku (tedy do narození svého dítěte) o dítě nepečovala. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Proto představenstvu nezbylo nic jiného než žádosti žadatelky nevyhovět.
 • Představenstvo vyhovělo žádosti jiné členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2022 ve výši 5.500 Kč.  (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 11; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatelka sice v roce 2022 byla poskytovatelkou zdravotních služeb, avšak povolání zubního lékaře fakticky nevykonávala. Převedla svoji společnost na jiného zubního lékaře, převod se uskutečnil k 4.1.2022 a ke stejnému datu byla odvolána z funkce jednatele společnosti. Změnu odborného zástupce poskytovatel provedl ke dni 31.1.2022. Je tak zřejmé, že všechny administrativní změny související s převodem společnosti žadatelky proběhly do konce ledna 2022, tedy se zpožděním nepřesahujícím 1 měsíc. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo žádosti vyhovělo.
 • Představenstvo vyhovělo žádosti jiné členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2022 ve výši 5.800 Kč.  (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 11; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatelka sice v roce 2022 byla poskytovatelkou zdravotních služeb, avšak povolání zubního lékaře fakticky nevykonávala a opozdila se s ukončením oprávnění k poskytování zdravotních služeb o 1 měsíc. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo žádosti vyhovělo.
 • Představenstvo částečně vyhovělo žádosti jiného člena ČSK a prominulo mu roční členský příspěvek na rok 2022 co do částky 6.500 Kč. (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 12; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář.  Rozdělení členů Komory do kategorií pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku má jediný účel: poskytnout úlevu těm členům Komory, kteří nevykonávají povolání zubního lékaře. Tento přístup má do jisté míry sociální rozměr, především však vychází ze skutečnosti, že členství v Komoře je povinné pro každého, kdo vykonává povolání zubního lékaře, a tedy že Komora vykonává převážnou část své působnosti primárně pro zubní lékaře, kteří vykonávají své povolání, a v jejich zájmu. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit.   Žadatel nepochybně v roce 2021 vykonával povolání zubního lékaře, protože je dosud společníkem, jednatelem i odborným zástupcem poskytovatele zdravotních služeb v oboru zubní lékařství. Podle řádů Komory platí, že pro účely zařazení člena do kategorie se společník, jednatel i odborný zástupce u poskytovatele zdravotních služeb vždy považuje za člena vykonávajícího povolání, a to i tehdy, pokud by sám zdravotní služby neposkytoval. Je nicméně třeba přihlédnout k tomu, že dotčený poskytovatel je právnickou osobou, která poskytuje zdravotní služby toliko prostřednictvím žadatele a která po dobu přesahující 6 měsíců ze zdravotních důvodů na straně žadatele zdravotní služby fakticky neposkytuje. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Na druhou stranu však představenstvo neshledalo důvody pro úplné prominutí ročního členského příspěvku. Žadatel je členem Komory, který v roce 2022 fakticky nevykonával povolání, a proto je plně na místě, aby zaplatil roční členský příspěvek ve výši odpovídající kategorii N. Proto představenstvo žádosti vyhovělo jen částečně, a to v částce, o kterou vyměřený roční členský příspěvek přesáhl výši ročního členského příspěvku v kategorii N.
 • Představenstvo vyhovělo žádosti jiného člena ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2021 ve výši 6.700 Kč. (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 12; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatel povolání zubního lékaře fakticky nevykonává od února 2020. Z důvodu nepříznivého zdravotního stavu tak v období do splatnosti ročního členského příspěvku za rok 2021 fakticky neposkytoval zdravotní služby po dobu přesahující 6 měsíců. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo žádosti vyhovělo.
 • Představenstvo vyhovělo žádosti manžela jiné členky ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2022 ve výši 5.400 Kč.   (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 12; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatelka nepochybně od poloviny roku 2019 nevykonává kvůli svému zdravotnímu stavu a pobytu ve specializovaném zdravotnickém zařízení povolání zubního lékaře. Registrace zdravotnického zařízení nebylo dosud možno zrušit, protože probíhalo řízení o omezení svéprávnosti a určení opatrovníka. Nyní opatrovník žádost o odnětí oprávnění již podal, a to k 1. dubnu 2022, stejně tak jako žádost o vystoupení z Komory. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo žádosti vyhovělo.
