Společné jednání představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK a jednání představenstva ČSK, Praha, 6. – 7. 12. 2013Informace ze společného jednání představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK
a z jednání představenstva ČSK, Praha, 6. – 7. 12. 2013


1. Informace za uplynulé období
– Aprobační zkoušky, MZ ČR – MUDr. Chrz

  • ČSK obdržela odpověď od ředitele odboru vědy a lékařských povolání k možnosti opakování aprobačních zkoušek. Dopis odkazuje na § 34 zákona č. 95/2004 Sb., ve kterém není žádné omezení opakování uvedeno, a na vyhlášku č. 188/2009 Sb., která taktéž žádné omezení nespecifikuje. Omezení počtu opakování je specifikováno pouze u atestačních zkoušek a u závěrečných zkoušek certifikovaných kurzů.

– Připomínky ČSK k návrhu novely vyhlášky č. 185/2009 Sb. – MUDr. Chrz

  Dne 20. 11. 2013 byly odeslány připomínky ČSK k návrhu novely vyhlášky č. 185/2009 Sb. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů vč. připomínek Společnosti maxillofaciální chirurgie zaslaných MUDr. Danielem Hrušákem, Ph.D. Jednalo se o nesouhlas se změnou názvu oboru otorinolaryngologie na otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Dne 25. 11. 2013 obdržela ČSK dopis z MZ ČR o vypořádání připomínek s tím, že připomínce nelze vyhovět. Jedním z důvodů je skutečnost, že navrhovaný název oboru odpovídá názvu používanému v zahraničí a také názvu české odborné lékařské společnosti.

– Připomínky ČSK k úhradové vyhlášce pro rok 2014, MZ ČR – MUDr. Chrz

  • Dne 19. 11. 2013 byly odeslány připomínky ČSK k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2014 (viz materiál). Dle telefonické informace z MZČR v segmentu stomatologie nebyly připomínky akceptovány.

 

  • Na webu Komory a následně v médiích se objevily informace, dle kterých budou úhrady za zubní péči navýšeny. Proto byl připraven otevřený dopis ministru zdravotnictví ČR.

Představenstvo schválilo text otevřeného dopisu ministru zdravotnictví ČR. 

  • (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

 

  • Dne 25. 11. 2013 jednal MUDr. Chrz s hejtmanem kraje Vysočina o úhradách stomatologické péče.

 

  • Schůzka s ombudsmanem byla domluvena, ale následně z jeho strany odvolána.

 

  • Na základě jednání Koalice soukromých lékařů (KSL) dne 19. 11. 2013 se uskutečnila dne 20. 11. 2013 tisková konference KSL na téma „Úhradová vyhláška na rok 2014 vážně ohrožuje dostupnost péče pro pacienty ambulantních lékařů“.

Představenstvo uložilo MUDr. Chrzovi, MUDr. Houbovi a Mgr. Sladkovské, aby ve spolupráci s Mgr. Kovaříkem připravili návrh plakátu pro pacienty s vysvětlením, jaké jsou možnosti zhotovení výplně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a platby cash. 

  (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)


– VZP ČR – MUDr. Chrz, MUDr. Banková

  Dne 13. 11. 2013 proběhlo jednání na VZP ke kategorizaci číselníku STOMAG v souvislosti s Veřejnou výzvou pro dodavatele zdravotnických prostředků uveřejněnou na webových stránkách VZP. Cílem bylo rozčlenění kódů uvedených v číselníku STOMAG, u kterých není definován výrobce do kategorií dle připravované legislativy.


– Mediální činnost

  • Rozhlas: 11. 11. – ČR Radiožurnál

 

  Televize: 9. 11. – Prima; 11. 11. – ČT 1; 15. 11. – ČT 24


– Další jednání – MUDr. Houba

  • Dne 13. 11. 2013 proběhlo jednání o analýze a prognóze vývoje počtu a struktury zubních lékařů v ČR. Prezentován základní výstup z podkladů dodaných ČSK. Nyní se očekávají aktuální výstupy z ministerstva školství o počtu studentů. Další jednání je plánováno na leden 2014.

 

  • Dne 3. 12. 2013 se MUDr. Chrz a MUDr. Houba účastnili pravidelného předvánočního setkání představitelů profesních komor, které tentokrát pořádala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 

  • Dne 4. 12. 2013 jednali MUDr. Chrz a MUDr. Houba s předsedou České ortodontické společnosti o celoživotním vzdělávání v oboru ortodoncie. Došlo k dohodě, že Česká ortodontická společnost podá návrh na zrušení celoživotního vzdělávání pro získání Osvědčení odbornosti zubní lékař ortodontista dle ŘCVZL.

– Kongresy, konference – MUDr. VostrejžKonference MEFANET

  • se konala ve dnech 26. – 27. 11. 2013 v hotelu International v Brně. MUDr. Vostrejž se účastnil jednání koordinační rady.

Podzimní stomatologické fórum v Brně

  • Tradiční vzdělávací akce se konala dne 29. 11. 2013. Zúčastnilo se cca 150 účastníků. Přednášky byly v samostatné sekci pro zubní lékaře a sekci pro zdravotní sestry a dentální hygienistky.

– Webinář

  • Dne 5. 12. 2013 proběhl webinář na téma „Přehled výkonů v preprotetické chirurgii“ s MUDr. Lubošem Steklým. Webinář sledovalo 72 účastníků. Přednášející souhlasí s uveřejněním přednášky v archivu na webové stránce.

