Společné jednání představenstva ČSK, revizní komise ČSK a čestné rady ČSK, Praha, 9. – 10. 12. 20161. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz, MUDr. Houba

 • Dne 14. 11. 2016 se zástupci Komory zúčastnili setkání profesních komor s ministrem pro lidská práva, rovné příležitostí a legislativu, diskutován byl legislativní proces a zařazení ČSK do legislativního procesu jakožto připomínkového místa a o plánu legislativních prací pro rok 2017.
 • Dne 23. 11. 2016 proběhlo jednání s ředitelkou Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání a vedoucí oddělení vzdělávání odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, o kompetencích dentálních hygienistek a zubních techniků. Bylo dohodnuto, že nezbytnost indikace zubního lékaře k vybraným úkonům bude zachována.
 • Dne 23. 11. 2016 jednala Koalice soukromých lékařů.
 • Dne 28. 11. 2016 zasedal odborný výbor PDD.
 • Dne 14. a 21. 11. 2016 proběhlo jednání s ředitelem Incheba Praha a generálním ředitelem BVV k možnostem spolupráce v roce 2017.
 • Dne 23. 11. 2016 Komora obdržela žádost ředitele společnosti Hobosoft o získání přístupu do sekce pro členy na webových stránkách ČSK. Představenstvo nesouhlasilo s poskytnutím přístupu pro komerční subjekty do členské sekce nových webových stránek ČSK (PRO – 10; PROTI – 1)
 • Dne 25. 11. 2016 se zástupce Komory zúčastnil podzimního kongresu, který společnost Health communication s.r.o. organizovala pro lékárníky.
 • Dne 29. 11. 2016 se zástupce Komory účastnil jednání Koordinační rady kongresu Mefanet 2016.
 • Dne 29. 11. 2016 se zástupce Komory zúčastnil kongresu z cyklu Efektivní nemocnice 2016 na téma Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic.
 • Dne 1. 12. 2016 se zástupci Komory účastnili setkání profesních komor, setkání pořádala Notářská komora ČR. Letošním tématem byly problémy s osobami, které vykonávají profesi bez potřebného vzdělání, tyto potíže řeší všechny komory.
 • Dne 1. – 2. 12. 2016 se uskutečnilo plenární zasedání CED v Bruselu, ČSK zastupovali MUDr. Chrz, doc. Zemen a MUDr. Houba.
 • Zubohrad postupně projednává úhradové dodatky se zdravotními pojišťovnami – k dispozici je zatím dodatek s ČPZP, OZP, VZP, ZPMV. Všechny dodatky zcela kopírují úhradovou vyhlášku. Diskukse – beze změn zůstala i metodika vykazování zdravotním pojišťovnám.
 • Člen představenstva, který se zúčastnil zahájení PSF v Brně, informoval o problémech s účastníky, kteří se dožadovali přidělení kreditů, aniž by splnili podmínky dodržení počtu předepsaných vyučovacích hodin.

2. Kongres PDD – MUDr. Chrz, MUDr. Houba

 • 2016 Představenstvo schválilo rozdělení odměn pro členy Odborného výboru PDD (vyjma MUDr. Chrze a MUDr. Houby). (PRO – 12; PROTI – 0) Představenstvo schválilo výplatu odměn pro členy Odborného výboru PDD ve výši hospodářského výsledku PDD 2016, tj. každý bude odměněn částkou 5.000 Kč. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • 2017 PDD 2017 se budou konat v Obecním domě. Odborný program je připravován.

3. Zahraniční činnost – doc. Zemen

 • Zpracováno bylo celkem 19 zpráv.
 • Jako inspirativní byl zmíněn kapitační způsob plateb za zubní ošetřování dětí odstupňovaný dle věku dítěte, který funguje ve Skotsku.
 • Změnilo se složení celého vedení turecké asociace.
 • Při plenárním zasedání CED se konaly volby do představenstva CED a na funkci pokladníka.
 • Jeden z dotazníků se týkal tzv. integrované péče o pacienty. Jedná se o péči o chronické pacienty a seniory, má zahrnovat společnou péči a komunikaci různých lékařských oborů včetně zubní péče.

