wqfqwf Společné jednání představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK a jednání představenstva ČSK, Praha, 4. - 5. 12. 2015 - ČSK

Společné jednání představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK a jednání představenstva ČSK, Praha, 4. – 5. 12. 2015Informace ze společného jednání představenstva, revizní komise a čestné rady
a jednání představenstva ČSK
Praha, 4. – 5. 12. 2015

1. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz
– Dne 11. 11. 2015 proběhlo jednání se zástupci SZÚ k vytvoření metodiky k nebezpečným látkám. Bylo dohodnuto, že ČSK doporučí konzultanta, který bude na tvorbě metodiky spolupracovat.
– Dne 18. 11. 2015 proběhlo jednání Zubohradu a VZP o cenových dodatcích a bonifikacích – cenové dodatky budou hotové do konce roku 2015.
– Již projednané cenové dodatky s ČPZP a OZP jsou zveřejněny na webových stránkách ČSK. OZP zrušila limit na úhradu regulačních poplatků.
– Dne 2. 12. 2015 proběhlo jednání s IPVZ o možnostech spolupráce při organizaci kurzu KPR. Požadavek ČSK na rozšíření odborné náplně kurzu o náhlé příhody v zubní ordinaci byl ze strany IPVZ akceptován. Jsou stanoveny předběžné termíny konání kurzů, předpokládaná cena cca 2.000 Kč za kurz. Tyto kurzy jsou aktuální pro zubní lékaře, kteří jsou ve tříletém cyklu rozšířené odborné přípravy. IPVZ je připraveno pořádat i kurzy pro školitele KPR.
– Dne 30. 11. 2015 proběhlo zasedání Odborného výboru PDD. OV navrhuje požádat spolupracující odborné společnosti o přípravu 1-2 přednášek (pravděpodobně jedna s ohlédnutím do historie, jedna na aktuální téma).
– Představenstvo souhlasilo pro rok 2016 se zachováním stávajícího formátu PDD (tj. kongres ve čtvrtek a pátek, slavnostní společenský večer ve čtvrtek s možností pozvání většího množství hostů než obvykle). (PRO – 14; PROTI – 0)
– Představenstvo souhlasilo s oslovením spolupracujících odborných společnosti s žádostí o přípravu 1-2 přednášek (jedna historizující, druhá čistě odborná) pro PDD 2016. (PRO – 9; PROTI – 4)
– Představenstvo ustanovilo Organizační výbor PDD pro rok 2016 ve složení: MUDr. Chrz, MUDr. Houba, MUDr. Jakl, MUDr. Al Haboubi a Ing. Štěpánková. (PRO – 13; PROTI – 0)
– Dne 27. 11. 2015 se v Brně konalo Podzimní stomatologické fórum.
– Dne 9. 11. 2015 proběhlo jednání zástupců ČSK se společností Dark Side a.s., která organizuje projekt Česko v datech. ČSK byla požádána o spolupráci v oblasti dat zaměřených na stomatologickou tématiku.
– Dne 9. 11. 2015 se konalo jednání Skupiny pro prevenci při ČSK.
– Dne 11. 11. 2015 proběhlo jednání s Veletrhy Brno, a.s., o spolupráci na kongresu Indent 2016. BVV požádaly o pověření zástupce ČSK do odborného výboru kongresu a o poskytnutí záštity odborné části kongresu.
– Představenstvo souhlasilo s udělením záštity ČSK a s poskytnutím licence k užití loga ČSK pro odbornou část kongresu Indent 2016. (PRO – 13; PROTI – 1)
– Dne 23. 11. 2015 proběhla schůzka všech partnerů k hodnocení 3. českého dne zdravých zubů.
– Dne 27. 11. 2015 se zástupci ČSK zúčastnili přednášky pro studenty 5. ročníku zubního lékařství na 1. LF UK Praha.
