wqfqwf Mimořádné jednání představenstva ČSK, online 23. 10. 2020 - ČSK

Mimořádné jednání představenstva ČSK, online 23. 10. 20201.       Schválení online jednání

 • Představenstvo schválilo on-line formu mimořádného jednání představenstva konaného dne 23. 10. 2020. (PRO – 14; PROTI – 0)

2.       Stručná zpráva prezidenta o současném stavu

 • Informace o výzvě k odstoupení ministra zdravotnictví prof. Prymuly.
 • Probíhá aktualizace seznamu Covid center, který je zveřejněn v členské sekci webových stránek ČSK.
 • ČSK vydala tiskovou zprávu k úhradám od zdravotních pojišťoven do segmentu stomatologie.

3.       Informace viceprezidenta

 • Možnost vykázání kódu 00944 při telefonické konzultaci potvrdily všechny zdravotní pojišťovny (kromě RBP), čekáme na potvrzení používání kódu od VZP.
 • ČSK zaslala žádost zdravotním pojišťovnám o odložení vyžadování certifikátu o absolvování kurzu sedace dětí do 30. 6. 2021 z důvodu nemožnosti organizovat vzdělávací kurzy kvůli aktuálním opatřením COVID-19 a žádost o výjimku pro klinická pracoviště, kde jsou sedace dětských pacientů prováděny dlouhodobě.