4. Komunikační politika ČSK vůči členům a pacientům – MUDr. Chrz, MUDr. Houba

 • Vzhledem k častým a různorodým telefonickým a e-mailovým dotazům pacientů je třeba vytvořit manuál pro zaměstnance, který bude obsahovat vzorové odpovědi a potřebné základní informace na dané téma.
 • Rovněž je třeba stanovit, které dotazy již nespadají do kompetence zaměstnanců Vnitřního oddělení, a na kterou instituci je třeba pacienty odkázat.
 • MUDr. Škrdlant přednesl svoji prezentaci o Dentforum.cz. Požádal o možnost pokračování Dentfora či alespoň přenesení jeho obsahu do nových komorových stránek. Diskuse – bude ověřena návštěvnost a míra okamžitého opuštění stránek (statistiky uváděné MUDr. Škrdlantem jsou odlišné od těch, které jsou k dispozici od IT poradce Komory).

5. Kooptace MUDr. Ševčíka – MUDr. Chrz

 • MUDr. Ševčík s kooptací souhlasí a od 1. 1. 2017, kdy na základě odstoupení skončí funkční období doc. Zemena, se stane členem představenstva.

6. Žádosti podané vzdělávacímu středisku – MUDr. Al Haboubi, Ing. Štěpánková

 • Představenstvo udělilo poskytovateli Bistrodent spol. s r. o. akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 15. 10. 2016 do 14. 10. 2020. (PRO – 14; PROTI – 0)

7. Žádosti o udělení/prodloužení Pečeti ČSK – Bc. Ďuríková, I. Andresová

 • Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Johnson & Johnson s.r.o. a prodloužilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na produkt Listerine – Total Care. (PRO – 12; PROTI – 2)

8. Různé

 • Žádost o prominutí členských příspěvků – MUDr. Řezáč Představenstvo nevyhovělo žádosti členky Komory o prominutí ročního členského příspěvku na rok 2015, podané z důvodu dlouhodobě pracovní neschopnosti. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Dotazník akce Klapačka – na webových stránkách zaevidováno 1199 dotazníků, další část teprve ve zpracování Kanceláří ČSK.
 • Předplatné mezinárodních časopisů EBSCO – MUDr. Chrz, Bc. Ďuríková Částka předplatného je o 6.000,- vyšší než v roce 2016, jedná se o službu členské základně. Představenstvo schválilo objednávku elektronického předplatného zahraničních časopisů (International journal of periodontics and restorative dentistry, Intermational journal of oral and maxillofacial implants, journal of endodontics, Journal of periodontology, Journal of prosthetic dentistry) u dodavatele EBSCO na rok 2017. (PRO – 13; PROTI – 0) Elektronická verze časopisu LKS – prodleva – MUDr. Chrz Představenstvo schválilo zveřejňování elektronické verze časopisu LKS současně s vydáním tištěné verze (v den distribuce tištěné verze). (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Agenda zahraničních vztahů ČSK od 1. 1. 2017 – MUDr. Chrz Představenstvo pověřilo MUDr. Faeze Al Haboubiho od 1. 1. 2017 vedením agendy zahraničních vztahů ČSK. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Žádost Společnosti preventivní stomatologie Představenstvo souhlasilo se umístěním sídla Společnosti preventivní stomatologie na adrese Slavojova 22, 128 00, Praha 2. (PRO – 15; PROTI – 0)
 • Past prezident (emeritní prezident) Doc. Šmucler navrhl zvážení vzniku funkce past prezidenta (emeritního prezidenta). Jednalo by se o čestnou a poradní funkci, předpokládá se účast na akcích ČSK.
 • Náhrady za ztrátu času členů představenstva za rok 2016 a odměna za spolupráci při webinářích v roce 2016 – MUDr. Řezáč Členové představenstva vykáží nad rozsah, který je uveden v jednotlivých zápisech ze zasedání představenstva, náhradu za ztrátu času ve výši 500,- Kč za 1 hodinu takto: MUDr. Al Haboubi, MUDr. Benko, MUDr. Jakl, MUDr. Škrdlant a MUDr. Vostrejž – 10 hodin, MUDr. Banková a MUDr. Vrbková – 7 hodin, MUDr. Mlejnek, MUDr. Novický a MUDr. Trojan – 5 hodin, doc. Zemen a MUDr. Řezáč – 30 hodin a MUDr. Šváb – 15 hodin.
 • Představenstvo schválilo odměnu ve výši 5.000 Kč pro MUDr. Odvodyho za celoroční spolupráci při přípravě webinářových přednášek ČSK. (PRO – 15; PROTI – 0)