 • Představenstvo částečně vyhovělo žádosti jiné členky ČSK a prominulo jí roční členský příspěvek na rok 2022 co do částky 6.100 Kč.  (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 10; PROTI – 2) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář.  Žadatelka nepochybně v roce 2022 vykonávala povolání zubního lékaře, protože je dosud poskytovatelkou zdravotních služeb v oboru zubní lékařství. Podle řádů Komory platí, že pro účely zařazení člena do kategorie se OSVČ – poskytovatel zdravotních služeb vždy považuje za člena vykonávajícího povolání, a to i tehdy, pokud by sám zdravotní služby neposkytoval. Je nicméně třeba přihlédnout k tomu, že žadatelka po dobu 3 měsíců ze zdravotních důvodů zdravotní služby fakticky neposkytuje a nebude je v roce 2022 poskytovat již vůbec, neboť v dubnu 2022 ze stejných zdravotních důvodů svoji praxi zcela ukončí. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. V souladu se zavedenou rozhodovací praxí představenstvo prominulo žadatelce roční členský příspěvek v částce, o kterou vyměřený roční členský příspěvek přesáhl výši ročního členského příspěvku v kategorii N.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiného člena ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2022 ve výši 7.500 Kč. (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 12; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatel sice byl v roce 2021 postižen tornádem, na tuto událost obdržel od ČSK příspěvek ze sociálního fondu. Od září 2021 však již poskytuje zdravotní služby znovu a na jiné adrese (v jiném městě), takže fakticky výkonu povolání zubního lékaře nic nebrání. Představenstvo proto neshledalo důvod k prominutí ročních členských příspěvků na rok 2022.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o prominutí členského příspěvku na rok 2021 ve výši 7.600 Kč a na rok 2022 ve výši 7.600 Kč. (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 11; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Představenstvo neshledalo důvod k prominutí členského příspěvku, žadatelka prokazatelně vykonává povolání zubního lékaře, byť jen omezeně formou pohotovostní služby v rozsahu cca 4 služeb měsíčně. Proto žádosti nemohlo vyhovět.
 • Představenstvo vyhovělo žádosti jiné členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2022 ve výši 5.800 Kč. (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 12; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatelka sice v roce 2022 byla jednatelkou poskytovatele zdravotních služeb, avšak povolání zubního lékaře fakticky nevykonávala a administrativní náležitosti ukončení její činnosti jako jednatele přetrvaly do 12. ledna 2022, tedy po dobu nepřesahující 1 měsíc. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo žádosti vyhovělo.

7.        Různé

 • Rozdělení Oblastních komor, které vznikly sloučením okresních sdružení – představenstvo předkládá sněmu ČSK věcný záměr úpravy možnosti rozdělení Oblastních komor.  (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 11; PROTI – 0)
 •  Asociace primární péče – představenstvo se seznámilo se záměrem vzniku právnické osoby reprezentující poskytovatele primární péče, tedy praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, zubní lékaře a gynekology.
 • Přístup k elektronické verzi zahraničních odborných časopisů – ČSK oslovila několik poskytovatelů těchto služeb, Ing. Ďuríková seznámila s nabídkami. Nabídka od EBSCO vychází nejlépe – ČSK si může složení časopisů sama sestavit.
 • Ortodoncie – Představenstvo se seznámilo s návrhem kompetencí tzv. ortodontických asistentek. Jedná se o dentální hygienistky a všeobecné sestry, které mohou na základě indikace zubního lékaře provádět některé činnosti z oboru ortodoncie. Představenstvo schválilo společné stanovisko představenstva ČSK a výboru České ortodontické společnosti v tomto znění: Stávající systém vzdělávání a získání specializace v ortodoncii v České republice je jasně legislativně definovaný a probíhá formou tříleté specializační přípravy na akreditovaném univerzitním pracovišti a je zakončený specializační atestační zkouškou z ortodoncie. V současné době je akreditačním řízením Ministerstva zdravotnictví ČR schváleno 6 výukových klinických pracovišť do roku 6/2026. Na základě tohoto vzdělávacího programu atestuje v České republice 14 až 18 ortodontistů ročně a stejný počet zubních lékařů do toho systému vstupuje. Představenstvo České stomatologické komory považuje stávající systém vzdělávání zubních lékařů ve specializaci ortodoncie za jasně legislativně definovaný, vyhovující a fungující a bude podporovat současný specializační systém vzdělávání ortodontistů. Tento systém je jediným platným vzděláváním pro zubní lékaře zajišťující ortodontickou léčbu v České republice. Představenstvo České stomatologické komory a výbor České ortodontické společnosti se shodly na hledání možností navýšení počtu zubních lékařů v přípravě ke specializaci v ortodoncii na univerzitních výukových pracovištích. Dále představenstvo České stomatologické komory a výbor České ortodontické společnosti shledávají přínosné rozvíjení a doplnění prokazatelného celoživotního vzdělávání zubních lékařů se specializací v ortodoncii v rámci vzdělávacího systému ČSK. (PŘÍTOMNO – 9; PRO – 8;      PROTI – 0)
 •  Informace o aktuálním stavu vývoje nového IT systému ČSK – představenstvo vyslechlo informace o stavu vývoje nového IT systému – probíhá kontrola dat, ve vyšším vzdělávání a párování plateb již všechny úkony probíhají z nového IT systému, v nejbližších dnech budou nasazeny do ostrého provozu disciplinární spisy, dále bude následovat agenda Vnitřního oddělení a agenda profesních zkoušek.