 4.       Příprava ČSK – návrh a příprava programu jednodenního jednání sněmu ČSK

 • Odložit sněm o měsíc je možné, ale nemohl by být volební, protože u volebního sněmu je třeba ho ohlásit 60 dní předem. Vzhledem k dodržení této lhůty se jako reálné jeví konat volební sněm zvlášť na počátku roku 2021, nejpozději však dle volebního řádu dne 21. 3. 2021.
 • OSK sněmy se nemohou konat, protože členové sněmů OSK nejsou volení funkcionáři.
 • Představenstvo: 1. zrušilo termín jednání sněmu Komory svolaného na 7. – 8. 11. 2020, 2. svolalo jednání sněmu Komory na 12. 12. 2020 od 11:00 hod. do Prahy, 3. svolalo volební jednání sněmu Komory k provedení volby prezidenta Komory pro funkční období 2021 až 2025 na 20. 2. 2021 od 10:00 hod. do Prahy. Odůvodnění: Představenstvo zhodnotilo vývoj epidemiologické situace v České republice a dospělo k závěru, že jednání sněmu Komory svolané na 7. a 8. listopadu 2020 je třeba přesunout na pozdější dobu. K tomuto kroku se odhodlalo přes to, že nouzový stav a většina s ním souvisejících opatření jsou nyní vyhlášeny do 3. listopadu 2020. Představenstvo však má za to, že s prodloužením nouzového stavu je nutno počítat stejně tak jako s tím, že nějaká omezení shromažďování, cestování či obecně volného pohybu osob budou platit i po 3. listopadu 2020. V současné době není možné předvídat, jaká tato opatření budou a zda budou jednání sněmu Komory umožňovat či nikoliv. Představenstvo však, vycházejíc z veřejně dostupných dat a predikcí, má za to, že jednání sněmu Komory, kde se setká cca 150 osob z území celé České republiky, by v první listopadové dekádě bez ohledu na opatření platná v té době bylo z hlediska ochrany zdraví všech zúčastněných a potenciálu šíření případné nákazy nepřiměřeně riskantní. Představenstvo si je vědomo toho, že odložení volebního jednání sněmu Komory, jehož termín je znám více než rok a které je připravováno již mnoho měsíců, je bezprecedentním krokem. Představenstvo jako jediný orgán, který je povolán ke svolání jednání sněmu Komory, bezesporu může k odložení již oznámeného termínu jednání přikročit. V minulosti se však nic podobného nestalo, a proto představenstvo považuje za nutné zdůraznit, že odložení jednání sněmu Komory považuje za zcela výjimečný krok vynucený zcela výjimečnými okolnostmi, v nichž se Česká republika (a to i v celosvětovém srovnání) nyní nachází. V té souvislosti představenstvo akcentuje své přesvědčení, že Česká stomatologická komora jako stavovská organizace zubních lékařů nemůže v situaci, kdy je ohroženo veřejné zdraví a mimořádně zatěžován zdravotnický systém, postupovat jinak než jít příkladem a omezit všechny své aktivity, které by mohly, byť třeba i jen teoreticky, vytvářet příležitosti pro šíření nákazy. Česká stomatologická komora se od počátku epidemie významně podílela na omezování jejích účinků v ordinacích zubních lékařů, ať už se jednalo o distribuci osobních ochranných prostředků nebo např. o intenzivní osvětovou činnost, a v úsilí chránit své členy je rozhodnuta pokračovat. Vědomí této odpovědnosti vedlo představenstvo k tomu, že listopadové jednání sněmu Komory odložilo, byť jeho konání, které bylo naplánováno na dobu po skončení nyní platného nouzového stavu, z hlediska ryze právního v současné době nic nebrání. Při rozhodování o novém termínu jednání sněmu Komory muselo představenstvo vzít v úvahu návrh programu odloženého jednání a následně některé lhůty, které řády Komory pro některé navržené body programu stanoví. Termín listopadového jednání byl oznámen před rokem včetně informace, že jde o jednání volební. Tímto způsobem a s takto dlouhým předstihem byla jednání sněmu Komory (volební i nevolební) oznamována v minulosti tradičně. Je jasné, že v mimořádné situaci, ve které představenstvo rozhodovalo o odložení listopadového termínu, nebylo možno tento zvykový způsob informování o termínech jednání sněmu Komory použít. Obecně platí, že termín a místo jednání sněmu Komory je třeba zveřejnit 30 dnů předem. U volebního jednání však platí, že musí být oznámeno členům sněmu Komory 60 dnů před zahájením jednání. Volby prezidenta Komory se přitom musí konat nejdříve 12 a nejpozději 6 měsíců před začátkem jeho funkčního období. Pro volby prezidenta Komory pro funkční období 2021 až 2025 tak je nutno volby uskutečnit v době od 21. září 2020 do 21. března 2021. Protože je však současně nutno dodržet lhůtu pro svolání volebního jednání v délce 60 dnů, je zřejmé, že volební jednání sněmu Komory již prakticky není možné uskutečnit do konce roku 2020 (představenstvo nechtělo ohrozit usnášeníschopnost sněmu Komory tím, že by jeho volební jednání svolalo na dobu mezi vánočními svátky a Novým rokem). Současně představenstvo uvážilo, že zrušením listopadového volebního jednání a jeho přesunutím na pozdější dobu se otvírá nová možnost předkládat návrhy na zařazení na kandidátní listinu a že kandidáti by měli mít možnost nejen svoji kandidaturu náležitě zvážit, ale také ji relevantním způsobem prezentovat. Proto představenstvo dospělo k závěru, že nový termín volebního jednání je třeba posunout až na únor 2021, přičemž vzhledem k harmonogramu dalších akcí Komory zvolilo datum 20. února 2021. Tento termín podle názoru představenstva dává dostatečný prostor jak ke zvážení návrhu na zařazení na kandidátní listinu, který bude třeba Kanceláři Komory oznámit do 21. ledna 2021, tak i k případné prezentaci kandidátů, a tak jednoznačně přispívá k zajištění rovných podmínek ve volbách pro každého člena Komory. Vedle volby prezidenta Komory však měl sněm Komory na listopadovém jednání projednávat i jiné velmi důležité věci. Jedná se zejména o problematiku celoživotního vzdělávání, ohledně které je nutné vzhledem k tomu, že od ledna 2021 vstoupí v účinnost nový organizační řád Komory, přijmout některá zásadní „prováděcí“ pravidla. Kromě toho je též nutné schválit rozpočet Komory na rok 2021. To jsou všechno záležitosti, které je podle řádů Komory nutno projednat ještě v roce 2020. Pokud by se tak nestalo, přineslo by to v roce 2021 Komoře a jejím členům zcela zásadní problémy (hospodaření bez kontroly sněmu, zánik osvědčení, kreditního systému, profesních zkoušek atd.). Proto představenstvo svolává na prosinec 2020 jednodenní jednání sněmu Komory k projednání nezbytných záležitostí, které byly na programu listopadového jednání a které nelze (anebo jen s velkými obtížemi) odsunout na rok 2021. Vychází přitom z toho, že epidemiologická situace by ve druhé dekádě prosince 2020 měla být lepší než začátkem listopadu. Volební jednání svolané na únor 2021 pak bude též jednodenní a proběhne na něm především volba prezidenta Komory pro funkční období 2021 až 2025 a případně projednány další záležitosti, které se mezitím vyskytnou. Pokud jde o místo obou jednání sněmu, představenstvo zvolilo Prahu s ohledem na to, že jde patrně o dopravně nejlépe dostupné místo. Cílem je dopravu do místa jednání co nejvíce zjednodušit a zrychlit. Konkrétní adresu místa jednání představenstvo sdělí členům sněmu Komory a zveřejní, jakmile bude známa (pravděpodobně se bude jednat o Kongresové centrum Praha), v každém případě nejpozději 30 dnů před prosincovým, resp. nejpozději 60 dnů před únorovým jednáním sněmu Komory. (PRO – 14; PROTI – 0)

5.       Prominutí úhrady za druhé prodloužení osvědčení

 • Představenstvo prominulo úhradu za zpracování žádosti o prodloužení platnosti osvědčení postupem podle čl. I odst. 2 řádu č. 5/2020 ze dne 21. června 2020, podané od 1. 1. 2021 do 12. 3. 2021. (PRO – 13; PROTI – 0)

6.       Různé

 • Informace pro předsedy OSK.
 • USN2020/10/22 bude po skončení jednání zveřejněno na webových stránkách ČSK, na diskuzním fóru a fóru funkcionářů na FB, zveřejněno bude i písemné vyhotovení včetně odůvodnění. 1. 11. 2020 od 18:00 hod. se bude konat on-line setkání předsedů OSK a členů sněmu ČSK k dané problematice.
 • Schválení rozhodnutí prezidenta ČSK při výkonu působnosti představenstva Komory – Představenstvo schválilo rozhodnutí prezidenta ČSK při výkonu působnosti představenstva Komory ze dne 13. 10. 2020 a 22. 10. 2020. (PRO – 12; PROTI – 0)