– Dne 27. 11. 2015 se prezident ČSK v Olomouci zúčastnil 6. ročníku mezinárodní stomatologické konference 2015.
– Dne 30. 11. 2015 proběhlo jednání se zástupci společnosti Johnson&Johnson, Wrigley a Quent o pořádání WOHD v roce 2016.
– Dne 16. 11. 2015 se uskutečnil webinář na téma „Preprotetická úprava vestibula u bezzubých čelistí“, který vedl MUDr. Martin Georgiev, a dne 3. 12. 2015 proběhl webinář na téma „Celkové snímatelné náhrady fixované na implantátech“, který vedl MUDr. Jaroslav Rous. Oba přednášející souhlasí s uveřejněním přednášek v archivu na webových stránkách ČSK.
– Dne 1. 12. 2015 se zástupci ČSK zúčastnili setkání s korejskou delegací u příležitosti podpisu memoranda o případné spolupráci české a korejské strany, pořádaného Hospodářskou komorou ČR. Za korejskou stranu se zúčastnili zástupci dentálních firem.
– Dne 4. 12. 2015 se viceprezident ČSK zúčastnil Plzeňských pracovních dnů.
– Dne 25. 11. 2015 se zástupce ČSK zúčastnil jednání Koordinační rady při kongresu MEFANET 2015. Konference je zaměřena na pregraduální vzdělávání. Koordinační radu tvoří zástupci univerzit, vedoucí Koordinační rady projevil zájem o bližší spolupráci s ČSK.
– Dne 26. 11. 2015 se zástupce ČSK účastnil jednání Legislativní rady vlády, která se zabývala novelizací zákona č. 95/2004 Sb. Další jednání je plánováno na 11. 1. 2016.
– Dne 20. 11. 2015 se zástupci ČSK zúčastnili plenárního zasedání CED.
– Zástupce ČSK se dne 24. 11. 2015 zúčastnil akce společnosti Intersystems – Konference a efektivní oběd „Lepší zdravotní péče? Propojená péče.“ Akce byla zaměřena na informaci z oblasti elektronizace zdravotnictví. Mezi přednášejícími byli kromě zástupců firmy Intersystems (vývoj technologií pro správu dat) zástupci odboru elektronizace zdravotnictví MZ ČR (přípravná fáze projektu započala v roce 2012, plánované ukončení 3/2016, vypsáno výběrové řízení na realizaci). Zajímavé zkušenosti ze Slovenska – tamní zdravotní pojišťovna se sama rozhodla realizovat na vlastní náklady elektronizaci zdravotnictví, projekt úspěšně běží a přináší jim velké úspory a zefektivnění péče. Systém obsahuje veškeré informace o pacientovi a jeho zdravotnickou dokumentaci. Je propojen se záchrannou službou, pohotovostmi a lékárnami. Je zde evidence plánování operací, automatické ověření pacienta, ověření bezdlužnosti pacienta, propojeno s hodnotícími weby, možnost on-line reklamace, mobilní aplikace s funkcí zdravotního průkazu a další.2. Zahraniční činnost – doc. MUDr. Zemen
– Byl přednesen přehled zpráv z FDI (příprava WOHD 2016 a podpis deklarace o spolupráci s výrobcem sonických zubních kartáčků Royal Philips) a CED (informace Švédska o stavu péče o přicházející běžence, žádost oblastní pobočky BDA o spolupráci na akci, kterou budou pořádat v březnu 2016 v ČR (inaugurace nového prezidenta oblastní komory, účast zástupce ČSK v akademické části jednání, přednáška českého lektora), zpráva z plenárního zasedání CED).
– ČSK nebude vypracovávat odpovědi do dotazníku Evropské komise pro bezpečnost, zdraví a výživu o mikrobiální rezistenci.3. Kongres PDD
– Návrh na změnu termínu konání PDD 2017 na březen nebo duben 2017 nebyl přijat (PRO – 6; PROTI – 7)

