Kategorizace prací

Kategorizace prací Kategorizace prací je institut ochrany zdraví při práci. Jeho podstatou je hodnocení vlivů pracovního prostředí na zdraví zaměstnanců. Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kategorizaci prací je povinen provádět každý zaměstnavatel a také osoby samostatně výdělečně činné, i když […]