2. Zahraniční činnost
– zasedání CED General Meeting v Bruselu ve dnech 21. – 23. 11. 2013 – doc. Zemen
Za ČSK se jednání zúčastnili MUDr. Chrz, MUDr. Houba a doc. Zemen. CED rozeslala účastníkům a zveřejnila tiskovou zprávu z jednání na svých webových stránkách dne 27. 11. 2013.
– zasedání CECDO – MUDr. Chrz, doc. Roubalíková
Doc. Roubalíková se ve dnech 14. – 16. 11. 2013 účastnila za ČSK Autumn meeting CECDO na Maltě. O průběhu setkání CECDO informovala v písemné zprávě z cesty.

Jednání vědecké rady – MUDr. Chrz
Vědecká rada se zabývala problematikou magnetické rezonance v souvislosti s dentálními slitinami.

3. Informace revizní komise ČSK – MUDr. Kraus Kozumplíková
– V pátek 29. 11. 2013 se uskutečnilo školení nově zvolených předsedů RK ČSK4. Žádost o příspěvek z účtu klinik – I. HaiserováPředstavenstvo s podmínkou souhlasného stanoviska výboru pro vysoké školy přiznalo žadateli příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 4 odborné publikace, a to až do výše 15 000,- Kč

  (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)


5. Jmenování členů vědecké rady, odborného výboru PDD, schválení návrhů na jmenování členů, předsedy a místopředsedy redakční rady časopisu LKSPředstavenstvo jmenovalo MUDr. Pavla Chrze, MUDr. Roberta Houbu Ph.D., MUDr. Jana Černého, doc. MUDr. et MUDr. René Foltána, Ph.D., doc. MUDr. Romanu Koberovou Ivančakovou, CSc., MUDr. Ladislava Korábka, CSc., MUDr. Magdalenu Koťovou, Ph.D., MUDr. Janu Krňoulovou, Ph.D., MUDr. Jana Netolického, Ph.D., MUDr. Daniela Svobodu a MUDr. Jiřího Škrdlanta členy odborného výboru PDD. 

  • (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo jmenovalo prof. MUDr. Janu Duškovou, DrSc., MBA, MUDr. Daniela Hrušáka, Ph.D., doc. MUDr. Hanu Hubálkovou, Ph.D., prof. MUDr. Jiřího Mazánka, DrSc., doc. MUDr. Vlastu Merglovou, CSc., MUDr. Jiřího Petra, doc. MUDr. Lenku Roubalíkovou, Ph.D., doc. MUDr. Martina Starostu, Ph.D., MUDr. Luboše Steklého a MUDr. Zdeňku Šustovou členy vědecké rady ČSK. 

  • (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo schválilo návrh prezidenta Komory na jmenování doc. MUDr. Marie Bartoňové, MUDr. Jana Černého, MUDr. Michala Dudka, Ph.D., prof. et prof. MUDr. et MUDr. Lydie Izakovičové Hollé, Ph.D., MUDr. Roberta Houby, Ph.D., MUDr. Zdeňka Poledny, MUDr. Michala Straky, CSc. a MUDr. Jana Streblova členy redakční rady časopisu LSK. 

  • (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo schválilo návrh prezidenta Komory na jmenování MUDr. Roberta Houby, Ph.D. předsedou redakční rady časopisu LKS a doc. MUDr. Marie Bartoňové, CSc. místopředsedkyní redakční rady časopisu LKS. 

  • (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

Představenstvo schválilo doc. MUDr. Jiřího Zemena. Ph.D., za člena komise pro prevenci MZ ČR, člena pracovní skupiny představenstva pro udělování pečeti na projekty a člena pracovní skupiny představenstva pro prevenci. 

  (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)


6. Žádosti o prominutí členského příspěvku na rok 2014 – MUDr. ŘezáčPředstavenstvo prominulo členu ČSK roční členský příspěvek pro rok 2014 ze zdravotních důvodů. 

  • (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

7. Představenstvo schválilo místo konání sněmu ČSK v květnu 2014 v NH hotelu v Olomouci. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)8. Elektronický přístup k zahraničním časopisům pro členy ČSK od dodavatele EBSCO – MUDr. Benko, RNDr. Švábová

  • Předplatné na rok 2014 k hromadnému přístupu k elektronickým zahraničním časopisům je cca 106 000 Kč. Zjistit přesný počet uživatelů této služby nelze, protože u některých titulů to není technicky možné. U těch titulů, u kterých se počet zjistit dá, se jedná o velmi malé množství přístupů (do 30 uživatelů ročně). Národní technická knihovna nabízí přístup k cca 20 časopisům, pro registraci je zatím nutná osobní účast, registrační poplatek činí 100 Kč.

Představenstvo neschválilo objednání předplatného hromadného přístupu k elektronickým časopisům u fy EBSCO na rok 2014 

  • (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 3).

 

  Představenstvo se dál bude zabývat zajištěním přístupu k elektronickým časopisům v Národní technické knihovně pro členy ČSK.


9. Elektronické podání ČSSZ – RNDr. Švábová

  Všechny OSK obdržely informaci o postupu pro elektronické podání ČSSZ. Zubní lékaři byli informování prostřednictvím webu a e-mailu. Dne 4. prosince 2013 zveřejnila ČSSZ tiskovou zprávu, ve které informuje o tom, že její ředitel rozhodl o udělení další roční výjimky z povinnosti zaměstnavatelů předkládat elektronická podání. Znamená to, že ještě v roce 2014 budou moci zaměstnavatelé podávat všechna hlášení ČSSZ i v tištěné podobě. Elektronická podání jsou ale samozřejmě přípustná. Ti, kteří se na elektronické podávání již připravili, mohou na tento způsob komunikace s ČSSZ přejít. Ostatním dává ČSSZ možnost přípravy v průběhu příštího roku dokončit. Informace je opět na webu. Elektronická podání jednotlivých OSK budou zprovozněna od 1. 4. 2014.