4. Mediální plán ČSK 2016 – MUDr. Chrz, MUDr. Houba, Mgr. Kovařík
– Mgr. Kovařík předložil návrh Základní strategie komunikace ČSK v roce 2016.
– Představenstvo vzalo na vědomí mediální plán na rok 2016. (PRO – 15; PROTI – 0)

5. Náhrady za ztrátu času členů představenstva za rok 2015 – MUDr. Řezáč
– Představenstvo schválilo výplatu náhrady za ztrátu času související s výkonem funkce člena představenstva v roce 2015 nad rozsah, který je uveden v jednotlivých zápisech ze zasedání představenstva,
jednotlivým členům představenstva ve výši 500,- Kč za 1 hodinu takto:
MUDr. Al Haboubi – 10 hodin, MUDr. Banková – 7 hodin, MUDr. Benko – 5 hodin, MUDr. Jakl – 10 hodin, MUDr. Mlejnek – 5 hodin, MUDr. Novický – 5 hodin, MUDr. Škrdlant – 5 hodin,
MUDr. Šváb – 10 hodin, MUDr. Trojan – 5 hodin, MUDr. Vostrejž – 10 hodin, MUDr. Vrbková – 7 hodin, MUDr. Zemen – 30 hodin, MUDr. Řezáč – 30 hodin.
– Představenstvo schválilo vyplacení odměny MUDr. Odvodymu ve výši 10.000,- Kč za práci na webinářích. (PRO – 15; PROTI – 0)

6. Žádosti podané vzdělávacímu středisku – MUDr. Houba
– Představenstvo udělilo poskytovateli Institut klinické a experimentální medicíny akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 10. 12. 2015 do 9. 12. 2020. (PRO – 14; PROTI – 0)
– Představenstvo udělilo poskytovateli Thomayerova nemocnice akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 15. 6. 2015 do 14. 6. 2020. (PRO – 14; PROTI – 0)

7. Řád celoživotního vzdělávání zubních lékařů – MUDr. Houba, MUDr. Al Haboubi
– Byl předložen Seznam témat přednášek pro základní odbornou přípravu k další diskusi.
– Skupina pro vzdělávání ve spolupráci s Mgr. Slavíkem předložila text novely ŘCVZL.

8. Kurzy KPR – MUDr. AL Haboubi, MUDr. Benko, MUDr. Škrdlant, MUDr. Šváb
– Představenstvo souhlasilo, aby možnost pořádat kurzy KPR a neodkladné stavy v zubní ordinaci pro obnovování osvědčení rozšířené odborné přípravy při dodržení předepsané náplně kurzu měly i jiné subjekty než pouze ČSK. (PRO – 11; PROTI – 2)

9. Kontrola plnění úkolů (kromě úkolů zařazených do programu) – MUDr. Vostrejž
– Návrh minimálního obsahu zdravotnické dokumentace bude hlavním tématem výjezdního jednání představenstva.
– Metodika a finanční podmínky pro realizaci přeregistrace zubních laboratoří jsou v přípravě.
– Byly podepsány smlouvy s Jakubem Sodomkou (grafik nového webu ČSK) a Mgr. Řezáčem (odborný dozor přípravy nového webu ČSK), smlouva s NTV AGE s.r.o. (programování nového webu) je v připomínkovém řízení, elektronická verze časopisu je součástí smlouvy.
– Lednový webinář povede MUDr. Šustová.10. Různé
– Představenstvo souhlasilo s prodloužením pověření Ing. Hany Štěpánkové k vedení Vzdělávacího střediska ČSK do 31. 3. 2016. (PRO – 14; PROTI – 0)
– S bývalou vedoucí vzdělávacího střediska, která je trestně stíhána pro trestný čin zpronevěry spáchaný v letech 2010 a 2011, byla uzavřena dohoda o úhradě vzniklé škody. Celá částka náhrady škody, kterou ČSK uplatnila v trestním řízení, ve výši 397.200 Kč byla dne 30. 11. 2015 uhrazena. Zbývá uhradit 28.314 Kč za právní zastoupení se splatností do 30. 4. 2016.
– Byly podány informace o kauze dentální hygienistky Edity Porebské, která pracovala jako zubní lékařka. Na E. Porebskou ČSK podala trestní oznámení. ČSK zahájila disciplinární řízení s její zaměstnavatelkou.
– Žádost o prodloužení licence na užívání pečeti ČSK – RNDr. Švábová

Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti ACTAVIS CZ a.s. a uděluje licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na produkty ústní voda ORALFLUX Junior, ústní voda ORALFLUX Original, ústní voda ORALFLUX Chlorhexidin Pro a ústní voda ORALFLUX Fresh. (PRO – 11; PROTI – 1)

– Probíhá příprava projektu Administrativa pro disciplinární řízení (ADŘ) – OSK Olomouc a OSK Brno jednaly o umístění zaměstnance projektu ADŘ pro Moravu. Závěr: zaměstnanec projektu ADŘ pro Moravu bude mít sídlo v prostorách OSK Olomouc.